Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Söz Savcının: Asrın yolsuzluğuna, asrın hukuksuzluğu
7/1/2015

Söz Savcının: Asrın yolsuzluğuna, asrın hukuksuzluğu

Ce­lal Ka­ra, 18 yıl­lık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı… Bu­nun 6 yı­lı­nı “ö­zel yet­ki­li­” ola­rak ge­çir­di. Ya­ni te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­rı so­ruş­tur­du. Elin­den bin­ler­ce uyuş­tu­ru­cu, si­lah, te­rör, or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü dos­ya­la­rı geç­ti. Ken­di­si­ne “En id­di­alı, en kap­sam­lı, en çok bel­ge­li dos­ya­nız han­gi­si­dir?” di­ye sor­du­ğu­nuz za­man hiç dü­şün­me­den “Re­za Zar­rab, üç ba­kan ve ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li dos­ya­dı­r” di­yor.


Pe­ki bu na­sıl kap­sam­lı, ka­nıt­lı dos­ya­dır ki, so­ruş­tur­ma­sı elin­den alın­dık­tan son­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ner, “ta­kip­siz­li­k” ve­ri­yor. Pe­ki na­sıl kap­sam­lı, bu ka­dar ka­nıt­lı dos­ya ki TBMM’­de oluş­tu­ru­lan So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun
AK­P’­li üye­le­ri­nin ta­ma­mı “ba­kan­la­rı ak­la­ya­n” ka­ra­ra im­za atı­yor. Si­ya­set­çi­ler ko­nuş­tu, o hep sus­tu. 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nı baş­la­tan, ba­kan ço­cuk­la­rı­nı gö­zal­tı­na al­dı­rın­ca so­ruş­tur­ma­dan alı­nan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ce­lal Ka­ra, ses­siz­li­ği­ni SÖZ­CÜ­’ye boz­du. İş­te an­lat­tık­la­rı:

İn­san­lık ta­ri­hi­nin en do­lu dos­ya­sı­dır

“Çok id­di­alı ko­nu­şu­yo­rum; 18 yıl­lık mes­lek ha­ya­tım­da bu ka­dar de­lil­li, mes­net­li dos­ya gör­me­dim. En do­lu dos­ya­dır. Da­ha­sı, in­san­lık ta­ri­hin­de gel­miş geç­miş en kap­sam­lı dos­ya­dır. Da­ha bu­nun öte­si yok­tur. 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın da bu ka­dar do­lu ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Dos­yam­da hiç­bir usul­süz­lük ol­ma­ma­sı­na rağ­men as­rın yol­suz­lu­ğun­da, ya­pı­lan­lar da as­rın hu­kuk­suz­lu­ğu­dur.
Sav­cı­nın ta­kip­siz­lik ka­ra­rın­da, ‘Bu ka­dar ba­sit ge­rek­çey­le ha­kim din­le­me ka­ra­rı ver­me­me­si ge­re­ki­r’ di­yor. Ha­kim din­le­me ka­ra­rı ver­diy­se, bu­na sav­cı­nın ka­rış­ma yet­ki­si yok. ‘De­lil ye­ter­siz­li­ği­’ni ge­rek­çe gös­te­rip ta­kip­siz­lik ve­re­mi­yor, ‘u­sul­süz de­lil el­de edil­mi­ş’ di­yor. 32 ay­rı ha­kim­den ka­rar alın­mış. İd­di­alı ola­rak söy­lü­yo­rum: Usul­süz de­lil el­de edil­miş de­ğil. Dos­yam­da, bir ta­ne bi­le usul­süz de­lil yok. Din­le­me ka­ra­rı, din­le­me­nin uza­tıl­ma ka­ra­rı alın­mış, hep­si el­den ge­çi­ril­miş. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nı da usul­süz din­le­me­den ve­ri­yor. Çün­kü, sı­ğı­na­cak bir baş­ka şey yok. Bu da da­ya­nak­sız bir ge­rek­çe­dir.”

De­lil tü­rü ve sa­yı­sı çok kap­sam­lı

“Sav­cı­nın ‘ta­kip­siz­li­k’ ka­ra­rıy­la o dos­ya ebe­di­yen ka­pa­tıl­mış ol­maz. Dö­nem de­ği­şir, bir say­fa­lık bir bel­ge, o dos­ya­nın ye­ni­den açıl­ma­sı­nı sağ­lar. TBMM’­de ko­mis­yon üye­le­ri­ne bas­kı ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin ba­sın­da hay­li ha­ber ya­yın­lan­dı. Ben bas­kı de­ğil, gö­nül­lü bir an­laş­may­la ka­rar ve­ril­di­ği ka­nı­sın­da­yım. Bir so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da bu­lu­na­bi­le­cek en çok de­lil ve de­lil tü­rü, sa­yı­sı, ‘şu da ol­ma­lıy­dı­’ de­ni­le­bi­le­cek her bel­ge bol bol mev­cut. Ara­ma­lar­da, ta­pe­ler­de, ta­kip­ler­de, ula­şı­lan bel­ge­ler ara­sın­da yok yok. De­lil yö­nün­den zer­re ka­dar sı­kın­tı ol­ma­yan ör­nek bir dos­ya ha­zır­la­mış­tık. O yüz­den üs­tü­ne ba­sa­rak bir kez da­ha söy­lü­yo­rum: İn­san­lık ta­ri­hi­nin en de­lil­li, en mes­net­li so­ruş­tur­ma dos­ya­sı Re­za Zar­rab, ba­kan­lar, ço­cuk­la­rı, ban­ka ge­nel mü­dü­rü dos­ya­sı­dır.”

Hep­si mah­ku­mi­yet­le bi­ter­di

“E­ğer dos­ya eli­miz­den alın­ma­mış, id­di­ana­me ha­zır­la­yıp mah­ke­me­ye sevk et­miş ol­say­dık, dos­ya­mız­da şüp­he­li ola­rak yer alan­la­rın hep­si ça­tır ça­tır mah­ku­mi­yet alır­dı. İş­te, böy­le ola­ca­ğı bi­lin­di­ği için dos­ya elim­den alı­nıp baş­ka­sı­na ve­ril­di. Da­va­nın mah­ku­mi­yet­le bi­te­ce­ği­ni, şüp­he­li­le­rin çok gü­ven­dik­le­ri hu­kuk­çu­la­rın da söy­le­di­ği yo­lun­da du­yum­la­rım var­dı. İş­te, bun­dan son­ra dos­ya­nın ta­kip­siz­li­ğe gi­de­ce­ği­ni tah­min edi­yor­dum ve ni­te­kim de öy­le ol­du. Çün­kü bu dos­ya için hiç­bir ha­kim be­ra­at ka­ra­rı ve­re­mez­di.
Böy­le bir ta­kip­siz­lik ge­rek­çe­si olur mu? Tam 4 say­fa Re­za Zar­ra­b’ın ca­ri açı­ğı ka­pat­ma­sı övü­lü­yor. Bu bir ayıp­tır, hu­kuk met­nin­de böy­le bir şey ola­maz. Ca­ri açı­ğı ka­pa­tı­yor­sa bu iş­le­nen su­çu or­ta­dan kal­dır­maz.”

Dos­yam ka­pı gi­bi sağ­lam

“Tek­nik yön­den dos­ya­nın aley­hi­ne söy­le­ye­cek­le­ri bir şey yok. Da­va mah­ke­me­nin önü­ne git­sey­di, tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­say­dı ne­re­ye gi­de­ce­ği bel­liy­di. Şu­na her­kes inan­sın ki, dos­yam ‘ka­pı gi­bi sağ­la­m’­dır. En ufak bir hu­kuk ha­ta­sı ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da id­di­alı­yım.
Na­sıl ki dos­ya için ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­ce­ği­ni bek­li­yor­sam ay­nı du­ru­mun TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da da, ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor­dum.”
Şim­di es­ki ba­kan­lar­la il­gi­li Ge­nel Ku­rul ka­ra­rı bek­le­ni­yor. Ama şa­şır­tan bir ka­rar da bek­le­me­yin…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Söz Savcının: Asrın yolsuzluğuna, asrın hukuksuzluğu

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları