Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Seçimde AKP-MHP ittifakı
7/10/2014

Seçimde AKP-MHP ittifakı

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) üye­le­ri­ni be­lir­le­mek için ad­li yar­gı­da da 12 bin ha­kim ve sav­cı pa­zar gü­nü san­dı­ğa gi­di­yor. Ay­lar­dır kı­ran kı­ra­na se­çim pro­pa­gan­da­sı ya­pı­lı­yor, hü­kü­me­tin des­tek­le­dik­le­ri­nin dı­şın­da­ki tüm aday­lar “yan­daş med­ya­” ta­ra­fın­dan he­def gös­te­ri­li­yor. Ada­let te­ra­zi­sin­de, se­çi­min adil ol­ma­dı­ğı çok açık bir bi­çim­de gö­rü­le­cek­tir.


“Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­” adı ve­ri­len grup, hü­kü­me­tin des­tek­le­di­ği aday­lar­dan olu­şu­yor. Kuş­ku­suz bun­lar ara­sın­da da say­gı­de­ğer isim­ler var. Yar­gı ca­mi­asın­da da ki­min ne ol­du­ğu­nu, yar­gı men­sup­la­rı çok iyi bi­lir. Bir ön­ce­ki se­çi­me gö­re saf de­ğiş­ti­ren­ler, Yar­gı­tay, Da­nış­tay üye­li­ği sö­zü alan­lar bu­gün fark­lı kul­var­lar­da gö­rü­le­bi­li­yor.

MHP, far­kın­da de­ğil mi?

Hü­kü­met des­tek­li “Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­”n­da, MHP’­li bi­li­nen An­ka­ra Baş­sav­cı­ve­ki­li Ra­ma­zan Ka­ya, Ba­lı­ke­sir Baş­sav­cı­sı Me­tin Yan­dır­maz, İs­tan­bul Ti­ca­ret Mah­ke­me­si Ha­ki­mi Meh­met Dur­gun, ida­ri yar­gı­da ise An­ka­ra Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si Üye­si Ha­san Oda­ba­şı da aday…
AK­P’­ye ne ol­du böy­le, HSYK’­ya üye ola­rak MHP’­li ola­rak bi­li­nen­le­rin se­çil­me­si­ne des­tek olu­yor. MHP’­li ola­rak bi­li­nen ha­kim ve sav­cı­la­rın oy­la­rı­nı ala­bil­mek için AKP böy­le bir tak­ti­ğe baş­vur­du. An­cak bi­lin­me­li ki, se­çi­min bit­me­siy­le, ço­ğun­lu­ğu el­de et­me­siy­le MHP’­li aday­la­ra ih­ti­yaç ol­ma­ya­cak. MHP oy­la­rıy­la, hü­kü­met des­tek­li aday­lar HSYK’­ya ta­şın­mış ola­cak.
HSYK se­çim­le­ri için­de AK­P’­nin tak­ti­ği şu: “Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­”nun gös­ter­dik­le­ri­nin dı­şın­da­ki aday­la­ra ve­ri­le­cek oy­lar, “ce­ma­atin aday­la­rı­”na ve­ril­miş sa­yı­la­cak. Bu oyu ve­ren­ler de “ce­ma­at­çi­” ola­rak ni­te­len­di­ri­le­cek. Ya­ni, yar­gı men­sup­la­rı­nın fiş­le­ne­ce­ği, hat­ta şim­di­den fiş­len­di­ği an­la­şı­lı­yor.
AKP dö­ne­min­de hak­sız­lık­la­ra uğ­ra­yan, bu­nun so­nu­cu so­ruş­tur­ma­lar ge­çi­ren, kı­za­ğa çe­ki­len “sos­yal de­mok­ra­t” ola­rak bi­li­nen ba­zı yar­gı men­sup­la­rı da “Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­” için­de yer al­dı. Da­ha doğ­ru­su on­la­rın yer al­ma­sı için AKP bü­yük ça­ba gös­ter­di. Ne ol­du­ğu­nu o ki­şi­ler açık­la­ma­lı. Hü­kü­met des­tek­li gru­bun için­de yer alan MHP’­li ve sos­yal de­mok­rat ola­rak bi­li­nen­le­r ba­kan­lık­lar­da ya­şa­nan kı­yım­la­rı na­sıl gör­mez­den ge­le­bi­lir?

Ba­kan­lık­lar­da MHP’­li bı­ra­kıl­ma­dı

Hü­kü­met, bü­rok­ra­si­de MHP’­li ve sos­yal de­mok­rat bı­rak­ma­dı. Oy­sa, her hü­kü­met dö­ne­min­de az ya da çok bu ke­sim­le­rin tem­sil­ci­le­ri de bü­rok­ra­si­de yer alır­dı. AKP ön­ce sos­yal de­mok­rat­la­rı, son­ra da MHP’­li­le­ri yö­ne­tim ka­de­me­le­rin­den uzak­laş­tır­dı.
MHP’­li ola­rak bi­li­nen okul mü­dür­le­ri­nin ta­ma­mı­nı gö­rev­den al­ma­dı mı? Bü­rok­ra­si­de bir ta­ne MHP’­li ola­rak bi­li­nen ki­şi bı­ra­kıl­dı mı? MHP’­li ola­rak bi­li­nen bir ta­ne va­li kal­dı mı? Bir dö­nem MHP’­nin et­ki­li ol­du­ğu Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­da, has­ta­ne yö­ne­tim­le­rin­de MHP’­li­le­rin esa­me­si oku­nu­yor mu?
Bü­rok­ra­si­de MHP’­yi si­lip-sü­pü­ren AKP, şim­di HSYK se­çim­le­ri­ni ka­za­na­bil­mek için MHP’­li ola­rak bi­li­nen­le­rin oy­la­rı­nı al­ma­nın pe­şin­de… İş­te, AK­P’­nin MHP sev­da­sı da bu yüz­den. Se­çim­de ço­ğun­lu­ğu el­de et­me­le­ri ha­lin­de on­la­ra ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak, bir ke­na­ra ata­cak­lar­dır.
AK­P’­nin, bü­rok­ra­si­de MHP’­yi si­lip un­van­lı bir yö­ne­ti­ci bi­le bı­rak­ma­dı­ğı bi­lin­me­si­ne rağ­men, MHP bu se­çim­ler­de hü­kü­met des­tek­li aday­lar­la yo­la de­vam eder­se, MHP seç­me­ni­nin ka­fa­sı da­ha da ka­rı­şa­cak­tır. Mi­ting mey­dan­la­rın­da MHP Ge­nel Baş­ka­nı­’na ağ­za alın­ma­ya­cak ifa­de­ler­de bu­lu­nan AKP tem­sil­ci­le­ri yi­ne de MHP’­ye is­te­dik­le­ri­ni yap­tı­rı­yor. On­ca ha­ka­re­te rağ­men AK­P’­nin is­tek­le­ri­ne “e­ve­t” de­nil­me­si­nin al­tın­da aca­ba ne var?
Yar­gıç­lar ve Sav­cı­lar Bir­li­ği Der­ne­ği ile Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı­’nın be­lir­le­di­ği aday­lar, kar­şı­la­rın­da dev­let ola­nak­la­rı­nı kul­la­nan­lar­la mü­ca­de­le edi­yor. Ad­li yar­gı­da iki gru­bun 28 ada­yı­na kar­şı­lık, 20 aday da se­çi­me ba­ğım­sız ola­rak ka­tı­lı­yor. Ba­ğım­sız­la­rın bir bö­lü­mü­nün “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu id­di­a edi­li­yor. Ama sos­yal de­mok­rat aday­la­rın se­çil­me­si­ni ön­le­mek için on­la­ra “ce­ma­at­çi­” yaf­ta­sı­nı ya­pış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ama bu tut­mu­yor.

Pe­ki bu har­cı­rah­lar ne­yin ne­si?

Evet, yar­gı­nın ta­bi­i ki ba­ğım­sız, ta­raf­sız ol­ma­sı esas­tır. An­cak ba­ğım­sız ol­ma­yan yar­gı­nın ta­raf­sız ol­ma­sı bek­le­ne­bi­lir mi? Bu­gün yar­gı
AK­P’­nin kıs­ka­cı al­tın­da… HSYK se­çim­le­ri için ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı il il, il­çe il­çe do­la­şı­yor. Se­çim için gön­de­ri­len­le­re, kı­lıf bir gö­rev de bu­lun­muş. Söz­de ad­li­ye­le­ri o yüz­den do­la­şı­yor­lar­mış. Ucuz oyun­la­ra bu ül­ke­nin ha­ki­mi, sav­cı­sı gel­mez. On­lar üze­rin­de­ki bas­kı­la­ra kar­şı tep­ki­le­ri­ni de oy­la­rıy­la gös­te­re­cek­tir.
Da­ha siz ül­ke­ni­zin yol­la­rı­nı gü­ven­li ha­le ge­ti­re­me­miş­si­niz. Te­rör ör­gü­tü yol­la­rı ke­si­yor, kim­lik kon­trol­le­ri ya­pı­yor. Ba­zı il­çe­ler­den, il­le­re oy kul­lan­mak için yar­gı men­sup­la­rı he­li­kop­ter­le, zırh­lı araç­lar­la il­le­re ta­şı­na­cak.
Pa­zar gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­le­cek se­çim­de, “kar­ma­” bir lis­te­nin çık­ma­sı bek­le­ni­yor. As­lın­da yar­gı men­sup­la­rı da bir ta­ra­fın bas­kı­sı al­tın­da ol­ma­mak için bu­nu ar­zu­lu­yor. O yüz­den­dir ki ne ka­dar bas­kı ya­par­lar­sa yap­sın­lar yar­gı men­su­bu ken­di­le­ri­ni en iyi tem­sil ede­cek olan­la­rı se­çe­cek­tir. Yar­gı men­sup­la­rı­na, “se­çim rüş­ve­ti­” iş­le­me­ye­cek­tir.
Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yar­gı­ya bü­yük öz­lem var. Umut si­zin oy­la­rı­nız­da…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Seçimde AKP-MHP ittifakı

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları