Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Böyle olursa davalar sonuçlandırılabilir mi?
10/6/2015

Böyle olursa davalar sonuçlandırılabilir mi?

Ha­kim­ler ve cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ara­sın­da kap­sam­lı bir yer de­ği­şik­li­ği için ça­lış­ma­la­rın so­nu­na ge­lin­di. Ka­rar­na­me­ler çı­ka­rı­lır ama bun­lar ya­pı­lır­ken ada­let­li olun­ma­sı bek­le­nir. Ba­zı ha­kim ve sav­cı­la­rın 3-4 ay­da bir gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si, on­la­ra ol­du­ğu ka­dar ai­le­le­ri­ne de zu­lüm­dür. Yar­gı men­sup­la­rı bas­kı al­tı­na alın­mak is­te­ni­yor. Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı so­ruş­tur­ma ya­par­ken bu­nun so­nu­cun­da ba­şı­na ne­ler ge­le­bi­le­ce­ği­ni, ha­kim­ler ver­dik­le­ri ka­rar­lar­dan son­ra tu­tuk­la­nıp tu­tuk­lan­ma­ya­ca­ğı­nı ya da gö­rev ye­ri­nin de­ğiş­ti­ri­lip de­ğiş­ti­ril­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nür nok­ta­ya ge­ti­ril­di.Yar­gı men­sup­la­rı­nın sık­ça gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si da­va­la­rı da et­ki­li­yor. Bir da­va­ya ba­kan ha­ki­min 8 ay­da 5 kez de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­mez­si­niz. Ha­kim­ler de­ğiş­tik­çe dos­ya­nın in­ce­len­me­si za­man alı­yor ve bu du­rum da­va­la­rın da uza­ma­sı­na ne­den olu­yor.

AS­KE­Rİ YA­SAK BÖL­GE­DE OLAN­LAR

Ga­zi­an­te­p’­te gö­rev­li Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş ve hu­dut nö­bet­çi­si dört Meh­met­çik ka­çak­çı ol­duk­la­rı öne sü­rü­len ki­şi­le­rin şi­ka­ye­ti so­nu­cu Ni­zip Ad­li­ye­si­’n­de yar­gı­la­nı­yor. Su­ri­ye sı­nı­rın­da gö­rev­li Hu­dut Dev­ri­ye Ti­mi, 13 Tem­muz 2013’te, Su­ri­ye üze­rin­den Tür­ki­ye­’ye ka­çak mal ge­tir­dik­le­ri id­di­asıy­la için­de iki ki­şi­nin bu­lun­du­ğu ara­cı As­ke­ri Ya­sak Böl­ge içe­ri­sin­de dur­du­ra­bil­mek için araç­la­rın las­tik­le­ri­ne ateş et­ti ve bu ki­şi­ler ara­cın iler­le­ye­me­me­si so­nu­cu ya­ka­la­na­bil­di.
Hu­dut­tan so­rum­lu 5’in­ci Zırh­lı Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş ve Hu­dut Dev­ri­ye Ti­mi­’n­de­ki dört as­ke­rin, ka­çak­çı­lık­la suç­la­dık­la­rı ki­şi­le­rin ara­cı­nın las­tik­le­ri­ni pat­lat­tık­la­rı id­di­asıy­la yar­gı­la­ma­la­rı de­vam edi­yor. As­ker­ler, “Sı­nır­da ka­çak­çı­lık ya­pan iki ki­şi­yi, ka­nun­la­ra ve Baş­ba­kan­lık An­gaj­man Ku­ral­la­rı­’na uy­gun ola­rak, araç las­ti­ği­ne ateş ede­rek As­ke­ri Ya­sak Böl­ge­’de ya­ka­la­dık­la­rı­nı, da­ha son­ra tu­gay ko­mu­ta­nı­nın olay ye­ri­ne gel­di­ği­ni­” as­ker­lik­le­ri de­vam eder­ken sav­cı­lık­ta, ter­his ol­duk­tan son­ra da hem sav­cı­lık­ta hem de mah­ke­me­de be­lirt­ti.

8,5 AY­LIK SO­RUŞ­TUR­MA

Ya­ka­la­nan ki­şi­ler, ka­çak­çı­lık yap­tık­la­rı­nı ka­bul et­me­di. As­ker­le­rin ken­di­le­ri­ne se­bep­siz sal­dır­dı­ğı­nı, ha­ka­ret et­ti­ği­ni, olay ye­ri­ne ge­len tu­gay ko­mu­ta­nı­nın as­ke­rin si­la­hı­nı ala­rak araç­la­rı­na ateş aç­tı­ğı­nı öne sür­dü. An­cak bu id­di­ala­rıy­la il­gi­li 1’i ast­su­bay 4 ta­nık gös­ter­di­ler.
Ni­zip Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı, Tu­gay Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş hak­kın­da “ma­la za­rar ver­me­”, “ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­ma­”, ka­çak­çı ol­duk­la­rı öne sü­rü­len ki­şi­le­ri ya­ka­la­yan Hu­dut Dev­ri­ye
Ti­mi­’n­de­ki as­ker­ler hak­kın­da da “suç üst­len­me­”, “ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­ma­” id­di­asıy­la so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Yak­la­şık 8,5 ay sü­ren so­ruş­tur­ma so­nun­da 21 Mart 2014 ta­ri­hin­de de da­va açıl­dı.

7 AY­DA 5 HA­KİM DE­ĞİŞ­Tİ

Ko­mu­ta­nın da­va­sı 21 Mart 2014’ten bu ya­na Ni­zip 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de de­vam edi­yor. Yar­gı men­sup­la­rı ara­sın­da o ka­dar hız­lı de­ği­şim var ki, ne­re­dey­se her du­ruş­ma­da ha­kim de­ğiş­ti­ri­li­yor. Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan du­ruş­ma­lar ve o da­va­ya ba­kan ha­kim­le­re bak­tı­ğı­mız­da bir da­va­da bi­le 5 ha­ki­min de­ğiş­ti­ği­ne ta­nık olu­yo­ruz.
Bi­rin­ci du­ruş­ma 12 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Da­va­ya, Ha­kim Emi­ne Salt Kı­lıç gi­ri­yor.
İkin­ci du­ruş­ma­da ha­kim de­ği­şi­yor. Du­ruş­ma 25 Ey­lül 2014’te ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ha­kim Emi­ne Salt Kı­lıç do­ğum iz­ni­ne ay­rıl­dı­ğı için da­va­ya Ha­kim Muh­sin Gök­çe­ gi­ri­yor.
- Üçün­cü du­ruş­ma­da ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 16 Ekim 2014’te ya­pı­lan du­ruş­ma­ya Ha­kim İpek Cey­lan Ol­gun ka­tı­lı­yor.
- Dör­dün­cü du­ruş­ma­da ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 12 Şu­bat 2015’te bu kez du­ruş­ma­da Ha­kim Mu­ham­met Ateş bu­lu­nu­yor. Be­şin­ci du­ruş­ma­ya da ay­nı ha­kim ka­tı­lı­yor.
- Al­tın­cı du­ruş­ma­da ha­kim de­ğiş­mi­yor. 25 Mart 2015 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen du­ruş­ma­ya Ha­kim Mu­ham­met Ateş ka­tı­lı­yor. Böy­le­ce bu sü­reç­te ilk de­fa ay­nı da­va­ya bir ha­kim üçün­cü kez ka­tı­lı­yor.
- Ye­din­ci du­ruş­ma­da ise ha­kim yi­ne de­ği­şi­yor. 27 Ma­yıs 2015 ta­ri­hin­de­ki du­ruş­ma­ya Ha­kim Tur­gay Öz­türk ka­tı­lı­yor.
Sulh Ce­za Ha­ki­mi olan Tur­gay Öz­tür­k’­ün, Ni­zip Ada­let Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de­ki da­va­da gö­rev­len­di­ril­me­si­ni avu­kat­lar da ya­dır­ga­mış­tı. Öz­türk de bir ka­rar ver­me­den du­ruş­ma­yı 16 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hi­ne er­te­le­di. Ge­le­cek du­ruş­ma­ya da baş­ka bir ha­kim gi­re­cek.

Ge­ne­ral Kah­ra­man Gü­neş, 2010-2014 dö­ne­min­de gö­rev yap­tı­ğı Ga­zi­an­tep-Ki­lis il­le­rin­de 35 bi­ne ya­kın sı­nır ih­lal ola­yı­na mü­da­ha­le et­tir­di. Bin­ler­ce ka­çak­çı ve yüz­ler­ce araç ya­ka­lan­mış, sı­nı­rı ya­sa­dı­şı ih­lal eden 20’den faz­la ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. Bu ne­den­le çok sa­yı­da as­ker de yar­gı­la­nı­yor. Yar­gı­la­ma­ya ta­mam da, her du­ruş­ma­da ha­kim de­ği­şir­se bu da­va­lar bi­ter mi?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Böyle olursa davalar sonuçlandırılabilir mi?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları