Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sen kimsin be kardeşim?
1/5/2015

Sen kimsin be kardeşim?

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun mi­ting ko­nuş­ma­sı 35 da­ki­ka­yı aş­mı­yor. Ne­de­ni ise söy­le­dik­le­ri­nin da­ha çok akıl­da kal­ma­sı ve in­san­la­rı sı­cak­ta bek­let­me­mek… Ko­nuş­ma­la­rın­da AKP de­ğil pro­je­le­ri öne çı­ka­rı­yor. Ne­yi, na­sıl ya­pa­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor. Se­çim bil­dir­ge­si, büt­çe ay­rı şey­ler­dir.Ba­zı­la­rı, san­ki büt­çe ya­pı­lı­yor­muş gi­bi ka­lem ka­lem ge­lir ve gi­der­le­rin gös­te­ril­me­si­ni is­ti­yor. Ama unut­ma­ya­lım, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun açık­la­ma­la­rı büt­çe de­ğil se­çim bil­dir­ge­si­dir. Bu­ra­da he­def­ler or­ta­ya ko­nu­lu­yor.

ÖĞ­RET­MEN­LE­RE Bİ­RER MA­AŞ İK­RA­Mİ­YE

24 Ka­sım, bü­yük ön­der Ata­tür­k’­ün “Mil­let Mek­tep­le­ri Ba­şöğ­ret­men­li­ği­’ni­” ka­bul et­ti­ği ta­rih­tir. 1982 yı­lın­dan bu ya­na her 24 Ka­sım “Öğ­ret­men­le­r Gü­nü­” ola­rak kut­la­nır. Öğ­ret­men­ler, son­ra öğ­ret­men sen­di­ka­la­rı, “öğ­ret­men­le­re bi­rer ma­aş ik­ra­mi­ye­” öne­rir­ler. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bu yön­de öne­ri­ler­de bu­lun­sa bi­le Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, böy­le bir öde­me­ye hiç­bir za­man sı­cak bak­ma­dı.

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun, se­çim bil­dir­ge­sin­de yer ver­me­di­ği ama üze­rin­de önem­le dur­du­ğu, ça­lış­ma­sı­nı yap­tır­dı­ğı bir ko­nu öğ­ret­men­le­ri ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Eğer ik­ti­da­ra ge­le­bi­lir­ler­se, 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü ne­de­niy­le tüm öğ­ret­men­le­re “bi­rer ma­aş ik­ra­mi­ye­” öden­me­si de gün­de­min­de… Bu­nun­la il­gi­li kay­na­ğı bul­duk­la­rın­da öğ­ret­men­le­re se­çim ön­ce­si “ik­ra­mi­ye­” müj­de­si de ve­ri­le­bi­lir. Böy­le bir müj­de si­zi sa­kın şa­şırt­ma­sın. Öğ­ret­men­le­rin ma­aş ba­kı­mın­dan bir­çok mes­le­ğin çok ge­ri­sin­de ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­ta­lım.

İMAM HA­TİP­LE­Rİ KA­PA­TA­CAK MI­SI­NIZ?

Hü­kü­met din üze­rin­den CHP’­yi vur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Hü­kü­met yet­mi­yor, ba­kı­yor­su­nuz Cum­hur­baş­ka­nı­nın oğ­lu imam ha­tip li­se­le­ri mü­dür­le­riy­le top­lan­tı­lar ya­pı­yor. Di­ni eği­ti­mi ken­di an­la­yış­la­rı­na gö­re yay­gın­laş­tır­ma­yı amaç­la­yan­lar, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı­nı da sin­dir­miş. Şim­di de “CHP ik­ti­da­ra ge­lir­se imam ha­tip or­ta­oku­lu ve li­se­le­ri­ni ka­pa­ta­cak­la­r” di­ye pro­pa­gan­da ya­pı­lı­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu­’na “Siz ik­ti­da­ra gel­di­ği­niz­de imam ha­tip or­ta­okul ve li­se­le­ri­ni ka­pa­ta­cak mı­sı­nız?” di­ye sor­dum. Ce­va­bı, “Ni­çin ka­pa­ta­lım? Va­tan­da­şı­mız ço­cu­ğu­na di­ni eği­tim al­dır­mak is­ti­yor­sa al­dı­ra­bi­lir. Unut­ma­ya­lım, imam ha­tip okul­la­rı­nı Ata­türk aç­tı. Biz, bı­ra­kın bu okul­la­rı ka­pat­ma­yı fel­se­fe, sos­yo­lo­ji gi­bi ders­le­ri de al­dı­rıp bu okul­la­rın eği­tim ka­li­te­si­ni yük­selt­mek is­ti­yo­ru­z” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

BAŞ­BA­KAN DA, BA­KAN DA KA­RIŞ­MAZ­SA

Na­bi Av­cı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bü­rok­ra­si­ye sö­zü­nü din­le­te­me­di. O yüz­den ba­kan­lık ade­ta “i­ki baş­lı­” yö­ne­ti­li­yor. Din­ci bi­li­nen yar­dım ku­ru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri öğ­ret­men ders­tey­ken sı­nı­fa gi­ri­yor, öğ­ren­ci­ler­den pa­ra top­lu­yor. Öğ­ret­men “gi­re­mez­si­ni­z” de­di­ği za­man Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­dan tüm okul mü­dür­lük­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lan ge­nel­ge­yi gös­te­ri­yor.
Ge­çen yıl An­tal­ya­’da lüks bir otel­de Cum­hur­baş­ka­nı­’nın oğ­lu, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rıy­la top­lan­tı yap­mış, on­la­ra öne­ri­ler­de bu­lun­muş­tu. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la kon­tro­lü al­tı­na al­mak is­te­yen­ler boş­lu­ğu iyi dol­du­ru­yor. Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın imam ha­tip mü­dür­le­riy­le top­lan­tı yap­ma­sıy­la il­gi­li SÖZ­CÜ­’nün “Sen mim­sin!” man­şe­ti için CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu şun­la­rı söy­lü­yor:
“Bu ül­ke­de Baş­ba­kan ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ol­ma­yın­ca bir baş­ka­sı on­la­rın boş­lu­ğu­nu dol­du­ru­yor. Cum­hur­baş­ka­nı’­nın oğ­lu­nun mü­dür­ler­le böy­le bir top­lan­tı yap­ma­ya hiç­bir hak­kı yok. Böy­le bir top­lan­tı yap­ma gi­ri­şi­min­de bu­lun­du­ğun­da, Baş­ba­ka­nın ‘Ül­ke­yi sen yö­net­mi­yor­su­n’ de­me­si la­zım. Baş­ba­ka­nın, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın boş­lu­ğu­nu Bi­lal dol­du­ru­yor. Bu onun­la da sı­nır­lı de­ğil. Kar­deş­ler, da­mat­lar, ba­ca­nak­lar, ye­ğen­ler dev­le­ti yö­net­me­ye kal­kı­şı­yor. Siz kim­si­niz be kar­de­şim!”

SA­YIŞ­TAY, SA­Hİ NE­RE­DE­SİN?

Se­çim dö­ne­min­de, dev­le­tin bü­tün ola­nak­la­rı AKP ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor. Uçak­sa uçak, he­li­kop­ter­se he­li­kop­ter… Em­ni­ye­t’in bü­tün ola­nak­la­rı se­fer­ber edil­miş. Yal­nız on­lar mı, ar­tık sah­te pla­ka­lar­la “res­mi­”lik­le­ri giz­le­nen lüks oto­mo­bil­ler, AKP aday­la­rı­nın em­ri­ne tah­sis edil­miş. Bun­lar­la kim­se­nin baş et­me­si müm­kün de­ğil.
Ama bu ül­ke­de bir de Sa­yış­tay var. Dev­le­tin her ku­ru­mu­nu de­net­le­yen Sa­yış­tay gö­rev­li­le­ri aca­ba dev­le­tin uça­ğı­nı, he­li­kop­te­ri­ni, araç-ge­re­ci­ni kul­la­nan­lar hak­kın­da bir “zim­me­t” çı­kar­tı­yor mu? Sa­yış­ta­y’­da ger­çek an­lam­da gö­re­vi­ni yap­ma­ya ça­lı­şan­lar ka­dar, “a­man bu işe ka­rış­ma­yı­n” di­yen üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler de var. “Zim­me­t” çı­ka­rın ba­ka­lım, dev­let ma­lı­nı bir da­ha böy­le ho­var­da­ca kul­la­na­bi­le­cek­ler mi?

DA­VU­TOĞ­LU, KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU İLE TE­LE­VİZ­YON­DA

Li­der­le­rin te­le­viz­yon­da açık otu­ru­ma ka­tıl­ma ge­le­ne­ği de Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la bir­lik­te or­ta­dan kalk­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu, sorumuzu şöyle cevaplandırdı: “Da­vu­toğ­lu­’y­la is­te­di­ği te­le­viz­yon ka­na­lın­da, is­te­di­ği ga­ze­te­ci­le­rin de ka­tı­la­ca­ğı açık otu­rum­da bil­dir­ge­miz­de yer alan ko­nu­la­rın kay­na­ğı­nı tar­tış­ma­ya ha­zı­rım. Ama, Da­vu­toğ­lu be­nim kar­şı­ma te­le­viz­yon­da çık­ma­ya ce­sa­ret ede­mez. Ba­kan­lık dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’yi yal­nız Or­ta­do­ğu­’dan de­ğil dün­ya­dan so­yut­la­dı.”
Li­der­ler yol­lar­da, iz­le­me­ye de­vam ede­lim…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sen kimsin be kardeşim?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları