Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sahi nerede bu yaralı askerler?
14/4/2015

Sahi nerede bu yaralı askerler?

Ba­zı­la­rı te­rör ör­gü­tü­nü öy­le bir ma­sum gös­te­ri­yor ki, Di­yar­ba­kı­r’­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da şe­hit edi­len as­ke­ri unu­tu­yor. Yük­se­ko­va­’da, üç as­ke­rin cad­de or­ta­sın­da şe­hit edi­li­şi­nin so­rum­lu­su­nun te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu ak­lı­na bi­le ge­tir­mi­yor. Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de bu­lu­nan te­rö­rist­ler­le ni­çin ça­tış­ma­ya gi­ril­di­ği­nin he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor.


Ül­ke­de dev­le­tin meş­ru si­lah­lı güç­le­ri­nin dı­şın­da baş­ka bir si­lah­lı güç olur mu? Da­ğı­nız­da, ova­nız­da, mez­ra­nız­da, kö­yü­nüz­de hep on­la­rı gö­re­cek­si­niz, son­ra “se­çim gü­ven­li­ğin­de­n” söz ede­cek­si­niz.

İki ola­yı ayı­ra­lım

Bir yan­da “çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da te­rör ör­gü­tü­nün li­der kad­ro­suy­la gö­rüş­me­ler sür­dü­rü­lü­yor. Ta­bi­i ki bu ül­ke­nin he­men tüm va­tan­daş­la­rı kan dö­kül­me­me­sin­den mem­nu­ni­yet du­yar. Ama, “çö­züm sü­re­ci­” de­di­ği­niz olay da böy­le ol­maz. Elin­de si­lah, kan dök­me­ye her za­man ha­zır olan te­rö­rist­ler, si­lah­la siz­den bir şey­ler ko­par­ma­ya ça­lı­şı­yor. O si­lah el­le­rin­de ol­du­ğu sü­re­ce is­tek­le­rin so­nu gel­mez ve her za­man ye­ni da­yat­ma­lar­da bu­lu­nur.
Te­rör ör­gü­tü­nün bu­gün kan dök­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek bir du­rum da yok. Çün­kü, as­ke­re ope­ras­yon iz­ni ve­ril­mi­yor. Ef­kan Ala’­nın İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, va­li­le­re “100 te­rö­rist gör­se­niz bi­le on­la­ra kar­şı as­la si­lah kul­lan­ma­- yı­n” ta­li­ma­tı ve­ril­di­ği id­di­a edil­miş­ti. O yüz­den, te­rö­rist­ler as­ke­ri bir­lik­le­rin önün­den si­lah­la­rıy­la ne­re­dey­se “uy­gun adı­m”­la yü­rü­yor, as­ke­re mey­dan oku­yor.

Amaç as­ke­ri çı­kar­ma­mak

Bö­lü­cü ör­güt mi­li­tan­la­rı ar­tık o yö­re­le­rin ta­ma­men ken­di­le­ri­nin kon­tro­lün­de ol­du­ğu­na inan­mış ola­cak ki, baş­ka si­lah­lı bir güç gör­me­ye ta­ham­mül ede­mi­yor­lar. Mar­di­n’­in Ma­zı­dağı İl­çe­si kır­sa­lın­da te­rö­rist­le­rin si­lah de­po­su­nun ye­ri­ni bul­mak için as­ke­rin ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­sı­na tep­ki ola­rak ay­nı gün 3 ay­rı yer­de as­ke­ri bir­lik­ler he­def alın­mış­tı. İs­te­dik­le­ri, as­ke­rin bir­li­ği­nin dı­şı­na adım at­ma­ma­sı. İle­ri bir aşa­ma­da da, “As­ke­ri is­te­mi­yo­ruz, ken­di gü­ven­li­ği­mi­zi ken­di­miz sağ­la­rı­z” de­ni­le­cek­tir.
Ağ­rı­’nın Di­ya­din İl­çe­si­’n­de de te­rö­rist­ler ne ge­zi­yor? Ağ­rı Va­li­li­ği te­rö­rist­le­rin o yö­re­de bu­lun­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men as­ker­den ope­ras­yon yap­ma­sı is­te­ğin­de bu­lun­ma­dı. Va­li­lik, te­rö­rist­le­rin fi­dan dik­me şen­li­ği sı­ra­sın­da olay çı­ka­ra­cak­la­rı, pro­pa­gan­da ya­pa­ca­ğı bil­gi­si üze­ri­ne em­rin­de­ki jan­dar­ma­dan ön­lem al­ma­sı­nı is­te­di. Ya­ni jan­dar­ma­yı ope­ras­yo­na, ara­ma-ta­ra­ma yap­ma­ya gön­der­me­di­ler. Te­rö­rist­le­rin as­ke­re ateş et­me­siyle, ya­ra­la­nan­lar ol­ma­sın­dan son­ra as­ker­den des­tek is­ten­di.
Evet, “çö­züm sü­re­ci­” için si­ya­set­çi­ler ya­pa­cak­la­rı­nı yap­sın. Ama her ta­ra­fı te­rö­rist­le­rin
tut­ma­sı­na da dev­let se­yir­ci kal­ma­sın. O yö­re­nin in­san­la­rı “Ne­re­de bu dev­let?” di­yor. PKK’­nın ku­ca­ğı­na atıl­dık­la­rı için is­yan edi­yor­lar. Dü­ne ka­dar dev­le­ti­ne bağ­lı aşi­ret­ler, şim­di PKK’­nın ya­nı­na ya­na­şa­bil­me, ge­le­cek­le­ri­ni kur­ta­ra­bil­me te­la­şın­da…
11 ya­ra­lı çar­şa­fa mı do­lan­dı?

HDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin

De­mir­ta­ş’­a, doğ­ru bil­gi­ler ve­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor. Çün­kü, 15 as­ke­rin ya­ra­lan­dı­ğı­nı söy­lü­yor. 15 as­ker ya­ra­lan­dıy­sa, Ge­nel­kur­may bu­nu na­sıl sak­la­ya­bi­lir ya da ni­çin sak­la­sın? Ya­ra­la­nan 4 as­ker An­ka­ra­’ya ge­ti­ril­di ve te­da­vi­le­ri de­vam edi­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel de, on­la­rı zi­ya­ret et­ti. De­mir­ta­ş’­ın ya­ra­lı sa­yı­sı ve on­la­rın ta­şın­ma­la­rıy­la il­gi­li ger­çe­ği söy­le­me­di­ği­ni öne sü­ren ko­nuş­tu­ğum as­ke­ri yet­ki­li şun­la­rı söy­le­di:
“Ya­ra­lı as­ker­ler, çar­şaf­la de­ğil, uy­ku tu­lum­la­rıy­la he­li­kop­te­re ta­şın­dı. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ‘can­lı kal­ka­n’ ola­rak ta­nım­lan­ma­sı­nı TSK ola­rak ka­bul et­mi­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın gös­ter­di­ği bu dav­ra­nış her tür­lü tak­di­rin üze­rin­de­dir ve böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın te­rö­re kar­şı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren en gü­zel tep­ki­dir. Va­tan­da­şın ya­ra­lı as­ke­ri ta­şı­ma­sı sı­ra­sın­da fo­toğ­raf çe­ki­li­yor. Bu ta­ma­men al­gı ope­ras­yo­nu ya­rat­ma­ya dö­nük­tür. Ge­len va­tan­daş­la­rı­mız ‘hep­si bi­zim ço­cuk­la­rı­mız, hiç­bi­ri öl­me­si­n’ di­yor. As­ker­le bir­lik­te ya­ra­lı­la­rı nak­le­di­yor. Bu­nu baş­ka yön­le­re çek­mek yan­lış­tır. He­li­kop­ter­le­ri­miz yo­ğun si­lah atı­şı ne­de­niy­le ya­ra­lı­la­rı al­ma­ya in­mek­te zor­lan­dı. Ni­te­kim am­bu­lans he­li­kop­ter­de de kur­şun iz­le­ri var.”

Pe­ki ne­re­de öl­dü­rü­len­ler?

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın açık­la­ma­sın­da 5 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­miş­ti. An­cak, HDP ve PKK kay­nak­la­rı, bir ki­şi­nin öl­dü­rül­dü­ğü­nü öne sür­dü. Bu du­rum­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ya­lan­la­mış ol­du­lar.
Te­rö­rist­ler ça­tış­ma or­ta­mın­da öl­dü­rü­len­le­rin, gü­ven­lik güç­le­ri­nin eli­ne geç­me­me­si­ne önem ve­rir­ler. Ör­güt­te mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­rat­ma­ma­sı için bun­la­rı olay ye­rin­den ka­çı­rır­lar. An­cak, tel­siz ko­nuş­ma­la­rın­dan, ye­rel kay­nak­lar­dan, in­san­sız ha­va araç­la­rı gö­rün­tü­le­riy­le ölü sa­yı­la­rı hak­kın­da bil­gi edi­ni­li­yor. PKK’­nın açık­la­ma­la­rın­da “10 T.C as­ke­ri öl­dür­dük, 20’sini ya­ra­la­dık, bir he­li­kop­ter dü­şür­dü­k” de­ni­lir. Ya­lan­la­rı­na ken­di­le­ri de inan­maz­lar. Ama, dev­le­tin ya­lan bil­gi ver­me­ye hak­kı yok­tur. Ya­ra­lı sa­yı­sı­nı “15” di­ye açık­la­ya­na de­ğil “4” di­ye­ne ina­na­lım.
Yö­re in­sa­nı, as­ke­ri­ne sa­hip çık­tı­ğı gi­bi, PKK’­lı­la­rın da öl­me­si­ni, ya­ra­lan­ma­sı­nı is­te­mez. Bu böy­le bi­li­ne…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sahi nerede bu yaralı askerler?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları