Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Yasaklar ülkesinde bayram
29/10/2014

Yasaklar ülkesinde bayram

Ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­mak, Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­mak AKP hü­kü­me­ti dö­ne­mi­nin “ya­sak­la­rı­” ara­sın­da yer alı­yor. Po­lis, çe­lenk­le­ri kı­rı­yor, çi­çek­le­ri ezi­yor, in­san­la­rı sü­rük­le­ye­rek, gaz­la, suy­la uzak­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ne ka­dar en­gel­le­me­ler olur­sa ol­sun, bu ül­ke­nin in­sa­nı Cum­hu­ri­ye­t’­e ve onun de­ğer­le­ri­ne sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­cek­tir.Bir­çok il ve il­çe­de ol­du­ğu gi­bi de­ği­şik ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri va­li­lik ve kay­ma­kam­lık­la­ra di­lek­çe ve­rip Ata­türk anı­tı­na çelenk sun­mak is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Bu di­lek­çe­le­re 5 Ma­yıs 2012’de Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan “U­lu­sal ve Res­mi Bay­ram­lar ile Ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri ve Ta­ri­hi Gün­ler­de Ya­pı­la­cak Tö­ren ve Kut­la­ma Yö­net­me­li­ği­”nin 7 mad­de­si­nin 2. fık­ra­sı ha­tır­la­tıl­dı. Çün­kü o fık­ra­yı AKP hü­kü­me­ti şöy­le dü­zen­le­di:

Siz çe­lenk ko­ya­maz­sı­nız
“A­ta­türk anıt ve büs­tü­ne mül­ki ida­re ami­ri, gar­ni­zon ko­mu­ta­nı ve be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çe­lenk ko­nu­lur. Ma­hal­lin en bü­yük mül­ki amir­li­ği­ne ait çe­lenk, anı­tın alt ka­ide­si­nin tam or­ta­sı­na, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne ait çe­lenk onun sa­ğı­na, be­le­di­ye­ye ait çe­lenk ise so­lu­na ko­nur.”

Mül­ki amir­ler, “biz de çe­lenk koy­mak is­ti­yo­ru­z” di­yen ku­ru­luş­la­ra, “Yö­net­me­lik­te açık­ça be­lir­til­di­ği üze­re bay­ram gü­nü mül­ki ida­re amir­li­ği, gar­ni­zon ko­mu­tan­lı­ğı ve be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­ca çe­lenk tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Yu­ka­rı­da açık­la­nan ne­den­ler­le Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma ta­le­bi­niz uy­gun gö­rül­me­miş­ti­r“ ce­va­bı­nı ve­ri­yor.
Ya­sak­lar di­zi­si baş­lı­yor

Bu yö­net­me­lik­le, top­lu­mun ta­ri­hi ve ulu­sal bi­lin­ci, ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­ma ref­lek­si, ulu­sal kur­tu­luş sa­va­şı so­nu­cun­da el­de edi­len ka­za­nım­lar, Cum­hu­ri­ye­t’­le bir­lik­te el­de edi­len ka­za­nım­lar, ta­rih­sel ha­fı­za­mız ve Ata­türk unut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Han­gi bay­ram­da ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni sı­ra­la­ya­lım:

* 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da: An­ka­ra­’da Anıt­ka­bir dı­şın­da va­li­lik ve di­ğer ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ya­sak­lan­dı.
- Di­ğer il­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.

* 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı­’n­da: Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
- Di­ğer il­ler­de Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da di­ğer ku­ru­luş ve si­ya­si par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı..
- Tö­ren ge­çi­şi, teb­ri­kat, stad­yum­lar­da gös­te­ri­ler ya­sak­lan­dı. Okul­lar­da kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li de yö­net­me­lik­te hiç­bir hüküm yer al­ma­dı.
- Ço­cuk­la­rın bir gün­lü­ğü­ne TBMM ve di­ğer dev­let ma­kam­la­rın­da sem­bo­lik ola­rak gö­rev yap­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı. Oy­sa­ki Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da ço­cuk­la­rın si­ya­set­çi­le­rin gö­rev­le­ri­ni bir gün­lü­ğü­ne dev­ral­ma­la­rı ve on­la­ra so­ru­lar sor­ma­la­rı 2012 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Dün­ya bi­zi ör­nek alır­ken ül­ke­miz­de bu gü­zel ge­le­nek or­ta­dan kal­dı­rıl­dı.

* 19 Ma­yıs Ata­tür­k’­ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­’n­da: Ba­kan ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
- Di­ğer il­ler­de Genç­lik Spor il Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da­ki di­ğer ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
- Tö­ren ge­çi­şi, teb­ri­kat ve stad­yum­da­ki gös­te­ri­ler ya­sak­lan­dı. Okul­lar­da kut­lan­ma olup ol­ma­ya­ca­ğı yö­net­me­lik­te be­lir­til­me­di.
- Ata­tür­k‘­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’nin okun­ma­sı ve genç­li­ğin ce­va­bı yok.
- Kut­la­ma­lar için ya­pı­lan top atış­la­rı ya­sak­lan­dı.
- Sam­su­n’­dan ge­len bay­ra­ğın Cum­hur­baş­ka­nı­’na su­nul­ma­sı yok.
* 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­’n­da: İl­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve Gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş­lar ve si­ya­si par­ti ve der­nek­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
* Ata­türk Gün­le­ri, Ta­ri­hi Gün­ler ve ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri­’n­de: Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ve İs­tik­lal Mar­şı söy­len­me­si ya­sak­lan­dı.
- Tö­ren ge­çi­şi ve teb­ri­kat­lar ya­sak­lan­dı.

Ge­rek­çe­si ol­ma­yan ka­rar
Ara­la­rın­da CHP mil­let­ve­kil­le­rin­den Ah­met Top­taş, Ma­lik Ec­der Öz­de­mir, Em­re Köp­rü­lü­‘nün de bu­lun­du­ğu 13 mil­let­ve­ki­li, yö­net­me­li­ğin ip­ta­li için Da­nış­tay 10. Da­ire­si­’ne baş­vur­du. Ne mi ol­du? Ulu­sal bay­ram­la­rın unut­tu­rul­ma­sı, bay­ram kut­la­ma­la­rı­na hal­kın, si­ya­si par­ti­le­rin ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı­nın en­gel­len­me­si, ya­sak­la­ra rağ­men çe­lenk ko­yan­la­ra ce­za ve­ril­me­si­ne yol açan yö­net­me­li­ğin, yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı red­de­dil­di.
Bu ka­ra­ra iti­raz edil­di. Ba­ka­lım na­sıl bir so­nuç çı­ka­cak. An­cak, Da­nış­ta­y’­ın bu­gün­kü ya­pı­sın­dan, ön­ce­ki ka­rar­dan pek fark­lı ol­ma­ya­ca­ğı da or­ta­da… Ül­ke­mi­zin em­per­ya­liz­me ve iş­gal­ci güç­le­re kar­şı ver­di­ği bü­yük kur­tu­luş sa­va­şı­nın, Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk dev­rim­le­ri­nin, çağ­daş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin, ulu­sal bi­lin­ci­mi­zin ve ta­ri­hi ha­fı­za­mı­zın sim­ge­si olan bay­ram­la­rı­mız de­ğer­siz­leş­ti­ri­li­yor, sö­nük­leş­ti­ri­li­yor, gi­de­rek de top­lum­sal ha­fı­za­sın­dan si­li­ni­yor. Böy­le bir yö­net­me­li­ğin yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nın red­di­ne ka­rar ve­ren mah­ke­me­nin de, en azın­dan ret ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si­ni asıl so­rum­lu ol­du­ğu Türk Mil­le­ti­’ne açık­lama­lıy­dı.
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­sun…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Yasaklar ülkesinde bayram

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları