Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu operasyon, hep tartışılacak
5/4/2015

Bu operasyon, hep tartışılacak

Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın şe­hit edil­me­sin­de ih­mal­ler zin­ci­ri­ni kuş­ku­suz ola­yı so­ruş­tu­ra­cak cum­hu­ri­yet sav­cı­sı in­ce­le­ye­cek­tir. Özel ha­re­kat tim­le­ri­nin eği­ti­mi için mas­raf­tan ka­çı­nıl­maz. Eği­tim ko­nu­la­rı yal­nız he­de­fi vur­mak de­ğil ope­ras­yon ön­ce­si her tür­lü ön­le­min alın­ma­sı­nı da içe­rir.Ba­kı­yor­su­nuz, te­rö­rist­ler baş­ta bu­lun­duk­la­rı oda­nın per­de­si­ni bi­le ka­pat­ma­mış­tı. İki­si­nin de bir­lik­te gö­rül­dü­ğü an­lar ol­du. Özel ha­re­kat­çı po­li­sin, bin met­re­den he­de­fi tek atış­ta vur­ma­sı esas­tır. Ha­di bin met­re ol­ma­sın da, 600 met­re­den ateş et­se bi­le he­de­fi vur­ma­sı­na ga­ran­ti gö­züy­le ba­kı­lır. Per­de­ler açık­ken böy­le bir yo­la gi­dil­me­me­si­nin ne­de­ni pa­zar­lık­lar mı, yoksa savcımızın zarar görmemesi için miydi?

Avu­kat ad­li­ye­ye na­sıl gi­ri­yor?

Re­hi­ne ope­ras­yo­nu her za­man risk­li­dir. Böy­le ope­ras­yon­da gö­rev ala­bil­mek her ba­ba­yi­ği­din har­cı da de­ğil­dir. Ko­nuş­tu­ğu­muz uz­man­lar, ope­ras­yon­da ina­nıl­maz ko­puk­luk­lar, boş­luk­lar ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­. Biz, ön­ce avu­kat­la­rın du­ru­mu­nu an­la­ta­lım.
Gün­de or­ta­la­ma 60 bin ki­şi­nin gel­di­ği Çağ­la­yan Ad­li­ye­si­’ne te­rö­rist­le­rin el­le­ri­ne avu­kat cübbe­si alıp gi­riş­le­ri tar­tı­şı­lı­yor. Bir yer­de avu­kat­lar he­def gös­te­ri­li­yor, on­lar için ye­ni yap­tı­rım­lar ge­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor. Çün­kü, yan­daş ya­pı­la­ma­yan bir tek ba­ro­lar kal­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “a­vu­kat­la­rın üze­ri­nin aran­ma­sı­” ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­nın, Da­nış­tay ka­ra­rın­dan ve avu­kat­la­rın ad­li­ye bi­na­sı­na na­sıl gir­di­ği ko­nu­sun­da ye­te­rin­ce bil­gi­len­di­ril­me­di­ği an­la­şı­lı­yor.

Avu­kat­lar, ad­li­ye­le­re çip­li kim­lik­le­ri­ni tur­ni­ke­le­re oku­ta­rak, çan­ta­la­rı­nı da X-ray ci­ha­zın­dan ge­çi­re­rek gi­re­bi­li­yor. Te­rö­rist­le­rin ad­li­ye bi­na­sı­na gi­ri­şin­de, gü­ven­lik ele­man­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni tam an­la­mıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği or­ta­da­dır. Avu­kat kı­lı­ğın­da­ki fai­le, bu yap­tı­rım­la­rı uy­gu­la­mış ol­say­dı, fa­il içe­ri­ye sah­te avu­kat kim­li­ğiy­le gi­re­me­ye­cek­ti.

Da­nış­ta­y’­ın bir ka­ra­rı var

Da­nış­tay 8. Da­ire­si­’nin 2010 yı­lın­da ver­di­ği ka­rar­da, avu­kat­la­rın üze­ri­nin aran­ma­sı­nın ya­sal ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Avu­kat kim­li­ği­nin ib­ra­zı­na rağ­men ara­ma ya­pıl­ma­sı ha­lin­de, ara­ma em­ri­ni ve­ren ku­ru­mun ma­ne­vi taz­mi­nat öde­me­si ge­re­ki­yor. Bu du­rum­la­rın ya­şan­ma­sı ha­lin­de avu­kat tu­ta­nak dü­zen­le­yip ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı da aça­bi­li­yor.

Po­lis, özel gü­ven­lik gö­rev­li­si, jan­dar­ma sa­de­ce Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin gö­rev ala­nı­na gi­ren suç­lar­dan do­la­yı su­çüs­tü ya­pıl­ma­sı ha­lin­de avu­kat­la­rın üze­ri­ni ara­ya­bi­lir. Bu du­rum avu­kat­lar için bir ay­rı­ca­lık­tır. Bur­sa Ba­ro­su ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “A­da­le­ti­ne sa­hip çı­k” mi­tin­gi Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun ka­tı­lı­mıy­la bu­gün ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Pa­zar­te­si gü­nü ya­pıl­ma­sı plan­la­nan İz­mi­r’­e ka­dar yü­rü­yüş ise “gü­ven­li­k” ne­de­niy­le er­te­len­di. Bu­gün, avu­kat­la­ra yö­ne­lik hak­sız­lık­lar bi­rer bi­rer or­ta­ya ko­nu­la­cak.

“Kal­ça me­to­du­”y­la iniş ni­çin ya­pıl­ma­dı?

Te­rö­rist­ler, ad­li­ye­ye “öl­me­ye mi­” yok­sa, “ey­lem ya­par, so­nun­da ce­za­evi­ne gi­re­ri­z” di­ye mi gel­di­ler. Sav­cı­yı öl­dür­mek için gir­di­ler­se ey­le­mi ger­çek­leş­ti­rir ve bu­nu med­ya­ya du­yu­rur. He­men ar­dın­dan ça­tış­ma baş­lar. Ça­tış­ma­yı ki­min baş­lat­tı­ğı bi­lin­mi­yor. Te­rö­rist, po­li­se ateş et­tiy­se, o an her­kes ön­ce ken­di­ni dü­şü­nür. Eğer, bu du­rum­da ça­tış­ma 15 da­ki­ka sü­rü­yor­sa ope­ras­yo­nu ya­pan ti­min eği­tim dü­ze­yi­nin çok dü­şük ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­lir. Bu tip ope­ras­yon­la­rın 3-5 da­ki­ka için­de bi­ti­ril­me­si esas­tır.

“Tak­tik­se­l” açı­dan ola­yı ko­nuş­tu­ğum uz­ma­nın ope­ras­yon­da bü­yük ek­sik ola­rak ni­te­le­di­ği ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin de ip­ler­le “kal­ça me­to­du ini­ş”­in ya­pıl­ma­ma­sı ol­du. “İ­ka­r” adı ve­ri­len alet ip­te sa­bit kal­ma­yı ve iki el­le ra­hat si­lah kul­lan­ma­yı sağ­lı­yor. Per­de­si açık pen­ce­re­den bu şe­kil­de bir gi­ri­şi­min ol­ma­ma­sı açık­ça­sı uz­man­la­rı da şa­şırt­tı. “Mü­za­ke­re­ci­” po­li­sin müm­kün ol­duk­ça za­man ka­zan­ma­sı ve psi­ko­lo­jik ola­rak te­rö­rist­le­ri et­ki­le­me­si ge­re­kir­di. Bu ko­nu­da da ba­şa­rı­lı olu­na­ma­dı­ğı ifa­de edi­li­yor.

“Ses ge­tir­mek içi­n” ad­li­ye ey­le­mi plan­lan­say­dı, oda­yı ba­san, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı re­hin alan te­rö­rist­ler çek­tik­le­ri fo­toğ­raf­la­rı med­ya­ya ulaş­tır­mak­la za­ten amaç­la­rı­na ulaş­mış olur­du. Ama so­nuç­ta cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı şe­hit et­ti­ler. Bu da on­la­rın öl­dür­mek için gel­dik­le­ri­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

O ko­nuş­ma­lar ni­çin ön­len­me­di?

Te­rö­rist­le­re “öl­dü­rü­n” ta­li­ma­tı­nın te­le­fon­la Yu­na­nis­ta­n’­dan ve­ril­di­ği açık­lan­dı. İş­te, bu olay bi­le tek ba­şı­na ope­ras­yo­nu skan­da­la dö­nüş­tü­rü­yor. Ko­nuş­tu­ğum uz­man­lar, “Bu ko­nuş­ma­lar yap­tı­rıl­ma­ma­lıy­dı­” di­yor ve şun­la­rı ek­li­yor:
“Cum­hur­baş­ka­nı­nın, baş­ba­ka­nın kon­voy­la­rın­da gör­dü­ğü­müz te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­nı en­gel­le­yen jam­mer ci­ha­zın, bel­ki de en çok ge­rek­li ol­du­ğu bir sı­ra­da kul­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. Te­rö­rist­le­rin ha­ber­leş­me­si­ni kes­mek için mut­la­ka kul­la­nıl­ma­lıy­dı. Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın cep te­le­fo­nu­nu, ge­rek­se ad­li­ye­de­ki sav­cı­ya bağ­lı di­rekt te­le­fon­la­rı özel ha­re­kat­çı­la­rın din­le­me­si­ne açı­la­rak te­rö­rist­le­rin dik­kat­le­ri­nin bö­lün­dü­ğü ve mü­da­ha­le için uy­gun anın ge­lip gel­me­di­ği da­ha ra­hat sap­ta­nır­dı.”

Açık­ça­sı so­ru işa­ret­le­ri çok. Hat­ta sav­cı­mı­zın kaç kur­şun­la şe­hit edil­di­ği bi­le tar­tış­ma­lı.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu operasyon, hep tartışılacak

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları