Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O yardımı alan 10 milyon seçmen kime oy verir?
22/5/2015

O yardımı alan 10 milyon seçmen kime oy verir?

Tür­ki­ye­’yi ya­kın­dan bi­len AB­D’­nin ön­ce­ki bü­yü­kel­çi­le­rin­den Mor­ton Ab­ro­mo­vitz ve Eric Edel­man im­za­sı­nı ta­şı­yan “göl­ge­ler ve kuş­ku­lar” ad­lı ra­po­r­da 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri­nin ana­li­zi ya­pı­lı­yor, ya­pı­lan hi­le­ler­den söz edi­li­yor. İki es­ki bü­yü­kel­çi­nin ül­ke­miz­de­ki se­çim­ler­le il­gi­li ra­po­ru­nun so­nuç bö­lü­mü­nü oku­ya­lım:


Ye­rel se­çim­ler sı­ra­sın­da ül­ke ça­pın­da hi­le­ler ya­pıl­dı.
Hi­le­ler hem oy kul­la­nı­lır­ken, hem de oy sa­yı­mın­da ya­pıl­dı.
Oy sa­yı­mı sı­ra­sın­da 21 il­de elek­trik ke­sin­ti­le­ri ya­şan­dı.
Ge­çer­siz oy ora­nı 2011 se­çi­min­de yüz­de 2,22 iken oran 4,19’a yük­sel­di.
CHP’­nin az fark­la kay­bet­ti­ği il­ler­de ge­çer­siz oy oran­la­rı, AK­P’­nin se­çim ka­zan­dı­ğı il­le­re gö­re iki-üç kat faz­la ol­du. An­ka­ra­’da so­nu­cu de­ğiş­ti­re­cek ka­dar çok sa­yı­da mü­hür­süz-im­za­sız sa­yım tu­ta­na­ğı ge­çer­li ka­bul edil­di. Bu tu­ta­nak­lar­la Me­lih Gök­çek se­çi­mi ka­zan­dı.
YSK sa­de­ce AK­P’­nin iti­raz­la­rı­nı ka­bul et­ti.
YSK söz­de özerk an­cak ile­ri dü­zey­de po­li­ti­ze ol­muş.
Ra­po­run var­dı­ğı en önem­li so­nuç ise se­çim hi­le­le­ri­nin bi­rey­sel de­ğil, mer­ke­zi plan­la­may­la ya­pı­lır ol­ma­sı gös­te­ril­di. Es­ki mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Meh­met To­man­bay, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de “Te­miz ve gü­ve­ni­lir bir se­çim or­ta­mı ya­ra­tıl­ma­dan ya­pı­la­cak se­çim­de, se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı her­ke­sin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya­cak ve hep tar­tı­şı­la­cak­tır” di­yor­du. Bu­gün, o nok­ta­da­yız.

DEV­LE­TİN YAP­TI­ĞI YAR­DIM­LAR

CHP ve MHP’­nin bel­ki de en bü­yük yan­lış­la­rın­dan bi­ri, va­tan­da­şa ya­pı­lan yar­dım­la­rı eleş­tir­me­le­ri ol­muş­tu. Bu­gün o nok­ta­da ol­ma­dık­la­rı gi­bi ya­pı­lan yar­dım­la­rın ke­sil­me­ye­ce­ği­ni, da­ha­sı yar­dım­la­rın iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı açık­lı­yor­lar.
Te­mel ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­yan ve ya­şam­la­rı­nı en alt dü­zey­de da­hi sür­dür­mek­te zor­luk çe­ken ki­şi ve ai­le­le­re, kar­şı­lık­sız ay­ni ya da nak­di ola­rak ve­ri­len sos­yal yar­dım­lar için ge­çen yıl 20 mil­yar 393 mil­yon li­ra har­can­dı. Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı (ASPB) 2015 büt­çe­si su­num ki­tap­çı­ğı­na gö­re, nü­fu­sun yüz­de 39’u­nun muh­taç­lar ka­te­go­ri­sin­de yer al­ıyor.
Ay­nı ki­tap­çık­ta top­lam nü­fu­sun yüz­de 40’ı, bir baş­ka de­yiş­le YSK ta­ra­fın­dan açık­la­nan 53,765,231 ka­yıt­lı seç­me­nin yak­la­şık 10 mil­yo­nu çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­den dev­let­ten yar­dım alı­yor. Ay­lık ge­li­ri 270 li­ra­nın al­tın­da olan muh­taç­lar, nü­fu­sun her 10 ki­şi­den dör­dü­nü oluş­tu­ru­yor. 2012’de dev­let­ten yar­dım alan 6,7 mil­yon ha­ne ve 23,7 mil­yon ki­şi bu­lu­nur­ken; bu sa­yı­lar 2015 yı­lı ba­şın­da 8 mil­yon ha­ne ve 30,5 mil­yon ki­şi­ye ulaş­tı.

RÜŞ­VE­Tİ KA­BUL ET­ME­YEN­LER DE VAR

AKP mil­let­ve­kil­le­ri, il yö­ne­ti­ci­le­riy­le, muh­tar­lar­la top­lan­tı­lar ya­pı­yor, “İ­li­mi­ze şu ka­dar tah­si­sat gön­de­ril­di. 6 Ha­zi­ran ak­şa­mı­na ka­dar bun­la­rı har­ca­yın” de­ni­li­yor. Ne plan, ne pro­je hiç­bir şey yok or­ta­da. Ör­ne­ğin kö­yün su­la­ma ka­na­lı ha­rap ol­duy­sa onu 15 gün için­de, köy oda­sı ih­ti­ya­cı var­sa 15 gün için­de ta­mam­la­ma­la­rı is­te­ni­yor. Böy­le bir re­za­let ola­bi­lir mi?
Yoz­ga­t’­ta da böy­le olay­lar ya­şan­dı. Ki­mi kö­ye 50 bin li­ra, ki­mi­si­ne 3 bin, 5 bin li­ra yar­dım ya­pı­lı­yor. Ba­zı köy­lü­ler bu­nun bir “se­çim rüş­ve­ti” ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Ör­ne­ğin Yoz­ga­t’­ın Çe­ke­rek İl­çe­si­’ne bağ­lı Ka­mış­çık Kö­yü, “Biz böy­le bir yar­dı­mı ka­bul et­mi­yo­ruz” de­di. Ken­di­le­ri için ay­rı­lan 5 bin li­ra­lık har­ca­ma­yı yap­ma­ya­cak­la­rı­nı da kay­ma­kam­lı­ğa bildireceklerini söylediler. Muh­tar Rı­za Taş­kı­n’­a sor­dum, in­san­la­rın inanç­la­rı­na gö­re yar­dım mik­tar­la­rı­nın da fark­lı ol­du­ğu­nu an­lat­tı, “Bi­zim kö­yü­müz rüş­ve­ti ka­bul et­mez. Böy­le bir pa­ra­yı al­sam be­ni kö­yü­me bi­le sok­maz­lar” de­di.
İş­te böy­le­le­ri de var. He­le, AKP mil­let­ve­ki­li­nin gi­dip “Va­li­ye ta­li­mat ver­dim, kö­yü­nü­ze şu ka­dar yar­dım ya­pı­la­cak” di­ye nu­tuk­lar at­ma­sı ar­tık kir­li­li­ğin bo­yut­la­rı­nı gös­ter­me­ye ye­ti­yor…

GE­LE­LİM “ÖR­TÜ­Lܔ HAR­CA­MA­LA­RA

Yok­sul va­tan­daş­la­ra bu yar­dım­lar ya­pı­lır­ken, Re­cep Tay­yip Er­do­ğan dö­ne­min­de ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rın­da­ki müt­hiş ar­tış da dik­kat çe­ki­ci bo­yut­lar­da. İş­te yıl yıl har­ca­ma­lar:

Yıl Har­ca­ma mik­ta­rı
2003 103,0 mil­yon li­ra
2004 107,0 mil­yon li­ra
2005 85,0 mil­yon li­ra
2006 327,4 mil­yon li­ra
2007 436,4 mil­yon li­ra
2008 510,7 mil­yon li­ra
2009 634,4 mil­yon li­ra
2010 706,0 mil­yon li­ra
2011 951,0 mil­yon li­ra
2012 1,175,3 mil­yon li­ra
2013 1,243,1 mil­yon li­ra
2014 2,200,0 mil­yon li­ra
İş­te bir ta­raf­tan yar­dım­lar, bir ta­raf­tan “ör­tü­lü” har­ca­ma­lar. Tür­ki­ye “se­çim hi­le­le­ri­nin” öne çık­tı­ğı bir se­çi­me doğ­ru hız­la gi­di­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O yardımı alan 10 milyon seçmen kime oy verir?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları