Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Hangi parti kaç milletvekili çıkaracak?
2/6/2015

Hangi parti kaç milletvekili çıkaracak?

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı Er­do­ğan Top­rak, özel bir ekip­le 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­nin nab­zı­nı tu­tu­yor. An­ket­ler yap­tı­rı­lı­yor, bu­nun so­nuç­la­rı de­ğer­len­di­ri­li­yor ve han­gi si­ya­si par­ti­nin kaç mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­nin he­sap­la­rı ya­pı­lı­yor.Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile bir­lik­te uçak­tan iner­ken, ka­pı önün­de Er­do­ğan Top­rak, “E­fen­dim, AKP bir pu­an da­ha düş­tü­” de­di­ğin­de, Kı­lıç­da­roğ­lu oy ora­nı­nın ka­ça in­di­ği­ni bi­li­yor ola­cak ki, “Da­ha dü­şe­cek­le­r” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.
Er­do­ğan Top­ra­k’­ın elin­de­ki son iki araş­tır­ma AK­P’­nin oy ora­nı­nın yüz­de 39, CHP’­nin oy ora­nı­nın yüz­de 29, MHP’­nin oy ora­nı­nın da yüz­de 17 ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor. Me­rak edi­len HDP’­nin se­çim ba­ra­jı olan yüz­de 10’u aşıp aşa­ma­ya­ca­ğı… HDP ba­ra­jı aş­mış, ne­re­dey­se yüz­de 13 ora­nı­na da­yan­mış.

“TEK BA­ŞI­NA İK­Tİ­DAR OLA­MA­YA­CA­K”

Bir si­ya­si par­ti tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­bi­le­cek 276 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­lir mi? CHP’­nin elin­de­ki de­ğer­len­dir­me­le­re gö­re bu müm­kün gö­zük­mü­yor. AK­P’­nin 230-235, CHP’­nin 161, MHP’­nin 85-87, HDP’­nin ise 68-71 ara­sın­da mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­sı bek­le­ni­yor.

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yo­ru­m” de­di­ği gün­ler­de, Er­do­ğan Top­ra­k‘­la soh­be­ti­miz­de, “AK­P’­nin bı­ra­kın 400 mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­sı­nı, 276’nın al­tın­da ka­la­ca­ğı ke­sin. Çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li 230-235 ci­va­rın­da olu­r” di­yor­du. Top­ra­k‘­a gö­re “AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar­da ol­ma dö­ne­mi­” 7 Ha­zi­ra­n’­da ka­pa­na­cak. Bu­nun “ke­si­n” ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor. Bu­nun bir “ni­yet oku­ma­” ol­ma­dı­ğı­nı da ek­li­yor. Dün ko­nuş­tu­ğum CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Gür­sel Te­kin de, “AK­P’­nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma dö­ne­mi geç­ti­” di­yor.

AK­P’­nin du­ru­mu­nu Va­tan Par­ti­si Ela­zığ bi­rin­ci sı­ra ada­yı emek­li Kur­may Al­bay Aziz Er­ge­n’­den de din­le­dim. Er­gen, “Bir dö­nem AKP Ela­zı­ğ’­da tu­lum çı­ka­rı­yor­du. Oy oran­la­rın­da ön­ce­ki se­çim­le­re gö­re yüz­de 50 ci­va­rın­da azal­ma var. 4 mil­let­ve­ki­lin­den an­cak 2’si­ni ala­bi­le­cek du­rum­da­” di­yor.
------------

TES­KOMB des­tek­li se­çim ça­lış­ma­sı

Bu se­çim­de dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı­nın AKP için kul­la­nıl­dı­ğı bi­li­ni­yor. Bil­me­di­ği­miz baş­ka des­tek­ler de var. Bu­nun bir ör­ne­ği Yoz­ga­t’­ta ya­şa­nı­yor.
Ab­dül­ka­dir Ak­gül, 1,5 mil­yon üye­li Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­lik­le­ri (TES­KOMB) Baş­kan­lı­ğı­’nı ya­par­ken 2007 se­çim­le­rin­de AK­P’­den Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li se­çil­di. Du­ru­mu­nun ba­sın­da tar­tış­ma ko­nu­su ol­ma­sı üze­ri­ne baş­kan­lık gö­re­vin­den ay­rıl­dı. Ar­ka­daş­la­rı­nın “Sen­siz ol­ma­z” de­me­le­rin­den son­ra TES­KOM­B’­u bu kez “fah­ri baş­ka­n” sı­fa­tıy­la yö­net­ti. Mil­let­ve­kil­li­ği so­na erin­ce ye­ni­den baş­kan se­çil­di.

Ak­gül, baş­kan­lık gö­re­vin­den is­ti­fa et­me­den Yoz­gat AKP 1. sı­ra ada­yı ya­pıl­dı. Sen­di­ka­lar, mes­lek ku­ru­luş­la­rı gi­bi ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki ku­ru­luş­la­rın yö­ne­ti­ci­le­ri­nin is­ti­fa zo­run­lu­lu­ğu ne hik­met­se es­na­fın üs­tün­den al­dık­la­rı ko­mis­yon­la bu­gün 15-16 mil­yar­lık dev bir ku­rum ha­li­ne ge­len ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri­ne uy­gu­lan­ma­dı. Ya­ni Ak­gü­l’­ün hem mil­let­ve­ki­li ada­yı, hem de TES­KOMB baş­ka­nı ola­rak gö­rev yap­ma­sın­da ya­sal bir en­gel yok­muş.

Üç ay­rı Es­naf ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­kan­lı­ğı­’nı ve TES­KOMB Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’nı bir ara­da yü­rü­ten Ab­dül­ka­dir Ak­gü­l’­ün ay­da top­lam 50 bin li­ra­yı aş­kın üc­ret al­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor. An­cak, Ak­gül, üc­ret ala­bi­le­ce­ği ku­ru­luş­lar­dan, baş­ka­la­rı­nın üc­ret al­ma­la­rı­nı sağ­la­dı­ğı­nı, sa­de­ce ge­nel baş­kan­lık gö­re­vin­den do­la­yı ay­lık 15 bin li­ra al­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor, “50 bin li­ra­yı bir ara­da gör­me­di­m” di­yor.

BU ARAÇ­LAR­LA SE­ÇİM ÇA­LIŞ­MA­SI

Ak­gü­l’­ün se­çim ça­lış­ma­la­rın­da An­ka­ra­’dan gö­tü­rü­len TES­KOM­B’­a ait 06 AK 0124 ve 06 BN 7780 pla­ka­lı Au­di mar­ka oto­mo­bil­le­rin ya­nı sı­ra 06 FM 4665, 06 BF 8115, 06 BF 8114 pla­ka­lı Volk­swa­gen mar­ka oto­mo­bil­ler kul­la­nı­lı­yor. Şo­för, akar­ya­kıt, ko­nak­la­ma, ye­me-iç­me gi­der­le­ri de TES­KOM­B’­dan ol­du­ğu gi­bi, Ak­gü­l’­ün se­çim har­ca­ma­la­rı­nın da TES­KOM­B’­un üs­tün­den kar­şı­lan­dı­ğı Yoz­ga­t’­ta sık­ça ko­nu­şu­lu­yor.

Ak­gül, aday­lı­ğı açık­lan­dık­tan son­ra hü­kü­me­te ya­kın ga­ze­te­le­re tam say­fa ilan­lar ve­rip Cum­hur­baş­ka­nı’­na, Baş­ba­ka­n’a, ba­kan­la­ra te­şek­kür met­hi­ye­le­rin­de bu­lun­du. AKP ada­yı Ab­dül­ka­dir Ak­gü­l’­e id­di­ala­rı sor­du­ğum­da, “Mil­let­ve­ki­li ada­yı ola­bil­mem için TES-KOM­B’­dan is­ti­fa et­mem ge­rek­mi­yor. Yoz­ga­t’­a ma­kam oto­mo­bi­lim­le gel­dim, içim ra­hat et­me­di onu da ge­ri gön­der­dim. TES­KOM­B’­a ait olan araç­lar kul­la­nıl­mı­yor. Mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­ten son­ra TES­KOM­B’­dan is­ti­fa zo­run­lu­lu­ğum da yok. Ama etik ol­maz di­ye ay­rıl­ma­yı da dü­şü­nü­yo­ru­m” di­yor.
Se­çim­ler­de iş­te bun­lar da olu­yor…Da­ha bil­me­di­ği­miz ne­ler var ne­ler…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Hangi parti kaç milletvekili çıkaracak?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları