Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > "Bana 365 gün yetki verin, terörü bitireyim" Bu sözlere kime mi ait? İşte o röporta
9/2/2015

"Bana 365 gün yetki verin, terörü bitireyim" Bu sözlere kime mi ait? İşte o röporta


RÖPORTAJ: Saygı ÖZTÜRK-

Emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Pa­mu­koğ­lu, Hak ve Eşit­lik Par­ti­si­’nin (HE­PAR) Ge­nel Baş­ka­nı… Hak­ka­ri Dağ ve Ko­man­do Tu­gay ko­mu­tan­lı­ğı dö­ne­min­de te­rör­le mü­ca­de­le­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den bi­ri­si… İki önem­li so­ru­nu­muz var, ‘Bi­ri yok­sul­luk, di­ğe­ri ce­ha­le­t’ di­yor ve içi­ni dö­kü­yor:

Bu­gün ba­şı­mız­da ne ka­dar me­se­le var­sa hep­si­nin te­me­lin­de bu iki men­fur tü­mör var. Top­rak­la­rı­mı­zın bü­tün­lü­ğün­de teh­li­ke ya­ra­tan Gü­ney­do­ğu­’da, şim­di ar­tık kır­sa­lı de­ğil, şe­hir­le­ri de bir örüm­cek ağı gi­bi sar­mış olan te­rör ör­gü­tü­nü or­ta­dan kal­dı­ra­rak as­lın­da çok geç ka­lan bu me­se­le­yi na­sıl ka­zı­ya­ca­ğı­mı­zı an­la­ta­ca­ğız. Gü­ney­do­ğu­’da dev­le­tin ege­men­li­ği kal­ma­dı. Ora­ya asa­yiş gi­bi ba­kı­lı­yor. 6-7 Ekim olay­la­rı bir kal­kış­may­dı. Dev­le­ti­miz, ora­da yok. Bu du­rum, Ba­tı il­le­ri­mi­zi de sa­ra­cak.

5 BİN PKK’LI HALKIN TEPESİNDE
Gü­ney­do­ğu hal­kı­nı bu du­rum­dan kur­tar­mak zor de­ğil. Be­nim gö­nül­lü­ler­den se­çe­ce­ğim, eği­te­ce­ğim özel eği­tim­li, ör­güt­len­miş, do­na­tıl­mış 20 bin ki­şi­lik bir­lik­le te­rö­rü 365 gün­de ön­le­ye­ce­ği­mi va­at edi­yo­rum. As­lın­da bu du­rum par­ti prog­ra­mı­mız­da da var. Par­ti prog­ra­mın­da yer alan bu ko­nu­da de­ği­şik­li­ği ge­rek­ti­re­cek bir şey yok. Gü­ney­do­ğu­’da ya­şa­yan yurt­taş­la­rı­mı­zın bü­yük bir kıs­mı­nı PKK yan­da­şı gi­bi gör­mek yan­lış­tır. Şu an­da ora­da­ki hal­kın sı­kın­tı­sı si­lah­lı 5 bin ki­şi­nin her an on­la­rın te­pe­sin­de ol­ma­sı­dır. O, 5 bin ki­şi tes­lim alın­sın ve­ya te­sir­siz ha­le ge­ti­ri­l­sin, ba­kı­nız Gü­ney­do­ğu ra­hat­la­ya­cak, halk es­ki­den ol­du­ğu gi­bi dev­le­tin ya­nın­da yer ala­cak­tır.

Elin­de si­la­hıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ne teh­dit­ler sa­vu­ran, sa­vaş çığ­lık­la­rı atan, ‘şu ka­dar bin ki­şiy­le böl­ge­yi ayak­lan­dı­rı­rı­z’ di­yen­ler için ya­pı­la­cak olan şey şu­dur: “Si­ze bir ay mü­sa­ade edi­yo­ruz. Bu sü­re­de si­lah­la­rı­nız­la be­ra­ber ge­lip tes­lim ola­cak­sı­nız. Yur­ti­çi ve dı­şın­da yer­le­ri­niz ve sa­yı­la­rı­nız bel­li. Si­ze mü­sa­ade et­ti­ği­miz sü­re­nin bi­ti­miy­le be­ra­ber na­sıl sa­va­şı­lır­mış gös­te­ri­riz.”

MHP, bi­zim­le gö­rüş­me­di bile
HE­PAR Ge­nel Baş­ka­nı Os­man Pa­mu­koğ­lu, se­çim dö­ne­miy­le il­gi­li SÖZ­CÜ­’ye şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du: “AK­P’­yi alt et­me­nin yo­lu var. Ana­do­lu ve Trak­ya­’da git­ti­ğim yer­ler­de halk, ‘Ne olur it­ti­fak ya­pın, ne olur cep­he ku­rul­sun, güç bir­li­ği ya­pıl­sı­n’ di­yor. Bu­nu ıs­rar­la ta­lep edi­yor­lar. Bu iş­bir­li­ği­nin de da­ha çok MHP ve CHP’y­le ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Sırf halk is­ti­yor di­ye MHP ve CHP’y­le ge­çen ekim ayın­da te­mas kur­dur­dum. MHP’­den bı­ra­kın ce­va­bı, te­le­fo­na bi­le çık­mı­yor­lar. MHP’­de sis­tem ta­ma­men ka­pa­lı. ‘E­ve­t’ de­me­yi de­ğil, ‘ha­yı­r’ de­me­yi de be­ce­re­mi­yor­lar.

CHP’­den ‘gö­rü­şe­li­m’ de­nil­di. Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­r- oğ­lu­’y­la 1 sa­at 15 da­ki­ka gö­rüş­tüm. Bu­gün­kü gü­cü­mü­zü bı­ra­kın en za­yıf dö­ne­mi­miz­de bi­le se­çi­me gir­di­ği­miz­de al­dı­ğı­mız oy­la­rın ör­ne­ği­ni ver­dim, ‘Bun­la­rı si­ze ve­re­lim. Siz de, bü­yük il­ler­de çı­kar­dı­ğı­nız mil­let­ve­ki­li sa­yı­sın­dan son­ra­ki­le­re bi­zim gös­te­re­ce­ği­miz aday­la­rı ko­yun’ dedim. Bu yol­la, CHP’­ya 3-5 da­ha faz­la mil­let­ve­ki­li se­çil­miş ola­cak­tı. 30 Eki­m’­e ka­dar bu ko­nu­da ‘e­ve­t’ ya da ‘ha­yı­r’ de­nil­me­si­ni is­te­dim. An­cak on­lar da ‘ha­yı­r’ de­me­yi be­ce­re­me­di­ler.”

PARTİNİN BÜTÜN HARCAMALARINI ÜYELER KARŞILIYOR

HEPAR yıllardır ayakta. Partinin bütün harcamalarını üyeleri karşılıyor. Genel başkan kendi otomobilini, telefonunu kullanıyor. Partiye, diğer illerde olduğu gibi kimse ek bir yük getirmiyor. Bu durumu Osman Pamukoğlu, “Gerçek bir halk tipi partiyiz” diye açıklıyor. TBMM’de grubu bulunan partilere bu yıl 532 milyon lira yardım yapılacak. Pamukoğlu bunu “soygun” diye niteliyor.

Bağımsız aday olacak

Pamukoğlu, “Seçim döneminde iki şeyi halkımıza kesin ve somut örneklerle anlatacağız” diyor ve ekliyor: “Bizim ekmekten anladığımız sosyal devlettir. Huzurdan anladığımız ise topraklarımızda güvenliğin sağlanmasıdır. Bu konular aslında HEPAR’ın siyasi mücadeleye girme sebebidir.”
Silivri, Çatalca gibi ilçeleri de içine alan İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı olarak katılacağı seçim için bugün start verecek. Bazı illerde de yine seçime bağımsız aday olarak katılacaklar. Uygulanan yüzde 10 seçim barajı için “Tam bir korku duvarı. Milli irade hırsızlığı. Demokrasinin yüz karası, kamburu, sefaleti. 4 milyon 900 bin oy aldın, yüzde 10’u aşamayan partinin oyları çöpe gidiyor. Çöpe giden oylar da, başka bir siyasi partiye 50-60 milletvekili kazandırıyor” diyor.

Partilere giden para çantaları!
Osman Paşa, “Hiçbir şeyde olmadığı gibi siyasi mücadelede de eşitlik, hak-hukuk, adalet yok” diyor ve şu çarpıcı iddiayı ortaya atıyor: “Seçim dönemi yaklaştıkça siyasi partilerdeki ‘çantacılara’ dikkat edin. Çantalar dolusu birilerine para gider. Bunlar partiye yapılan yardım değil, birilerine verilen avantalardır. Kişi, çanta dolusu para veriyor. Seçilecek yeri garantiliyor. O parayı verince, seçimlerde daha fazla çalışmasına, harcama yapmasına gerek bile kalmıyor.”

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > "Bana 365 gün yetki verin, terörü bitireyim" Bu sözlere kime mi ait? İşte o röporta

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları