Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Patlama olması mı beklenecek?
8/6/2015

Patlama olması mı beklenecek?

Sav­cı­la­rın ge­len ih­bar­la­ra du­yar­sız kal­ma­sı bek­le­ne­mez. Ni­te­kim, baş­lan­gıç­ta ki­me ait ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan si­lah yük­lü ol­du­ğu öne sü­rü­len TI­R’­lar­la il­gi­li ge­len ih­bar­dan, yak­la­şık 8 ay ön­ce Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı İl­çe­si­’n­de pat­la­ma so­nu­cu 52 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. İh­ba­ra ko­nu araç­la il­gi­li si­ze ön­ce­den bil­gi ve­ril­me­miş­se ya­sal iş­lem yap­mak­la yü­küm­lü­sü­nüz.


Dö­ne­min Ada­na Baş­sav­cı­sı Sü­ley­man Bağ­rı­ya­nık, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Aziz Tak­çı, Öz­can Şiş­man, Ah­met Ka­ra­ca ile Kı­rık­han Baş­sav­cı­sı Ya­şar Ka­val­cı­oğ­lu hak­kın­da HSYK 2. Da­ire­si “ca­sus­lu­k” suç­la­ma­sıy­la “yar­gı­la­ma iz­ni­” ver­me­den ön­ce, mü­fet­ti­şin “Böy­le bir ih­ba­rın cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı ha­re­ke­te ge­çi­re­cek ni­te­lik­te ol­ma­dı­ğı­nı­”na iliş­kin skan­dal ra­po­ru üze­rin­de dur­ma­lıy­dı. Sav­cı, ih­ba­rın üze­ri­ne git­me­ye­cek de, bir pat­la­ma­ olmasını mı bekleyecek?

OLAY­DAN SON­RA YA­SA DE­ĞİŞ­Tİ­RİL­Dİ

TI­R’­lar­la il­gi­li 1 Ocak ve 19 Ocak 2014 ta­rih­le­rin­de ih­bar gel­miş­ti. O ta­rih­ler­de MİT Ya­sa­sı­’nın 26. Mad­de­si şöy­ley­di:
“MİT men­sup­la­rı­nın ve­ya be­lir­li bir gö­re­vi ifa et­mek üze­re ka­mu gö­rev­li­le­ri ara­sın­dan Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len­le­rin; gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken, gö­re­vin ni­te­li­ğin­den do­ğan ve­ya gö­re­vin ifa­sı sı­ra­sın­da iş­le­dik­le­ri id­di­a olu­nan suç­lar­dan do­la­yı ya da 5271 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 250’n­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na gö­re ku­ru­lan ağır ce­za mah­ke­me­le­ri­nin gö­rev ala­nı­na gi­ren suç­la­rı iş­le­dik­le­ri id­di­asıy­la hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma ya­pıl­ma­sı Baş­ba­ka­nın iz­ni­ne bağ­lı­dır.”
17 Ni­san 2014’te ya­sa­nın 6’n­cı mad­de­si ile baş­lı­ğı “So­ruş­tur­ma iz­ni ve yar­gı­la­ma­” ola­rak de­ğiş­ti­ril­di ve şu fık­ra ek­len­di:
“Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı, MİT gö­rev ve fa­ali­yet­le­ri ile men­sup­la­rı­na iliş­kin her­han­gi bir ih­bar ve­ya şi­kâ­yet al­dık­la­rın­da ve­ya böy­le bir du­ru­mu öğ­ren­dik­le­rin­de MİT Müs­te­şar­lı­ğı­’na bil­di­rir­ler. MİT Müs­te­şar­lı­ğı­’nın, ko­nu­nun gö­rev ve fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ol­du­ğu­nu be­lirt­me­si ve­ya bel­ge­len­dir­me­si hâ­lin­de ad­li yön­den baş­ka­ca bir iş­lem ya­pıl­maz ve her­han­gi bir ko­ru­ma ted­bi­ri uy­gu­lan­maz. An­cak bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re iş­lem ya­pı­la­bi­lir.”

O MAL­ZE­ME­LE­Rİ TA­ŞI­YA­Bİ­LİR Mİ?

Olay ta­ri­hin­de MİT Ya­sa­sı­’nın 26. Mad­de­si yü­rür­lük­tey­di. Ya­pı­lan ih­ba­rın, ara­ma ya­pıl­ma­sı­na en­gel oluş­tur­ma­dı­ğı­nı tu­tuk­lu cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı şöy­le sa­vu­nu­yor:
“MİT Ka­nu­nu­’nun 26. Mad­de­si­’n­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le, ‘baş­ka­ca bir iş­lem ya­pı­la­ma­z’ de­nil­mek su­re­tiy­le kay­bol­ma­sı muh­te­mel de­lil­le­rin top­lan­ma­sı da en­gel­len­miş­tir. Son­ra­ki de­ği­şik­lik ile ge­ti­ri­len bu ya­sak ön­ce­ki dü­zen­le­me­de mev­cut de­ğil­di. Bu de­ği­şik­lik da­hi tek ba­şı­na ya­pı­lan iş­lem­le­rin olay ta­ri­hi iti­ba­ri ile MİT Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Bu iti­bar­la aley­hi­miz­de­ki id­di­a da­ya­nak­tan yok­sun­dur.”

BEL­GE­LEN­DİR­ME-BİL­Gİ­LEN­DİR­ME YOK

Baş­sav­cı Sü­ley­man Bağ­rı­ya­nık, sa­vun­ma­sın­da “MİT Ya­sa­sı­’nın 4. Mad­de­si­’ne gö­re Mİ­T’­e ak­tif, ya­ni ope­ras­yo­nel yet­ki­ler ve­ril­me­di­ğin­den, MİT ken­di­si­ne ait mal­ze­me­ler dı­şın­da si­lah ve­ya ben­ze­ri eş­ya­yı ya da yar­dım içe­rik­li eş­ya­yı it­hal ve­ya ih­raç ede­me­z” gö­rü­şü­nü, re­fe­rans­lar­la des­tek­li­yor.
Siz ken­di­ni­zi cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın ye­ri­ne ko­yun ve sa­vun­ma­sın­da hak­lı olup ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ve­rin:
“İh­ba­ra ko­nu TI­R’­la­rınn Mİ­T’­e ait ol­du­ğu hu­su­su hiç­bir ki­şi ya da ma­kam ta­ra­fın­dan TI­R’­la­rın sev­kı­ya­tı­nın Mİ­T’­in gö­rev ve fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin ol­du­ğu­na da­ir bil­gi­len­dir­me ya da bel­ge­len­dir­me ya­pıl­ma­dı. Her iki ola­yın baş­lan­gı­cın­da te­le­fon­da ba­na ge­rek dö­ne­min Ha­tay Va­li­si Ce­la­let­tin Le­ke­siz ve ge­rek­se dö­ne­min Ada­na Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Co­ş’­un ih­ba­ra ko­nu TI­R’­la­rın sev­kı­ya­tı­nın ‘Mİ­T’­in
gö­re­vi kap­sa­mın­da ol­du­ğu­na­’ da­ir bir be­yan­la­rı ol­ma­dı. Sa­de­ce ‘ih­ba­ra ko­nu TI­R’­la­rın Mİ­T’­e ait ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le ara­ma ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı­’ söy­le­mek­le ye­tin­di­ler.

YA CASUS, YA DARBECİ

Bu TI­R’­la­rın sev­kı­ya­tın­dan, baş­lan­gıç­ta va­li­nin, em­ni­ye­tin, jan­dar­ma­nın hat­ta MİT Ada­na Böl­ge Mü­dü­rü­’nün bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­mış­tır. İkin­ci olay­da da araç­la­rın Mİ­T’­e ait ol­du­ğu be­lir­til­di ve ara­ma ya­pıl­ma­dan gi­diş­le­ri­ne izin ve­ril­di. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­mız bir­bi­ri­nin ben­ze­ri her iki olay­da ken­di­si­ne su­nu­lan de­lil­le­re gö­re ve­ ya­sal çer­çe­ve­de gö­re­vi­ni ifa et­ti. Bu­nun ya­sa­ya ay­kı­rı ey­lem ve iş­lem ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si hu­ku­ki­lik­ten uzak­tır. Suç­la­ma­lar ki­şi­sel ve tek yan­lı yo­ru­ma da­ya­lı ni­yet oku­ma­lar­dan iba­ret­tir.”
Ül­ke­miz­de gö­re­vi­ni ya­pan­la­rın işi gi­de­rek zor­la­şı­yor. So­nun­da ya “ca­su­s” ya “dar­be­ci­” ya da “pa­ra­lel­ci­” dam­ga­sı vu­ru­lu­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Patlama olması mı beklenecek?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları