Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Kürdistanı kurduk, af çıkardık...
21/8/2014

Kürdistanı kurduk, af çıkardık...

PKK’­nın ilk si­lah­lı ey­lem­le­ri­ni baş­la­tan Mah­sum Kork­ma­z’­ın, Di­yar­ba­kı­r’­ın Li­ce il­çe­sin­de hey­ke­li­nin di­kil­me­si­ne ilin va­li­si se­yir­ci ka­lı­yor. İna­nı­yo­rum ki, eğer bu ko­nu ba­sı­na yan­sı­ma­mış ol­say­dı, bu­gün Mah­sum Kork­ma­z’­ın hey­ke­li ye­rin­de du­ru­yor ola­cak­tı.


Mah­sum Kork­ma­z’­ın Eru­h’­u bas­tı­ğı 15 Ağus­tos 1984’e gi­de­lim. Te­rö­rist­ler il­çe jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­nu ba­stı. İçe­ri­ye gi­rer gir­mez sor­duk­la­rı ilk so­ru “Ko­mu­ta­nı­nız kim?” ol­du. Meh­met Ast­su­bay, rüt­be­le­ri­ni, ola­yın ilk şaş­kın­lı­ğı geç­ti­ğin­de çok­tan sök­müş­tü. Nö­bet­çi er Sü­ley­man Ay­dın şe­hit ol­muş­tu. Va­tan­daş­lar­dan As­lı Eri­şir, Re­ca­i Yıl­maz, Öz­gür Ay­kın ile er­ler Do­ğan Av­şar, Ali Er­gün, Hü­sa­met­tin İl­kin, Mus­ta­fa Anar, Şe­nol Öz­de­mir, Yük­sel Kay­nar, Adil Al­tın­taş, Meh­met Peş­men ve Bay­ram Er­te­kin ya­ra­lan­mış­tı. Te­rö­rist Mus­ta­fa Çi­men ho­par­lör­den Kür­dis­tan Kur­tu­luş Bir­li­ği­’ nin (HRK) ku­ru­luş bil­di­ri­si­ni oku­yor­du.

Kü­mes­te dört sa­at
Te­le­fon­la­rı ke­sen te­rö­rist­ler, san­tra­li da ha­va­ya uçu­rmuş­lar­dı. Zi­ra­at Ban­ka­sı­’nı so­ya­bil­mek için mü­dür ve mu­ha­se­be­ci ara­nı­yor­du. Ban­ka Mü­dü­rü Şa­ban Se­za­i Yıl­maz ve eşi, bas­kın sı­ra­sın­da Jan­dar­ma­’nın bah­çe­sin­de çay içi­yor­du. Dört te­rö­rist ban­ka­ya yö­nel­di. He­def ka­sa­yı aç­mak­tı. Pat­la­yı­cıy­la ka­sa­yı aç­mak is­te­di­ler. An­cak dev ka­sa­yı aça­ma­dı­lar. Bek­çi­nin çe­ne­si­ne nam­lu­yu da­ya­yıp sor­du­lar: “Ne­re­de ban­ka mü­dü­rü, ne­re­de ka­sa anah­ta­rı?”

Ban­ka­nın üst ka­tın­da loj­man­lar var­dı. Ko­şa­rak mü­dü­rün evi­ne gir­mek is­te­di­ler, içer­de kim­se yok­tu. Mu­ha­se­be Mü­dü­rü Mu­sa Çay­na­k’­ın evi­ne gir­di­ler. Çay­na­k’­a “Ver ka­sa­nın anah­ta­rı­nı” di­ye ba­ğır­dı­lar. Çay­nak, “A­nah­tar Mü­dür Be­y’­de” de­di… Da­ha son­ra ho­par­lör­den bir anons yük­sel­di: “Dik­kat dik­kat. Zi­ra­at Ban­ka­sı Mü­dü­rü Şa­ban Se­za­i Yıl­maz, ace­le ban­ka­ya gel. Gel­me­men ha­lin­de eli­miz­de olan eşin ve ço­cu­ğun ya­rım sa­at için­de öl­dü­rü­le­cek.”

Yıl­maz, anon­su du­yu­yor­du. Jan­dar­ma­nın bah­çe­si­nin ba­sıl­ma­sı sı­ra­sın­da kim­se kim­se­yi gör­me­miş­ti. Yıl­maz o ka­rı­şık­lık­ta evi­ne ula­şa­ma­mış, bir ta­vuk kü­me­si­ne gir­miş ve yü­züs­tü yat­mış­tı… O ban­ka­cı şim­di bir tu­ris­tik ili­miz­de ya­şı­yor. “O gün bir da­ha gel­me­sin” di­yor ve şöy­le an­la­tı­yor:

“Her şe­yi gö­ze al­dım ve çık­ma­ma­ya ka­rar ver­dim. Kü­me­se gir­di­ği­mi gö­ren­ler var­dı. İs­te­se­ler be­ni ele ve­re­bi­lir­ler­di. Bir ara kü­me­sin üze­rin­de ayak ses­le­ri duy­dum. ‘Bu­ra­lar­da yo­k’ di­ye bir ses duy­dum. Dört sa­at kü­mes­te bek­le­dim. Ta­vuk kü­me­sin­de bit çok­tu. Her ta­ra­fım ka­şın­ma­ya baş­la­mış­tı ama ka­şı­ya­mı­yor­dum. Eşim ve ço­cuk­la­rı­mın öl­dü­rül­müş ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor, çıl­dı­rı­yor­dum.”
Ban­ka­cı­nın eşi ve oğ­lu jan­dar­ma­nın bah­çe­sin­dey­di­ler. Se­ken kur­şun­lar­dan diz­ka­pa­ğın­dan ya­ra­la­nan oğ­lu Meh­met Re­ca­i Yıl­maz acı için­de kıv­ra­nı­yor­du. Mü­dü­rü bu­la­ma­yan te­rö­rist­ler tek­rar Çay­na­k’­ın loj­ma­nı­na git­ti­ler. Çay­nak ev­de bu­la­ma­yın­ca eşi­nin bi­le­zik­le­ri­ni alıp git­ti­ler. Ce­za­evi ka­pı­sı gü­rül­tüy­le açıl­dı. Mah­kum­lar kar­şı­la­rın­da eli si­lah­lı si­vil­le­ri gör­dü, içe­ri gi­ren­le­rin ilk söz­le­ri “Kür­dis­ta­n’­ı kur­duk. Af çı­kar­dık. Öz­gür­sü­nüz. Çı­ka­bi­lir­si­niz” ol­du. Bi­ri­si se­vin­ci­ni an­lat­mak için si­la­hı­nı ateş­le­di.

Kim­se çık­mı­yor­du. Bi­ri­si ce­sa­ret edip, “Val­lah biz kaç­ma­ya­ca­ğı­mı­za da­ir ko­mu­ta­na söz ver­mi­şiz. An­cak öl­dü­re­rek çı­ka­ra­bi­lir­si­niz” de­di. Bu­na, “Biz söz ver­mi­şiz ko­mu­ta­na. Ce­za­mı­zı bi­tir­me­den git­me­ye­ce­ğiz” di­ye ka­tı­lan­lar ol­du. Te­rö­rist­ler­den bi­ri, “Ko­mu­tan ar­tık be­nim” de­di göğ­sü­nü yum­ruk­la­ya­rak. Bir di­ğe­ri ran­za­yı de­vir­di. Ce­za­evin­den çık­ma­mak için bü­yük bir di­re­niş var­dı. Te­rö­rist­ler ka­pı­yı açık bı­ra­kıp gi­der­ken, mah­kum­lar ka­pı­yı ka­pat­tı. Ar­ka­sı­na ne bul­du­lar­sa dol­du­rup ba­ri­kat oluş­tur­du­lar.

Kay­ma­ka­mın evi­ni gös­ter­me­di­ler
Mey­dan­da bi­ri­le­ri nu­tuk atı­yor, bi­ri­le­ri ye­re ya­tır­dık­la­rı va­tan­daş­la­rın ka­fa­la­rı­na Ka­laş­ni­ko­f’­u da­ya­mış “Kay­ma­ka­mın evi ne­re­de, sav­cı­nın evi ne­re­de, ko­mu­tan ne­re­de?” di­ye so­ru­yor­du. İn­san­lar ne Kay­ma­kam Mus­ta­fa Er­do­ğa­n’­ın evi­ni, ne sav­cı­nın loj­ma­nı­nı gös­te­ri­yor­du. Ya­nıt, “Val­lah bil­mi­yo­rum…” olu­yor­du.

O sı­ra­da kay­ma­kam, sav­cı, or­man iş­let­me şe­fi, ha­ki­min evin­de mi­sa­fir­di­ler. Loj­man il­çe­nin 300 met­re dı­şın­day­dı. Si­lah ses­le­ri­nin ar­dı ar­ka­sı ke­sil­me­yin­ce ne olup bit­ti­ği­ni öğ­ren­mek is­te­di­ler. Jan­dar­ma­nın te­le­fo­nu ce­vap ver­mi­yor­du. Hem Si­irt, hem Şır­nak yö­nün­de­ki te­le­fon hat­la­rı PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan ke­sil­miş­ti… Kay­ma­kam Er­do­ğan, sav­cıy­la mey­da­na yü­rür­ken bir ki­şi, “Ne­re­ye Kay­ma­kam Bey?

İl­çe­yi bas­tı­lar. Sa­kın git­me­yin, si­zi arı­yor­lar” de­di. Kay­ma­ka­mı uya­ran ki­şi, ce­za­evi bas­kı­nın­da ca­nı­nı kur­ta­ran gar­di­yan­dı.
30 yıl ön­ce va­tan­daş kay­ma­ka­mı­na, ko­mu­ta­nı­na, ban­ka­cı­sı­na sa­hip çı­kı­yor, ko­mu­tan­la­rı­na söz ver­di­ği için ce­za­evin­den çık­mı­yor­lar­dı. Ya bu­gün? Ce­za­evi­nin ka­pı­sı­na da­ya­nıp “Kür­dis­ta­n’­ı kur­duk, af çı­kar­dık” de­seler ce­za­evin­de kim­se ka­lır mı? Te­rö­ris­tin hey­ke­li­nin di­kil­di­ğin­den Dev­le­ti­miz ha­ber­siz olur­sa, o gün­ler de gel­mez mi?
Ya­rın: Eruh Kay­ma­ka­mı, va­li­nin kar­şı­sın­da ba­yıl­dı.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Kürdistanı kurduk, af çıkardık...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları