Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > 5'linin hesabını bozdular
15/7/2015

5'linin hesabını bozdular

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, ba­kan­lı­ğı­nın bir­çok ic­ra­atın­dan son an­da ha­ber­dar edi­li­yor. Çün­kü, eği­tim­le il­gi­li he­men her de­ği­şik­lik, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın bil­gi­si dı­şın­da ge­li­şi­yor. TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra En­sar Vak­fı, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Eği­tim Bir Sen ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ha­zır­lık­lar AKP mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ya­sa öne­ri­si ola­rak Mec­li­s’­e ve­ri­li­yor.


Ka­mu­oyun­da “Ders­ha­ne Ya­sa­sı” ola­rak bi­lin­se de, o ya­sa­nın için­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da sis­te­mi al­tüst eden dü­zen­le­me­ler bu­lu­nu­yor­du.
O ya­sa­nın için­de müs­te­şar dı­şın­da­ki bü­tün bü­rok­rat­la­rın hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de gö­rev­den top­lu ola­rak alın­ma­la­rı var. On­la­rın ye­ri­ne kı­de­me, li­ya­ka­ta hiç uyul­ma­dan “yan­daş”­la­rın usul­süz bir bi­çim­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­me­le­ri var. 700 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­tın “ha­vu­za atıl­ma­sı”, hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den ma­aş öden­me­si var…
GE­Cİ­KEN KA­RA­RIN KAR­MA­ŞA­SI
Ders­ha­ne­le­rin bu ya­sa­nın içi­ne atıl­ma­sı­nın baş­lı­ca ne­de­ni, hü­kü­met-ce­ma­at çe­kiş­me­si­dir. San­ki bü­tün ders­ha­ne­le­rin ce­ma­at­le bağ­lan­tı­sı var­mış gi­bi top­tan­cı bir yak­la­şım ser­gi­len­di. San­ki ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç duy­ma­yan bir eği­tim sis­te­mi var­mış gi­bi “kal­dır­dım” di­yor­lar ama ders­ha­ne­le­ri yer al­tı­na in­dir­dik­le­ri­nin far­kın­da de­ğil­ler­miş gi­bi tu­tum iz­li­yor­lar.
Ya­sa 2014 yı­lı­nın Mart ayın­da çı­ka­rıl­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si de ip­ta­li is­te­nen ya­sa­yı bek­let­tik­çe bek­let­ti. Dö­nü­şüm için sü­re­nin so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı için 900 ci­va­rın­da ders­ha­ne oku­la dö­nüş­tü­rül­dü. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı ge­ri­ye yü­rü­me­ye­ce­ği için bu okul­la­ra ka­yıt yap­tı­ran öğ­ren­ci­ler me­zun edi­lin­ce­ye ka­dar ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­me­ye­cek. 2 bin 280 ders­ha­ne­nin oku­la dö­nü­şüm iş­le­mi ise he­nüz so­nuç­lan­ma­mış­tı. On­lar­dan oku­la dö­nüş­mek is­te­me­yen­le­rin ders­ha­ne­ye dö­nüş­le­ri­nin yo­lu açı­la­bi­lir.
Özel Ders­ha­ne­ci­ler Bir­li­ği Der­ne­ği Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ge­çen çar­şam­ba gü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­ni sek­tör­le il­gi­li bil­gi­len­dir­miş, “çok ge­ci­ki­yor­su­nuz” de­miş­ti. Fa­ruk Köp­rü­lü­’ye sor­dum, şun­la­rı söy­le­di:
“Mah­ke­me ka­rar ver­mek­te çok ge­cik­ti­ği için sek­tör ola­rak bi­zi çok bü­yük sı­kın­tı­lar bek­li­yor. Mah­ke­me, bu ka­ra­rı en az 3 ay ön­ce ver­me­liy­di. Sü­re da­ra­lın­ca, ders­ha­ne­ci­ler dö­nü­şüm için baş­vur­du. Te­mel li­se­ye kay­do­lan, pa­ra­la­rı­nı öde­yen ve­li­ler var. Te­mel li­se­ye dö­nü­şen ders­ha­ne­ler ye­ni­den ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­bi­le­cek mi? Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­dük­ten son­ra ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­bi­le­ce­ğiz.”
MİL­Lİ EĞİ­TİM BU­NU HEP YA­PI­YOR
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı so­run­la­rı çöz­me­yi bir ta­ra­fa özen­siz, ya­sa­lar­dan ha­ber­siz yap­tı­ğı dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le sü­rek­li so­run üre­ti­yor. Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lı­ğın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la imam ha­tip­leş­tir­me pro­je­si, bel­li va­kıf ve der­nek­ler eliy­le yü­rü­tü­lü­yor.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ta­ri­hin­de ol­ma­yan kad­ro­laş­ma AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ya­pıl­dı. Ön­ce­ki uy­gu­la­ma­lar­la eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri tas­fi­ye edil­di, yer­le­ri­ne si­ya­sal ik­ti­da­ra ya­kın, ik­ti­da­rın doğ­ru­dan kon­trol ede­ce­ği­ni var­say­dı­ğı kad­ro­la­rı eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği­ne ge­tir­di­ler. Şim­di de­ne­yim­li öğ­ret­men­le­ri sür­gün yö­net­me­li­ği­ni de çı­kar­dı­lar. Ça­lış­ma or­ta­mı­nı, öğ­ret­men­le­rin ai­le dü­ze­ni­ni, öğ­ren­ci­ler­le ve­li­le­rin mo­ral de­ğer­le­ri­ni al­tüst et­me ko­nu­sun­da AK­P’­nin son de­re­ce ba­şa­rı­lı ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.
O OKUL­LA­RI SİZ Bİ­TİR­Dİ­NİZ
Da­nış­ta­y’­ın bin 709 şu­be mü­dü­rü ile il­gi­li ka­ra­rı baş­ta ol­mak üze­re, okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın hak­sız ye­re gö­rev­den alın­dı­ğı­na iliş­kin yar­gı ka­rar­la­rı ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­ri için hiç­bir an­lam ta­şı­mı­yor. Gö­rev sü­re­si dol­muş, ge­çi­ci ko­num­da­ki ik­ti­dar kad­ro­laş­ma­yı tam gaz sür­dü­rü­yor. Eği­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Yö­net­me­li­ğin uy­gu­lan­ma­sın­da mü­la­kat ya da söz­lü sı­nav gi­bi si­ya­sal kad­ro­laş­ma ön­gö­rü­lü, ta­ma­men si­ya­si re­fe­rans ve si­ya­sal ai­di­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me­le­ri ge­çer­siz sa­yan yar­gı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­ma­sı için hi­le­li yol­la­ra yö­ne­li­yor­lar.
Tor­pi­lin, hak et­me­yen­le­rin önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­di­ği bir sü­reç ya­şa­nı­yor. AKP il ve il­çe baş­kan­la­rı okul­la­rı is­te­di­ği gi­bi yö­ne­ti­yor. On­la­rın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da okul mü­dür­le­ri­ne emir­ler ve­ri­li­yor. Okul­la­ra bu ka­dar si­ya­se­ti so­kan­la­ra ya­zık­lar ol­sun…
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin son ka­ra­rı, eği­tim­de ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı­na ya­rar sağ­la­ma­ya­cak ama hü­kü­me­tin da­yat­ma­cı ve hu­kuk­suz gi­ri­şim­le­ri­ne önem­li bir dar­be­dir. Eği­tim­de ka­os ya­rat­ma­da son de­re­ce ba­şa­rı­lı olan, dev­let okul­la­rı­nı bi­tir­me­yi ma­ri­fet sa­yan, eği­ti­mi özel­leş­tir­me­yi ka­fa­sı­na ko­yan AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve on­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden­le­rin he­sa­bı bir kez da­ha bo­zul­du…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > 5'linin hesabını bozdular

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları