Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Jandarmaya, PKK balyozu
23/10/2014

Jandarmaya, PKK balyozu


Emekli Tümgeneral Osman Özbek, “PKK’lılar istediği için jandarma itibarsızlaştırılıyor. Bunun adı ihanettir” dedi…
Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun, jan­dar­ma­nın ya­pı­sın­da kök­lü de­ği­şik­lik ön­gö­ren dü­zen­le­me­ye iliş­kin açık­la­ma­la­rı­na tep­ki ya­ğı­yor. Da­ha ön­ce Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­ter­li­ği gö­re­vin­de bu­lu­nan emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Öz­bek, “Bu ya­sa, PKK’­nın is­te­ğiy­le ya­pı­lı­yo­r” id­di­asın­da bu­lun­du, bu du­ru­ma se­yir­ci ka­lan so­rum­lu­la­rın aciz­lik ve iha­net için­de ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Öze­l’­in de bu ko­nu­da ses­siz kal­ma­ma­sı­nı is­te­yen Öz­bek, po­lis gi­bi jan­dar­ma­nın da si­ya­sal­laş­tı­rı­lıp ik­ti­da­rın em­ri­ne so­kul­mak is­ten­di­ği­ni öne sür­dü. İş­te Öz­be­k’­in SÖZCÜ'ye açık­la­ma­la­rı:

‘Ya­say­la ci­na­ye­t’
175 yıl­lık Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı bu­gün Tür­ki­ye­’nin ih­ti­ya­cı olan bir gü­ven­lik ve kol­luk kuv­ve­ti­dir. Bu ku­ru­luş dün­ya­da ben­ze­ri 57 ku­ru­luş ara­sın­da en seç­kin ve en de­ne­yim­li bir ko­num­da olup Av­ru­pa, Av­ras­ya, Af­ri­ka jan­dar­ma­la­rı bir­lik­le­riy­le de iliş­ki için­de­dir.

ÜL­KE­Mİ­ZİN için­de bu­lun­du­ğu ko­şul­lar, sı­nır­la­rı­mız­da ge­li­şen olay­lar va­ta­nı­mı­zın bö­lün­me ve la­ik re­ji­min de­ğiş­ti­ril­me teh­dit­le­ri­nin gün­dem­de ol­du­ğu bir dö­nem­de Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı­’nı mev­cut ko­nu­mun­dan ge­ri­ye gö­tü­re­cek her tür­lü ya­sal dü­zen­le­me ya­sa yo­luy­la bir ci­na­yet­tir. Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz kum­pas­la­rın­dan fark­sız bir tu­zak­tır.

YA­SA ile jan­dar­ma­nın, TSK ile ba­ğı ko­pa­rı­la­cak. Oy­sa si­lah­lı ve as­ke­ri bir özel­li­ği olan Jan­dar­ma Teş­ki­la­tı TSK’­nın ba­rış­ta ve sa­vaş­ta en ön­de so­rum­lu­luk alan ay­rıl­maz bir par­ça­sı­dır. Bu de­ği­şi­mi ya­sa yo­luy­la yap­tık­la­rı tak­dir­de de­niz ve ha­va kuv­vet­le­rin­den son­ra TSK’­nın önem­li bir gü­cü olan jan­dar­ma da ay­nı şe­kil­de et­ki­siz ve iti­bar­sız ha­le ge­ti­ril­miş ola­cak­tır.

‘Den­ge bo­zu­la­ca­k’
JAN­DAR­MA Ge­nel Ko­mu­ta­nlığı kad­ro­su or­ge­ne­ral­lik­ten kor­ge­ne­ral­li­ğe dü­şü­rü­le­cek, ön­ce MGK’­dan dış­la­na­cak, son­ra İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı müs­te­şa­rı­na bağ­la­na­cak. Ka­rar­ga­hı, bey­ni ve ar­şi­vi yok edi­le­cek. Ba­zı il jan­dar­ma ko­mu­tan­lık­la­rı ge­ne­ral kad­ro­su­na çı­ka­rı­la­cak, bu da den­ge­yi bo­za­cak. Dev­le­tin, hal­kıy­la ye­ga­ne ir­ti­ba­tı, gö­zü ve ku­la­ğı olan ka­ra­kol­la­rın ba­zı­la­rı ka­pa­tı­la­cak. Hem dev­le­tin hem de Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’in is­tih­ba­rat gü­cü önem­li öl­çü­de za­yıf­la­ya­cak.
BU ya­sa, PKK’­nın is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ve Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si (BOP) ge­re­ği çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Bu­na ses­siz kal­mak aciz­lik ve iha­net­tir."

-----
TSK’­dan ko­pa­rı­lıp si­ya­sal­laş­tı­rı­la­cak
Ha­len gö­rev­de bu­lu­nan ba­zı ko­mu­tan­lar da dü­zen­le­me­nin en önem­li mad­de­le­ri­nin ata­ma, gö­rev ye­ri de­ğiş­tir­me, gö­rev­den uzak­laş­tır­ma yet­ki­si ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ko­mu­tan­lar, şun­la­rı söy­le­di:
“Emniyet gibi”
“‘­Per­so­ne­lin ipi sü­rek­li be­nim elim­de ol­sun, is­te­di­ğim ye­re is­te­di­ğim za­man­da çe­ke­bi­le­yi­m’ de­nil­mek is­te­ni­yor. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz sü­reç dü­şü­nül­dü­ğün­de si­ya­si­le­rin bu yet­ki­yi al­ma­la­rıy­la em­ni­yet­te ol­du­ğu gi­bi in­san­la­rın se­bep­siz, ge­rek­çe­siz ola­rak ta­yin edil­me­le­ri, ku­ral ta­nın­ma­dan bir ora­ya bir bu­ra­ya sü­rül­me­le­ri müm­kün ola­cak­tır. Şu an ken­di emir­le­rin­de olan em­ni­yet teş­ki­la­tın­da mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­tıl­mak­ta­dır. Jan­dar­ma da ba­kan­lı­ğın em­rin­de ol­sa idi ben­zer uy­gu­la­ma­lar jan­dar­ma­ya ve ora­dan da TSK’­nın ta­ma­mı­na uy­gu­la­na­bi­le­cek­ti. Değişiklik tam bu nok­ta­da jan­dar­ma­yı da de­je­ne­re et­mek, ken­di si­ya­si gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da şe­kil­len­dir­mek için ya­pıl­mak­ta­dır. Bu du­rum jan­dar­ma­nın var­lık ge­rek­çe­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak­tır. Jan­dar­ma­nın Ge­nel­kur­may ile ba­ğı­nı koparacağı gi­bi, as­ke­ri vas­fı­nı da yi­tir­me­si­ne ne­den ola­cak­tır.”

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Jandarmaya, PKK balyozu

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları