Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Operasyonlar niçin dibe vurdu? İşte cevabı
31/3/2015

Operasyonlar niçin dibe vurdu? İşte cevabı

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’y­la il­gi­li id­di­alar­da bu­lu­nur­ken, “100 mad­de sa­ya­ca­ğı­nı­” be­lir­ti­yor. Ya­ni bil­di­ği 100 ko­nu­da usul­süz­lük, yol­suz­luk ya­pıl­mış. Bun­la­rın doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı­nı kim or­ta­ya ko­ya­cak? Ya cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ya da bu ko­nu­da in­ce­le­me-so­ruş­tur­ma ya­pı­lır­sa mül­ki­ye mü­fet­ti­şi… Sav­cı­lık eğer cid­di bir so­ruş­tur­ma ya­par­sa, asıl iş po­li­se dü­şer.


17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sın­dan son­ra po­li­sin gö­zü­nü öy­le bir kor­kut­muş­lar ki, AK­P’­li­ler­le il­gi­li yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın üze­ri­ne as­la gi­di­le­mez. Bu ül­ke­de yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­den ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ba­şı­na ge­ti­ril­me­dik olay kal­mı­yor.

2014’te sa­de­ce 6 ope­ras­yon
Em­ni­yet men­sup­la­rı “yu­ka­rı­yı­” iyi okur. Dev­le­tin üst ka­de­me­sin­de­ki ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­ler ve ona gö­re şe­kil­le­nir­ler. 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­la­rın­dan son­ra bu ko­nu­la­rın üze­ri­ne gi­dil­me­di­ği­ni ra­kam­lar da or­ta­ya ko­yu­yor. İçiş­le­ri Ba­ka­nı ya da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Le­ke­siz, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­larla Mücadele Daire Başkanı Or­han Öz­de­mir, il em­ni­yet mü­dü­rü­nü ya da or­ga­ni­ze suç­lar şu­be mü­dü­rü­nü ara­yıp, “A­man yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne git­me­yin, sa­kın ope­ras­yon yap­ma­yı­n” de­mez. Ama em­ni­yet mü­dür­le­ri yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı yap­ma­ma­la­rı­nın ge­rek­ti­ği­ni bi­lir. He­le işin için­de ik­ti­dar par­ti­si­ne ya­kın olan­lar var­sa as­la o ope­ras­yon ya­pı­la­maz.
Ope­ras­yon­lar di­be vu­run­ca, siz de sa­kın “yol­suz­luk ya­pıl­ma­dı­ğı için ope­ras­yon ya­pıl­mı­yo­r” de­me­yin. Ül­ke­de yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın bo­yut­la­rı­nı he­pi­miz tah­min edi­yo­ruz. Olup bi­ten­le­ri du­yu­yo­ruz. An­cak bun­lar ope­ras­yo­na dö­nüş­mü­yor. 2013 yı­lın­da bü­yük öl­çek­li 232 yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı ya­pıl­ma­sı­na kar­şın, 2014 yı­lın­da ope­ras­yon sa­yı­sı 6’ya in­miş.
An­la­şı­lı­yor ki, po­lis “ba­şı be­la­ya gi­re­r” dü­şün­ce­siy­le yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne gi­de­mi­yor. Hoş, po­lis git­mi­yor da, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı gi­di­yor mu? Ar­tık ope­ras­yon­la­rın giz­li­li­ği de kal­ma­dı. Eğer, bir so­ruş­tur­ma­ya baş­la­na­cak­sa bu­nun her aşa­ma­sı il va­li­si­ne, içiş­le­ri ba­ka­nı­na bil­di­ri­li­yor. Böy­le bir or­tam­da AK­P’­li bir iş ada­mı­na yö­ne­lik ope­ras­yon ya­pı­la­bi­lir mi? Ya da ya­pı­la­cak­sa bu ope­ras­yon­dan bir so­nuç alı­na­bi­li­nir mi?

Po­li­sin “ma­vi ses­siz­li­ği­”
Son dö­nem­ler­de uyuş­tu­ru­cu ya­ka­lan­ma­sın­da da po­li­sin es­ki gü­cü­nün ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor. Yet­ki­li­le­re sor­du­ğum­da, “U­yuş­tu­ru­cu şim­di da­ha çok Ka­ra­de­niz ro­ta­sı kul­la­nı­la­rak gö­tü­rü­lü­yor. O yüz­den ya­ka­la­ma­lar azal­dı­” gö­rü­şün­de…
Bir­leş­miş Mil­let­le­r’­in, Tür­ki­ye­’nin uyuş­tu­ru­cuy­la ye­ter­li mü­ca­de­le et­me­di­ği­ne iliş­kin ra­por­la­rı yok sa­yı­lı­yor da, ba­şa­rı­lı gös­te­ri­len bö­lüm­ler ki­tap­çık­la­ra ak­ta­rı­lı­yor. Sor­mak ge­re­kir, 2014 yı­lın­da ya­ka­la­nan uyuş­tu­ru­cu mik­ta­rı ni­çin açık­lan­mı­yor? Her yıl ki­tap­çık bas­tı­rıp biz­le­ri de bil­gi­len­di­ren Emniyet şim­di ni­çin giz­li­yor?
Hem o ka­dar giz­le­ni­yor ki, ka­ra­kol­lar­da, po­lis mer­kez­le­rin­de “hır­sız­lı­k” baş­vu­ru­su bi­le alın­mak is­ten­mi­yor. Çün­kü hiç­bir amir ken­di böl­ge­sin­de hır­sız­lı­ğın bü­yük bo­yut­lar­da ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si­ni is­te­mez. Böl­ge­sin­de­ki “ai­le içi şid­de­t” ka­yıt­la­ra “dar­p” ola­rak ge­çi­ri­lir. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin so­ru öner­ge­le­ri­ne bi­le hır­sız­lık ra­kam­la­rı bil­di­ril­mi­yor. Yö­nü­nü, hep Do­ğu ül­ke­le­ri­ne dö­nen bir ya­pı oluş­tu­ru­lu­yor.
Ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar­da, 18 ya­şın­dan kü­çük­le­re kö­tü mu­ame­le ko­nu­su ele alın­dı­ğın­da, yet­ki­li­le­ri­miz bu ko­nu­da ba­şa­rı­lı olun­du­ğu­nu an­la­tı­yor. Ama top­lum­sal olay­lar­da 18 ya­şın­dan kü­çük­le­rin po­lis kur­şu­nuy­la, gaz fi­şek­le­riy­le öl­dü­rül­dü­ğü di­le ge­ti­ril­mez. Yet­ki­li­le­re, “Pe­ki 18 ya­şın­dan kü­çük­le­re kö­tü mu­ame­le­den kaç po­lis hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­dı?” di­ye so­rul­du­ğun­da “ma­vi ses­siz­li­k” ya­şa­nır. Po­li­sin, po­li­sin su­çu­nu ört­me­si­ne “ma­vi ses­siz­li­k” de­nir.

Bir to­kat da, ya­sa­yı çı­ka­ran­la­ra
TBMM’­den ge­çen “İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti­”n­de, en ra­hat­sız eden ko­nu­la­rın ba­şın­da mül­ki ida­re ami­ri­nin is­te­ğiy­le po­li­se “key­fi göz al­tı­”lar yap­tı­ra­bil­me­si ol­du. Bu­gün de, cum­hur­baş­ka­nı, baş­ba­kan bir il’­e gi­de­ce­ği za­man pro­tes­to ede­bi­le­ce­ği tah­min edi­len genç­ler bir ba­ha­ney­le gö­zal­tı­na alı­nı­yor.
Olay mey­da­na gel­dik­ten son­ra gö­zal­tı­na alın­dı­ğı za­man “bü­yük­le­rin­de­n” laf işi­te­cek­le­ri­ni bil­dik­le­ri için gö­zal­tı­lar olu­yor. Yet­ki­li ma­kam­da olan­lar po­li­se, “Kar­de­şim siz bu in­san­la­rı na­sıl gö­zal­tı­na alır­sı­nız?” di­ye sor­maz. Açık­ça­sı alt ka­de­me, “yu­ka­rı­ya­” gö­re şe­kil­le­nir. Bu­nu bir em­ni­yet yet­ki­li­sin­den din­le­dim. “Pe­ki bun­lar ya­pıl­maz­sa ne olur?” di­ye sor­du­ğum­da, mü­dü­rün gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı an­lat­tı. Açık­ça­sı ye­ni ya­sa­nın bu­gün­kü zih­ni­yet ve ira­dey­le doğ­ru oran­tı­lı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Zih­ni­yet fark­lı ses­le­ri yok et­mek­se, bu amaç için dört dört­lük bir ya­sa TBMM’­den ge­çi­ril­di­” de­di.
Hu­kuk ve gü­ven­lik nos­yo­nu­na sa­hip olan he­men hiç kim­se bu ya­sa­yı sa­vun­ma­dı. İle­ri­de çok bü­yük sı­kın­tı­la­ra se­be­bi­yet ver­di­ğin­de, o ya­sa­yı sa­vu­nan­la­rın he­men hiç­bi­ri ar­ka­sın­da dur­ma­ya­cak. Va­li­ye ad­li kol­luk yet­ki­si Ku­zey Ko­re­’de, Su­ri­ye­’de, İra­n’­da var. Pe­ki bun­lar AB­D’­de, İn­gil­te­re­’de, Al­man­ya­’da ve di­ğer Ba­tı ül­ke­le­rin­de ni­çin yok? Ba­tı ül­ke­le­rin­de de ön­le­me gö­zal­tı­la­rı olu­yor ama unut­ma­ya­lım, yet­ki­le­rin de de­ne­ti­mi var. Kon­trol­süz bir or­ta­ma gi­ri­lir­ken o ya­sa­yı çı­ka­ran­lar da bil­me­li ki bir top­lum­sal olay­da bir to­kat da ken­di­le­ri­ne atı­la­bi­lir!

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Operasyonlar niçin dibe vurdu? İşte cevabı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları