Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu hikaye çok başka...
27/6/2015

Bu hikaye çok başka...

Me­lih Gök­çe­k’­in oğ­lu Ah­met Gök­çek, 30 Ocak 2009’da An­ka­ra­gü­cü yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di­ğin­de, yö­ne­ti­me gi­ren­ler­den bi­ri­si de Sö­ğüt İn­şa­at’­ın sa­hip­le­rin­den Mus­ta­fa Aka­n’­dı. İş ada­mı­dır iha­le­le­re gi­rer, iha­le­yi ka­za­nır, kay­be­der di­ye­ce­ğim o de­ğil. Hi­ka­ye çok baş­ka…


Tür­ki­ye­’de as­falt iş­le­ri iha­le­si açıl­dı­ğın­da bu iha­le­le­re 50’ye ya­kın fir­ma gi­ri­yor, kı­ran kı­ra­na mü­ca­de­le edi­yor, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin as­falt iha­le­le­ri­ne ise sa­de­ce iki fir­ma ka­tı­la­bi­li­yor. Üs­te­lik bun­lar­dan bi­ri­si de be­le­di­ye şir­ke­ti BEL­KO… Yap­tı­rı­lan as­falt, alt ge­çit ve ben­ze­ri iş­ler. Bu­nun için sa­de­ce bir iha­le­nin be­de­li 298 mil­yon li­ra. Pe­ki, be­le­di­ye iha­le­le­ri­ne di­ğer as­falt mü­te­ah­hit­le­ri ni­çin ka­tı­la­mı­yor. Açık­la­ya­yım:
O İHA­LE­YE KA­TI­LA­MAZ­SI­NIZ
Çün­kü, iha­le şart­na­me­sin­de bir hü­küm var. O mad­de­de “İ­da­re sert taş (ba­zalt) ocak gös­ter­me­ye­cek­tir. İs­tek­li­ler, An­ka­ra il sı­nır­la­rı için­de sert taş ima­la­tı için kul­la­nı­la­cak oca­ğa ait Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı İş­let­me İzin Bel­ge­si, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Çev­re İzin Bel­ge­si, Çev­re­sel Et­ki De­ğer­len­dir­me Bel­ge­si, Gü­ven­lik bel­ge­si­ni tek­lif et­kin­de ve­re­cek­ler­di­r” de­ni­li­yor.
İha­le açıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­niz. İha­le­ye ka­tıl­ma­ya ka­rar ver­di­niz. Ama sert taş oca­ğı bul­mak is­te­se­niz bi­le bu­la­maz­sı­nız. İs­te­ni­len ko­şul­la­ra uy­gun bir ocak bul­sa­nız bi­le ocak­la­rın ruh­sa­tı Baş­ba­kan­lı­k’a bağ­lı ol­du­ğu için bu iş­le­min so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı en er­ken 11 ayı bu­lu­yor. Bu ko­şul ol­du­ğu için bi­ri­si dı­şın­da Tür­ki­ye­’de hiç­bir fir­ma bu ola­na­ğı sağ­la­ya­mı­yor. İha­le de Sö­ğüt İn­şa­at’­ta ka­lı­yor. Ka­mu İha­le Ku­ru­mu, re­ka­be­ti azal­tan, is­te­ni­len fir­ma­ya yön­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­na ne­den ola­cak uy­gu­la­ma­la­ra son ver­miş ama be­le­di­ye­nin bu­na uy­du­ğu söy­le­ne­mez.
İHA­LE­YE BİR FİR­MA KA­TI­LI­YOR
As­falt iş­le­ri­ni ya­pan­lar iha­le­ler­de kı­ran kı­ra­na mü­ca­de­le eder­ken, na­sıl olu­yor­sa An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin iha­le­si­ne sa­de­ce bir fir­ma ka­tı­lı­yor. 2012 yı­lın­da 627 mil­yon li­ra­lık as­falt ya­pım iha­le­si açı­lı­yor. İha­le­ye Sö­ğüt İn­şa­at dı­şın­da ka­tı­lan da ol­mu­yor. Bu fir­ma da kü­çük bir kı­rım­la 627 mil­yon li­ra­lık iha­le­yi alı­yor.
11 Ey­lül 2013’te yi­ne An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 799 mil­yon li­ra­lık iha­le açı­yor. Bu­na da Sö­ğüt İn­şa­at’­ın ya­nı sı­ra Şen­bay-Onur Ta­ah­hüt or­tak­lı­ğı ka­tı­lı­yor. An­cak Şen­bay-Onur or­tak­lı­ğı­nın zar­fı bi­le açıl­mı­yor. Ne­de­ni ise baş­vu­ru ekin­de “o­cak ye­ri gös­ter­me­me­si­” be­lir­ti­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu iha­le­yi de yi­ne tek fir­ma gi­rip ka­zan­mış olu­yor.
BU İHA­LE DE SE­ÇİM SON­RA­SI
Se­çi­min üze­rin­den 5 gün geç­miş­ti.12 Ha­zi­ran 2015’te yak­la­şık ma­li­ye­ti 1 mil­yar 919 mil­yon li­ra­lık iha­le­ye iki fir­ma ka­tı­lı­yor. Ta­bi­i ki bi­ri­si Sö­ğüt İn­şa­at olu­yor. Di­ğe­ri ise Öz­gün Ya­pı-Onur Ta­ah­hüt olu­yor. An­cak, Öz­gün-Onur or­tak­lı­ğıy­la gi­ri­len iha­le­de, ev­rak­la­rı ek­sik ol­ma­sı­na rağ­men zar­fı açı­lı­yor. Tek­lif­le­ri Sö­ğüt İn­şa­at’­ın üs­tün­de ol­du­ğu için iha­le 1 mil­yar 469 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da yi­ne Sö­ğüt İn­şa­at’­ta ka­lı­yor.
İha­le­ye ka­tı­lan­lar “sert taş oca­ğı­” bu­lur dü­şün­ce­siy­le ol­sa ge­rek şart­lar ara­sı­na “An­ka­ra ili sı­nır­la­rı için­de 3 bin ton ka­pa­si­te­li as­falt plen­ti ola­cak.” Ya­ni as­falt ya­pan ma­ki­ne­si bu­lun­du­rul­ma­sı ko­şu­lu ge­ti­ril­miş. Bu ma­ki­ne­ye ek ola­rak bin ton sa­at ka­pa­si­te­li me­ka­nik plen­ti ve sa­at­te 6 bin 500 ton ka­pa­si­te­li taş kır­ma te­si­si ku­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.
BU İHA­LE­LE­RE KİM­SE KA­TI­LA­MAZ
İha­le ko­şul­la­rı tam an­la­mıy­la “ad­res gös­te­ri­le­re­k” ha­zır­la­nı­yor. Çün­kü, böy­le ma­ki­ne­ler an­cak be­le­di­ye­den iş alın­dık­tan son­ra ta­şı­nır. 3 bin ton ka­pa­si­te­li as­falt ya­pan plent ma­ki­ne­si de­mek en az 10 adet as­falt ma­ki­ne­si de­mek­tir. Bu ka­pa­si­te­de­ki bir ma­ki­ne­nin ku­ru­la­bil­me­si için iha­le­nin ön­ce alın­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir. Bir plen­tin sö­kü­lüp, ta­şın­ma­sı, ku­rul­ma­sı en az 200 bin li­ra…
Ko­şul­lar öy­le ağır ki, “3. Bo­ğaz köp­rü­sü iha­le­si­ni alan mü­te­ah­hit­le­rin, İs­tan­bu­l’­da ye­ni ha­va­ala­nı ya­pan fir­ma­lar tü­mü, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük oto­yol in­şa­at­la­rı­nı ya­pan fir­ma­lar da bun­lar­la be­ra­ber ol­sa­lar bi­le bu şart­lar al­tın­da An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de iha­le­ye gir­me şan­sı yo­k” di­yor­lar. “Fir­ma­la­ra ka­tı­la­ma­yın­ca yüz­de 50’ler­de ol­ma­sı ge­re­ken kı­rım ora­nı yüz­de 20 ci­va­rın­da ka­lı­yor. Ya­ni, fir­ma­la­rın iha­le­ye ka­tıl­ma­la­rı­na ya­sal bir en­gel yok ama öy­le bir dü­zen­le­me ya­pıl­mış ki, bir fir­ma dı­şın­da bu iş­le­re kim­se uza­na­mı­yor.
Be­le­di­ye­den 2 mil­yar do­lar­lık iha­le alan Mus­ta­fa Akan ca­mi­ler yap­tır­ma­sın, AK­P’­ye önem­li des­tek­ler­de bu­lun­ma­sın da ne yap­sın. As­falt­lar ak­tık­ça, Mus­ta­fa Akan da ka­za­nı­yor… Yü­re­ği sız­la­yan Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­’nun ba­zı men­sup­la­rı da “Ne olur bun­la­rı her­kes bil­si­n” di­ye yal­va­rı­yor…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu hikaye çok başka...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları