Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O siyasetçi, Hulusi Paşa'nın nikah şahidi olacağını 4 gün önce söyledi. Ama yazmadık... Çünkü....
17/5/2016

O siyasetçi, Hulusi Paşa'nın nikah şahidi olacağını 4 gün önce söyledi. Ama yazmadık... Çünkü....

8 şe­hi­di­mi­zin top­ra­ğa ve­ril­di­ği gün, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r'­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın kı­zı­nın ni­kah şa­hi­di ol­ma­sı hay­li ya­dır­gan­dı. Yal­nız Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı de­ğil kuv­vet ko­mu­tan­la­rı­nın da o ni­kah­ta ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Ope­ras­yon böl­ge­sin­de­ki ba­zı ko­mu­tan­la­rın da ni­kah için gel­di­ği öne sü­rül­dü ama bu­nu tam ola­rak doğ­ru­lat­mak müm­kün ol­ma­dı.


CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, TOBB Ge­nel Ku­ru­lu'n­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan uça­ğa bin­mek üze­re ha­va­ala­nı­na git­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Al­man­ya te­mas­la­rı­nı Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si'n­den Ay­şe Sa­yın, Mil­li­yet Ga­ze­te­si'n­den Ser­pil Çe­vik­can, Hür­ri­yet Ga­ze­te­si'n­den De­niz Zey­rek, SÖZ­CÜ adı­na da ben iz­le­ye­cek­tim.
KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU'NA SOR­DUK

Gün­de­me iliş­kin ne ka­dar ko­nu var­sa, 3 sa­at­lik yol­cu­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da Kı­lıç­da­roğ­lu'na sor­duk. 6 bin­den faz­la ki­şi­nin da­vet edil­di­ği ni­kah tö­re­ni­ni de sor­ma­mak ol­maz. Kı­lıç­da­roğ­lu'na, “Si­ze dü­ğün da­ve­ti­ye­si gel­di mi?” di­ye sor­du­ğu­muz­da, gel­me­di­ği­ni söy­le­di. Ge­cik­miş­tir di­ye dü­şün­düm. Ni­kah­tan son­ra Özel Ka­lem Mü­dü­rü Tun­cay Cey­la­n'­a, da­ve­ti­ye ge­lip gel­me­di­ği­ni sor­du­ğum­da, gel­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Cum­hur­baş­ka­nı ana mu­ha­le­fet li­de­ri­ni da­vet et­me­miş. Ta­bi­i ken­di tak­di­ri­dir.
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r'­ın, Cum­hur­baş­ka­nı'nın kı­zı­nın ni­kah şa­hi­di ola­ca­ğı söy­le­ni­yor­du. Bir ta­bur as­ker şe­hit edil­miş­ken, yüz­ler­ce as­ke­ri­miz ya­ra­lan­mış­ken, üs­te­lik ça­tış­ma­lar yo­ğun bir bi­çim­de de­vam eder­ken, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın ni­ka­ha gi­de­cek fır­sat bi­le bu­la­ma­ya­ca­ğı­nı sa­nı­yor­duk. An­cak yi­ne de CHP Ge­nel Baş­ka­nı'na şu so­ru­yu yö­nelt­tik:
“Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın Cum­hur­baş­ka­nı'nın kı­zı­nın ni­kah şa­hi­di ola­ca­ğı yö­nün­de ha­ber­ler var. Gü­ney­do­ğu'da as­ker­le­ri­miz şe­hit edi­lir­ken Aka­r'­ın ni­kah şa­hi­di ol­ma­sı siz­ce doğ­ru olur mu?”
“Sİ­YA­Sİ TAR­TIŞ­MA­NIN UN­SU­RU OL­MA­MA­LI­”

Kı­lıç­da­roğ­lu, so­ru­ya “Doğ­ru bul­mam. Çün­kü, onun ko­nu­mu fark­lı. TBMM Baş­ka­nı ola­bi­lir, baş­ka bi­ri ola­bi­lir. On­lar si­ya­set­çi­” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Ko­nu­yu bi­raz da­ha aç­mak için “Te­rör ne­de­niy­le mi?” di­ye sor­du­ğu­muz­da şun­la­rı söy­le­di:
“Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ge­rek­siz bir si­ya­si tar­tış­ma­nın un­su­ru ol­ma­ma­lı. Top­lum iki­ye bö­lün­müş va­zi­yet­te. Er­do­ğa­n'­ı se­ven var, sev­me­yen var. Si­ya­si­le­rin ağır­lık­lı ola­rak ka­tıl­dı­ğı ni­kah tö­re­ni­ne, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın ka­tıl­ma­sı ge­rek­siz bir tar­tış­ma­ya ze­min ha­zır­la­ya­cak­tır. Or­du'nun yıp­ra­tıl­ma­ma­sı la­zım, or­du göz­be­be­ği­miz; ko­ru­ma­mız la­zım.”
Ha­be­ri­mi­zin önem­li bir bö­lü­mü, Kı­lıç­da­roğ­lu'nun bu söz­le­ri ola­cak­tı. An­cak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın si­ya­si tar­tış­ma­la­rın oda­ğın­da ol­ma­ma­sı için Hu­lu­si Pa­şa'nın ni­ka­ha ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­nı net­leş­tir­mek ge­re­ki­yor­du. Biz­ler de so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı için­de, Al­man­ya'da bu­lun­du­ğu­muz sı­ra araş­tır­ma­ya baş­la­dık. Kı­lıç­da­roğ­lu, ya­zıl­ma­mak kay­dıy­la baş­ka şey­ler de an­lat­tı. Ta­bi­i ki on­la­rı yaz­ma­ya­cak­tık.
Üst dü­zey bir as­ke­ri yet­ki­li­ye, “Hu­lu­si Pa­şa'nın ni­kah şa­hi­di ola­ca­ğı doğ­ru mu?” di­ye sor­du­ğum­da, “Siz ba­ri bu­na inan­ma­yın. Ne­re­den çı­ka­rı­yor­lar inan şaş­kın­lık için­de­yi­z” ce­va­bı­nı al­dım. Ma­dem ni­ka­ha ka­tıl­ma­ya­cak­tı, bu du­rum­da Kı­lıç­da­roğ­lu'nun açık­la­ma­sı­nı yaz­ma­ya da ge­rek yok­tu. Hat­ta CHP li­de­ri­ne, “Ni­ka­ha ka­tıl­ma­ya­cak­mı­ş” de­di­ği­miz­de de “çok mem­nun ol­du­ğu­nu­” söy­le­di.
KUV­VET KO­MU­TAN­LA­RI DA Nİ­KAH­TA

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve kuv­vet ko­mu­tan­la­rı şe­hi­di­mi­zin ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tıl­dık­tan son­ra üni­for­ma­la­rı­nı çı­ka­rıp as­ke­ri uçak­la İs­tan­bu­l'­a git­ti­ler. “Ni­çin git­ti­ler, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ni­çin ni­kah şa­hi­di ol­du?” di­ye bir eleş­ti­ri­miz yok. Gi­der gi­der, şa­hit olur, olur ken­di­le­ri­nin tak­di­ri­dir. Halk bu­nu de­ğer­len­di­rir. Biz bu­ra­da, za­ma­nın­da yap­tı­ğı uya­rı­yı dik­ka­te al­ma­mak­la hak­sız­lı­ğı CHP li­de­ri­ne yap­mış ol­duk.
Hu­lu­si Pa­şa aca­ba CHP li­de­ri böy­le bir eleş­ti­ri­de bu­lun­du di­ye ni­ka­ha git­me­mez­lik ya­par mıy­dı? “Yap­maz­dı­” di­yen­ler da­ha çok… Aka­r'­ın ni­ka­ha ka­tı­la­ca­ğı da cu­mar­te­si sa­bah bel­li ol­muş. Ni­kah tö­re­ni­ne çok da gö­nül­lü git­me­di­ği, eleş­ti­ri­ler ola­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ği be­lir­ti­li­yor. As­ker­ler, bu du­ru­mu, “Bir em­pa­ti ya­pıp ken­di­ni­zi Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın ye­ri­ne ko­yun. Cum­hur­baş­ka­nı­mız, kı­zı­nın ni­kah şa­hi­di ol­ma­nı­zı is­ti­yor. Siz ne ya­par­dı­nız? Bu­nun so­nun­da eleş­ti­ri­ler ola­ca­ğı­nı da bi­lir­si­niz. Ko­mu­ta­nı­mız da bu eleş­ti­ri­le­rin ola­ca­ğı­nı bi­le bi­le tö­re­ne ka­tıl­dı­” di­ye sa­vun­mak du­ru­mun­da ka­lı­yor.
An­ka­ra'da­ki şe­hit ce­na­ze­si­ne 26 ba­kan­dan hiç­bi­ri­nin ka­tıl­ma­dı­ğı ger­çe­ği­ni unut­ma­ya­lım. On­lar er­miş mu­ra­dı­na, biz çı­ka­lım ke­re­ve­ti­ne…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O siyasetçi, Hulusi Paşa'nın nikah şahidi olacağını 4 gün önce söyledi. Ama yazmadık... Çünkü....

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları