Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bahçeli: Sıfırdan başlayacağız...
4/11/2015

Bahçeli: Sıfırdan başlayacağız...

AKP kur­may­la­rı­nı da şa­şır­tan se­çim so­nuç­la­rı, oyu­nu ve mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı­nı ön­ce­ki se­çi­me gö­re az da ol­sa ar­tı­ran CHP ve oy ora­nı aza­lan, mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı ya­rı­ya inen MHP’­yi ka­rış­tır­mış gi­bi gö­zü­kü­yor. Bel­ki dı­şa­rı­dan öy­le gö­zü­kü­yor ama iki par­ti­nin de ge­nel mer­kez­le­rin­de öy­le sa­nıl­dı­ğı ya da bi­ri­le­ri­nin is­te­ği gi­bi iki par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de is­ti­fa et­me­le­ri gi­bi bir ni­yet­le­ri yok.


CHP ne­den oyu­nu yük­sel­te­me­di­ği­ni, MHP yö­ne­ti­ci­le­ri oy ora­nı­nın ni­çin düş­tü­ğü­nü araş­tı­ra­cak, de­ğer­len­di­re­cek ve bu­na gö­re de ba­zı dü­zen­le­me­le­re gi­de­cek­tir. An­cak, her iki si­ya­si par­ti­de de bü­yük de­ği­şik­lik­ler ol­ma­sı bek­len­mi­yor.

Dİ­VAN OL­DU­ĞU Gİ­Bİ GÖ­REV­DE

MHP’­de oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon, “se­çim ba­şa­rı­sız­lı­ğı­”nı de­ğer­len­di­rir­ken AK­P’­nin “biz gi­der­sek te­rör ge­lir, eko­no­mi çö­ker teh­dit­-
le­ri­”nin et­ki­li ol­du­ğu gö­rü­şün­de. Haf­ta so­nun­da 26. Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri ile Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri bir ara­ya ge­le­cek, hem se­çim so­nuç­la­rı­nın de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­cak hem de par­la­men­to­da na­sıl bir stra­te­ji iz­len­me­si ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­ru­la­cak.
MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’nin is­ti­fa edip et­me­ye­ce­ği en çok me­rak edi­len ko­nu. He­men be­lir­te­lim, Bah­çe­li­’nin is­ti­fa et­mek gi­bi bir dü­şün­ce­si yok. Da­ha­sı, Di­va­n’­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı­na da “is­ti­fa gi­bi bir şe­yi ak­lı­nız­dan ge­çir­me­yin. Ek­sik­lik­le­ri­mi­zi gö­rüp bun­la­rı gi­de­re­ce­ğiz, ba­zı şey­le­ri yap­ma­ya sı­fır­dan baş­la­ya­ca­ğız. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sı koa­lis­yon için ni­çin ‘ha­yı­r’ de­di­ği­mi­zi hal­ka ye­te­rin­ce an­la­ta­ma­dı­ğı­mız ka­na­atin­de­yim. Bun­lar da oy­la­rı­mı­zın azal­ma­sın­da et­ki­li ol­du­” di­yor.

Bİ­Rİ­Sİ SES­SİZ KAL­DI, Dİ­ĞE­Rİ KO­NUŞ­TU

MHP ge­nel mer­ke­zin­de sa­nı­la­nın ak­si­ne ola­ğa­nüs­tü kon­gre ha­va­sı yok. Bah­çe­li­’ye kar­şı ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak is­mi en çok ge­çen Me­ral Ak­şe­ner, mil­let­ve­ki­li ada­yı gös­te­ril­me­di­ğin­den bu ya­na ko­nuş­ma­dı­ğı gi­bi bu ko­nu­da­ki tav­rın­da he­nüz bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. İs­mi öne çı­ka­rıl­sa bi­le Ak­şe­ne­r’­in, Bah­çe­li­’ye kar­şı mu­ha­lif ha­re­ke­tin li­der­li­ği­ni ya­pa­ca­ğı­na par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ih­ti­mal ver­mi­yor. An­cak, si­ya­set bu. Ne ola­ca­ğı hiç bel­li ol­maz.
Mu­ha­lif ka­nat ara­la­rın­da uz­la­şa­bi­lir­se Ak­şe­ne­r’­i Bah­çe­li­’ye kar­şı ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak çı­kar­ma­nın pe­şin­de. Bu­nun alt ya­pı­sı oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. MHP’­de ola­ğa­nüs­tü kon­gre top­la­mak da sa­nıl­dı­ğı gi­bi ko­lay de­ğil. De­le­ge­nin en az 249’nun no­ter onay­lı im­za­sı ge­re­ki­yor.
İs­mi ge­nel baş­kan­lık için ge­çen­ler­den bi­ri­si de es­ki Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Si­nan Oğan. 7 Ha­zi­ran ve 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de aday gös­te­ril­me­miş­ti. Iğ­dı­r’­da MHP’­nin mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­ma­sı­nın ne­de­ni de Oğa­n’­a ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len hak­sız­lı­ğa bir “is­ya­n” ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor, par­ti­den atıl­ma­sı­nın da Tür­ki­ye ça­pın­da oy­la­rı et­ki­le­di­ği vur­gu­la­nı­yor.
Ak­şe­ner ne ka­dar ses­siz kal­dıy­sa, Oğan da par­ti yö­ne­ti­mi­ni o ka­dar eleş­tir­di. Par­ti­den çı­ka­rı­lan Oğa­n’­a mah­ke­me ka­ra­rıy­la dö­nüş yo­lu açıl­dı ama he­nüz hu­ku­ki sü­reç bit­miş de­ğil. MHP’­nin se­çim­de ba­şa­rı­sız bu­lun­ma­sı, par­ti­ye mah­ke­me ka­ra­rıy­la dö­nüş yo­lu­nun açıl­ma­sı, Oğa­n’­ın adı­nı ge­nel baş­kan aday­la­rı ara­sı­na ta­şı­dı. Şu an­da is­mi öne çık­ma­sa bi­le Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ümit Öz­da­ğ’­ın da adı­nın ge­nel baş­kan aday­la­rı ara­sın­da geç­ti­ği­ni de söy­le­ye­bi­li­riz.

Bİ­RAZ DA GEÇ­Mİ­ŞE Gİ­DE­LİM

Bah­çe­li­’ye ra­kip ola­rak 2012 yı­lı­nın ka­sım ayın­da Ko­ray Ay­dın çık­tı. O se­çim­de Bah­çe­li 725, Ay­dın ise 441 oy al­mış­tı. Şim­di ge­nel baş­kan­lık için is­mi ge­çen­ler, o se­çim­de Bah­çe­li­’nin ya­nın­day­dı. Ko­ray Ay­dı­n’­ın da ge­liş­me­le­ri iz­le­di­ği, ba­zı isim­ler­le bir ara­ya gel­di­ği ve bir sü­re ko­nuş­ma­ma­yı ter­cih et­ti­ği­ni öğ­re­ni­yo­rum.
MHP’­nin say­gın isim­le­rin­den es­ki Güm­rük Ba­ka­nı Gün Sa­zak 1980’de te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­müş­tü. Şim­di ge­nel baş­kan­lık için is­mi ge­çen­ler­den Sa­za­k’­ın oğ­lu Sü­ley­man Sa­zak da, 1999 se­çim­le­rin­de MHP’­den bir dö­nem mil­let­ve­ki­li se­çil­di ve da­ha son­ra par­tiy­le he­men hiç ba­ğı kal­ma­dı. Onun mil­let­ve­kil­li­ği­nin üze­rin­den yıl­lar geç­ti, de­le­ge Sü­ley­man Sa­za­k’­ı ta­nı­ma­dı­ğı için ge­nel baş­kan­lık ya­rı­şın­da şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.
12 Ey­lül 1980 ha­re­ka­tın­dan son­ra tu­tuk­la­nan isim­ler­den bi­ri­si de ka­pa­tı­lan MHP’­nin Ge­nel Baş­ka­nı Al­pars­lan Tür­ke­ş’­ti. An­ka­ra As­ke­ri Mev­ki Has­ta­ne­si­’n­de yat­tı­ğı dö­nem­de Tür­ke­ş’­in ka­çı­rıl­ma­sı plan­lan­mış­tı. Olay­la il­gi­li ola­rak hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lan­lar­dan bi­ri­si de Dr. Se­lim Kap­ta­noğ­lu­’y­du. Tür­keş, 1995’te Kap­ta­noğ­lu­’nu MHP Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı­’na ge­tir­miş­ti. Yak­la­şık 20 yıl ön­ce bu gö­rev­de bu­lu­nan Kap­ta­noğ­lu par­ti­nin genç ku­şa­ğı ta­ra­fın­dan ta­nı­nan bir isim de­ğil. Bu ne­den­le ge­nel baş­kan aday­lı­ğın­da bir şan­sı ol­ma­dı­ğı da or­ta­da.
MHP Ge­nel Baş­ka­nı Bah­çe­li, “du­ru­ma ha­ki­m” gö­rün­se de, işi­nin ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bahçeli: Sıfırdan başlayacağız...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları