Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Telefonlar dinlenince bakın ne oldu
16/12/2014

Telefonlar dinlenince bakın ne oldu

Ga­na­’dan Du­ba­i’­ye eş­ya ta­şı­dı­ğı an­la­şı­lan TC-ABK kuy­ruk nu­ma­ra­lı ULS Air­li­nes Kar­go fir­ma­sı­na ait uçak, 1 Ocak 2013 ta­ri­hin­de sa­at 06.40’da Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’na in­di. Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­’ne su­nu­lan bel­ge­ler­de yük mi­ne­ral samp­le ola­rak be­lir­til­di. 4 gün son­ra uçak­ta ya­pı­lan tes­pit­te ise net 1.208 ki­lo kül­çe al­tın bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ya­sal ol­ma­yan yol­lar­dan yur­da al­tın so­kul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı be­lir­len­miş ol­du. Bu olay­da ko­ru­nan hat­ta or­ta­dan bir bö­lü­mü kay­bol­du­ğu dü­şü­nü­len al­tın­lar var.Tür­ki­ye, kon­şi­men­to­sun­da baş­ka, yü­kü baş­ka olan uçak­la­rın ini­şi­ne alı­şık. İş­te bu­nun son ör­ne­ği­ni dün or­ta­ya koy­muş­tuk. İl­ginç­li­ğe ba­kın, uçak yi­ne Lib­ya Ha­va Yol­la­rı­’na ait, yü­kü İra­n’­dan alın­mış, yü­kü­nün de ki­vi ol­du­ğu be­lir­til­miş. Ama ger­çek­te ki­vi de­ğil, uçak­ta 4 ton ağır­lı­ğın­da do­lar bu­lun­du­ğu ko­nu­sun­da CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne önem­li kay­nak­lar­dan ih­bar ulaş­mış.

CHP, iş­te bu ha­ta­yı yap­tı
İra­n’­ın Ah­waz ha­va­ala­nın­dan RQ110601 se­fer sa­yı­sıy­la 12 Ara­lık sa­at 01.30’da ha­va­la­na­cak uçak, sa­at 03.30’da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­ala­nı­’na ine­cek­ti. CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne ge­len ih­bar­dan son­ra müt­hiş bir te­le­fon tra­fi­ği baş­la­dı. Bel­ki de CHP en bü­yük ha­ta­yı bu te­le­fon ko­nuş­ma­la­rıy­la yap­tı. Çün­kü, te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği­ni dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­ki­yor­du.

An­ka­ra­’ya ine­cek uçak­ta, ki­vi­nin alı­cı­sı, Ye­ni­ma­hal­le La­le­gül Cad­de­si­’n­de tar­la ürün­le­ri fir­ma­sıy­dı. Ad­re­se ba­kı­lır­sa, is­tih­ba­rat ku­ru­lu­şu­nun ne­re­dey­se ka­pı kom­şu­su… An­cak alı­cı fir­ma­nın te­le­fo­nu ar­tık ça­lış­mı­yor. CHP’­ye ula­şan ih­bar­da ger­çek alı­cı ise İs­tan­bul Ak­sa­ra­y’­da bu­lu­nan, adı, te­le­fon nu­ma­ra­sı da bel­li bir şir­ket. Ama ge­lin gö­rün ki, o te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı araş­tır­dı­ğı­mız­da kar­şı­mı­za, hü­kü­me­tin son dö­nem­de ba­tır­mak is­te­di­ği Bank As­ya çı­kı­yor.

CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’nin gö­rev­len­dir­di­ği hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, cu­mar­te­si-pa­za­rı­nı ha­va­alan­la­rın­da uça­ğın izi­ni sür­mek­le, il­gi­li ma­kam­la­ra şi­ka­yet di­lek­çe­si yaz­mak­la ge­çir­di. Çün­kü, An­ka­ra­’ya ge­le­cek uça­ğın ön­ce uçuş sa­ati­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği, da­ha son­ra İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı­’na ine­ce­ği bil­gi­si­ni al­dı.

CHP mil­let­ve­ki­li, ko­nu­yu araş­tır­dık­ça ken­di­si­ne ve­ri­len bil­gi­ler kı­sıt­lan­ma­ya, hat­ta fark­lı yön­le­re çe­kil­me­ye baş­lan­dı. Bi­ri­le­ri “iz ka­rart­ma­” pe­şin­dey­di. Bu du­rum, Ta­na­l‘­ın uçak­ta­ki pa­ra­nın Baş­ba­kan­lı­ğa ait ol­du­ğu­na iliş­kin şüp­he­le­ri­ni da­ha da ar­tır­dı.
6 ku­ru­lu­şa ih­bar
Mah­mut Ta­nal, ge­çen pa­zar gü­nü Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne ait 155, Güm­rük­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait 136 nu­ma­ra­lı te­le­fon­la­ra ih­bar­da bu­lun­mak­la ye­tin­me­di, il­gi­li ku­ru­luş­la­ra ya­zı­lı ola­rak da baş­vur­du. CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ni aya­ğa kal­dı­ran ih­bar ni­çin önem­liy­di. Bu­nu, mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­na­l‘­ın il­gi­li ba­kan­lık­la­ra yap­tı­ğı ih­bar di­lek­çe­sin­den oku­ya­lım:

“İh­bar ko­nu­su olay; 13.12.2014 ta­ri­hin­de İran İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti­’nin Ah­waz İlin­den 01:00’da kal­ka­cak olan Lib­ya men­şe­ili RQ 110601 AW se­fer sa­yı­lı Bu­raq Air fir­ma­sı­na ait uça­ğın 03:30’da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’na ge­le­ce­ği yo­lun­da­dır. An­cak son bir de­ği­şik­lik­le uçu­şun er­te­le­ne­rek yi­ne 13.12.2014 ta­rih ge­len ve­ya ge­le­ce­ği bek­le­nen ani bir de­ği­şik­lik­le kuy­ruk nu­ma­ra­sı EY ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­rek Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı­’na ine­ce­ği şek­lin­de uçuş pla­nı de­ği­şik­li­ği ya­pıl­dı. Bu şe­kil­de de üze­rin­de­ki şüp­he­yi ar­tı­ran bu uçak­la Tür­ki­ye­’ye ki­vi yü­kü ge­ti­ril­di­ği be­yan edi­li­yor. An­cak be­yan­lar doğ­ru de­ğil. Uçak­ta asıl ta­şı­nan bü­yük mik­tar­da do­lar tü­rü pa­ra­dır. Bu pa­ra­lar ile bü­yük çap­lı sal­gı­na, kit­le­sel ölüm­le­re se­be­bi­yet ve­re­bi­le­cek bi­yo­lo­jik mad­de­le­rin, Tür­ki­ye­’ye ka­çak ola­rak so­kul­mak is­ten­di­ği, bu­nun da te­rö­rist grup­la­rın fi­nans­ma­nı, ka­ra pa­ra ak­la­ma, ka­çak­çı­lık, te­rö­rist fa­ali­yet ger­çek­leş­tir­me ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı şek­lin­de­dir.”

Hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li, iş­le­nen suç­la­rı ka­nun mad­de­le­ri­ni de sı­ra­la­yıp il­gi­li ma­kam­la­ra bil­dir­di bil­dir­me­si­ne ama sa­de­ce Güm­rük yet­ki­li­le­ri, ko­nu­nun üze­rin­de önem­le du­rul­du­ğu­nu ken­di­si­ne söy­le­di. Di­ğer ku­ru­luş­lar­dan ise ses çık­ma­dı.
------------------
17 Ara­lı­k’­ı on­lar­dan din­le­yin
Dal­ga dal­ga sür­dü­rü­len “Er­ge­ne­ko­n” ope­ras­yo­nu gi­bi, ce­ma­ate dö­nük ope­ras­yon­lar da de­ği­şik ara­lık­lar­la sür­dü­rü­le­cek. Bu sü­reç­te, ce­ma­at men­sup­la­rı­nın “giz­li ta­nı­k” ifa­de­le­riy­le suç­la­na­bi­le­ce­ği­ni, hat­ta ba­zı fai­li meç­hul ci­na­yet­le­rin de üzer­le­ri­ne atı­la­bi­le­ce­ği­ni göz ar­dı et­me­ye­lim.

17 Ara­lık 2013, ba­kan­lar ve ço­cuk­la­rı­nın ka­rış­tı­ğı yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra­pa­ra ope­ras­yo­nu­nun baş­la­dı­ğı gün­dür. Ola­yı so­ruş­tu­ran sav­cı­la­r, em­ni­yet men­sup­la­rı apar-to­par gö­rev­den alın­mış­tı. 18 Ara­lık 2002, de­ğer­li bi­lim ada­mı Dr. Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun An­ka­ra­’da evi­nin önün­de öl­dü­rül­dü­ğü ta­rih­tir. AKP hü­kü­me­ti­nin gö­re­ve gel­me­sin­den son­ra öl­dü­rü­len Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­til­le­ri hâ­lâ ya­ka­la­na­ma­dı. Ne Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nu, ne de 17 Ara­lık yol­suz­luk ola­yı­nı unut­ma­ya­lım.
Ha­tır­la­mak ve ger­çek du­ru­mu mu öğ­ren­mek is­ti­yor­su­nuz: Çar­şam­ba gü­nü Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’n­de, 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu ger­çek­leş­ti­ren dö­ne­min Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be Mü­dü­rü Naz­mi Ar­dı­ç‘­ı, Ma­li Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ya­sin Top­çu­‘yu, Ma­li Şu­be Bü­ro Ami­ri Meh­met Akif Üne­r‘­i Çarşamba günü saat 10.30'dan itibaren mut­la­ka din­le­me­li­si­niz…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Telefonlar dinlenince bakın ne oldu

Diğer Yazıları:
29/4/2018 Birine PKK, birine FETÖ yaftası
27/4/2018 Akşener FET֒cüyse…
25/4/2018 CHP’de, YSK korkusu
24/4/2018 İstifaların perde arkasında olanlar
22/4/2018 İmza atanlar fişlenecek mi?
20/4/2018 YSK’nın, İYİ Parti kararı
18/4/2018 Seçimden önce bu skandalları giderin
17/4/2018 Belediye başkan adayları belirlenirken
15/4/2018 Egemenler bölgeden çekilsin, işler düzelir
13/4/2018 Bu ayrıcalıklar vicdanınızı sızlatmıyor mu?
11/4/2018 İlk ziyaret 8 dakika sürdü
10/4/2018 Deniz Baykal’dan haber var
  6/4/2018 Ürküten tablo: 25 milyon silah, biner mermi
  6/4/2018 İşte, devlet adamlığı
  4/4/2018 O belgeler neyin karşılığında değiştirildi?
  3/4/2018 Irak’ta perdeleme oyunu
  1/4/2018 Şimdi de Menzilciler…
30/3/2018 O, “Mezardakiler bile kalksın” diyordu
28/3/2018 Önce mezar yerini göstereceksin
27/3/2018 O isimler de açıklanmalı
25/3/2018 Yargıda bunlar oluyorsa…
23/3/2018 Saçı-sakalı kestirip paralı terörist oldular
21/3/2018 İşte ‘Sincar Sincar’ dedikleri
20/3/2018 Çekiç, Çelik, Şafak ve diğerlerini unutmayın
18/3/2018 AKP, onlar için af çıkardı


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları