Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Telefonlar dinlenince bakın ne oldu
16/12/2014

Telefonlar dinlenince bakın ne oldu

Ga­na­’dan Du­ba­i’­ye eş­ya ta­şı­dı­ğı an­la­şı­lan TC-ABK kuy­ruk nu­ma­ra­lı ULS Air­li­nes Kar­go fir­ma­sı­na ait uçak, 1 Ocak 2013 ta­ri­hin­de sa­at 06.40’da Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’na in­di. Güm­rük Mü­dür­lü­ğü­’ne su­nu­lan bel­ge­ler­de yük mi­ne­ral samp­le ola­rak be­lir­til­di. 4 gün son­ra uçak­ta ya­pı­lan tes­pit­te ise net 1.208 ki­lo kül­çe al­tın bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ya­sal ol­ma­yan yol­lar­dan yur­da al­tın so­kul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı be­lir­len­miş ol­du. Bu olay­da ko­ru­nan hat­ta or­ta­dan bir bö­lü­mü kay­bol­du­ğu dü­şü­nü­len al­tın­lar var.Tür­ki­ye, kon­şi­men­to­sun­da baş­ka, yü­kü baş­ka olan uçak­la­rın ini­şi­ne alı­şık. İş­te bu­nun son ör­ne­ği­ni dün or­ta­ya koy­muş­tuk. İl­ginç­li­ğe ba­kın, uçak yi­ne Lib­ya Ha­va Yol­la­rı­’na ait, yü­kü İra­n’­dan alın­mış, yü­kü­nün de ki­vi ol­du­ğu be­lir­til­miş. Ama ger­çek­te ki­vi de­ğil, uçak­ta 4 ton ağır­lı­ğın­da do­lar bu­lun­du­ğu ko­nu­sun­da CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne önem­li kay­nak­lar­dan ih­bar ulaş­mış.

CHP, iş­te bu ha­ta­yı yap­tı
İra­n’­ın Ah­waz ha­va­ala­nın­dan RQ110601 se­fer sa­yı­sıy­la 12 Ara­lık sa­at 01.30’da ha­va­la­na­cak uçak, sa­at 03.30’da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­ala­nı­’na ine­cek­ti. CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne ge­len ih­bar­dan son­ra müt­hiş bir te­le­fon tra­fi­ği baş­la­dı. Bel­ki de CHP en bü­yük ha­ta­yı bu te­le­fon ko­nuş­ma­la­rıy­la yap­tı. Çün­kü, te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği­ni dik­ka­te al­ma­la­rı ge­re­ki­yor­du.

An­ka­ra­’ya ine­cek uçak­ta, ki­vi­nin alı­cı­sı, Ye­ni­ma­hal­le La­le­gül Cad­de­si­’n­de tar­la ürün­le­ri fir­ma­sıy­dı. Ad­re­se ba­kı­lır­sa, is­tih­ba­rat ku­ru­lu­şu­nun ne­re­dey­se ka­pı kom­şu­su… An­cak alı­cı fir­ma­nın te­le­fo­nu ar­tık ça­lış­mı­yor. CHP’­ye ula­şan ih­bar­da ger­çek alı­cı ise İs­tan­bul Ak­sa­ra­y’­da bu­lu­nan, adı, te­le­fon nu­ma­ra­sı da bel­li bir şir­ket. Ama ge­lin gö­rün ki, o te­le­fon nu­ma­ra­sı­nı araş­tır­dı­ğı­mız­da kar­şı­mı­za, hü­kü­me­tin son dö­nem­de ba­tır­mak is­te­di­ği Bank As­ya çı­kı­yor.

CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’nin gö­rev­len­dir­di­ği hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal, cu­mar­te­si-pa­za­rı­nı ha­va­alan­la­rın­da uça­ğın izi­ni sür­mek­le, il­gi­li ma­kam­la­ra şi­ka­yet di­lek­çe­si yaz­mak­la ge­çir­di. Çün­kü, An­ka­ra­’ya ge­le­cek uça­ğın ön­ce uçuş sa­ati­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği, da­ha son­ra İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı­’na ine­ce­ği bil­gi­si­ni al­dı.

CHP mil­let­ve­ki­li, ko­nu­yu araş­tır­dık­ça ken­di­si­ne ve­ri­len bil­gi­ler kı­sıt­lan­ma­ya, hat­ta fark­lı yön­le­re çe­kil­me­ye baş­lan­dı. Bi­ri­le­ri “iz ka­rart­ma­” pe­şin­dey­di. Bu du­rum, Ta­na­l‘­ın uçak­ta­ki pa­ra­nın Baş­ba­kan­lı­ğa ait ol­du­ğu­na iliş­kin şüp­he­le­ri­ni da­ha da ar­tır­dı.
6 ku­ru­lu­şa ih­bar
Mah­mut Ta­nal, ge­çen pa­zar gü­nü Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne ait 155, Güm­rük­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait 136 nu­ma­ra­lı te­le­fon­la­ra ih­bar­da bu­lun­mak­la ye­tin­me­di, il­gi­li ku­ru­luş­la­ra ya­zı­lı ola­rak da baş­vur­du. CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’ni aya­ğa kal­dı­ran ih­bar ni­çin önem­liy­di. Bu­nu, mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­na­l‘­ın il­gi­li ba­kan­lık­la­ra yap­tı­ğı ih­bar di­lek­çe­sin­den oku­ya­lım:

“İh­bar ko­nu­su olay; 13.12.2014 ta­ri­hin­de İran İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti­’nin Ah­waz İlin­den 01:00’da kal­ka­cak olan Lib­ya men­şe­ili RQ 110601 AW se­fer sa­yı­lı Bu­raq Air fir­ma­sı­na ait uça­ğın 03:30’da An­ka­ra Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı­’na ge­le­ce­ği yo­lun­da­dır. An­cak son bir de­ği­şik­lik­le uçu­şun er­te­le­ne­rek yi­ne 13.12.2014 ta­rih ge­len ve­ya ge­le­ce­ği bek­le­nen ani bir de­ği­şik­lik­le kuy­ruk nu­ma­ra­sı EY ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­rek Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı­’na ine­ce­ği şek­lin­de uçuş pla­nı de­ği­şik­li­ği ya­pıl­dı. Bu şe­kil­de de üze­rin­de­ki şüp­he­yi ar­tı­ran bu uçak­la Tür­ki­ye­’ye ki­vi yü­kü ge­ti­ril­di­ği be­yan edi­li­yor. An­cak be­yan­lar doğ­ru de­ğil. Uçak­ta asıl ta­şı­nan bü­yük mik­tar­da do­lar tü­rü pa­ra­dır. Bu pa­ra­lar ile bü­yük çap­lı sal­gı­na, kit­le­sel ölüm­le­re se­be­bi­yet ve­re­bi­le­cek bi­yo­lo­jik mad­de­le­rin, Tür­ki­ye­’ye ka­çak ola­rak so­kul­mak is­ten­di­ği, bu­nun da te­rö­rist grup­la­rın fi­nans­ma­nı, ka­ra pa­ra ak­la­ma, ka­çak­çı­lık, te­rö­rist fa­ali­yet ger­çek­leş­tir­me ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı şek­lin­de­dir.”

Hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li, iş­le­nen suç­la­rı ka­nun mad­de­le­ri­ni de sı­ra­la­yıp il­gi­li ma­kam­la­ra bil­dir­di bil­dir­me­si­ne ama sa­de­ce Güm­rük yet­ki­li­le­ri, ko­nu­nun üze­rin­de önem­le du­rul­du­ğu­nu ken­di­si­ne söy­le­di. Di­ğer ku­ru­luş­lar­dan ise ses çık­ma­dı.
------------------
17 Ara­lı­k’­ı on­lar­dan din­le­yin
Dal­ga dal­ga sür­dü­rü­len “Er­ge­ne­ko­n” ope­ras­yo­nu gi­bi, ce­ma­ate dö­nük ope­ras­yon­lar da de­ği­şik ara­lık­lar­la sür­dü­rü­le­cek. Bu sü­reç­te, ce­ma­at men­sup­la­rı­nın “giz­li ta­nı­k” ifa­de­le­riy­le suç­la­na­bi­le­ce­ği­ni, hat­ta ba­zı fai­li meç­hul ci­na­yet­le­rin de üzer­le­ri­ne atı­la­bi­le­ce­ği­ni göz ar­dı et­me­ye­lim.

17 Ara­lık 2013, ba­kan­lar ve ço­cuk­la­rı­nın ka­rış­tı­ğı yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra­pa­ra ope­ras­yo­nu­nun baş­la­dı­ğı gün­dür. Ola­yı so­ruş­tu­ran sav­cı­la­r, em­ni­yet men­sup­la­rı apar-to­par gö­rev­den alın­mış­tı. 18 Ara­lık 2002, de­ğer­li bi­lim ada­mı Dr. Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun An­ka­ra­’da evi­nin önün­de öl­dü­rül­dü­ğü ta­rih­tir. AKP hü­kü­me­ti­nin gö­re­ve gel­me­sin­den son­ra öl­dü­rü­len Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­til­le­ri hâ­lâ ya­ka­la­na­ma­dı. Ne Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nu, ne de 17 Ara­lık yol­suz­luk ola­yı­nı unut­ma­ya­lım.
Ha­tır­la­mak ve ger­çek du­ru­mu mu öğ­ren­mek is­ti­yor­su­nuz: Çar­şam­ba gü­nü Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’n­de, 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu ger­çek­leş­ti­ren dö­ne­min Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be Mü­dü­rü Naz­mi Ar­dı­ç‘­ı, Ma­li Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ya­sin Top­çu­‘yu, Ma­li Şu­be Bü­ro Ami­ri Meh­met Akif Üne­r‘­i Çarşamba günü saat 10.30'dan itibaren mut­la­ka din­le­me­li­si­niz…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Telefonlar dinlenince bakın ne oldu

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Vali Bey Refik Arslan Öztürk ün hayatı
Vali Bey
Hem ağladım hem Yazdım. Efsane Vali Refik Arslan Öztürk
2021


Alaattin Çakıcı
Alaattin ÇAkıcı
Siyasette Bürokraside Cezaevinde
2020


Menzilk Tarikatı
Menzil - Bir taritkatın iki yüzü
Gittim gördüm ve yazdım.
2019


Hayalet İmam Adil Öksüz
Hayalet İmam
Darbenin Görünmeyen Adamı Adil Öksüz
2019


Kripto üçgeni fetö
Kripto Üçgeni
Yakın tarihin bilinmeyenleri ve FETÖ
2017


Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları