Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Başbakanın "vurun" diyebilmesi için kimin onayı gerekiyor?
15/10/2014

Başbakanın "vurun" diyebilmesi için kimin onayı gerekiyor?

Te­rör ör­gü­tü si­la­hı bı­rak­ma­ya ni­yet­li de­ğil. Var­lık ne­den­le­ri­nin si­lah ol­du­ğu­nu bi­li­yor­lar. Ör­güt­le bağ­lan­tı­lı olan si­ya­si par­ti men­sup­la­rı da, ör­gü­tün si­la­hı bı­rak­ma­sı du­ru­mun­da bu­gün­kü ko­num­da ola­ma­ya­cak­la­rı­nın far­kın­da… O yüz­den, dev­le­tin ko­lay ko­lay ka­bul ede­me­ye­ce­ği, et­me­ye­ce­ği­ni bil­dik­le­ri is­tek­ler­den vaz­geç­mi­yor­lar.Si­lah­lı ey­lem­le­ri san­ki son­lan­dır­mış­lar gi­bi za­man za­man “Şu ta­ri­he ka­dar şu­nu yap­maz­sa­nız si­lah­lı ey­lem­le­re baş­la­ya­ca­ğı­z” di­yor­lar. Yet­mi­yor, “Ku­zey Ira­k’­ta bu­lu­nan si­lah­lı güç­le­ri­mi­zi Tür­ki­ye­’ye gön­de­ri­yo­ru­z” teh­di­di­ni sa­vu­ru­yor­lar. Bu ko­nu­da ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı da ba­zı ey­lem gi­ri­şim­le­riy­le gös­te­ri­yor­lar.

Ge­nel ha­va kö­tü…

De­ği­şik par­ti­ler­de uzun sü­re ba­kan­lık gö­re­vin­de bu­lu­nan si­ya­set­çi, mem­le­ke­ti­ne git­ti. İz­le­nim­le­ri­ni şöy­le ak­tar­dı:
“Kö­yü­me git­ti­ğim­de, hem­şe­hri­le­ri­miz top­la­nır, ge­ce­nin geç sa­at­le­ri­ne ka­dar soh­bet eder­dik. Son gi­di­şim­de, şu­nu gör­düm: Ar­tık ge­ce­nin geç sa­at­le­ri­ne ka­dar soh­bet dö­ne­mi ka­pan­mış. Ak­şam sa­at­le­rin­den iti­ba­ren el-ayak çe­ki­li­yor.
Şim­di in­san­lar ko­nuş­ma­ya, yo­rum yap­ma­ya kor­ku­yor. Kim­se­nin kim­se­ye gü­ve­ni kal­ma­mış. Bu­ra­da ko­nu­şu­la­nın, ya­rın ör­gü­te gö­tü­rü­le­ce­ğin­den kuş­ku­la­nı­yor­lar. Ki­mi­le­ri ar­tık hu­zur­la­rı kal­ma­dı­ğı için bu­ra­lar­dan ay­rı­lı­yor. Ki­mi­le­ri ise ör­gü­tün is­tek­le­ri­ne bo­yun eğ­me­ye ha­zır ha­le gel­miş. Kı­sa­ca, o yö­re­ler bit­miş, va­tan­daş dev­le­ti gö­re­me­di­ği için ça­re­siz­lik için­de.”
Dev­let­ten iha­le alan­lar bi­li­yor ki, te­rör ör­gü­tü­ne ha­raç öde­ye­cek. Bu öde­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı dev­let yet­ki­li­le­ri de bi­li­yor. On­lar da “ör­gü­te ha­ra­cı­nı ver de bir an ön­ce şu işi­miz bit­si­n” yak­la­şı­mı için­de… Ya­ni, mü­te­ah­hi­din ör­gü­te ha­raç ver­me­si­ni ya­dır­ga­mı­yor, onun hak­kın­da bir iş­lem yap­mı­yor. Açık­ça­sı böl­ge­de ör­gü­te ha­raç ver­me­den, on­la­rın de­yi­miy­le “ver­gi­” öde­me­den mü­te­ah­hi­din bir iş yap­ma­sı müm­kün de­ğil.
Her yıl ekim ayı ge­lin­ce te­rör ör­gü­tü azar. “Kış uy­ku­su­”na dal­ma­dan, yö­re hal­kı üze­rin­de­ki kor­ku­su­nu, et­ki­si­ni ar­tır­mak için ey­lem­ler dü­zen­ler. Ka­ra­kol­la­ra sal­dı­rır, yol­lar­da pu­su­lar ku­rar, kur­du­ğu pu­su­la­rın gö­rün­tü­le­ri­ni ser­vis eder­ler. Böy­le­ce na­sıl güç­lü bir ör­güt ol­duk­la­rı ima­jı­nı yer­leş­ti­rir­ler.

Şim­di ey­lem za­ma­nı…

Kış üs­len­me böl­ge­le­ri­ne çe­kil­me­nin za­ma­nı gel­di. Git­me­den ön­ce ses ge­ti­ri­ci ey­lem­ler ya­pıp hü­kü­me­ti, is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye zor­la­ya­cak­lar. Sı­nı­rın he­men ya­kı­nın­da bu­lu­nan Dağ­lı­ca­’ya ge­ce-gün­düz de­me­den sal­dı­rı­yor­lar. He­def­le­rin­de öl­dür­mek­ten çok, as­ker­le­ri re­hi­ne ola­rak gö­tür­mek var. Bu­nun da et­ki­li bir yol ol­du­ğu­nun far­kın­da­lar.
Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep­Tay­yip Er­do­ğan, “ka­ra ha­re­ka­tı ol­ma­dan so­nuç alın­ma­ya­ca­ğı­nı­” Baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de hiç ha­tır­la­ma­dı. Sı­nır öte­si­ne ha­va ha­re­kat­la­rı da, ka­ra ha­re­kat­la­rı da onun dö­ne­min­de dur­du­rul­muş­tu. O yüz­den ör­güt sı­nır boy­la­rın­da önem­li güç el­de et­ti.
İn­san­sız Ha­va Araç­la­rı, Ku­zey Ira­k’­tan Tür­ki­ye sı­nı­rı­na doğ­ru te­rö­rist­le­rin gel­mek­te ol­du­ğu­nu be­lir­le­di. Gel­me­le­ri­nin ama­cı sı­nır boy­la­rın­da, il­çe­le­ri­miz­de ey­lem­ler­de bu­lun­mak… Ha­va Kuv­vet­le­ri, Mİ­T’­in bil­gi­si dı­şın­da sı­nır öte­si ha­re­kat yap­mı­yor. Ha­va ha­re­ka­tı­na na­sıl ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu 8 Ni­san 2013 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tır­mış.

Emir ve­ril­me sü­re­ci

Ira­k’­ın ku­ze­yin­den ül­ke­mi­ze yö­ne­lik te­rör teh­di­di ve sal­dı­rı­la­rı­nı ber­ta­raf et­mek, te­rör ör­gü­tü­nün Irak ta­ra­fın­da ve hu­du­da ya­kın böl­ge­ler­de ter­tip ve dü­ze­ni­ni esas­lı bir bi­çim­de boz­mak, fa­ali­yet­le­ri­ne son ver­mek ama­cıy­la Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mış ka­rar­na­me var.
Ha­va un­sur­la­rı­mız­ca Tür­ki­ye-Irak hu­du­du­nun öte­si­ne ge­çi­le­rek is­tih­ba­ri mak­sat­la uçuş ya­pı­lı­yor, el­de edi­len bil­gi­ler­den ge­rek­li gö­rü­len­ler de­ğer­len­dir­me­si için
Mİ­T’­e gön­de­ri­li­yor. MİT ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu sı­nır öte­si ha­re­kat için önem­li ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­len is­tih­ba­rat, Baş­ba­kan­lı­’ğa bil­di­ri­li­yor.
Baş­ba­kan­lık­ça il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cun­da sı­nır öte­si ha­re­kat ya­pıl­ma­sı­na ge­rek gö­rül­me­si ha­lin­de, Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’na sı­nır öte­si ha­re­kat di­rek­ti­fi ve­ri­li­yor.

Mİ­T’­in ra­po­ru önem­li

Bu di­rek­tif, te­rör ör­gü­tü­nün bu­lun­du­ğu, des­tek al­dı­ğı böl­ge­ler ile sı­nır­lı tu­tu­lu­yor, ha­re­kat as­ke­ri ge­rek­li­lik ve ih­ti­yaç­la­ra gö­re sür­dü­rü­lü­yor. Ha­re­ka­tın baş­la­yış ve bi­tiş za­man­la­rı da Baş­ba­kan­lık ma­ka­mı­na ya­zı­lı ola­rak su­nu­lu­yor. Son ha­re­kat­ta da, kuv­vet­le­ri­mi­ze mü­da­ha­le ol­ma­dı­ğı tak­dir­de Irak ve Ku­zey Irak kuv­vet­le­riy­le ça­tış­ma­ya gir­me­me­le­ri ta­li­ma­tı da yer alı­yor.
An­la­şı­lı­yor ki, ha­va ope­ras­yo­nu yap­ma yet­ki­si Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’­den alın­mış. Sap­ta­nan te­rö­rist grup hak­kın­da ön­ce MİT de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor. Ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı­na ge­rek gö­rür­se ko­nu­yu Baş­ba­kan­lı­ğa bil­di­ri­yor. Baş­ba­kan­lık da de­ğer­len­dir­me so­nu­cu is­ter­se as­ke­re “vu­r” yet­ki­si ve­ri­yor. Ta­bi­i bu sü­re­de sa­at­ler ge­çi­yor, ör­güt ge­rek­li ön­lem­le­ri­ni de alı­yor.
Şim­di Cum­hur­baş­ka­nı­’na sor­mak la­zım, Ku­zey Ira­k’­ta PKK he­def­le­ri­ni uçak­lar­la vur­mak­la so­nuç ala­bil­di­niz mi? Ka­ra ha­re­ka­tı ge­re­ki­yor mu? Ge­re­ki­yor­sa 12 yıl­dır bu­nu ni­çin ye­ri­ne ge­tir­me­di­niz?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Başbakanın "vurun" diyebilmesi için kimin onayı gerekiyor?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları