Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Eylem biçimi, onlara benzemiyor....
3/4/2015

Eylem biçimi, onlara benzemiyor....

Bu ül­ke­nin si­ya­set­çi­si, ga­ze­te­ci­si, ya­za­rı, bi­lim ada­mı, savc­ı­sı, avu­ka­tı, ga­ze­te­ci­si ve ak­lı­nı­za ge­len de­ği­şik mes­lek men­sup­la­rı­nın her bi­ri­ni “te­rör ör­gü­tü men­su­bu­” di­ye din­le­di­ler. Ki­mi­le­ri ol­du din­ci, ki­mi­le­ri aşı­rı sol ör­güt, ki­mi­le­ri El Ka­ide’­ci… Bu ül­ke­nin gü­ven­lik bi­rim­le­ri de on­la­rı din­le­mek­ten fır­sat bu­lup, te­rö­rist­le­rin pe­şi­ne düş­me­di. Bu ül­ke­de, böy­le bir an­la­yış olur­sa cum­hu­ri­yet sav­cı­sı da re­hin alı­nır, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı da ba­sıl­ma­ya ça­lı­şı­lır. Son­ra ar­ka­la­rın­dan “Kan­la­rı yer­de kal­ma­ya­cak, en sert ön­lem­ler alı­na­cak, sav­cı­mı­zın is­mi ad­li­ye­ye ve­ri­le­ce­k” di­ye de­meç­ler ve­ri­lir.İs­tan­bul-Çağ­la­yan Ad­li­ye­si­’ne gi­ren aşı­rı sol ör­gü­te men­sup iki te­rö­rist Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın oda­sı­nı ba­sı­yor. Bu, sol ör­gü­tün ön­ce­ki yıl­lar­da ger­çek­leş­tir­di­ği ey­lem bi­çi­mi­ne uy­mu­yor. Çün­kü, ör­güt ey­lem ya­pa­ca­ğı ki­şi­ye ulaş­tı­ğı za­man onu öl­dü­re­cek­se öl­dü­rür, ör­gü­tün işa­re­ti olan be­zi öl­dür­dü­ğü ki­şi­nin üze­ri­ne bir bil­di­riy­le bir­lik­te bı­ra­kır, ey­lem ye­ri­ni en se­ri bir bi­çim­de terk eder. Bu te­rör ör­gü­tü­nün, ey­le­mi ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra pa­zar­lık yap­mak için fo­toğ­raf çek­tir­me, bu­nu in­ter­net or­ta­mın­da pay­laş­ma gi­bi bir uy­gu­la­ma­sı yok­tu.

Ne­re­de mü­za­ke­re­ci po­lis­ler

Ör­gü­tün, Ki­ra­z’­ı baş­ta öl­dür­me­yip sa­at­ler­ce oda­da re­hin tut­ma­sı sol ör­güt­ler ko­nu­sun­da de­ne­yim­li em­ni­yet men­sup­la­rı­nı şa­şırt­tı. He­le, ör­gü­tün ken­din­ce he­def seç­ti­ği cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı da­ha risk­siz ol­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men dı­şa­rı­da öl­dür­me­yip de, ken­di­le­ri­nin de öle­ce­ği­ni bil­me­le­ri­ne rağ­men ad­li­ye ba­sıp ey­le­mi ger­çek­leş­tir­me­si ola­yı da­ha da kar­ma­şık ha­le ge­ti­ri­yor.

Tür­ki­ye­’de, “re­hi­ne kur­tar­ma­” ko­nu­sun­da çok özel eği­tim­li po­lis­ler ye­tiş­ti­ril­di. Ay­nı şe­kil­de re­hin al­ma olay­la­rın­da te­rö­rist­ler­le ko­nu­şan ya­ni “mü­za­ke­re­ci­” de­ni­len uz­man po­lis­le­ri­miz de var. Ola­yın so­nu­cu­na ba­kar­sa­nız “mü­za­ke­re­ci­” po­lis­ler de, re­hi­ne kur­tar­ma­da gö­rev­li em­ni­yet men­sup­la­rı da bu olay­da ken­di­le­rin­den bek­le­ne­ni ve­re­me­di­ler. So­nuç tam an­la­mıy­la fi­yas­ko… Bu­na “ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yo­n” de­ni­le­me­ye­ce­ği­ni ko­nuş­tu­ğu­muz uz­man­lar da be­lir­ti­yor.

Bu ör­güt­te tes­lim ol­mak yok

DHKP-C ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı­nın önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri de, bu ör­güt mi­li­tan­la­rı­nın her­han­gi bir yer­de kıs­tı­rıl­ma­la­rı ha­lin­de “tes­lim ol­ma­ma­la­rı­”dır. Mut­la­ka gü­ven­lik güç­le­riy­le ça­tış­ma­ya gi­rer, bu ça­tış­ma so­nu­cu ya­ra­lı ya da ölü ola­rak ele ge­çi­ri­lir­ler. Bu yüz­den­dir ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’ni ba­san te­rö­rist­le­rin böy­le bir son­la kar­şı­laş­ma­sı bek­le­nen bir du­rum­du. Tüm he­sap­lar, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı sağ ola­rak kur­tar­ma­ya dö­nük­tü.

An­cak böy­le bir ey­lem için ad­li­ye­ye ge­len te­rö­rist­le­rin, ken­di­le­ri ölü­me gi­der­ken, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı da sağ bı­rak­ma­sı bek­len­mi­yor­du. Bu­gün en çok me­rak edi­len ve açık­lan­ma­sı is­te­nen ko­nu­lar ara­sın­da, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın po­li­sin içe­ri­ye gir­me­den ön­ce mi, yok­sa ça­tış­ma sı­ra­sın­da mı öl­dü­rül­dü­ğü­dür. Savcılık açıklamasında Savcı Kiraz’ın terörist kurşunuyla şehit edildiğini açıkladı. Bu konu daha çok tartışılır. Çünkü savcının üzerinde polis kurşunu olup olmadığı henüz netleşmedi. Eğer çıkarsa rehine kur­tar­ma tim­le­ri­nin vay ha­li­ne…

Ta­raf­tar ka­zan­ma ey­le­mi

Aca­ba te­rö­rist­ler öl­dü­rül­me­den ele ge­çi­ri­le­bi­lir miy­di? İş­te bu­nu kim­se ga­ran­ti ede­mez. Geç­miş de­ne­yim­ler, aşı­rı sol ör­güt mi­li­tan­la­rı­nın “tes­lim ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” son ana ka­dar ça­tı­şa­ca­ğı­nı, ça­tı­şır­ken de gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne ka­yıp ver­dir­mek için ça­ba gös­te­re­ce­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor. O yüz­den­dir ki, eğer po­lis ateş et­mez­se, te­rö­rist­le­rin ken­di­le­ri­ni de öl­dü­re­ce­ği­ni bi­li­yor. O yüz­den­dir ki da­ha et­ki­li atış yap­tı­ğı ve te­rö­rist­le­ri öl­dür­dük­le­ri de­ğer­len­di­ri­li­yor.

Bu ör­gü­tün ad­li­ye sa­ra­yı­nı bas­ma­sı­nın ne­den­le­ri ara­sın­da ad­li­ye ve gü­ven­lik per­so­ne­li­ni yıl­dır­ma da yer alı­yor. Bu tip ey­lem­le­ri mar­ji­nal grup­lar ni­çin se­çer? Dev­le­te dö­nük ey­lem­ler­le, yö­ne­ti­me kar­şı olan ke­sim­ler­den mi­li­tan ve sem­pa­ti­zan dev­şir­me­yi amaç­lar­lar. Ni­te­kim, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün bu amaç­la he­def se­çil­miş ol­ma ola­sı­lı­ğı da hay­li yük­sek­tir.

‘rabia’ işaretiyle CHP’­li­le­re ya­pı­la­n

CHP, her dö­nem­de te­rö­re kar­şı ol­muş bir si­ya­si par­ti­dir. Ama AKP yan­daş­la­rı, CHP’­yi fark­lı gös­ter­mek için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Ge­nel Sek­re­ter Gür­sel Te­kin ve ba­zı par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri, şe­hit Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın ba­ba­sı Hak­kı, an­ne­si Saa­det Ha­nı­m’­a baş­sağ­lı­ğı di­le­mek için gi­der­ken, “Ra­bi­a
işa­re­ti­” ya­pan bir grup on­la­rı slo­gan­lar ata­rak söz­de pro­tes­to et­ti.

O acı­lı ba­ba Hak­kı Ki­raz, CHP’­li­le­ri pro­tes­to et­mek is­te­yen­le­rin yap­tık­la­rı kar­şı­sın­da şa­şır­dı. CHP’­li­le­re ya­pı­lan­lar­dan bü­yük üzün­tü duy­du ve duy­gu­la­rı­nı ay­nen şu söz­ler­le ak­tar­dı:
“Siz, sa­kın üzül­me­yin. O ‘yu­h’­lar si­ze de­ğil, bi­ze ve ço­cuk­la­rı­mı­za kar­şı ya­pıl­mış sa­yı­yo­ruz. On­lar adı­na siz­ler­den özür di­li­yo­ruz.”
Bir yan­da böy­le bir ba­ba, di­ğer yan­da “Ra­bi­a” işa­ret­le­riy­le CHP he­ye­ti­ni yu­ha­la­yan­lar… Bu ola­yı bi­le “Ra­bi­a” ile kul­lan­mak is­te­yen­ler o ba­ba­nın söz­le­rin­den bi­raz ders çı­kar­sın…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Eylem biçimi, onlara benzemiyor....

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları