Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Şerefsiz komutan olmaktansa ..."
5/5/2015

"Şerefsiz komutan olmaktansa ..."

As­ker­le­rin ev­le­ri­nin, iş­yer­le­ri­nin aran­dı­ğı­nı, ki­mi­si­nin “dar­be­ci­”, ki­mi­si­nin “ca­su­s” di­ye ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı unut­tu­nuz mu? Pe­ki, Göl­cü­k’­te Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın is­tih­ba­rat bi­ri­min­de­ki oda­nın dö­şe­me­si al­tın­da sav­cı­lar ta­ra­fın­dan el­le­riy­le ko­nul­muş gi­bi bu­lu­nan ve sah­te­li­ği or­ta­ya çı­kan bel­ge­le­re ne de­me­li? Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’na atan­dı­ğın­da ilk işi “bu bel­ge­le­ri oda­ya ki­min yer­leş­ti­ril­di­ği­nin bu­lun­ma­sı­” için sav­cı­lı­ğa baş­vu­ran ko­mu­tan bu­nun üze­ri­ne ni­çin gi­di­le­me­di­ği­ni hâ­lâ da an­la­mış de­ğil…De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı­na 6 ay ka­la is­ti­fa eden Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner, Twit­ter he­sa­bın­dan “Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ami­ral üni­for­ma­sı ile Be­yaz Fır­tı­na Tat­bi­ka­tı için do­nan­ma­da! İyi ki o le­ke­siz, bem­be­yaz üni­for­ma­yı za­ma­nın­da çı­kar­mı­şı­m” di­ye yaz­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in şi­ka­ye­ti üze­ri­ne emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner hak­kın­da 5 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le da­va açıl­dı. Gü­ne­r’­in “Türk Mil­le­ti­’ne sa­vun­mam­dı­r” baş­lık­lı mah­ke­me­ye su­na­ca­ğı di­lek­çe­den bir bö­lüm ak­ta­ra­lım:

MİL­LE­TİN DİK­KA­Tİ­Nİ ÇEK­MEK İS­TE­DİM

“De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­ma 6 ay ka­la is­ti­fa et­tim, üni­for­ma­mı çı­kar­ma­mın ar­dın­dan kı­sıt­lı im­kan­lar­la ko­nuş­ma­ya ve hal­kı­mı­zı ay­dın­lat­ma­ya ça­lış­tım. Ama­cım; Do­nan­ma­’yı bir da­ha 30-40 yıl ken­di­ne ge­le­me­ye­cek şe­kil­de dar­ma­da­ğın eden, baş­ta Bal­yoz ol­mak üze­re, Ca­sus­luk, Poy­raz­köy, Ami­ral­le­re Sui­kast gi­bi da­va­la­ra kar­şı; dar­be­ci, ca­sus, fu­huş ya­pan/ yap­tı­ran vb. bi­rer suç ma­ki­ne­si gi­bi gös­te­ri­len, yüz­de 90’ı ile bir­lik­le ça­lış­tı­ğım ve çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğım si­lah ar­ka­daş­la­rı­mın ve ko­mu­tan­la­rı­mın ma­su­mi­yet­le­ri­ni hay­kır­mak ve Türk Mil­le­ti­’nin dik­ka­ti­ni çek­mek­ti.

BE­Nİ SUS­TUR­MA­YA ÇA­LI­ŞI­YOR­LAR

Ben De­niz Kuv­vet­le­ri isem, ba­na gö­re so­rum­lu­lar Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Cum­hur­baş­ka­nı, hü­kü­met ve TBMM şek­lin­de­ki gö­rü­şü hep ta­şı­dım, ya­zı­lı ve söz­lü be­yan­la­rım­da da bu­nu ifa­de et­tim. Mil­li Or­du­ya kum­pas ku­rul­du­ğu iti­raf edil­di, Cum­hur­baş­ka­nı da ‘al­da­tıl­mı­şı­z’ de­di. Do­la­yı­sıy­la hak­lı­lı­ğım ka­nıt­lan­dı. Al­dan­ma­ma­la­rı için so­rum­lu­la­rı ikaz eden, al­da­tı­la­ma­mış olan Nus­ret Gü­ne­r’­i şim­di ce­za­lan­dır­ma­ya, sus­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

MAKAMIN ŞEREFİNE HALEL GETİRİRDİM

TSK’­nın mü­kem­mel ol­ma­sı, ona ko­mu­ta eden ko­mu­tan­la­rın da her za­man mü­kem­mel ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­me­li­dir. Bu­ra­da ko­run­ma­sı ge­re­ken Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­dır; ki­şi­sel ola­rak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı de­ğil­dir. Esa­sen, ba­zen o ma­ka­ma ge­len ki­şi­ler, bu­lun­du­ğu ma­ka­mın şe­re­fi­ne ha­lel ge­ti­rir. ‘Şe­ref­siz bir ko­mu­tan ol­mak­tan­sa is­ti­fa et­ti­m’ der­ken, Do­nan­ma­’ya ya­pı­lan kum­pa­sı gö­rüp, bi­lip bir şey ya­pa­ma­dan o ma­ka­mı ka­bul et­sey­dim, De­niz Kuv­vet­le­ri ma­ka­mı­nın şe­re­fi­ne ha­lel ge­tir­miş ola­cak­tım.

“PA­ŞA PA­ŞA YAT­SIN­LA­R”

Baş­ba­kan yar­gı­ya gü­ven­siz­li­ği­ni ifa­de eder­ken, ‘ni­fak sok­ma­yın; ce­za al­dı­lar pa­şa pa­şa yat­sın­la­r’ di­yor­du. Özel­lik­le, kim­se, ba­na dar­be ya­pa­cak 134 de­niz­ci­ye kar­şı, ni­çin sa­de­ce 38 ka­ra­cı­nın ol­du­ğu­nu, bu­nu per­so­nel mev­cu­du­na oran­lar­sak 34 de­ğil en az 750 ka­ra­cı­nın mah­kum ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni; ay­rı­ca, De­niz Kuv­vet­le­rinde na­sıl olu­yor da bir an­da 120 ca­sus çı­ka­bi­le­ce­ği­ni izah ede­mi­yor­du. Ben, da­va­la­rın ge­çer­siz­li­ği­ni or­ta­ya ko­yar­ken, Ge­nel­kur­may, be­nim TSK sos­yal te­sis­le­ri­ne gi­ri­şi­mi ya­sak­la­dı, özel ko­ru­ma sta­tü­mü kal­dır­dı.

GÖ­RE­Vİ İH­MAL SU­ÇU

Si­lah ar­ka­daş­la­rı­mın ma­su­mi­yet­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğı­na gö­re; 3-5 yıl suç­suz ye­re ha­pis ya­tan per­so­ne­li­ni­zin hak­la­rı­nı ko­ru­ya­ma­yan, per­so­ne­li tas­fi­ye edi­len, sa­va­şa gi­re­me­ye­cek du­ru­ma ge­ti­ren­ler gö­re­vi ih­mal su­çu iş­le­miş­ler­dir. Hal­bu­ki şim­di ben suç­la­nı­yo­rum.
İs­ti­fa ede­rek, emek­li­ye ay­rıl­mış si­vil ola­rak, Ge­nel­kur­ma­y’­ın em­rin­de as­ker bir ki­şi de­ği­lim. Tür­ki­ye­’de de­mok­ra­si var­sa, ben de bun­dan is­ti­fa­de ile Ana­ya­sa­’nın ba­na ta­nı­dı­ğı hak­lar­dan is­ti­fa­de ile gö­rüş­le­ri­mi öz­gür­ce ifa­de edi­yor­dum. En azın­dan böy­le zan­ne­di­yor­dum.

ŞE­RE­Fİ­ME YA­PI­LAN SAL­DI­RI­DIR

Ben, her­han­gi bi­ri de­ği­lim. Türk Do­nan­ma­sı­nın onu­ru­nu ko­ru­mak için fe­da­kar­lık ya­pa­rak bu gö­re­vi bı­rak­mak zo­run­da kal­mış bi­ri­yim. Be­nim ar­kam­dan, ba­na na­zi­re ya­par­ca­sı­na, be­nim sa­de­ce emek de­ğil ha­ya­tı­mı ver­di­ğim ge­mi­le­re bi­nip, san­ki hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi, ba­na na­zi­re ya­par­ca­sı­na med­ya­ya gö­rün­tü­ler ve­ril­me­si esa­sen be­nim ha­tı­ra­ma ve şe­re­fi­me ya­pıl­mış bir sal­dı­rı­dır, en azın­dan çok ağır bir tah­rik­tir.

KEN­Dİ­Mİ FE­DA­YA Yİ­NE HA­ZI­RIM

İs­ti­fam ve son­ra­sın­da­ki söy­lem­le­rim ne­de­niy­le, bir­çok va­tan­da­şı­mız­dan, TSK’­nın şe­re­fi­ni kur­tar­dı­ğı­ma ve Türk Mil­le­ti­’nin TSK’­ya duy­du­ğu gü­ve­ni ar­tır­dı­ğı­ma iliş­kin al­dı­ğım ge­ri bes­le­me be­nim için en bü­yük ödül ol­du. Ama, ben gö­rüş ve dü­şün­ce­le­rim­de ya­nı­lı­yor­sam ve Tür­ki­ye / TSK/ De­niz Kuv­vet­le­ri ka­za­na­cak­sa, her za­man ol­du­ğu gi­bi, yi­ne de ken­di­mi fe­da et­me­ye ha­zı­rım. Tak­dir Türk Mil­le­ti­’nin­dir.”

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in, Gü­ner hak­kın­da da­va aç­ma­sı ya­dır­gan­dı. Bel­ki, Özel, bu da­va­dan vaz­ge­çer. Çün­kü, da­va sü­re­cin­de söy­le­ne­cek­ler­le yıp­ra­nan yi­ne TSK ola­cak­tır… Bun­ca yıp­ran­mış­lık, bun­ca bal­yoz yet­mez mi?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Şerefsiz komutan olmaktansa ..."

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları