Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Devlet Bahçeli, Deniz Baykal'a neler sordu?
21/6/2015

Devlet Bahçeli, Deniz Baykal'a neler sordu?

Sa­yı­la­rı az da ol­sa Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu hâ­l⠓ge­nel baş­kan say­ma­ya­n” CHP’­li­ler var. Her fır­sat­ta Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun önü­nü kes­me­ye ça­lı­şı­yor­lar, onu da­ha ra­hat eleş­ti­re­bil­mek için “ha­ta yap­ma­sı­nı­” bek­li­yor­lar. Kı­lıç­da­roğ­lu­’na “ça­lış­mı­yo­r”, “p­ro­je üret­mi­yo­r” di­ye­me­yen­ler “ma­sa­ya yum­ru­ğu­nu vur­ma­ma­sı­nı­” eleş­ti­ri ko­nu­su ya­pa­bi­li­yor.Ön­ce­ki CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­ka­l’­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la se­çim son­ra­sın­da baş ba­şa yap­tı­ğı 2 sa­at­lik gö­rüş­me­si es­ra­rı­nı ko­ru­yor. CHP yö­ne­ti­ci­le­ri­ne gö­re Bay­kal, o gö­rüş­me­nin ay­rın­tı­la­rı­nı Kı­lıç­da­roğ­lu­’na da an­lat­ma­dı.

GÜL, EK­Şİ­’Yİ ÇA­ĞIR­DI MI?
Tür­ki­ye­’de bir “ka­set fur­ya­sı­” ya­şan­dı. Bu­nun ar­ka­sın­da kim­le­rin ol­du­ğu, ya­yı­na ve­ril­me­den ön­ce kim­le­rin göz­lü­ğü­nü ta­kıp iz­le­di­ği­ne iliş­kin Bay­ka­l’­ın da, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun da bil­di­ği isim­ler var. MİT, bu gö­rün­tü­le­ri ki­min çek­ti­ği­ni, kim­le­rin ser­vis et­ti­ği­ni be­lir­le­ye­cek­ti. Sa­hi ne ol­du? Er­do­ğan-Bay­kal gö­rüş­me­sin­den son­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ve ha­tır­lat­ma­lar ara­sı­na “ka­set ola­yı­” da gir­di.

Ön­ce­ki mil­let­ve­ki­li se­çi­mi so­nun­da, TBMM’­nin ge­çi­ci baş­kan­lı­ğı­nı en yaş­lı üye sı­fa­tıy­la ga­ze­te­ci-ya­zar ağa­be­yi­miz Ok­tay Ek­şi yap­mış­tı. Er­do­ğa­n’­ın, Bay­ka­l’­ı ça­ğır­dı­ğı gi­bi, aca­ba dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ya da Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ok­tay Ek­şi­’yi ça­ğır­mış mıy­dı? Ok­tay Bey, so­ru­ma şu kar­şı­lı­ğı ver­di:

“Cum­hur­baş­ka­nıy­la, baş­ba­kan­la gö­rüş­mem söz ko­nu­su bi­le ol­ma­dı. Açı­lış ön­ce­si cum­hur­baş­ka­nıy­la gö­rüş­mek ak­lım­dan bi­le geç­me­di. Açı­lış­ta ya­pa­ca­ğım ko­nuş­ma­nın tas­la­ğı­nı ha­zır­la­dım. Ge­nel Baş­kan Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’na gö­tür­düm. Oku­du, te­şek­kür et­ti. Eğer cum­hur­baş­ka­nı be­nim­le gö­rüş­mek is­te­sey­di, bu ta­le­bi­ni ge­nel baş­kan­la gö­rü­şür, da­nı­şır, onun de­di­ği çer­çe­ve içe­ri­sin­de ko­nu­şur­dum. Bay­kal izin alıp git­tiy­se, be­lir­le­nen çer­çe­ve­de ko­nuş­tuy­sa yap­tı­ğı doğ­ru­dur.”

ANA MU­HA­LE­FET KİM OLA­CAK?
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan son­ra, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li­’ ye ga­ze­te­ci ağa­bey­le­ri­miz Emin Çö­la­şan, Be­kir Coş­kun, An­ka­ra Ha­ber Mü­dü­rü­müz Emin Öz­gö­nül, MHP Mu­ha­bi­ri Ka­mil Eli­bo­l’­la bir­lik­te git­tik. Ge­nel Baş­kan Bah­çe­li, TOBB yö­ne­ti­ci­le­riy­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­yi an­lat­tı. “Çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da “a­kil ada­m” ola­rak il­le­re git­tik­le­ri­ni ha­tır­lat­tı, “On­lar çö­züm sü­re­ci is­te­mi­yor­lar mıy­dı? İş­te 338 mil­let­ve­ki­liy­le AKP ile HDP koa­lis­yon ku­ra­bi­lir. Bun­la­ra CHP de ka­tı­lır­sa oy oran­la­rı yüz­de 79’a ula­şır ve 470 mil­let­ve­ki­liy­le hü­kü­met olur­la­r” de­di.

HDP’­nin için­de ya da dı­şın­da ol­du­ğu bir hü­kü­met­te MHP ol­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, CHP ile MHP’­nin bir­lik­te hü­kü­met kur­ma­la­rı müm­kün ola­ma­ya­cak. Ba­şın­dan be­ri AKP ile MHP’­nin hü­kü­met ku­ra­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. An­cak Bah­çe­li­’nin hü­kü­met­te yer ala­bil­me ko­şul­la­rı doğ­ru­dan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ı il­gi­len­di­ri­yor. O şart­la­rın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si de müm­kün gö­zük­mü­yor. AK­P’­de bu ko­nu­da Cum­hur­baş­ka­nı­’nı zor­la­ya­maz. Mil­let­ve­ki­li sa­yı­la­rı HDP ile eşit ama oy sa­yı­sı faz­la ol­du­ğu için MHP “a­na mu­ha­le­fe­t” gö­re­vi­ne ha­zır…

BAY­KA­L’­A 116 GÜN SO­RU­SU
Ka­set komp­lo­sun­dan son­ra CHP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­ka­l’­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­la gö­rüş­me­siy­le il­gi­li tar­tış­ma­la­ra MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li de fark­lı bir bo­yut ge­ti­ri­yor. İş­te Bay­ka­l’­ın ce­vap­lan­dır­ma­sı­nı is­te­di­ği so­ru­lar:

- 3 Ka­sım 2002’de se­çim­ler ya­pıl­dı, 18 Ka­sı­m’­da 58. Hü­kü­met Ab­dul­lah Gül baş­kan­lı­ğın­da ku­rul­du. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan par­ti­si­nin ge­nel baş­ka­nı ama mil­let­ve­ki­li de­ğil­di. Si­ir­t’­ten bir mil­let­ve­ki­li is­ti­fa et­ti­ril­di, Bay­ka­l ile bir­lik­te ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı ve 116 gün son­ra 16 Mart 2003’te bu kez Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da 59. Hü­kü­met ku­rul­du. Bu 116 gün­de ne ol­du? Çok önem­li olan bu ko­nu­nun bi­rin­ci mu­ha­ta­bı sa­yın De­niz Bay­kal bu ko­nu­la­rı açık­la­ma­lı.
- Ön­ce­ki se­çim so­nun­da en yaş­lı üye ola­rak çok müm­taz bir şah­si­yet olan Ok­tay Ek­şi TBMM ge­çi­ci baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı. Ama ona Ab­dul­lah Gül ‘Gel bir gö­rü­şe­li­m’ de­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Bay­ka­l’­la böy­le bir gö­rüş­me ih­ti­ya­cı ne­den duy­du?
- Bu gö­rüş­me, ‘dik­kat­li olu­n’ an­la­mın­da 116 gün için bir ha­tır­lat­ma­dır?
- Bey­ler­be­yi top­lan­tı­sı ne­dir, bu top­lan­tı­da ne­ler ko­nu­şul­du?
- Meh­met Se­vi­ge­n’­in evin­de ya­pı­lan top­lan­tı ne­dir? Açık­la­sın­lar. Ön­der Sav, Zül­fü Li­va­ne­li, Bü­lent Tan­la, Ya­şar Nu­ri Öz­türk bir ara­ya ge­lip ne­ler ko­nuş­tu­lar? Bu de­rin­li­ğe ni­ye gi­ril­mi­yor da baş­ka tür­lü iş­ler­le uğ­ra­şı­yor­lar?

De­niz Bay­kal, ken­di par­ti­li­le­ri­nin de ka­fa­sın­da olu­şan ba­zı so­ru­lar, ima­lar kar­şı­sın­da son de­re­ce üz­gün. Ba­ka­lım, Bah­çe­li­’nin so­ru­la­rı için ne­ler söy­le­ye­cek…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Devlet Bahçeli, Deniz Baykal'a neler sordu?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları