Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Tahliye kararı veren tutuklanıyorsa, onlar hiç çıkamaz
3/5/2015

Tahliye kararı veren tutuklanıyorsa, onlar hiç çıkamaz

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ka­nu­nu­’nun 88. mad­de­si “A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si’­nin gö­re­vi­ne gi­ren su­çüs­tü hal­le­ri dı­şın­da suç iş­le­di­ği ile­ri sü­rü­len ha­kim ve sav­cı­lar ya­ka­la­na­maz, üzer­le­ri ve ko­nut­la­rı ara­na­maz, sor­gu­ya çe­ki­le­mez. An­cak, du­rum Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na der­hal bil­di­ri­li­r” de­ni­li­yor. Bu ha­kim­ler için önem­li bir gü­ven­ce­dir. Ama, ar­tık bu mad­de de ha­kim­le­ri ver­di­ği ka­rar­dan do­la­yı ce­za­evi­ne gön­der­mek­ten kur­ta­ra­mı­yor.Geçmişte benzer olaylar yaşandı mı? Ver­di­ği ka­rar­lar­dan de­ğil ama İz­mi­r’­de Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı, rüş­vet al­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le su­çüs­tü ya­pıl­dı ve baş­kan tu­tuk­lan­dı. Kay­se­ri­’nin Ye­şil­hi­sar il­çe­sin­de ver­di­ği bir ka­rar­dan son­ra sav­cı­nın he­sa­bı­na yük­lü mik­tar­da pa­ra ya­tı­rıl­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğı için tu­tuk­lan­dı. An­cak, bu ki­şi suç­suz ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­bil­mek için “bi­sik­let­li ey­le­m” yap­tı.

Te­le­viz­yon­lar­da ne­re­dey­se can­lı ya­yın­la­nan üçün­cü gö­zal­tı ola­yı­na. Er­zin­can Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı İl­han Ci­ha­ner, İs­ma­ila­ğa Ce­ma­ati’­nin usul­süz pa­ra top­la­ma ve ör­güt­len­me fa­ali­yet­ler­le il­gi­li so­ruş­tur­ma yü­rü­tü­yor­du. Ci­ha­ner, ma­ka­mın­dan po­lis zo­ruy­la gö­tü­rül­dü, tu­tuk­lan­dı..Özel Yetktili Savcıların çok özel yetkilerini kullanırken de orada hata yapıldığı anlaşıldı. Ama neye yarar...

HA­KİM­LE­Rİ ZOR GÜN­LER BEK­Lİ­YOR

Ge­le­lim bu­gü­ne. Ga­ze­te­ci Hi­da­yet Ka­ra­ca, 75 em­ni­yet men­su­bu ce­ma­at bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­lan­mış­lar­dı. Bun­lar­la il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren 29 ve 32. As­li­ye Ce­za Ha­kim­le­ri Me­tin Öz­çe­lik ve Mus­ta­fa Ba­şer tu­tuk­lan­dı. Ni­çin tu­tuk­lan­dı? Söz­de on­lar da ör­gü­tün üye­siy­miş de Pen­sil­van­ya­’da bu­lu­nan Fet­hul­lah Gü­len ta­li­mat ver­miş de bu­nun üze­ri­ne ha­kim­ler de tu­tuk­lu 75 ki­şiy­le il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ver­miş­ler. Sa­hi, siz bu­na inan­dı­nız mı?

Ha­ni bir za­man­lar “As­ker­ler Fa­tih Ca­mi­i’­ni bom­ba­la­ya­cak, ken­di uça­ğı­nı dü­şü­re­ce­k” di­ye top­lu­mu inan­dır­ma­ya ça­lış­mış­lar­dı ya, bu da iş­te öy­le bir şey. Ha­kim­le­rin ör­güt­le ba­ğı­nı or­ta­ya ko­ya­cak ka­nıt­lar or­ta­da yok­sa, eğer ka­nıt ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı­nın “Ta­li­ma­tı Pen­sil­van­ya­’dan al­dı­la­r” söz­le­ri­ne da­ya­na­rak ha­kim­ler ör­güt üye­si ya­pı­lı­yor­sa vay ül­ke­mi­zin ha­li­ne…Teh­li­ke yal­nız ha­kim, sav­cı için de­ğil, teh­li­ke her­kes için….

Siz bu­gü­ne ka­dar, ver­di­ği ka­rar­dan do­la­yı tu­tuk­la­nan ha­kim ol­du­ğu­nu duy­muş muy­du­nuz? Duy­ma­dı­nız, çün­kü ör­ne­ği de yok­tur. Ama bun­dan son­ra hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin ho­şu­na git­me­yen ka­rar ve­ren ha­kim­le­ri çok zor gün­ler bek­li­yor.

SA­LI­VE­RE­NİN VAY HA­Lİ­NE…

Ba­kan ve ba­kan ço­cuk­la­rı ile ba­zı iş adam­la­rı­nın isim­le­ri­nin ka­rış­tı­ğı 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rı­nı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Ce­lal Ka­ra ve Mu­am­mer Ak­kaş hak­la­rın­da­ki so­ruş­tur­ma ne­de­niy­le ön­ce açı­ğa alın­dı, şim­di yar­gı­la­na­cak­lar. Ta­bi­i on­lar­la sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. Ada­na­’da, Ha­ta­y’­da “si­lah yük­lü­” ol­du­ğu öne sü­rü­len TI­R’­lar­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı hak­kın­da da so­ruş­tur­ma­lar de­vam edi­yor. Açık­ça­sı on­la­rı da zor gün­ler bek­li­yor.

Hi­da­yet Ka­ra­ca ve 75 em­ni­yet men­su­buy­la il­gi­li tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren ha­kim­ler bir an­da “ör­güt üye­si­” ya­pıl­dı. Pe­ki bun­dan son­ra ne ola­cak? Na­sıl “Bal­yo­z”­da, “Er­ge­ne­ko­n”­da, “O­da TV”, “Poy­raz­kö­y” gi­bi da­va­lar­da id­di­ana­me­nin ge­cik­ti­ril­me­si­ni, tu­tuk­la­ma­la­rı eleş­tir­diy­sek, 10 ay­dır ce­za­evin­de tu­tu­lan an­cak id­di­ana­me­le­ri bir tür­lü ha­zır­lan­ma­yan em­ni­yet men­sup­la­rı­na ya­pı­lan hak­sız­lı­ğı da gör­mez­den ge­le­me­yiz.

75 ki­şi hak­kın­da tah­li­ye ka­ra­rı­nı ve­ren iki ha­ki­min tu­tuk­lan­ma­sı, ha­len tu­tuk­lu ha­kim­ler,em­ni­yet men­sup­la­rı için fii­len “tah­li­ye ya­sa­ğı­” an­la­mı­na da ge­li­yor. On­lar­la il­gi­li ka­rar ve­re­cek ha­kim “a­ca­ba be­ni de ör­güt üye­si di­ye tu­tuk­lar­lar mı?” kuş­ku­su için­de ol­ma­ya­cak mı? Ka­rar ve­re­cek ha­ki­min vay ha­li­ne…Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ka­mu­oyun­dan yük­se­len tep­ki­le­ri dik­ka­te alır ve “tah­li­ye işa­re­ti­” ve­rir­se an­cak ce­za­evin­de­ki­ler­le il­gi­li “tah­li­ye ka­ra­rı­” çı­ka­rı­la­bi­lir dü­şün­ce­si­nin de yar­gı çev­re­le­ri­nin gün­de­mi ol­du­ğu­nu da be­lir­te­lim.

O GÜN DE ON­LA­RA YAP­TI­LAR

“Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n” sü­re­cin­de na­sıl Mah­ke­me Baş­kan­la­rı Kök­sal Şen­gün, Şe­ref Ak­çay, Er­kan Ca­nak, Za­fer Baş­kur­t’­a mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­tıl­dıy­sa, tu­tuk­la­ma ve te­le­fon din­le­me­si ta­lep­le­ri­n red­det­ti­ği için ha­kim­ler Ok­tay Ku­ban, Tun­cay As­lan, Yıl­maz Alp, sav­cı Ka­sım İli­moğ­lu da bü­yük hak­sız­lık­la­ra uğ­ra­tıl­dı.

De­ği­şen du­rum şu: O gün “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”­da hü­kü­met-ce­ma­at iş­bir­li­ğiy­le in­san­lar mağ­dur edil­di, hü­kü­met ve ce­ma­atin is­te­di­ği yön­de ka­rar ver­me­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le yar­gı men­sup­la­rı pe­ri­şan edil­diy­se, bu­gün de hü­kü­met-ce­ma­at ça­tış­ma­sın­da “hü­kü­me­tin aley­hi­ne ola­bi­le­cek na­sıl ka­rar ve­ri­yor­su­nuz, na­sıl so­ruş­tur­ma­lar açı­yor­su­nu­z” de­ni­lip yi­ne yar­gı men­sup­la­rı to­pun ağ­zın­da.

Ge­le­lim HSYK’­ya. “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”, “O­da TV” gi­bi so­ruş­tur­ma ve da­va­lar­la il­gi­li ola­rak HSYK’­ya 25’e ya­kın sav­cı ve ha­kim­le il­gi­li şi­ka­yet­ler­de bu­lu­nul­muş­tu. Yak­la­şık 2 yıl­dır bun­lar­la il­gi­li şi­ka­yet­ler­de in­ce­le­me­den so­ruş­tur­ma aşa­ma­sı­na bi­le ge­çi­le­me­di.

Tür­ki­ye “hu­kuk dev­le­ti­” ol­mak­tan çı­kıp “po­lis dev­le­ti­”ne gi­di­şi as­la hak et­mez. Yar­gı­yı kon­tro­lü al­tı­na al­mak is­te­yen­le­re sık­ça tek­rar edi­len “yar­gı bir gün si­ze de la­zım ola­bi­li­r” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­lım.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Tahliye kararı veren tutuklanıyorsa, onlar hiç çıkamaz

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları