Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Eğitimde manzara işte böyle...
10/9/2014

Eğitimde manzara işte böyle...

Okul­lar açı­lı­yor, eği­tim-öğ­re­tim so­run­la­rı gi­de­rek bü­yü­yor. AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de bir ba­ka­nın yap­tı­ğı­nı, AK­P’­li di­ğer ba­kan bo­zu­yor. Boz­mak bir ta­ra­fa için­den çı­kıl­maz ha­le ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rın­dan çok, ba­zı va­kıf ve der­nek­ler alı­nan ka­rar­lar­da ala­bil­di­ği­ne et­ki­li ko­num­da…Sı­nav­la­rı ka­za­nıp ge­len okul mü­dür­le­rin­den, 4 yı­lı­nı dol­du­ran­lar­dan yak­la­şık 7 bi­ni de­ğiş­ti­ril­di. Da­ha bit­me­di, sı­ra­sı ge­len gi­de­cek. AK­P’­li ve imam ha­tip me­zu­nu ol­ma­nız, Eği­tim Bir-Se­n’­e üye­li­ği­niz si­zi mü­dür yap­ma­ya ye­ti­yor. Öy­le kı­dem­miş, li­ya­kat­mış, ba­şa­rıy­mış ge­çin on­la­rı ge­çin… Ye­ni­den Eği­tim-İş Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’na se­çi­len Ve­li De­mir, okul­lar­da­ki kı­yı­mın şim­di mü­dür yar­dım­cı­la­rı­na gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Bu mu de­ğer­len­dir­me­niz?
Okul mü­dür­le­ri için bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­dı. So­nuç­lar 21 Ağus­to­s’­ta açık­lan­dı­ğın­da gö­rül­dü ki ni­yet tam an­la­mıy­la bir kı­yım­mış. En iyi­si Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Sek­re­te­ri Mu­sa Ak­ka­ş‘­tan din­le­di­ğim ör­nek­ler­den sı­ra­la­ya­lım:
Art­vin Yö­ne­ti­ci De­ğer­len­dir­me iş­lem­le­ri so­nu­cun­da 75 ve üze­ri pu­an alan ku­rum mü­dür­le­ri lis­te­si­nin 26’n­cı sı­ra­sın­da Oğus­han Peh­li­van yer alı­yor. Peh­li­va­n‘­ın, gö­rev yap­tı­ğı Art­vin-Mer­ke­z’­de bu­lu­nan okul­da­ki gö­rev sü­re­si uza­tı­lı­yor. An­cak işin tu­haf ya­nı Oğus­han Peh­li­van, okul­da de­ğil Art­vin Be­le­di­ye­si­’n­de İn­san Kay­nak­la­rı ve Eği­ti­mi Mü­dür­lü­ğü­’n­de ça­lı­şı­yor.

Ki­li­s’­te de­ğer­len­dir­me lis­te­si­nin 18’in­ci sı­ra­sın­da yer alan Cu­ma Öz­de­mi­r‘­in de Ki­lis-Mer­ke­z’­de TO­Kİ Or­ta­oku­lu­’n­da okul mü­dür­lü­ğü gö­re­vi uza­tıl­mış. An­cak Cu­ma Öz­de­mir Ki­lis Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı­’dır. Ya­ni Öz­de­mir şu an­da okul mü­dü­rü de­ğil Ki­li­s’­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pı­yor.
Yi­ne Ki­li­s lis­te­si­nin 7’n­ci sı­ra­sın­da Me­tin Yıl­dız bu­lu­nu­yor. Yıl­dı­z‘­ın gö­rev yap­tı­ğı Ki­lis-Mu­sa­bey­li­’de Hü­se­yi­noğ­lu Or­ta­oku­lu­’n­da gö­rev sü­re­si uza­tıl­mış ol­du! An­cak ge­lin gö­rün ki, Me­tin Yıl­dız, okul mü­dü­rü de­ğil öğ­ret­men­dir. Do­la­yı­sıy­la Me­tin Yıl­dı­z‘­ın de­ğer­len­dir­me kap­sa­mın­da ol­ma­sı müm­kün de­ğil­ken lis­te­ye alı­nı­yor.

Ve­fat eden mü­dü­re gö­rev
An­ka­ra­’da de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da lis­te­nin 163’ün­cü sı­ra­sın­da Eti­mes­gut Ufuk Ars­lan Ana­do­lu Li­se­si­’n­de gö­rev ya­pan Ah­met Şim­şe­k‘­in gö­rev sü­re­si­nin uza­tıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Oy­sa Ah­met Şim­şek, 12 Tem­muz 2014 ta­ri­hin­de ve­fat et­miş­ti. Okul mü­dü­rü­nün ve­fa­tın­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­dan o ki­şi­yi de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Vah si­ze vah…

Yoz­ga­t’­ın Sor­gun İl­çe­si­’n­de bu­lu­nan Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Mus­ta­fa Şa­hin, 13 Ağus­to­s’­ta ve­fat et­miş­ti. Ve­fa­tı­na rağ­men de­ğer­len­dir­me­ye alı­nı­yor ve gö­rev sü­re­si uza­tı­lı­yor. Ama Mus­ta­fa Şa­hi­n‘­in gö­re­ve baş­la­ma­sı ar­tık im­kan­sız…
Bir de, okul mü­dü­rüy­ken, il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­de gö­rev­len­di­ri­len­ler var. On­la­rın da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. On­lar da ken­di ken­di­le­ri­ne pu­an ve­ri­yor. Yoz­ga­t’­ta­ki bir yö­ne­ti­ci ayıp ol­ma­sın di­ye pu­anı­nı 93’te tu­tu­yor. Ama Kay­se­ri­’nin Me­lik­ga­zi İl­çe­si­’n­de, Ha­san Po­lat­kan Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü olan Tun­cay De­mir, il­çe mil­li eği­tim mü­dü­rü olun­ca, ken­di­si­ni de de­ğer­len­di­ri­yor ve tam 100 pu­an alı­yor.
Tor­pil­le okul mü­dü­rü olan­lar bil­sin­ler ki, hak edil­me­den, alın te­ri dö­kül­me­den, ba­şa­rı gös­te­ril­me­den, emek ve­ril­me­den el­de edi­len her ma­kam, mev­ki in­san­la­ra çi­vi gi­bi ba­tar.

Öğ­ret­men Ali Be­yin Za­fe­r’­i
O da hep öğ­ret­men­li­ğiy­le övün­dü. Ali De­mi­r‘­in An­ka­ra­’da aç­tı­ğı Za­fer Ko­le­ji­’ni CHP Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Bal­bay ve Çan­ka­ya İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Per­çi­n‘­le bir­lik­te do­laş­tık. Gi­ri­şin­den iti­ba­ren si­zi bu­ram bu­ram, çağ­daş bir eği­tim yu­va­sı kar­şı­lı­yor.
Öğ­ret­men Ali De­mir, ha­ya­lin­de­ki eği­tim sis­te­mi­ni ger­çek­leş­tir­mek için ken­di­si gi­bi öğ­ret­men olan kar­deş­le­riy­le yo­la çık­tı. İçe­ri­sin­de buz pa­te­ni sa­ha­sı, squ­ash, kon­fe­rans, dans sa­lon­la­rı, sat­ranç oda­sı bu­lu­nan okul­da, hay­va­nat bah­çe­si, mey­ve ve seb­ze bah­çe­le­ri de bu­lu­nu­yor.
Oku­lun ku­ru­cu­su Ali De­mir, Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na bağ­lı, çağ­daş öğ­ren­ci­ler ye­tiş­tir­me­nin asıl he­def­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. En iyi­si oku­lu siz gi­dip bir gö­rün, öğ­ret­men ve yö­ne­ti­ci kad­ro­su­nu ta­nı­yın ve ka­ra­rı­nı­zı ve­rin…

Te­kı­şık, “ef­sa­ne” ola­rak anı­la­cak­tır
Hü­se­yin Hüs­nü Te­kı­şık, Bin­gö­l’­ün Kar­lı­ova İl­çe­si­’nin bir kö­yü­ne öğ­ret­men ola­rak atan­dı­ğın­da ya­nı­na Ata­tür­k‘­ün Söy­le­v‘­i ile bay­ra­ğı­mı­zı alıp git­ti. Sa­man­lı­ğı oku­la dö­nüş­tür­dü. Ders ki­tap­la­rı­nı yaz­ma­ya o gün­ler­de baş­la­dı. Ki­tap­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı yi­ne eği­ti­me ya­tır­dı. 17 okul, bi­rer kül­tür, halk eği­tim, reh­ber­lik mer­ke­zi, öğ­ret­me­ne­vi yap­tı­rıp Mil­li Eği­ti­m’­e ba­ğış­la­dı. Yüz­ler­ce oku­la kü­tüp­ha­ne­ler, la­bo­ra­tu­ar­lar kur­du, öğ­ret­men ço­cuk­la­rı­na burs ver­di. TBMM ta­ra­fın­dan Üs­tün Hiz­met Ma­dal­ya­sı­’y­la ödül­len­di­ril­di. O son gü­nü­ne ka­dar “çağ­daş eği­tim” ça­ba­sı için­de ol­du.
Son gör­dü­ğüm­de, “çağ­daş eği­tim­den umu­du­nu kes­miş” gi­bi ko­nu­şu­yor­du. O yüz­den, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’na mek­tup yaz­ma­ya da ge­rek bi­le duy­ma­mış­tı. Eği­tim­de hep ışık olan 86 ya­şın­da­ki Hü­se­yin Hüs­nü Te­kı­şık, An­ka­ra­’da top­ra­ğa ve­ril­di. Ef­sa­ne öğ­ret­men unu­tul­ma­yan­lar ara­sı­na gir­di.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Eğitimde manzara işte böyle...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları