Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bakanları, camilerde de kurtardılar
11/1/2015

Bakanları, camilerde de kurtardılar

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, AK­P’­nin bir or­ga­nı gi­bi ça­lış­tı­rı­lı­yor. Ca­mi­ler­de imam va­az edi­yor, or­ta­lık bir an­da ka­rı­şı­yor. Ce­ma­atin ba­zı­sı ima­mın ya­nın­da, ba­zı­la­rı ise kar­şı­sın­da olu­yor. Ca­mi için­de­ki tar­tış­ma­lar öy­le bü­yü­yor ki, ki­mi­si “Bu ima­mın ar­ka­sın­da na­maz kıl­ma­m” de­yip ca­mi­yi terk edi­yor.Ba­kan­la­rı Yü­ce Di­va­n’­a sevk et­me­yen AK­P’­li­ler “Ba­kan­lar ‘çal­dı­m’ de­se bi­le inan­ma­m” gö­rü­şün­de… Ba­zı imam­lar da, “Çal­sa bi­le on­la­ra ita­at edi­n” di­yor. Bu­nun­la il­gi­li ca­mi kav­ga­la­rı­na çok ör­nek var ama biz di­lek­çe­ye dö­kül­müş, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’na ulaş­tı­rıl­mış öğ­ret­men sen­di­ka­sı Türk Eği­tim-Se­n’­in Ge­nel Sek­re­te­ri Mu­sa Ak­ka­ş’­ın ca­mi­de ya­şa­nan­la­rı an­lat­tı­ğı di­lek­çe­yi oku­ya­lım:

Hır­sız­LIK ya­pıl­sa bi­le
“An­ka­ra İn­ce­su Hü­da­ver­di Ca­mi­i’n­de cu­ma na­ma­zı­nı kıl­dım. Ca­mi­ye gir­di­ğim­de na­ma­zın baş­la­ma­sı­na on da­ki­ka ka­la bir vai­zi din­le­dim. Ko­nu­su yö­ne­ti­ci­ler­le ala­ka­lıy­dı.

Va­iz, ‘Ül­ke yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ita­at et­mek Ku­ra­n’­ın em­ri­dir. İs­ter­se bu bir me­cu­si ol­sun, ita­at ede­cek­si­niz. Ve­da hut­be­si­ne de bak­tı­ğı­nız­da bu­nu gö­rür­sü­nü­z’ de­di. Bu söz­ler üze­ri­ne ca­mi ce­ma­ati ara­sın­da ses­ler yük­sel­me­ye, tep­ki gös­te­ren­le­rin iki­şer üçer aya­ğa kalk­tık­la­rı­na ta­nık ol­dum. Ses­ler ala­bil­di­ği­ne yük­sel­di, kar­şı­lık­lı ola­rak bü­yük tar­tış­ma­lar ya­şan­dı.

‘Bu­ra­sı ca­mi, si­ya­set ku­ru­mu de­ğil, ül­ke­yi yö­ne­ten­ler ah­lak­sız­lık ya­pı­yor­sa, hır­sız­lık, ada­let­siz dav­ra­nı­yor­sa yi­ne mi, ita­at edi­le­ce­k’, ‘Bi­zim di­ni­miz; hak­sız­lık kar­şı­sın­da su­san, sa­ğır ve dil­siz şey­tan­dır bu­yu­ru­yor. Bu söy­le­dik­le­ri­niz­le çe­li­şi­yo­r’ di­ye kar­şı­lık­lı tar­tış­ma­ya dö­nüş­tü.”

Hü­kü­me­ti eleş­tir­mek gü­nah
“Va­iz ‘E­vet, ül­ke­yi yö­ne­ten­le­re ita­at ede­cek­si­niz, bu­nu Ku­ran em­re­di­yo­r’ di­ye ıs­ra­rı­nı sür­dür­dü. Ses­ler bu de­fa da­ha da yük­sel­me­ye baş­la­dı. Ezan okun­ma­sı­na rağ­men tar­tış­ma de­vam edi­yor­du. Bu tab­lo­nun ca­mi­ler­de ya­şan­ma­ma­sı la­zım. Önü­müz­de­ki za­man­da bu tar­tış­ma­la­rın baş­ka ca­mi­ler­de de ya­şa­na­ca­ğı en­di­şe­si­ni ta­şı­yo­rum.

Gü­nü­müz­de top­lu­mun or­tak de­ğer­le­ri var­dır. Bu din­dir, ca­mi­ler­dir. Ca­mi­ler­de böy­le­si tar­tış­ma­la­rın ya­şan­ma­sı top­lu­mu ay­rış­tı­ra­cak­tır. Top­lu­mun din adam­la­rı­na ba­kı­şı de­ği­şe­cek­tir. Bu olay­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için tüm din gö­rev­li­le­ri­nin uya­rıl­ma­sı hu­su­sun­da; bil­gi­le­ri­ni­zi ve ge­re­ği­ni arz ede­rim.”

San­ma­yın ki bu tar­tış­ma­lar sa­de­ce An­ka­ra Hü­da­ver­di Ca­mi­i’n­de ya­şa­nı­yor. İmam­la­rın gö­re­viy­miş gi­bi hü­kü­me­tin eleş­ti­ril­me­me­si için ce­ma­ate sü­rek­li tel­kin­de bu­lu­nu­lu­yor. Hü­kü­me­ti eleş­tir­me­nin gü­nah ol­du­ğu an­la­tı­lı­yor. Ar­tık or­tak de­ğer­le­ri­miz ca­mi­le­ri bi­le si­ya­set are­na­sı­na çe­vi­ri­yor. Ka­çak ol­du­ğu bi­le öne sü­rü­len 1 mil­yon li­ra­lık ma­kam ara­cı tah­sis edi­len Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı, aca­ba bu olup bi­ten­ler ka­rşı­sın­da sus­ma­ya de­vam mı ede­cek?

----------------
AKP’ye 310 milyon lira seçim yardımı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerde uygulanan yüzde 10 barajının kaldırılması için 12 Haziran 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Aynı gün yaptıkları ayrı bir başvurunun konusu ise seçim yardımının yüzde 7 ve daha üstünde oy alan partilere yapılmasının adil olmadığıydı.

Seçilecek oyu alır, baraja takılırsa
Anayasa Mahkemesi, seçim barajının kaldırılması konusunda kendisini yetkili görmedi. BBP yetkilileri bu kararla her şeyin bitmediği görüşünde… Bu yıl yapılacak milletvekili genel seçimlerinde, herhangi bir ilde BBP’li adaylar, milletvekili çıkaracak oy almasına rağmen ülke barajı olan yüzde 10 oy oranını aşamaması halinde “hak ihlali” yaşandığını öne sürüp yeniden Anayasa Mahkemesi’ne gidecek. Mahkemenin bu kez konuyu esastan görüşeceği, baraja takılan adayların da milletvekili olarak TBMM’ye gönderileceğine inanılıyor. Genel Başkan, “Bu durum bizim gibi HDP’yi de yakından ilgilendiriyor. Onlar da yüzde 10 barajına takıldıklarında, hak ihlalini gerekçe gösterip, mahkemeye gideceklerini” söylüyor.

Futboldaki havuz sistemi gibi
“Futboldaki havuz sisteminden nasıl bütün futbol takımları başarılarına göre yararlanıyorsa, seçime katılan siyasi partiler de, başarılarına göre yararlandırılmalıdır.” Genel Başkan Mustafa Destici, bu sözleri Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde de söylemiş.

Yüzde 7’nin üzerinde oy alan AKP, CHP ve MHP’ye hazine ve seçim yardımı olarak toplam 540 milyon lira verilecek. Bunun 310 milyon lirası AKP’ye düşüyor. Diğer partilere ne hazine, ne de seçim yardımı söz konusu… İşte, BBP, seçime katılacak partilere aldıkları oylara göre yardım yapılması yönünde Anayasa Mahkemesi’nin mutlaka hak ihlali göreceği kanaatinde…

Seçime katılan partiler arasında oy bakımından 4. sırada yer alan BBP’nin önümüzdeki seçimde MHP ile bir işbirliği olur mu? Destici, “Aynı kökten geliyoruz, sıcak ilişkilerimiz var ama seçimlerle ilgili konuşmadık. Aynı şekilde Saadet, Demokrat ve Demokratik Sol partileriyle de ilişkilerimiz iyi ama onlarla da seçimlerle ilgili bir araya gelmedik” diyor.

Adil ve eşit olmadığı bilinen hükümler kaldırılmadan Türkiye yeni bir seçime gidiyor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bakanları, camilerde de kurtardılar

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları