Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu sözler, bakanlar için söylendi: Parayı veririm, gerisine karışmam...
21/11/2014

Bu sözler, bakanlar için söylendi: Parayı veririm, gerisine karışmam...

İran­lı Re­za Zar­rab, Türk va­tan­daş­lı­ğı­na alı­nın­ca ol­du Rı­za Sar­raf… TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’na ifa­de ver­me­di ama Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ne­r’­e ver­di­ği ifa­de­de tam an­la­mıy­la si­ya­si­le­ri kur­tar­ma­ya dö­nük ol­du­ğu iz­le­ni­mi ve­ri­yor. Sar­raf, hem ken­di­si­ni, hem di­ğer­le­ri­ni sı­kın­tı­ya sok­ma­ma­ya bü­yük özen gös­ter­miş.


TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu, CHP’­li üye­le­rin tüm ça­ba­la­rı­na rağ­men din­len­me­si ge­re­ken­le­ri din­le­me­mek­te ka­rar­lı… Önü­müz­de­ki ay or­ta­la­rın­da TBMM’­den de “Es­ki ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­si­ne ge­rek yok­tu­r” ka­ra­rı çı­ka­cak. En iyi­si biz rüş­vet suç­la­ma­la­rı­na kar­şı, Sar­ra­f’­ın, sar­raf ti­tiz­li­ğiy­le, seç­ti­ği cüm­le­ler­den olu­şan ifa­de­si­ni oku­ya­lım:

Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı
Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan, me­zun ol­du­ğu Os­man­cık İmam Ha­tip Li­se­si­’nin du­ru­mu­nun iyi ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ben de yar­dım ama­cıy­la Sü­ley­man Be­y’­e muh­te­lif de­fa­lar­da top­lam 2.5 mil­yon do­lar ve 1.5 mil­yon li­ra­yı şah­si he­sa­bım­dan gön­der­dim. O yüz­den şir­ket ka­yıt­la­rın­da bun­lar ya­zı­lı de­ğil. Sü­ley­man Bey bu pa­ra­la­rı ne­re­de tut­tu, oku­lun ya­pı­mı­na baş­lan­dı mı, ne ka­dar har­can­dı bil­mi­yo­rum. Ma­ke­don­ya-Üs­kü­p’­te kur­mak is­te­dik­le­ri üni­ver­si­te için de 1.5 mil­yon Eu­ro­’yu Sü­ley­man Be­y’­e gön­der­dim. Sü­ley­man Be­y’­e bu­nun dı­şın­da rüş­vet ve­ya he­di­ye di­ye de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek hiç­bir öde­me­miz ol­ma­mış­tır. Ya­pı­lan ti­ca­ri iş­lem­le­rin bel­li bir ora­nı ile pa­ra ve­ril­di­ği id­di­ala­rı ta­ma­men ger­çek dı­şı­dır.

Çağ­la­ya­n’­la iliş­kim
Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Za­fer Çağ­la­yan ile ya­kın gö­rüş­mem do­ğal­dır. Çağ­la­ya­n’­a Mu­ş’­ta ya­pı­lan bir oku­la yar­dım için 2 mil­yon li­ra el­den, 2 mil­yon li­ra da ra­ma­zan pa­ket­le­ri için, Mu­ş’­ta ca­mi ya­pı­mı için de 1 mil­yon li­ra gön­der­dim. Ben sa­de­ce yar­dı­mı ya­pa­rım ge­ri ka­lan ay­rın­tı­la­rıy­la uğ­raş­mam, yap­tı­ğım yar­dı­mın ye­ri­ne ula­şıp ulaş­ma­dı­ğı­nı de­net­le­mem. Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın oğ­lu­na ba­vul­la pa­ra gö­tür­me­dim. Fi­zi­ki ta­kip­te gö­rün­tü­le­nen pa­ra­lar, Za­fer Çağ­la­ya­n’­a gön­de­ri­len pa­ra­lar de­ğil­dir.
Za­fer Be­y’­e İs­viç­re­’den ge­tirt­ti­ğim sa­at doğ­ru­dur. Bu ken­di­si­nin ba­na si­pa­ri­şi­dir. Saa­ti ben ge­tirt­tim, be­de­li­ni ken­di­si öde­di. Ge­tirt­ti­ğim pi­ya­no­nun be­de­li­ni de ba­na öde­di. Bu ko­nu­lar­da dü­zen­le­nen tu­ta­nak­lar Za­fer Be­y’­de­dir. İs­te­nil­di­ğin­de ken­di­si sav­cı­lı­ğa ib­raz ede­bi­lir.

Gü­le­r’­le iliş­kim
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ile hiç­bir pa­ra­sal alış­ve­ri­şi­miz ol­ma­dı. Ben, ken­di­sin­den de özel bir is­tek­te bu­lun­ma­dım. Ko­ru­ma ve­ril­me­si, va­tan­daş­lı­ğa geç­mem ko­nu­sun­da da özel il­gi­si ve des­te­ği­ne ih­ti­ya­cım yok­tu. İçiş­le­ri Ba­ka­nı kim olur­sa ol­sun bu iş de mut­la­ka ger­çek­le­şip so­nuç­la­na­cak bir iş­lem­dir. Mu­am­mer Bey sa­de­ce sü­re­ci hız­lan­dır­dı.
Mu­am­mer Bey ile olan iliş­ki­miz do­la­yı­sıy­la ta­nış­tı­ğı­mız oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­den 5-6 ay da­nış­man­lık hiz­me­ti al­dı­ğı­mız doğ­ru­dur. Bu hiz­me­te za­ten ih­ti­yaç du­yu­yor­duk. Da­nış­man­lık be­de­li ay­lık 30 bin do­lar idi. Bu pa­ra­lar ken­di­si­ne öden­di. Ya­nım­da ça­lı­şan Rüç­han Da­yar da, Mu­am­mer Gü­le­r’­in ak­ra­ba­sıy­mış. Rüç­ha­n’­ın geç­miş yıl­lar­da Ba­rış Gü­ler ile yap­tı­ğı ti­ca­ret­ten do­la­yı Ba­rış Gü­le­r’­e 2 mil­yon 250 bin do­lar bor­cu kal­mış. Mu­am­mer Bey, Rüç­ha­n’­ın be­nim ya­nım­da ça­lış­tı­ğı­nı öğ­re­nin­ce bu bor­cun, Rüç­ha­n’­ın ben­den olan ala­cak­la­rın­dan ke­si­le­rek ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da yar­dım is­te­di. Ay­lı­ğı 5 bin do­lar olan Rüç­han Ba­ya­r’­ın bu şe­kil­de bor­cu­nu öde­ye­me­ye­ce­ği­ni bil­di­ğim için onu yük­sek ka­zanç el­de et­sin ve Ba­rış Gü­le­r’­e bor­cu­nu ka­pat­sın di­ye Çi­n’­e gön­der­dim. Bor­cu­nu pey­der pey öde­di.

Ba­ğı­ş’­la iliş­kim
Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ile ta­nış­ma­mız bir ra­ma­zan­da ken­di­si­nin bi­zi Da­rü­la­ce­ze­’de if­ta­ra da­vet et­me­si ile ol­muş­tur. Da­rü­la­ce­ze­’ye ben de yar­dım­da bu­lun­dum. Ara­mız­da bun­dan do­la­yı ya­kın bir ta­nı­şık­lık oluş­tu. Ken­di­si ile bi­zim hiç­bir iş iliş­ki­miz ol­ma­mış­tır. Her­han­gi bir şe­yin kar­şı­lı­ğın­da men­fa­at te­min et­mem söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ken­di­si­ne bay­ram­da sa­de­ce çi­ko­la­ta bu­lu­nan bir ku­tu gön­der­dim. Ofi­si­ni zi­ya­ret et­ti­ğim­de de el yaz­ma­sı Ku­ran-ı Ke­ri­m’­i he­di­ye ola­rak gö­tür­düm.
Eb­ru Ha­nı­m’­a jest
İçin­de 500 bin do­lar bu­lu­nan çi­ko­la­ta ku­tu­su­nun gön­de­ril­di­ği ki­şi Ege­men Ba­ğış de­ğil be­nim eşim Eb­ru Gün­de­ş’­tir. Eb­ru­’nun ken­di çift­li­ği­nin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re ban­ka­dan kre­di al­dı­ğı­nı duy­muş­tum. Do­ğum gü­nün­de o kre­di bor­cu­nu ka­pat­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re jest ol­ma­sı için çi­ko­la­ta ile bir­lik­te 500 bin do­lar ko­ya­rak gön­der­dim. Ege­men Be­y’­in evi­ne bay­ram he­di­ye­si ola­rak Vak­ko­’dan bir göm­lek gön­der­dim. Hep­si bu ka­dar.

Kur­ban se­çil­di­ler
Ben esa­sen ulus­la­ra­ra­sı bü­yük şir­ket­le­rin ti­ca­ret yap­tık­la­rı alan­da ti­ca­ret yap­ma­ya gi­riş­ti­ğim ve on­la­rın cid­di pas­ta­la­rın­dan pay al­ma­ya kal­kış­tı­ğım için ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­mı, bu iş­le­rin o yüz­den ba­şı­ma ge­ti­ril­di­ği­ni, si­ya­se­ten suç­lan­ma­sı ko­lay ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de be­nim ti­ca­ret sah­ne­sin­den uzak­laş­ma­mı sağ­la­mak üze­re kur­ban se­çil­dik­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum.”
Avu­ka­tı Şey­da Yıl­dı­rım da, Sar­ra­f’­ın suç­suz ol­du­ğu­nu, mağ­dur edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Sağ ol­sun, Ek­rem Ay­dı­ner de, si­ya­set­çi­le­ri ra­hat­la­tan, ço­cuk­la­rı­nı mah­ke­me­ye gön­der­mek­ten kur­ta­ran “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­”na iliş­kin ka­ra­rı­nı ve­ri­yor. Dos­ya bu­gün için ka­pa­nı­yor. İler­de açıl­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu sözler, bakanlar için söylendi: Parayı veririm, gerisine karışmam...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları