Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Atatürk'ün bir odalı kulübesinden, 12. Cumhurbaşkanın bin odalı sarayına
10/11/2014

Atatürk'ün bir odalı kulübesinden, 12. Cumhurbaşkanın bin odalı sarayına

Bir odadan, bin odaya


Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’da yaptırdığı “Saltanat Sarayı” tevazudan, gösterişe savruluşumuzun anıtı oldu!

YIL 1926: Bü­yük Ön­der, ken­di adı­nı ta­şı­yan çift­li­ğe, pa­ra­sı­nı ce­bin­den öde­yip tek oda­lı bir ko­li­ba (ku­lü­be) yap­tır­dı.
YIL 2014: Er­do­ğan, ay­nı yer­de bin­ler­ce ağa­cı kes­ti­rip hal­kın ce­bin­den çı­kan 1.4 mil­yar li­ra­ya bin oda­lı sa­ray yap­tır­dı.

Ata­türk, or­man çift­li­ği ara­zi­si­nin ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da Sö­ğü­t-
ö­zü­’n­de ken­di pa­ra­sıy­la yap­tır­dı­ğı tek oda­lı bir ev­de ça­lı­şı­yor, din­le­ni­yor­du. Yıl­lar­ca ih­mal edi­len ve yı­kıl­ma­ya yüz tu­tan bu evi, 2000 yı­lın­da 57. Koa­lis­yon Hü­kü­me­ti­’nin Or­man Ba­ka­nı Na­mi Ça­ğan res­to­re et­tir­di ve ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­ci­li­ni sağ­la­dı. Ata­tür­k’­ün tek oda­lı ev­den ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü Ata­türk Or­man Çift­li­ği ağaç­lan­dı­rıl­dı, ye­şil­len­di­ril­di.

Tek oda­lı evin öy­kü­sü
An­ka­ra Or­man Çift­li­ği’­nin do­ğu­sun­da, Sö­ğü­tö­zü Ko­ru­lu­ğu’n­da­dır. 1926 yıl­la­rın­da Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’ni ku­rar­ken, bir gün at­la ge­zin­ti­ye çık­mış. Çok be­ğen­di­ği Sö­ğü­tö­zü Ko­ru­lu­ğu’n­da za­man za­man ge­lip din­len­mek ve çift­lik ça­lış­ma­la­rı­nı gör­mek için tek oda­lı ku­lü­be yap­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­miş. Pa­ra­sı­nı ken­di­si öde­yip iki gün içe­ri­sin­de ku­lü­be­yi de yap­tır­mış. Çev­re­si­ne ken­di el­le­riy­le sö­ğüt, ka­vak, çam ağaç­la­rı da dik­miş.

Tek ka­pı­lı, iki pen­ce­re­li, tek oda­lı bu ev­de kah­ve oca­ğı, min­der dö­şe­li iki se­dir ve yas­tık­lar, or­ta­da üze­ri be­yaz ör­tü­lü ha­sır ma­sa, üç ha­sır kol­tuk, bir seh­pa, bir­kaç ta­bak, bar­dak, ça­tal-ka­şık ve gaz lam­ba­sı bu­lu­nu­yor. Se­di­ri ör­ten La­dik ha­lı sec­ca­de­nin, Ata­tür­k’­e an­ne­si Zü­bey­de Ha­nı­m’ın he­di­ye­si ol­du­ğu söy­le­nir. Evin ön cep­he­sin­de ah­şap ça­tı­lı çar­dak var. Bah­çe­de bir de ha­vuz bu­lu­nu­yor. Evin he­men ya­nın­da da bek­çi evi yap­tı­rıl­mış.

Ağaç­ta AKP bay­rak­la­rı
Güç­lük­le ye­tiş­ti­ri­len on­bin­ler­ce ağaç AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de kes­ti­ril­di, ye­ri­ne “Ak Sa­ra­y” adı ve­ri­len bin oda­lı sa­ray yap­tı­rıl­dı.
AKP Ge­nel Mer­ke­zi­’nin he­men ar­ka­sın­da bu­lu­nan Ata­türk Evi­’nin et­ra­fı şimdi yük­sek bi­na­lar­la çev­ri­li. Evin ha­vu­zu­nun he­men bi­ti­şi­ğin­de olan ağaç­ta AK­P’­nin bay­rak­la­rı ası­lı. He­men ar­ka­sın­da bu­lu­nan bi­na­ya ise Ak Pla­za adı ve­ril­miş. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ta­pu­lu bi­na­la­rı­nı alın­ca, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü açık­ta kal­dı. Ata­türk Evi’­nin he­men ya­nın­daki ağaç­lar kes­ti­ril­di. Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­nın kı­sa sü­re ön­ce ya­pı­mı­na baş­lan­dı.
Belediye başkanı yine pusulayı şaşırdı

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Atatürk'ün bir odalı kulübesinden, 12. Cumhurbaşkanın bin odalı sarayına

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları