Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sanki Omanlının son dönemi...
28/4/2015

Sanki Omanlının son dönemi...

Mey­dan­lar ısı­nı­yor. Li­der­ler, ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı yal­nız ken­di se­çim çev­re­le­rin­de de­ğil de­ği­şik il­ler­de de do­la­şı­yor. Hü­kü­met, bir­çok kol­dan özel­lik­le CHP’­ye sal­dı­rı­yor. Ar­tık par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri yet­me­di, şim­di de bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı dev­re­ye sok­ma ih­ti­ya­cı duy­du­lar. On­lar da al­dık­la­rı gaz­la ver­yan­sın edi­yor­.


Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­‘nun mil­let­ve­ki­li aday­la­rı­na öne­ri­si “AK­P’­nin oy al­dı­ğı yer­ler­de ça­lış­ma­la­rı­nı­zı yo­ğun­laş­tı­rın, AKP eleş­ti­ri­si­ni yap­mak­tan çok bi­zim pro­je­le­ri­mi­zi an­la­tın. Mu­ha­le­fet di­li­ni bı­ra­kın, ik­ti­dar di­li­ni kul­la­nı­n” ol­du.
CHP ik­ti­dar ol­du­ğun­da, kay­nak­la­rın top­lan­ma­sı ve har­can­ma­sın­da hal­ka “he­sap ver­me­ye­” söz ve­ri­yor. Pro­je­le­ri­ni “u­çu­k” bu­lan­lar için CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu, “Ka­nal İs­tan­bul gi­bi ucu açık uçuk pro­je­miz yok. Her yi­ği­din bir yo­ğurt yi­yi­şi var. Kay­na­ğı ki­min için kul­la­na­ca­ğı­nız önem­li. O pır­lan­ta­da ver­gi­yi sı­fır­lı­yor­sa, biz de çift­çi­ye ve­re­ce­ği­miz ma­zot­ta ver­gi­yi sı­fır­la­mış ola­ca­ğız. AKP ile fark­lı ol­ma­mız son de­re­ce do­ğal­dı­r” di­yor.

DE­MOK­RA­Sİ­YE DAR­BE VU­RAN­LAR

De­mok­ra­si­nin de­rin­leş­me­si ve kök­leş­me­si için ku­rum­la­rın bir kül­tü­rü var­dı. Ka­mu kay­nak­la­rı­nın bu ka­dar ho­var­da­ca kul­la­nıl­ma­sı­na, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) as­la ses­siz kal­maz­dı. Bu­gün “çıt­la­rı­” çık­mı­yor, hat­ta öv­gü­le­ri­ne maz­har ola­bil­mek için imam ha­tip li­se­le­ri yap­tı­rı­yor­lar. Kı­lıç­da­roğ­lu, bu du­ru­mu “Ku­rum­lar da sı­cak si­ya­se­te tes­lim ol­muş­la­r” di­ye ni­te­li­yor ve şun­la­rı ak­ta­rı­yor:
“AK­P’­nin her şe­yi ben bi­li­rim ben ya­pa­rım ve ‘dev­le­tin bü­tün ku­rum­la­rı si­ya­sal ik­ti­da­ra hiz­met et­me­li­di­r’ an­la­yı­şı de­mok­ra­si­ye dar­be vu­ru­yor. Hiç­bir dö­nem cum­hur­baş­kan­la­rı kal­kıp Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ni he­def alıp ‘ni­ye fai­zi in­dir­mi­yor­su­nuz?’ de­me­di. O za­man gü­cün var­sa Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’n­dan ay­rı­lır­sın gi­dip Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı olur­sun, yö­ne­tir­sin ora­yı… AKP ilk kez dev­let­le si­ya­sal ik­ti­da­rı ay­nı ola­rak dü­şün­me­ye baş­la­dı. Dev­let­le si­ya­sal ik­ti­da­rın ay­rı ol­ma­sı la­zım.”

RÜŞ­VE­Tİ GÖL­GE­LE­MEK İÇİN

AK­P’­nin “Dev­let­le si­ya­si ik­ti­da­rı bir­lik­te gör­dü­ğü­nü­” es­ki bir bü­rok­rat ola­rak da de­ğer­len­di­ri­yor. Kı­lıç­da­roğ­lu, soh­be­ti­miz­de şun­la­rı söy­lü­yor:
“Ör­ne­ğin yar­gı­da ge­li­nen du­rum or­ta­da. Baş­tan be­ri söy­le­dim: Dev­le­tin için­de ‘pa­ra­lel bir ya­pı­’ ol­maz. Dev­le­tin bir ya­pı­sı var­dır, her­ke­sin bu­na uy­gun ha­re­ket et­me­si la­zım. Dev­le­tin için­de bir ya­pı var­sa kim­ler oluş­tur­du ön­ce on­la­rın bir he­sap ver­me­si ge­re­kir. He­sap ver­me ko­nu­mun­da olan­lar ‘bi­zi al­dat­tı­lar, kan­dır­dı­la­r’ di­yor­sa o za­man ge­ri­ye dö­nüp yap­tık­la­rı iş­ler­den do­la­yı halk­tan özür di­le­me­le­ri, yap­tık­la­rı işi dü­zelt­me­le­ri ge­re­ki­yor. Biz “kum­pa­s” so­nu­cu ce­za­evi­ne ko­nu­lan as­ker­le­re ia­de-i iti­bar ve­ril­me­si için ka­nun tek­li­fi ver­dik. Ama AKP ya­naş­ma­dı. Bu da on­la­rın yap­tık­la­rın­da sa­mi­mi ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. 17-25 Ara­lık rüş­vet, yol­suz­luk olay­la­rı­nı göl­ge­le­mek için ‘pa­ra­lel ya­pı’yı bü­yük gös­te­re­rek ken­di­le­ri­ni ak­la­mak is­ti­yor­lar. ‘Pa­ra­le­l’ bir şey var­sa baş­ta on­la­ra izin ve­ren­ler­den baş­la­mak üze­re he­sa­bı­nı so­rar­sın.”
Kı­lıç­da­roğ­lu, AK­P’­nin se­çim bil­dir­ge­si­ni “i­çi boş, et­li­ye-süt­lü­ye ka­rış­ma­yan, id­di­ası, he­de­fi, viz­yo­nu ol­ma­yan ro­man­ti­k” bir bil­dir­ge ola­rak ni­te­li­yor. Tüm par­ti­le­re ken­di bil­dir­ge­le­ri­ni de gön­der­dik­le­ri­ni be­lir­ti­yor.

ÇÖ­ZÜM SÜ­RE­CİN­DE GÜ­VEN­SİZ­LİK AYAK­LA­RI

Her­kes gi­bi CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­lu da, se­çim sü­re­cin­de ve son­ra­sın­da olay çık­ma­ma­sı­nı yü­rek­ten di­li­yor ve şun­la­rı an­la­tı­yor:
“A­ma gü­ven­siz­lik üze­ri­ne in­şa edi­len bir sü­reç var. Gü­ven­siz­li­ğin iki önem­li aya­ğı var­dı: İk­ti­dar ve Kan­dil. Şim­di bir üçün­cü ayak çık­tı, o da cum­hur­baş­ka­nı. Gö­rü­nen üç ana ek­sen­de cid­di so­run­la­rın ol­du­ğu­dur. Ama hiç kim­se bu sü­re­ci bo­zan ta­raf ola­rak ken­di­si­ni gös­ter­mek is­te­mi­yor. Bil­dir­ge­miz­de de açık­la­dık: bu so­run Mec­li­s’­te çö­zül­me­li, hu­ku­ka uy­gun ol­ma­lı ve şef­faf yü­rü­tül­me­li. Biz çö­zü­mün bir par­ça­sı de­ği­liz. İk­ti­da­rın bil­gi ver­me­di­ği bir sü­reç­te biz na­sıl çö­zü­mün bir par­ça­sı ola­ca­ğız? Biz ken­di­miz sü­re­cin na­sıl ele alın­ma­sı, na­sıl çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ga­yet açık şe­kil­de ka­mu­oyuy­la pay­laş­tık. Pay­laş­tı­ğı­mız ko­nu­la­rın ta­ma­mı­nı ka­nun tek­li­fi ha­li­ne dö­nüş­tü­rüp par­la­men­to­ya ver­dik. Ne ka­dar sa­mi­mi, tu­tar­lı ol­du­ğu­mu­zu açık­la­dık za­ten. İk­ti­dar­la İm­ra-­lı­’da­ki Öca­lan ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler, pa­zar­lık­lar ne­dir on­la­rı bi­le­mi­yo­ruz.”

KÜRT Sİ­YA­SAL HA­RE­KE­Tİ İÇİN

Kı­lıç­da­roğ­lu, PKK’­nın Kan­di­l’­de­ki yö­ne­ti­ci­le­ri­nin dev­let yet­ki­li­le­riy­le üç kez bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni, se­çim son­ra­sı için ta­rih­ler ve­ril­di­ği­ni açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tı­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:
“Çö­züm sü­re­cin­de sa­mi­mi olan­la­rın, sü­re­cin bi­rin­ci ve he­men çö­zül­me­si ge­re­ken mad­de­si­nin yüz­de 10 ba­ra­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­me­le­ri ge­re­kir. Eğer siz Kürt si­ya­sal ha­re­ke­ti­ni par­la­men­to­da gör­mek is­ter­se­niz, yüz­de 10 ba­ra­jı­nı kal­dır­ma­nız ge­re­kir. Bu­nu da bir ön ko­şul ola­rak HDP ma­sa­ya ko­ya­bi­lir­di. AKP dı­şın­da­ki tüm par­ti­ler se­çim ba­ra­jı­nın in­di­ril­me­si­ni is­ti­yor. O za­man bü­tün par­ti­le­rin üze­rin­de mu­ta­ba­kat sağ­la­dı­ğı bir ko­nu­yu ne­den ge­tir­mi­yor­lar? Kal­dı ki biz ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne de ‘e­ve­t’ de­dik ol­ma­dı. Ta­raf­la­rın bir­bi­ri­ne gü­ven­me­di­ği bir sü­reç var. Bu sü­reç Tür­ki­ye­’nin en kro­nik ha­le ge­len so­ru­nu­nu çöz­me­ye yet­mez.”
CHP Ge­nel Baş­ka­nı, sa­ray­lar, şa­ta­fat, eği­tim sis­te­mi­nin din­sel­leş­ti­ril­me­si ve bir­çok ko­nu­yu “Os­man­lı­nın son dö­ne­mi­ne­” ben­ze­ti­yor. Siz ne der­si­niz?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sanki Omanlının son dönemi...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları