Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte belgelerle açıklıyorum, verin bakalım cevap
9/12/2014

İşte belgelerle açıklıyorum, verin bakalım cevap

Halk de­yi­mi var­dır, “Be­nim oğ­lum bi­na okur, dö­ner dö­ner bir da­ha oku­r” di­ye. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da da iş­ler ay­nen böy­le. Ay­nı hü­kü­met, ay­nı bü­rok­rat­lar dö­ne­min­de bir ka­rar alı­nı­yor, ba­kı­yor­su­nuz ba­kan de­ğiş­miş he­men o ka­rar­lar da de­ğiş­ti­ril­miş. Son Mil­li Eği­tim Şû­ra­sı tav­si­ye ka­rar­la­rı­nı in­ce­le­di­ği­miz­de bu­nun çok çar­pı­cı ör­nek­le­ri var.Dev­le­tin pa­ra­sı­nı har­ca­ma­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ho­var­da­ca ha­re­ket ediyor. Üs­te­lik de birçok ko­nu­da Bakan’ı açı­ğa dü­şü­ren bü­rok­rat­la­rı­na he­sap so­rulamıyor mu? Ba­kan­lık san­ki iki baş­lı ol­muş. Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor…

SPON­SOR­LU KON­GRE­DE OLAN­LAR
Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ta­bi­i ki yi­ne An­tal­ya­’da “1. Eği­tim Kon­gre­si­” ger­çek­leş­ti­ril­di. “E­ği­tim­de Fel­se­fe Bir­li­ği­” adı­nı ta­şı­yan kon­gre için di­ye­ce­ğim yok. Ama kon­gre ön­ce­si ya­şa­nan­lar, top­la­nan pa­ra­lar ko­nu­sun­da ya­za­cak­la­rı­mız var.
Kon­gre­den ön­ce ba­zı özel okul sa­hip­le­ri aran­dı ve kon­gre için spon­sor ol­ma­la­rı is­ten­di. Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­-dü­rü Ömer Fa­ruk Yel­kenci­’nin bu is­te­ği­ne okul sa­hip­le­ri kar­şı çık­ma­dı. Spon­sor olan özel okul­lar, is­te­nen pa­ra­yı faz­la­sıy­la öde­di.
Bu kez, yi­ne özel okul­lar tek tek aran­dı ve top­lan­tı­ya “En az şu ka­dar ki­şiy­le ka­tı­lı­n” de­nil­di. Ne yap­sın okul sa­hip­le­ri bu­na da “e­ve­t” de­di. Ba­zı okul­lar­dan 25-30 ki­şi­nin top­lan­tı­ya zo­run­lu ola­rak ka­tıl­ma­sı ve bun­la­rın isim­le­ri­nin bil­di­ril­me­si 22 Ekim ta­rih­li ya­zı­da be­lir­til­di.
Spon­sor­lar dün­ya­nın pa­ra­sı­nı öde­di öde­me­si­ne ama ba­ka­lım bun­dan son­ra ne ol­du? Lis­te­ler gel­di, bu kez okul sa­hip­le­ri­ne Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Ke­yif Tur Or­ga­ni­zas­yon fir­ma­sı ta­ra­fın­dan 14 Ka­sı­m’­da ya­zı gön­de­ril­di. İn­ter­net ad­re­sin­de, be­lir­ti­len ban­ka­da­ki he­sap nu­ma­ra­sı­na ki­şi ba­şı 1.050 li­ra “ko­nak­la­ma pa­ra­sı­” ya­tır­ma­la­rı is­te­ni­yor­du. Pe­ki spon­sor­lar­dan yüzbinlerce li­ra ni­çin alın­dı?

BA­KA­N’­IN HA­BE­Rİ VAR MI?
Ne yap­sın özel okul sa­hip­le­ri ve yö­ne­ti­ci­le­ri. An­la­şıl­dı ki ni­yet kon­gre de­ğil, ote­li dol­dur­mak. 1.450 ki­şi­den, 1.050’şer li­ra­yı be­lir­ti­len ban­ka şu­be­le­ri­ne ya­tır­ma­la­rı is­te­ni­yor­du. Böy­le kri­tik bir or­tam­da özel okul sa­hip­le­ri­nin he­sap so­ra­cak ha­li yok. Ya­tır­dı­lar ve An­tal­ya­’da 28-29-30 Ka­sım ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len kon­gre­ye ka­tıl­dı­lar… İki gün son­ra da An­tal­ya­’da Mil­li Eği­tim Şû­ra­sı baş­lı­yor­du. Ba­kan­lık üst dü­zey bü­rok­rat­la­rı An­ka­ra­’ya gel­di, bir gün son­ra ye­ni­den An­tal­ya yo­lu­nu tut­tu.
Or­ga­ni­zas­yo­nu dü­zen­le­yen Ke­yif Tur fir­ma­sı yet­ki­li­le­ri­ne hem spon­sor, hem de ka­tı­lım­cı­lar­dan alı­nan pa­ra­la­rı sor­dum. “S­pon­sor pa­ra­la­rı sah­ne dü­zen­len­me­si, ışık, ses ve gör­sel efekt­ler için har­can­dı­” de­di­ler. Ka­tı­lım­cı­lar­dan alı­nan pa­ra­nın da ko­nak­la­ma be­de­li ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.
Ba­zı özel okul sa­hip­le­ri, şu ya­pı­lan­lar­dan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın ha­be­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı me­rak edi­yor­lar. Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü­’nün id­di­ala­ra kar­şı gö­rü­şü­nü al­mak is­te­dim. An­cak, ba­kan­lık ona­yı ol­ma­dan bü­rok­rat­lar ko­nu­şa­mı­yor­muş. Bu id­di­alar için ne der aca­ba? Spon­sor­lar­dan alı­nan yüzbinler, ka­tı­lım­cı­lar­dan alı­nan pa­ra­lar ne­re­ye har­can­dı? Açık­ça­sı özel okul sa­hip­le­ri­nin, ka­tı­lım­cı­la­rın bu ko­nu­da­ki id­di­ala­rın­dan ön­ce sö­zü olan bu­yur­sun…
------
Ali yazar, Veli bozar Şûrası

Ge­le­lim 19. Mil­li Eği­tim Şû­ra­sı’n­da ya­şa­nan skan­dal­la­ra. AK­P’­li Ali’­nin yap­tı­ğı­nı, yi­ne AK­P’­li Ve­li na­sıl boz­muş bir­kaç ör­nek­le an­la­ta­lım da bu ül­ke­nin kay­nak­la­rı­nın na­sıl çar-çur edil­di­ği­ni öğ­re­nin:
1- Aka­de­mi­yi siz ka­pat­ma­dı­nız mı?: Öğ­ret­men Aka­de­mi­si Ku­rul­sun: Av­ni Ak­yo­l’­un Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Ha­sa­n- oğ­la­n’­da Öğ­ret­men Aka­de­mi­si­’nin ya­pı­mı­na baş­lan­dı. İn­şa­at ta­mam­lan­dı. AK­P’­li Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Nimet Çubukçu, okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği bu aka­de­mi­yi İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na dev­ret­ti. Öğ­ret­men­ler için yap­tı­rı­lan aka­de­mi­yi İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu­’na dö­nüş­tür­dü. Şû­ra­da alı­nan tav­si­ye ka­rar­la­rı ara­sın­da Öğ­ret­men Aka­de­mi­si ku­rul­ma­sı yer alı­yor­du.
Ba­ka­nın, ken­di­sin­den ön­ce­ki AK­P’­li ba­kan­la­rın yap­tı­ğın­dan ha­be­ri yok…
2- Ders sa­at­le­ri­ni siz ar­tır­ma­dı­nız mı?: Emin Ka­rip, Ömer Din­çe­r’­in ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de de Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­ka­nı’y­dı. Din­çer ve Ka­rip, ül­ke­miz­de ders sa­at­le­ri­nin az ol­du­ğu­nu, bu du­ru­mun öğ­ren­ci­le­re hak­sız­lık ol­du­ğu­nu sa­vun­du­lar ve haf­ta­lık ders saa­ti sa­yı­sı­nı mes­lek li­se­le­rin­de 44 saa­te, Ana­do­lu Li­se­le­rin­de 40 saa­te, il­köğ­re­tim okul­la­rın­da 37 saa­te yük­selt­ti­ler. Emin Ka­rip yi­ne ay­nı gö­re­vi yü­rü­tü­yor. Bu kez ders sa­at­le­ri­nin faz­la­lı­ğın­dan ya­kı­nı­yor ve bu sa­yı­nın azal­tıl­ma­sı gö­rü­şü­nü sa­vu­nu­yor. İşin ga­ri­bi Ömer Din­çer de o top­lan­tı­da bun­la­rı din­li­yor. İki yıl ön­ce ders sa­at­le­ri­nin sa­yı­sı­nı yük­sel­ten­ler, şim­di sa­yı­nın azal­tıl­ma­sı için tav­si­ye ka­ra­rı alı­yor­du.
3- Mü­la­ka­tı siz ge­tir­me­di­niz mi?: Şû­ra­da ge­nel ku­rul­da ka­bul edi­len bir baş­ka mad­de ise öğ­ret­men ve ida­re­ci­le­rin mü­la­ka­ta ta­bi tu­tul­ma­ma­sıy­dı. Oy­sa ge­çen yıl çı­ka­rı­lan ka­nun­la staj so­nu­cu öğ­ret­men­le­rin mü­la­ka­ta alın­ma­sı, ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­la­rın öğ­ret­men ola­ma­ya­ca­ğı mad­de­si­ni siz ge­tir­me­di­niz mi? Şû­ra­da ise yal­nız öğ­ret­men­le­rin de­ğil, yö­ne­ti­ci ata­ma­la­rın­da da mü­la­ka­tın ya­pıl­ma­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
4- O der­si siz kal­dır­ma­dı­nız mı? Okul­lar­da “De­ğer­ler Eği­ti­mi­” AKP dö­ne­min­de ge­ti­ril­di. Şim­di o ders kal­dı­ran ve sa­de­ce ana okul­la­rı­na ge­ti­ren siz de­ğil mi­si­niz?
As­lın­da bu çe­liş­ki­ler sı­ra­la­mak­la bit­mez. Şû­ra­da oy­lan­maz­sa bi­le AKP dö­ne­min­de kal­dı­rı­lan ha­zır­lık sı­nıf­la­rı­nın ye­ni­den ko­nul­ma­sı ha­ra­ret­le des­tek­len­di.
Pe­ki, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın sis­tem­le bu ka­dar oy­na­ma­ya hak­kı var mı?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte belgelerle açıklıyorum, verin bakalım cevap

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları