Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Kaymakam, o haberi veremeden bayıldı.
22/8/2014

Kaymakam, o haberi veremeden bayıldı.

Gü­ney­do­ğu­’da “pa­ral­lel ya­pı­”nın ala­sı ku­rul­muş. Kay­ma­ka­mın­dan po­lis mü­dü­rü­ne, güm­rük­çü­sün­den ha­ki­mi­ne, sav­cı­sı­na ka­dar ken­di­le­ri­ne gö­re dev­le­tin or­gan­la­rı­nı oluş­tur­muş­lar. “Kah­rama­n” say­dık­la­rı ara­sın­da yer alan Eruh İl­çe­si bas­kı­nı­nı ger­çek­leş­ti­ren Mah­sum Kork­ma­z‘­ın hey­ke­li di­ki­li­yor, ko­nu ba­sın­da yer alın­ca yet­ki­li­ler, hey­ke­li yı­kı­yor. Gü­ney­do­ğu­’da­ki ka­mu gö­rev­li­le­ri, baş­la­rı­na ne­ler ge­le­ce­ği­ni bil­dik­le­ri için “duy­ma­dık, gör­me­dik, bil­mi­yo­ru­z” yak­la­şı­mın­da…Eru­h’­un ba­sıl­dı­ğı sa­at­ler­de Hak­ka­ri­’nin Şem­din­li İl­çe­si de ba­sı­lı­yor­du. Grup için­de bu­lu­nan Se­fe­ri Yıl­maz (şim­di Şem­din­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı) on­la­ra kı­la­vuz­luk ya­pı­yor­du. Si­lah­lı gru­bu şu­be­nin üst ka­tı­na çı­kar­dı. Ro­ke­ta­ta­rı kul­la­nan Hü­se­yin Til­ki, ga­zi­no­yu he­def alıp ateş et­ti. Sal­dı­rı so­nu­cu As­ker­lik Şu­be Baş­ka­nı Tun­cay Şe­ne­rol, Ast­su­bay Ça­vuş Me­miş Arı­baş, Jan­dar­ma Ça­vuş Se­dat Ku­rum ağır şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Ast­su­bay Me­miş Arı­baş al­mış ol­du­ğu mer­mi ya­ra­sı so­nu­cu da­ha son­ra şe­hit ol­du ve böy­le­ce ikin­ci şe­hi­di de ver­miş ol­duk.

“E­le­ba­şı­” as­lın­da bir ga­ri­ban­dı
Şem­din­li en sa­kin il­çe­ler­den bi­riy­di. İl­çe­de bir si­lah se­si du­yul­sa, bu gün­ler­ce ko­nu­şu­lur­du. Oy­sa şim­di, il­çe ba­sıl­mış ama ba­san­la­rın kim ol­du­ğu bir tür­lü bi­lin­mi­yor­du. Ge­len­ler PKK’­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­miş­ti söy­le­me­si­ne ama bu­na kim­se ih­ti­mal ver­me­miş­ti… “Ha­yır ge­len­ler PKK’­lı de­ğil, Bar­za­ni­’nin adam­la­rı­” de­nil­di. Bir haf­ta son­ra olay ay­dın­lan­ma­ya, il­çe hal­kı da bas­kı­nı ya­pan­la­rın kim ol­du­ğu­nu öğ­ren­me­ye baş­la­dı. Gü­ven­lik güç­le­ri an­cak er­te­si gün HRK’­nin an­la­mı­nı çö­ze­bil­di. He­zin Rız­ga­ri­ye Kür­dis­ta­n’­ın an­la­mı Kür­dis­tan Kur­tu­luş Bir­li­ği­’y­di.

Eru­h’­ta ban­ka­yı so­ya­ma­yan PKK’­lı­lar, ka­ra­kol­da bu­lu­nan si­lah­la­rın ya­nı sı­ra ad­li ema­net ola­rak kul­la­nı­lan de­po­da­ki si­lah­la­rı da al­dı. Ar­tık git­me za­ma­nıy­dı. O ka­dar ra­hat ha­re­ket edi­yor­lar­dı ki, kam­yon­la git­me­ye ka­rar ver­di­ler. Mey­dan­da gör­dük­le­ri be­le­di­ye­ye ait kam­yo­na bin­me­ye baş­la­dı­lar.

Kam­yon­la bir sü­re gi­den te­rö­rist­ler sık sık inip yol­la­ra taş­lar di­zi­yor, Si­ir­t’­e ha­be­rin geç ulaş­ma­sı­nı amaç­lı­yor­lar­dı. Ala­bil­di­ği­ne uzak­laş­mak için ça­ba gös­te­ri­yor­lar­dı. Bel­li bir ye­re gel­dik­ten son­ra kam­yon­dan in­di­ler. Si­lah­la­rı da in­dir­di­ler. Bir kıs­mı­nı ora­da bı­ra­kıp, bir kıs­mı­nı yan­la­rı­na al­dı­lar. Be­le­di­ye­ye ait kam­yo­nu de­re­ye doğ­ru it­ti­ler. Kam­yon dev­ril­di. Kam­yo­na Eru­h’­ta bi­nen­ler ara­sın­da bir de ya­ban­cı var­dı. Grup li­de­ri­ne “Yan­lış­lık­la bin­dim. Ne olur be­ni bı­ra­kı­n” di­ye yal­va­rı­yor­du. Bu, Ciz­re­’de kam­yon şo­för­lü­ğü ya­pan Eruh­lu bir genç­ti. Nü­fus mü­dür­lü­ğü­ne bir işi için gel­miş, bi­ti­re­me­yin­ce de ge­ce­yi ora­da ge­çir­mek zo­run­da kal­mış­tı.
Ama kam­yo­na bin­me­si onun ba­şı­na çok şey­ler aç­tı. Sa­bah ope­ras­yon­lar baş­la­yın­ca il­çe­ye yü­rü­ye­rek gel­me­ye ça­lı­şan bu “şüp­he­li­” ki­şi ilk gö­zal­tı­na alı­nan ol­du. Te­rö­rist­ler­le bir­lik­te il­çe­den ay­rı­lan bu ki­şi­nin ya­ka­lan­dı­ğı üst ma­kam­la­ra bil­di­ril­di­ğin­de, “O­la­yın ele­ba­şı­sı ve plan­la­yı­cı­sı olan ki­şi ya­ka­lan­dı­” açık­la­ma­sın­da bu­lu­nul­du.
Oy­sa sor­gu­la­ma bit­ti­ğin­de bu ki­şi­nin olay­la uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­dı­ğı, sa­de­ce o ka­rı­şık­lık sı­ra­sın­da kam­yo­na bin­di­ği an­la­şıl­dı. Ciz­re­’de otu­ran bu ki­şi­nin olay ge­ce­si Eru­h’­ta ol­ma­sı, te­rö­rist­le­rin bin­di­ği kam­yo­na bin­me­si, on­lar­dan ay­rıl­dık­tan son­ra ya­ka­lan­ma­sı onun ba­şı­na çok şey­ler aç­tı. Ama gün­ler son­ra ola­yın ger­çek yü­zü an­la­şıl­dı ve bu ki­şi de ser­best kal­dı.

An­ka­ra­’da pat­la­yan ha­ber
İl­çe­nin ba­sıl­dı­ğı ha­be­ri­ni, te­le­fon­lar ke­sik ol­du­ğu için Si­irt Va­li­li­ği­’ne bil­dir­mek de ko­lay ol­ma­dı. Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğan, Or­man Böl­ge Şe­fi Ali Ak­su, bu­gün kim­se­nin adı­nı bi­le ha­tır­la­ma­dı­ğı Si­ir­t’­ten Eru­h’­a yol­cu ge­ti­ren ve ka­ran­lık çö­kün­ce ge­ri dön­me­yen bir tak­si şo­fö­rü var­dı. Yan­la­rı­na bir jan­dar­ma eri al­dı­lar.
Si­ir­t’­e ulaş­tık­la­rın­da, kent ha­la uy­ku­day­dı. Tek tük evin ışı­ğı ya­nı­yor­du. So­kak lam­ba­la­rı sol­gun, öl­gün hal­dey­di. Va­li ko­na­ğı­nın önü­ne gel­dik­le­rin­de sa­at 02.00 ci­va­rıy­dı. Ko­na­ğın bek­çi­si va­li­yi ra­hat­sız et­mek­ten kor­ku­yor, “Sa­yın kay­ma­ka­mım sa­bah gel­se­niz ol­maz mı?” di­yor­du.

Kay­ma­kam bek­çi­yi ters­le­di ve Va­li Re­cep Bir­sin Özen uyan­dı­rıl­dı. İl­çe­si ba­sı­lan kay­ma­kam çok sı­kın­tı­lıy­dı. Ge­ri­lim­li bir yol­cu­luk­tan son­ra va­li ko­na­ğı­na ulaş­tı­ğın­da bit­kin va­zi­yet­tey­di. Ba­yıl­dı ba­yı­la­cak­tı. Da­ha kay­ma­kam ağ­zı­nı aç­ma­dan jan­dar­ma er ko­nuş­tu:
“Va­li Abi bi­zim il­çe­yi bas­tı­lar. Bö­lük ya­zı­cı­mız Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­du, çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız ya­ra­lı.”
Si­ir­t’­in Eruh İl­çe­si­’nin ba­sıl­dı­ğı ha­be­ri­ni Si­irt Va­li­si Re­cep Bir­sin Özen, Hak­ka­ri­’nin Şem­din­li İl­çe­si­’nin ba­sıl­dı­ğı­nı ise Va­li Arif Ak­bu­lut An­ka­ra­’ya bil­di­ri­yor­du. An­ka­ra­’ya peş pe­şe dü­şen “il­çe ba­sıl­dı­” bom­ba­la­rı güm­bür güm­bür pat­lı­yor­du. Ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin üst dü­zey yet­ki­li­le­ri ka­rar­gah­la­rın­day­dı­lar. “O ge­ce­” Tür­ki­ye­’de il­çe­ler ba­sıl­mış, te­rör ör­gü­tü­nün bun­dan son­ra­ki kan­lı ey­lem­le­ri için düğ­me­ye ba­sıl­mış­tı.
İş­te 30 yıl son­ra Tür­ki­ye bu­gün­le­re gel­di.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Kaymakam, o haberi veremeden bayıldı.

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları