Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Komutanının şüphelendiği subay" ve onun şimdiki görevi
13/2/2015

"Komutanının şüphelendiği subay" ve onun şimdiki görevi

Unut­tuk san­ma­yın, siz de unut­ma­yın, bu ül­ke­de “dar­be ya­pa­cak­la­r” di­ye yar­gı­la­nan 364 sa­nık­lı “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da 237 ko­mu­ta­nı mah­kum et­ti­ler. Ki­mi­si 18, ki­mi­si 36, ba­zı­la­rı da tam 46 ay ha­pis yat­tık­tan son­ra “par­do­n” de­nil­di ve ken­di­le­ri­ne “kum­pa­s” ku­rul­du­ğu an­la­şıl­dı.İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­de oluş­tu­ru­lan bi­lir­ki­şi he­ye­ti, ra­po­ru­n ek­sik bö­lüm­le­ri­ni de önü­müz­de­ki haf­ta yar­gı­la­ma­nın ya­pıl­dı­ğı Ana­do­lu Ya­ka­sı 4. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne ve­re­cek. Du­ruş­ma da 31 Mar­t’­ta ya­pı­la­cak.BU DEF­TER Sİ­ZE Mİ AİT?

“Bal­yo­z” da­va­sı­nın da­ha ön­ce yar­gı­la­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de, sa­nık­la­rın he­men hiç­bir ta­le­bi kar­şı­lan­maz­ken, 4. Ağır Ce­za­’da ise ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi ta­lep­ler dik­ka­te alı­nı­yor. İş­te, o ta­lep­ler­den bi­ri­si de Tuğ­ge­ne­ral Sü­ha Tan­ye­ri­’nin se­mi­ner­de not al­dı­ğı be­lir­ti­len blok­no­tu­nun mah­ke­me ta­ra­fın­dan ad­li ema­net­ten ge­ti­ril­me­siy­di. Bu def­ter, ön­ce­ki mah­ke­me­den de de­fa­lar­ca ta­lep edil­me­si­ne rağ­men ge­tir­ti­le­me­miş­ti.
Bu blok­no­tun öne­mi­ni me­rak et­miş­si­niz­dir. O def­ter­de­ki not­lar­dan, ya­zı ör­nek­le­rin­den ya­rar­la­nıp, sah­te ol­du­ğu bi­lir­ki­şi ra­po­ruy­la da or­ta­ya çı­kan 11 nu­ma­ra­lı CD’­nin üze­ri­ne kı­sa­ca “Sn. Or. K. ar­z” ya­ni “sa­yın or­du ko­mu­ta­nı­na ar­z” ya­zıl­mış ol­ma­sı ve ya­zı ka­rak­te­ri­nin def­ter­den alı­nıp ma­ki­ney­le CD’­nin üze­ri­ne san­ki ay­nı el­den çık­mış gi­bi ya­zıl­ma­sıy­dı.
Mah­ke­me Baş­ka­nı, Sü­ha Tan­ye­ri­’ye “Bu blok­not si­ze mi ait?” di­ye sor­du. Sü­ha Pa­şa, def­te­re bak­tı, “E­vet, bu def­ter be­nim se­mi­ner­de not tut­tu­ğum blok­not­tur. Bu ya­zı­lar­da ba­na ait­tir. Ba­na ait ol­du­ğu da da­ha ön­ce ha­zır­la­nan po­lis kri­mi­nal ra­po­ruy­la da sa­bi­t” de­di.
Mah­ke­me Baş­ka­nı bu kez “Not al­dı­ğı­nız bu blok­no­tu ne­re­de sak­lar­sı­nız?”so­ru­su­na, Sü­ha Pa­şa, “Bu blok­no­tu ben sak­la­mam. Se­mi­ner so­nun­da se­mi­ner ko­or­di­na­tö­rü olan kur­may yüz­ba­şı Tan­ju Pos­ho­r’­a tes­lim et­ti­m” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

O KO­MU­TAN ŞİM­Dİ SA­RAY­DA

Yüz­ba­şı Tan­ju Pos­hor, Ab­dul­lah Gü­l’­ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı ol­du ve ha­len de kur­may al­bay ola­rak bu gö­re­vi sür­dü­rü­yor. Da­va­ya hiç bu­laş­tı­rıl­ma­dı, sa­de­ce ta­nık ola­rak din­len­di. İl­ginç­tir, hü­kü­me­te kar­şı dar­be plan­la­nı­yor, “dar­be pla­nı­nın ko­or­di­na­tö­rü­” olan su­bay ise mu­ha­fız alay ko­mu­ta­nı olu­yor.
İş­te, bu aşa­ma­da Tuğ­ge­ne­ral Sü­ha Tan­ye­ri­’yi din­le­mek ge­re­ki­yor. Ben de öy­le yap­tım ve Sü­ha Pa­şa­’nın söy­le­dik­le­ri­ni not al­dım:
“Sö­zü edi­len blok­not ko­nu­su ilk gün­den be­ri var­dı. Söz­de dar­be pla­nı­nın not­la­rı­nı ben al­dı­ğım ge­rek­çe­siy­le suç­la­nı­yor­dum. El ya­zı­sı not­la­rım, ‘dar­be not­la­rı­’ ola­rak yo­rum­lu­yor­lar­dı. Sa­vun­mam­da ıs­rar­la, ‘bun­lar be­nim se­mi­ner­de al­dı­ğım not­lar­dır. Hiç bi­ri­sin­de dar­be yok­tur, se­mi­ner ge­re­ği sı­kı­yö­ne­tim ilan edil­di­ğin­de alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li al­dı­ğım not­lar­dı­r’ de­me­me rağ­men mah­ke­me he­ye­ti için hiç inan­dı­rı­cı ol­ma­mış­tı.
Ben o dö­nem­de Ha­re­kat Baş­ka­nı’y­dım.
O not­la­rın ya­nın­da ar­tı­sı, ek­si­si, okey­li­si, han­gi­si­nin so­nuç ra­po­ru­na gi­re­ce­ği ko­nu­sun­da da not­la­rım var. So­nuç ra­po­ru­nu ha­zır­la­sın di­ye blok­no­tu çok ka­li­te­li bir su­bay olan, çok da sev­di­ğim, gü­ven­di­ğim pro­je su­ba­yı Tan­ju Pos­ho­r’­a ver­dim.
Biz, da­va bo­yun­ca se­mi­ner­de dar­be pla­nı­nı gö­rüş­mek­le suç­lan­dık. Pe­ki dar­be pla­nı uy­gu­la­ma­ya geç­se ki­me kar­şı ya­pı­la­cak­tı. Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­e kar­şı ya­pı­la­cak­tı. Se­mi­ne­r Su­ba­yı­mız ise Tan­ju Pos­hor. Gel za­man-git za­man Tan­ju Pos­hor, Ab­dul­lah Gü­l’­ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı olu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­nın ona­yı ol­ma­dan ora­ya kim­se mu­ha­fız alay ko­mu­ta­nı ola­rak ata­na­maz. İs­ter is­te­mez Gül ve Pos­hor ara­sın­da ken­dim­ce bir bağ­lan­tı ku­ru­yo­rum. İs­ter is­te­mez Tan­su Pos­ho­r’­la ev­rak­la­rın çı­ka­rı­lı­şı hak­kın­da bağ­lan­tı ku­ru­yo­rum. Mu­ha­fız Alay Ko­mu­ta­nı olun­ca­ya ka­dar şüp­he­len­medi­ğim pro­je su­ba­yım­dan bu­gün şüp­he­le­ni­yo­rum.”
Ta­bii bu ko­mu­ta­nın yo­ru­mu ve şüp­he­si. Bel­ki bu ko­nu­da mah­ke­me­de söy­le­ye­cek da­ha çok söz­le­ri de ola­bi­lir.

DE­NİZ KUV­VET­LE­Rİ SA­HİP­LEN­Dİ

Bir ko­mu­tan, “Biz ce­za­evin­dey­ken top­lu­mun önem­li bir ke­si­mi dar­be ya­pa­ca­ğı­mı­za, ca­mi­mi­zi bom­ba­la­ya­ca­ğı­mı­za, uça­ğı­mı­zı dü­şü­re­ce­ği­mi­ze inan­dı­rıl­mış­tı. Şim­di, hü­kü­me­te ya­kın olan­lar bi­le bi­ze sem­pa­tiy­le ba­kı­yor. Bi­ze hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­na ina­nı­yo­r” di­yor. Ger­çek­le­re “uy­gun adım­la­” ula­şı­la­bi­li­yor. Pe­ki, o in­san­la­rın ce­za­evin­de ge­çen yıl­la­rı, ko­pa­rıl­dık­la­rı mes­lek­le­ri ne ola­cak?
Ce­za­la­ra çarp­tı­rı­lan 237 ki­şi­nin önem­li bir bö­lü­mü De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı men­su­buy­du. Ko­mu­tan­lık, tah­li­ye edi­len men­sup­la­rı­nı san­ki hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi bağ­rı­na bas­tı ve bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken gö­rev­le­re ge­tir­di. Ka­ra Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­nın ço­ğu ay­rıl­dı ve ka­lan­lar da is­te­me­dik­le­ri gö­rev­le­re ve­ril­di. Ce­za­evi­ne gi­ren he­men tüm Ha­va Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı emek­li edil­di. Jan­dar­ma­da ise gö­rev­de ka­lan­lar pa­sif gö­rev­le­re ve­ril­di, ara­la­rın­da Al­bay Mus­ta­fa Ön­sel, Yar­bay Hü­se­yin To­puz, Bin­ba­şı Öz­gür Ece­vit Taş­çı­’nın da bu­lun­du­ğu su­bay­lar ise ta­ma­men is­tek­le­ri dı­şın­da ve as­ke­ri çev­re­ler­de “ce­za gi­bi­” ni­te­len­dir­me­si ya­pı­lan baş­ka şe­hir­le­re gön­de­ril­di.

Ya­ni, bal­yoz in­me­ye, in­di­ril­me­ye de­vam edi­yor…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Komutanının şüphelendiği subay" ve onun şimdiki görevi

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları