Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Sınır boylarında garip olaylar... Olan yine askere oluyor
12/10/2014

Sınır boylarında garip olaylar... Olan yine askere oluyor

Sı­nır bir­lik­le­ri­nin du­var­la­rın­da “Sı­nır na­mus­tu­r” di­ye ya­zar. Ora­da bu­lu­nan as­ker­le­re de “sı­nır­da gö­rev yap­mak her as­ke­re na­sip ol­ma­z” de­ni­lir, sı­nır­la­rı­mız­dan izin­siz ge­çiş­le­rin na­mu­sa sal­dı­rı ol­du­ğu as­ke­re an­la­tı­lır. An­cak son dö­nem­ler­de sı­nır­la­rı­mı­zın du­ru­mu “kev­gi­re dön­dü­” söz­cük­le­riy­le açık­la­nı­yor. Sı­nır gö­re­vi­ni “na­mu­s” sa­yan as­ker, gö­rev yap­tı­ğı için ba­şı­na ge­len­ler­den hay­li ra­hat­sız.Tür­ki­ye­’nin Irak ve Su­ri­ye­’y­le yak­la­şık bin 250 ki­lo­met­re­lik sı­nır hat­tı bu­lu­nu­yor. Ira­k’­la Tür­ki­ye ara­sın­da do­ğal ko­şul­lar ne­de­niy­le tel ör­gü­ler, du­var, hen­dek, iz tar­la­la­rı, ma­yın­lı alan­lar yok gi­bi. An­cak, Su­ri­ye sı­nı­rın­da bir bö­lü­mü ma­yın­dan te­miz­len­miş ol­sa da, ma­yın­lı alan­lar, iz tar­la­la­rı, tel ör­gü­ler, nö­bet­çi ku­lü­be­le­ri bu­lu­nur.

As­ker­ler yar­gı önün­de
Sı­nır boy­la­rıy­la il­gi­li araş­tır­ma yap­tı­ğı­mız­da öğ­ren­dik­le­rim­den ba­zı­la­rı­nı ak­ta­rı­yo­rum: Ka­çak­çı­lık, ya­sa­dı­şı ge­çiş­le­re mü­da­ha­le sı­ra­sın­da ça­tış­ma­lar da olu­yor. Ba­kı­yor­su­nuz as­ke­rin si­la­hı­nı al­ma­ya ça­lı­şı­yorlar, ona ateş edi­li­yor, uya­rı­la­rı­na uyul­mu­yor, hat­ta oto­mo­bi­li üzer­le­ri­ne sü­rü­yor­lar. Ne yap­sın as­ker, si­la­hı­nı kul­la­nı­yor ha­va­ya ateş edi­yor, ye­re ateş edi­yor ol­mu­yor. Ba­zen öl­me­mek için ya­ra­lı­yor ya da öl­dü­rü­yor.
Sı­nır boy­la­rın­da­ki iki il­de bu yüz­den çı­kan olay­lar­da 20 ölüm, 75 ya­ra­lan­ma mey­da­na gel­di. Şim­di o as­ker­ler yar­gı­la­nı­yor. Ka­çak­çı­la­rın oto­mo­bi­li­nin las­ti­ği­ni pat­lat­tı­ğı, ka­çak­çı­nın ma­lı­na bu yüz­den za­rar ver­di­ği ge­rek­çe­siy­le bi­le yar­gı­la­nan ko­mu­tan­lar var. Ör­ne­ğin, ma­yın tar­la­sın­dan geç­me­ye ça­lı­şan Su­ri­ye­li bir ka­çak­çı­yı ya­ra­la­yan as­ker 4 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. As­ker­le­rin yar­gı­lan­ma­sı ko­mu­tan­la­rı ür­küt­tü.

Bu­gün sı­nır boy­la­rın­da müm­kün ol­du­ğun­ca as­ker kim­se­ye ateş et­mi­yor, birçok ola­yı gör­mez­den, duy­maz­dan ge­li­yor. Ka­çak­çı­lar bu du­rum­dan hay­li mem­nun… Ben­zer du­rum te­rör ör­gü­tü PKK’­lı­lar için de uy­gu­lan­mı­yor mu? Sı­nır­da bir ya­ra­la­ma­lı olay mı mey­da­na gel­di. O bir­lik­te bu­lu­nan bü­tün as­ker­le­rin si­lah­la­rı alı­nı­yor. Bun­lar ba­lis­tik kon­tro­le gön­de­ri­li­yor. Ka­ra­kol­lar, ye­dek si­lah gön­de­ri­le­ne ka­dar si­lah­sız ka­lı­yor. Bu du­rum da as­ke­rin çok ya­kın­dı­ğı olay­lar ara­sın­da yer alı­yor. “Hu­dut na­mus-­tu­r” de­nil­miş ama as­ker ora­da yal­nız bı­ra­kıl­mış. Dev­le­tin di­ğer bi­rim­le­ri ol­ma­dı­ğı gi­bi, olum­suz bir olay ya­şan­dı­ğın­da da bü­tün so­rum­lu ola­rak as­ker gös­te­ri­li­yor.

Hendek işe yaradı ama…
Su­ri­ye üze­rin­den ka­çak­çı­lı­ğın ala­bil­di­ği­ne yay­gın ol­ma­sı­na kar­şın ba­zı ön­lem­ler alın­dı. Bun­lar ara­sın­da de­rin hen­dek­ler ka­zıl­ma­sı da yer al­dı. Ka­çak­çı­lı­ğın yo­ğun ola­rak ya­pıl­dı­ğı sı­nır­lar­dan baş­lan­mak üze­re Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ör­tü­lü öde­nek kul­la­nıp acil ola­rak hen­dek­ler kaz­dır­ma­ya baş­la­dı. Bun­lar ka­çak­çı­ğı önem­li öl­çü­de azalt­tı.
Ka­zı­lar de­vam et­me­si ge­re­kir­ken, ani bir emir­le bu ça­lış­ma­lar dur­du­rul­du. Ar­tık, sı­nır boy­la­rı o ha­le gel­miş ki, sı­nı­ra ya­kın köy­ler­de tak­si-dol­muş­lar ça­lış­tı­rı­lı­yor, Su­ri­ye üze­rin­den ge­len­ler, Tür­ki­ye üze­rin­den gi­den­ler bu araç­la­rı kul­la­nı­yor. As­ke­re, gö­re­vi­ni yap­tı­ğı za­man he­sap so­ru­lu­yor, yap­ma­dı­ğı za­man ise he­sap so­ran yok. Ye­ter ki olay ol­ma­sın. Ka­çak­çı­lık son dö­nem­de da­ha çok PYD ve Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su ele­man­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bun­lar işi tam an­la­mıy­la ti­ca­re­te dök­müş du­rum­da.

Atış, talimatla durduruldu

Ken­di­le­ri­ne, Irak- Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) adı­nı ve­ren grup hem ge­ril­la, hem de as­ke­ri tak­tik­le­ri kul­la­nı­yor. Tür­ki­ye üze­rin­den bu ör­gü­te ka­tı­lım­lar ol­du. Bu­luş­ma ye­rin­den ge­ti­ri­lip sı­nı­ra ya­kın yer­le­re ge­ti­ri­lip, sı­nır öte­si­ne gö­tü­re­cek­le­re tes­lim edil­di. Ba­zı­la­rı ya­sa­dı­şı ge­çiş ya­par­ken ya­ka­lan­dı. Ba­zı­la­rı ya­sal yol­lar­dan ge­çiş yap­tı.
Bu­gün bun­lar­la il­gi­li ka­yıt­lar in­ce­len­di­ğin­de tam 32 ül­ke­den IŞİ­D’­e ka­tı­lım­lar ol­du­ğu an­la­şıl­dı. IŞİD mi­li­tan­la­rı­nın, Su­ri­ye ta­ra­fın­da sı­nı­rı­mı­za ya­kın ba­zı yer­le­şim yer­le­ri­ne ele ge­çir­mek için sa­vaş­tık­la­rı sı­ra­da, at­tık­la­rı top mer­mi­le­ri top­rak­la­rı­mı­za düş­tü. An­gaj­man ku­ral­la­rı ge­re­ği bun­la­ra kar­şı­lık ve­ril­di. İş­te, o gün­ler­de sı­nı­ra ge­len yük­sek rüt­be­li bir ko­mu­tan, bun­dan böy­le top atış­la­rı­nın ya­pıl­ma­ma­sı­nı is­te­di. Ama, IŞİD mev­zi­le­ri­ne 4 top mer­mi­si atıl­ma­sı, ABD ba­sı­nın­da “ö­nem­li ha­be­r” ola­rak yer al­dı.

Kon­trol­den çık­tı
Türk as­ke­ri­nin ge­le­ne­ğin­de si­ze sı­ğın­mak için ge­le­ne ateş et­mek yok. Ni­te­kim, Su­ri­ye üze­rin­den bin­ler­ce ki­şi sı­nı­rı­ma gel­me­ye baş­la­dı­ğın­da hep­si­nin kay­dı tu­tul­du, fo­toğ­raf­la­rı çe­kil­di, ne­re­de ka­la­cak­la­rı be­lir­len­di. An­cak da­ha son­ra ge­len­ler için va­li­lik­ler “ye­ri­miz yo­k” de­me­ye baş­la­dı. İş­te o an­dan iti­ba­ren olay­lar kon­trol­den çık­tı. Şu an­da sı­nır­da her şey as­ke­rin sır­tın­da. Sı­nır­da gün­de en az 200’ü aş­kın olay mey­da­na ge­li­yor. İyi de, her şe­yi as­ke­rin üze­ri­ne yık­mak da ol­mu­yor.
Sı­nır öte­si­ne gön­de­ril­me­si ha­lin­de as­ke­rin ne­den “gü­ven­ce­” is­te­di­ği­ni, sı­nır­la­rı­mı­zın ne­den “kev­gi­re dön­dü­ğü­nü­” as­ker­le­ri din­le­yin­ce da­ha iyi an­lı­yor­su­nuz. Ken­di top­rak­la­rın­da gö­rev ya­par­ken yar­gı­la­nan­la­rı Ge­nel­kur­may ne za­ma­na ka­dar sa­hip­siz bı­ra­ka­cak?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Sınır boylarında garip olaylar... Olan yine askere oluyor

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları