Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte belgesi: Hangisine güvenelim
7/7/2015

İşte belgesi: Hangisine güvenelim

17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan Em­ni­ye­t’­te “Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­” dö­ne­min Baş­ba­ka­nı ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. İş­te, o ta­rih­ten bu ya­na yüz­ler­ce em­ni­yet men­su­bu mes­lek­ten çı­ka­rıl­dı, ce­za­evi­ne atıl­dı, ha­ya­tı ka­rar­tıl­dı. Ta­bi­i ki hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk ya­pan­lar­dan he­sap so­rul­ma­lı. Ama ad­li ve ida­ri yön­den he­sap so­ru­lur­ken de, on­la­rın yap­tı­ğı öne sü­rü­len hak­sız­lık, hu­kuk­suz­luk ya­pıl­ma­ma­lı.


An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Ana­ya­sal Dü­ze­ne Kar­şı İş­le­nen Suç­lar So­ruş­tur­ma Bü­ro­su ta­ra­fın­dan Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne gön­de­ri­len 5 Ocak 2015 ta­rih­li ya­zı­da, ka­mu­oyun­da “Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ör­güt­len­me­nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki bü­tün fa­ali­yet­le­ri­nin in­ce­len­me­si is­ten­di.
O, 6 AY­DIR ARA­NI­YOR
Ar­şiv ka­yıt­la­rı in­ce­len­di. Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da İs­tan­bul 1. Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği’nin 19 Ocak 2014 ta­ri­hin­de 2014/3025 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la “Si­lah­lı Te­rör Ör­gü­tü Kur­ma ve Yö­net­me­” su­çun­dan, İs­tan­bul 3. Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­’nin 22 Ocak 2015 ta­ri­hin­de 2015/144 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la da “Si­lah­lı Te­rör Ör­gü­tü Kur­ma ve­ya Yö­net­me, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya ve­ya gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye te­şeb­büs et­me, dev­le­tin giz­li kal­ma­sı ge­re­ken bil­gi­le­ri­ni si­ya­sal ve­ya as­ke­ri ca­sus­luk ama­cıy­la te­min et­me­” suç­la­rın­dan “ya­ka­la­ma­” em­ri çı­kar­ıl­dı­ğı an­la­şıl­dı. Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­may­la il­gi­li 53 say­fa­lık not, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ze­ki Ça­tal­ka­ya im­za­sıy­la An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na 4 Mart 2015 ta­ri­hin­de gön­de­ril­di.
HER DÖ­NEM­DE FARK­LI RA­POR
Em­ni­yet­te ce­ma­at­çi ya­pı­lan­ma­ya iliş­kin fez­le­ke, dö­ne­min An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Cev­det Sa­ral, Yar­dım­cı­sı Os­man Ak, İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü Er­san Dal­man ta­ra­fın­dan DGM Sav­cı­lı­ğı­’na 1999 yı­lın­da gön­de­ril­di­ğin­de, bu­gün ken­di­le­ri­ni bir nu­ma­ra­lı “ce­ma­at düş­ma­nı­” ola­rak ta­nı­tan­lar, o gün­ler­de “As­la böy­le bir ya­pı­lan­ma yok­tur. Bun­lar ta­ma­men em­ni­yet teş­ki­la­tı­nı yıp­rat­mak ama­cıy­la ka­sıt­lı ola­rak çı­ka­rıl­mak­ta­dı­r” di­yor­lar­dı. Bun­la­rı yaz­dı­ğım için hak­kım­da on­lar­ca suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor­lar­dı.
1999 yı­lın­da İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’nın ra­po­ru, 2006 yı­lın­da Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’nın ra­po­ru, 2011 yı­lın­da yi­ne ay­nı dai­re ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve ge­nel mü­dür yar­dım­cı­sı im­za­sıy­la cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na gön­de­ri­len ra­po­ru, so­ruş­tur­ma­la­rın en­gel­len­me­si so­nu­cu­nu ge­tir­miş­ti. Do­ğan Ki­tap ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” isim­li ki­ta­bım­da kim­le­rin im­za­la­rıy­la so­ruş­tur­ma­la­rın sek­te­ye uğ­ra­tıl­dı­ğı­nı bel­ge­le­riy­le or­ta­ya koy­dum.
Şim­di an­la­şı­lı­yor ki, ra­por­lar, ifa­de­ler dö­ne­me gö­re de­ği­şe­bi­li­yor. O yüz­den cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın gö­re­vi da­ha da zor­la­şı­yor, da­ha ay­rın­tı­lı araş­tır­ma yap­ma­la­rı ge­re­ki­yor.
DEV­LE­TE OLAN GÜ­VEN SAR­SI­LI­YOR
Mül­ki­ye Baş­mü­fet­ti­şi Fer­da İle­ri, Mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri Mus­ta­fa Ya­vuz, İl­ha­mi Do­ğan ve Po­lis Baş­mü­fet­ti­şi Ne­cat Öz­de­mi­roğ­lu, Ha­ne­fi Av­cı­’nın ki­ta­bın­da öne sür­dü­ğü ko­nu­la­rı araş­tır­mak-so­ruş­tur­mak­la gö­rev­len­di­ril­di.
Şim­di Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan, em­ni­ye­tin sav­cı­lı­ğa gön­der­di­ği “Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­” ra­po­run­da im­za­sı bu­lu­nan dö­ne­min An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Ze­ki Ça­tal­ka­ya da mü­fet-­tiş­le­rin so­ru­su üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­miş:
“10 yı­lı em­ni­yet mü­dür­lü­ğü ol­mak üze­re 35 yıl­dır Em­ni­ye­t’­te gö­rev ya­pı­yo­rum. Ha­ne­fi Av­cı ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ki­ta­bı oku­dum. Ki­tap­ta, Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati­nin Em­ni­yet Teş­ki­la­tı içe­ri­sin­de­ki ya­pı­lan­ma­sı id­di­ası ile il­gi­li söy­le­ye­cek­le­rim şun­lar­dır:
Mü­dür­lü­ğüm ve ön­ce­sin­de ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir bil­gi, bul­gu ve­ya bir ih­ba­ra rast­la­ma­dım. Bu ko­nu­lar­da ad­li ve ida­ri so­ruş­tur­ma da ya­pıl­ma­mış­tır. Ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı ol­say­dı mut­la­ka be­nim bil­gim olur­du ve ge­rek­li iş­lem­le­ri ya­par­dım. Di­ğer yan­dan bi­rim­ler­de gö­rev­len­di­ri­len per­so­nel biz­zat be­nim emir ve ta­li­mat­la­rım doğ­rul­tu­sun­da li­ya­kat, ça­lış­kan­lık ve ba­şa­rı­lı ol­mak kıs­tas­la­rı göz önü­ne alı­na­rak gö­rev­len­dir­me ya­pıl­mış­tır. Bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir ce­ma­at men­su­bun­dan ne tel­kin ne de tav­si­ye­de bu­lu­nul­muş­tur. Şa­yet ya­sal hi­ye­rar­şik ya­pı­nın dı­şın­da bir ya­pı­nın var­lı­ğı­nı his­set­sem, ya­sal iş­lem yap­tı­rır­dım.”
Şu an­da bağ­lı ol­du­ğu bi­rim­ler iti­ba­riy­le et­ki­li olan isim­ler­den Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Gül­cü ise o dö­nem hak­kın­da­ki bir da­va­yı ge­rek­çe gös­te­rip “ce­ma­at­le il­gi­li ko­nuş­mak is­te­mi­yo­ru­m” de­miş. Dün fark­lı, bu­gün fark­lı ko­nu­şan­la­rın ra­por­la­rı dev­le­te olan gü­ve­ni sar­sı­yor. Bu­na hak­kı­nız var mı?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte belgesi: Hangisine güvenelim

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları