Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O milletvekilinin karakteri böyleyse...
17/6/2015

O milletvekilinin karakteri böyleyse...

Seç­men oy­la­rıy­la “ko­alis­yon ku­ru­n” de­di. AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ola­ma­ma­sı­nın ya­rat­tı­ğı ra­hat­lık top­lu­mun ne­fes ol­ma­sı­nı da sağ­la­dı. Kor­kan, ür­ken bir top­lum oluş­ma­sın­da et­ki­li olan AKP, bir dö­ne­min he­sa­bı­nı mut­la­ka ve­re­cek­tir. Hak­sız-hu­kuk­suz ye­re ce­za­ev­le­ri­ne atı­lan, mes­lek­le­rin­den edi­len bin­ler­ce ki­şi için “biz yap­ma­dık pa­ra­lel­ci­ler yap­tı­” de­mek­le bu işin için­den sıy­rı­la­maz­lar.


Baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu se­çim dö­ne­min­de hep koa­lis­yo­nun ül­ke­ye bü­yük sı­kın­tı­lar ge­ti­re­ce­ği ha­va­sı­nı yay­ma­ya ça­lış­tı­lar. Er­do­ğan, “baş­kan­lık sis­te­mi­nin fa­zi­let­le­ri­ni­” AKP adı­na oy is­te­di­ği “top­lu açı­lış tö­ren­le­ri­”n­de­ki ko­nuş­ma­la­rın­da di­le ge­tir­di. So­nuç­ta Cum­hur­baş­ka­nı­’nın de­di­ği ol­ma­dı.Sı­ra gel­di B pla­nı­nı dev­re­ye sok­ma­ya. “Hü­kü­met ku­ru­la­mı­yo­r” de­ni­lip ül­ke ye­ni­den se­çi­me gö­tü­rül­mek is­te­ni­yor. Bu oyu­na ge­lin­me­me­li.

SU­SAN­LAR ŞİM­Dİ SAH­NE­DE
AK­P’­nin dev­let­te ya­rat­tı­ğı tah­ri­ba­tın gi­de­ril­me­si, bü­rok­ra­si­nin iş­ler ha­le ge­ti­ri­le­bil­me­si, yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın et­ki­li bir bi­çim­de araş­tı­rı­la­bil­me­si için AK­P’­nin için­de ol­ma­dı­ğı bir hü­kü­me­te ih­ti­yaç var. AKP kur­may­la­rı iş­te bun­la­rı ön­le­mek için fark­lı ara­yış­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.
Böy­le kri­tik dö­nem­ler­de hü­kü­met ku­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rın­da iş dün­ya­sı da mut­la­ka dev­re­ye gi­rer. Ni­te­kim dün TÜ­Sİ­AD ve MÜ­Sİ­AD’­ın yet­ki­li­le­ri­nin te­mas­la­rı baş­la­dı. An­cak bun­la­rın iyi ni­yet­li ça­ba­la­rı­nın dı­şın­da, et­ki­li ba­zı pat­ron­la­rın fark­lı te­mas­la­rı, ça­ba­la­rı da var. Yıl­lar­ca AK­P’­nin tah­ri­ba­tı­na se­yir­ci ka­lan, hü­kü­me­ti eleş­tir­mek adı­na en kü­çük bir açık­la­ma yap­mak­tan ka­çı­nan TOBB, AK­P’­li bir hü­kü­met ça­ba­sı için­de. Bu ça­lış­ma­la­rı da “sa­ra­y”­dan al­dık­la­rı işa­ret doğ­rul­tu­sun­da yap­tık­la­rı ko­nu­şu­lu­yor.

İS­MET PA­ŞA BÖY­LE YAP­TI
1961 yı­lın­da se­çim­ler ya­pıl­mış an­cak hiç­bir si­ya­si par­ti hü­kü­met ku­ra­bi­le­cek mil­let­ve­ki­li ço­ğun­lu­ğu­nu el­de ede­me­miş­ti. So­nun­da, CHP ile Ada­let Par­ti­si­’nin (AP) koa­lis­yon kur­ma­sı gün­de­me gel­di. An­cak her iki par­ti­de de koa­lis­yo­nu is­te­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri, il baş­kan­la­rı, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri var­dı. Hü­kü­met kur­mak­la gö­rev­len­di­ri­len CHP Ge­nel Baş­ka­nı İs­met İnö­nü, müt­hiş bir ham­le yap­tı. AP Grup sa­lo­nu­na gir­di ve ora­da AP mil­let­ve­kil­le­ri­ne hi­ta­ben şun­la­rı söy­le­di:
“Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, si­ya­si par­ti­ler ik­ti­dar ol­mak için ku­ru­lur. Par­ti­ler mu­ha­le­fet­te kal­mak için ku­rul­maz. Ben si­zi ik­ti­dar yap­mak is­ti­yo­rum. Siz ‘ha­yı­r’ di­yor­su­nuz. Bu­nu an­la­mam müm­kün de­ğil­dir.”
Bu ko­nuş­ma AP mil­let­ve­kil­le­ri üze­rin­de hay­li et­ki­li ol­du. Mu­ha­le­fet­te ka­la­bi­le­cek par­ti, hü­kü­met or­ta­ğı olup ken­di­si­ni ik­ti­da­ra da ta­şı­dı.

“KIR­MI­ZI ÇİZ­Gİ­LE­R” DE­ME­DEN
Si­ya­set­te, ül­ke yö­ne­ti­min­de “kır­mı­zı çiz­gi­” söz­cük­le­ri sık­ça kul­la­nı­lır. Koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı mı gün­de­me gel­di, he­men bir si­ya­si par­ti yö­ne­ti­ci­si çı­kıp sö­ze “kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­”n­den söz et­me­ye baş­lar­sa, o hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı baş­tan zo­ra gir­miş olur.
Ak­tif si­ya­si ha­ya­tın­da Ali Nai­li Er­dem, üç kez AP adı­na koa­lis­yon gö­rüş­me­le­ri­ne ka­tıl­dı, koa­lis­yon pro­to­kol­le­ri­ni im­za­la­dı. Er­dem, Su­at Hay­ri Ür­güp­lü hü­kü­me­tin­de Sa­na­yi Ba­ka­nı, 1973 yı­lın­da Na­im Ta­lu hü­kü­me­tin­de Ça­lış­ma Ba­ka­nı, Mil­li­yet­çi Cep­he hü­kü­me­tin­de de Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ola­rak gö­rev al­mış­tı. Ken­di­si­ne o dö­nem­de­ki koa­lis­yon gö­rüş­me­le­rin­de il­ke­nin ne ol­du­ğu­nu sor­dum. Şun­la­rı an­lat­tı:
“Bi­rin­ci il­ke­miz Tür­ki­ye hü­kü­met­siz kal­ma­ma­lı. Hü­kü­met ku­rul­ma­sın­da da il­ke­miz önem­li olan par­ti­nin men­fa­ati­ni mi ön pla­na çı­ka­ra­lım, yok­sa ül­ke­nin so­run­la­rı­nı mı çö­ze­lim. Ör­ne­ğin 1973 yı­lın­da te­rör­le mü­ca­de­le ön pla­na çı­ka­rıl­mış­tı. Ba­rı­şa, gü­ve­ne na­sıl bir an ön­ce ula­şa­bi­le­ce­ği­miz öne çık­mış­tı. Bü­tün gö­rüş­me­ler­de şu­nun al­tı­nı ıs­rar­la çiz­dik: Par­ti­ler mü­za­ke­re­ye kır­mı­zı çiz­gi­le­riy­le gel­me­me­li­dir. Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri ön pla­na çı­ka­rıp koa­lis­yon­la­rın oluş­ma­sı­nı ön­le­mek ye­ri­ne, as­ga­ri müş­te­rek­ler­de ne­re­de bu­lu­şa­bi­li­ri­zi be­nim­se­dik.”

ŞİM­Dİ YA­PIL­MA­SI GE­RE­KEN
CHP, MHP, HDP 13 yıl­lık AKP hü­kü­me­ti dö­ne­mi­nin he­sa­bı­nı sor­ma­yı ger­çek­ten is­ti­yor­sa gö­rüş­me­ler­de “bi­zim kır­mı­zı çiz­gi­mi­z” de­me­den hü­kü­me­ti CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun li­der­li­ğin­de ku­ra­bil­me­li. Ak­si hal­de, ge­çen 13 yı­lın mem­nu­ni­yet­siz­lik­le­ri­nin de­va­mı­na ola­nak sağ­lan­mış olur. Her şey pro­to­ko­le da­hil edi­lir­se o pro­to­kol iş­le­mez ha­le ge­lir. Ül­ke hü­kü­met­siz ka­lır. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği gi­bi ül­ke se­çi­me gö­tü­rü­lür.
Koa­lis­yon hü­kü­me­ti­nin iş­le­me­ye­ce­ği­ni öne sü­ren­ler, seç­tik­le­ri po­li­ti­ka­cı­la­rın ül­ke­si­ni, mil­le­ti­ni se­ven, on­la­rın ya­ra­rı için ça­lı­şan li­ya­kat­li in­san­lar ol­du­ğun­dan emin­se­ler so­run yok. Ye­ter ki siz seç­tik­le­ri­ni­zin ka­rak­te­rin­den emin olun…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O milletvekilinin karakteri böyleyse...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları