Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bakan kardeşine mahkeme kararı işlemiyor mu?
17/8/2014

Bakan kardeşine mahkeme kararı işlemiyor mu?

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da ka­nun, yö­net­me­lik, mah­ke­me ka­rar­la­rı pek din­len­mi­yor. Bir ba­ka­na, AK­P’­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­ne, AK­P’­ye ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen öğ­ret­men sen­di­ka­sı­na, Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu TÜR­GE­V’­e, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği­’ne, En­sar Vak­fı­’na, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti­’ne sır­tı­nı­zı da­ya­dı­nız mı me­se­le yok. Do­ku­nul­maz olu­yor­su­nuz…Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Reh­ber­lik ve De­ne­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın kar­de­şi Atıf Ala atan­mış­tı. Ba­kan kar­de­şi olun­ca o gö­rev­le­re ge­lin­mez di­ye bir şey yok. Ta­bi­i ki ge­li­nir. Ama Tef­tiş Ku­ru­lu Tü­zü­ğü­’n­de eğer o gö­re­ve ge­le­bil­mek için en az 12 yıl mü­fet­tiş­lik yap­ma ko­şu­lu bu­lu­nu­yor ve Atıf Ala, bu sü­re­yi dol­dur­ma­dan ata­nı­yor­sa bu ka­bul edi­le­mez. Bi­ri­le­ri açar da­va­yı ve Atıf Ala hak­kın­da­ki iş­lem; hu­ku­ka açık­ça ay­kı­rı ol­ma­sı se­be­biy­le oy­bir­li­ğiy­le ip­tal edi­lir.

Ya­sa ve tü­zük iş­le­mi­yor mu?
An­ka­ra 6. İda­re Mah­ke­me­si de 2 Tem­muz 2014’te öy­le yap­tı. Mah­ke­me ka­ra­rı­nın, Ana­ya­sa­’nın 138 ve di­ğer il­gi­li mev­zu­atı uya­rın­ca, en geç 30 gün için­de uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Ama ba­ka­nın kar­de­şi olun­ca Ana­ya­sa da, ya­sa­lar da, Tef­tiş Tü­zü­ğü de bir ke­na­ra bı­ra­kı­lı­yor. Üs­te­lik, mah­ke­me­de sa­vun­ma ya­pı­lır­ken ger­çek du­rum giz­le­ni­yor. O yüz­den­dir ki CHP’­nin hu­kuk­çu mil­let­ve­ki­li Atil­la Kar­t’­la ko­nu­şun­ca şun­la­rı sı­ra­lı­yor:
- Ve­ka­le­ten gö­rev­len­di­ril­me­si bi­le ya­sa­ya açık­ça ay­kı­rı olan Atıf Ala, asa­le­ten ne­den ve han­gi tak­dir yet­ki­siy­le gö­rev­len­di­ril­miş­tir?
- Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da, Reh­ber­lik ve De­ne­tim Baş­kan­lı­ğı­’na ata­ma şart­la­rı­nı ta­şı­yan de­ne­tim ele­man­la­rı mev­cut ol­du­ğu hal­de, bu ya­sal ve zo­run­lu şart­la­rı ta­şı­ma­yan Atıf Ala ne­den gö­rev­len­di­ril­miş­tir?
- Sö­zü edi­len yar­gı­la­ma­da, Ba­kan­lık, Tef­tiş Ku­ru­lu Tü­zü­ğü­’nün yü­rür­lük­te ol­ma­dı­ğı yö­nün­de sa­vun­ma yap­tı. Açık­ça mah­ke­me­ye ya­lan be­yan­da bu­lun­mak an­la­mı­na ge­len bu iş­lem ve uy­gu­la­ma hak­kın­da, ida­ri ve ad­li yön­den in­ce­le­me ve so­ruş­tur­ma­yı baş­la­ta­cak mı­sı­nız? Yok­sa, mev­cut ih­lal sü­reç­le­ri­ni sür­dü­re­cek mi­si­niz? Bu ih­lal­le­ri gör­mez­den mi ge­le­cek­si­niz?

Kim­ler okul mü­dü­rü ya­pı­lı­yor?
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da atı­lan her adım kad­ro­laş­ma­ya ya da di­ni eği­tim ver­me­ye dö­nük… 4 yı­lı­nı dol­du­ran okul mü­dür­le­ri “ev­le­re şen­li­k” bir uy­gu­la­may­la de­ğiş­ti­ri­li­yor. Okul mü­dü­rü ola­bil­mek için Eği­tim Bir-Sen üye­si ol­unma­sı ge­re­ki­yor. TÜR­GEV, En­sar Vak­fı, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti­’n­den bi­ri­nin lis­te­sin­de olunur­sa, ye­ni­den atan­ma şan­sı do­ğu­yor. Ama “ba­kın biz ata­ma ya­par­ken ve­li, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­nin de gö­rüş­le­ri­ni alı­yo­ruz, bun­lar top­lam 40 pu­an ve­re­bi­li­yor” deniliyor. Fakat ata­ma­lar­da asıl önem­li olan Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın pu­anı­dır.
Çün­kü, mü­dür ada­yı­nın be­lir­len­me­sin­de il­çe mil­li eği­tim mü­dü­rü 25, in­san kay­nak­la­rın­dan so­rum­lu şu­be mü­dü­rü 20, il­gi­li şu­be mü­dü­rü de 15 ol­mak üze­re top­lam 60 pu­an ve­re­bi­li­yor. Ata­na­bil­mek için top­lam pua­nın 75 ve üs­tün­de ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Okul mü­dür­lü­ğü­ne ata­dı­ğı­nız ki­şi­nin ne ol­sun da bir­den pua­nı 75’in al­tı­na düş­sün. Açık­ça­sı on­la­rın bi­ri­le­ri­nin pe­şin­de ko­şup ‘ha­mi­li kart ya­kı­nım­dı­r’ lis­te­si­”n­de yer al­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. İş­te, eği­ti­mi ge­tir­dik­le­ri nok­ta bu… Okul yö­ne­ti­ci­le­ri si­ya­set­çi­le­rin, va­kıf ve der­nek­le­rin oyun­ca­ğı ya­pıl­dı. Mü­dür­lük kav­ga­sı kı­ya­sı­ya ya­şan­dı­ğı için so­nuç­la­rı da açık­la­ya­ma­dı­lar.
------------
Di­di­m’­de fes­ti­val
kah­ra­ma­nı
Ta­rih, do­ğa, gü­neş ve hep­sin­den öte sa­hi­lin­de “al­tın ku­m”­uy­la bi­li­nen Di­dim, Ya­zar­lar Fes­ti­va­li­’ne 10. kez ev sa­hip­li­ği yap­tı. Baş­ka bir il ya da il­çe­de ör­ne­ği ol­ma­yan bu fes­ti­val, Di­dim Be­le­di­ye­si­’nin des­te­ğiy­le sür­dü­rü­lü­yor. Di­dim hal­kı ka­dar, bu il­çe­yi ta­til yö­re­si ola­rak se­çen­ler de fes­ti­va­le sa­hip çı­kı­yor.

76 bin nü­fus­lu Di­di­m’­in yaz dö­ne­min­de nü­fu­su or­ta­la­ma 300 bi­ni ge­çi­yor. Di­di­m’­in CHP’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met De­niz Ata­bay, son se­çim­de ra­kip­le­ri­ne fark ata­rak se­çil­di. Tu­rizm­ci Ata­ba­y’­dan bek­len­ti­ler de bü­yük. Di­di­m’­in tu­rizm­den hak et­ti­ği pa­yı ala­ma­dı­ğı­nı, il­çe­nin ta­nı­tı­ma ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu bi­li­yor. İş­te plan­la­ma­la­rı­nı da bu­na gö­re ya­pı­yor. Ta­bi­i ba­zı iş­le­rin yü­rü­me­si için bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın da önem­li öl­çü­de des­te­ği­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor. Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­lih Ban­koğ­lu, Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Mü­dü­rü Ah­met Bü­yü­kars­lan ve di­ğer yet­ki­li­ler gi­bi yö­re es­na­fı da fes­ti­va­le sa­hip çı­kı­yor.

Tüm bun­la­rın ya­nı sı­ra fes­ti­va­lin bir kah­ra­ma­nı var: Hay­ri Kan­de­mir. Ge­çir­di­ği ra­hat­sız­lık so­nu­cu iki gö­zü de gör­me­me­si­ne rağ­men ya­zar­lar fes­ti­va­li­ni ak­sak­sız ola­rak sür­dür­me­yi ba­şa­rı­yor. O, şim­di­den ge­le­cek yı­lın plan­la­rı­nı ya­pı­yor. Kuş­ku­suz, Hay­ri­’yi ba­şa­rı­lı kı­lan da, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ata­bay ve eki­bi­nin ya­nı sı­ra dost­la­rı­nın ver­di­ği des­tek­tir. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met De­niz Ata­bay, “kül­tür, tu­rizm ve ba­rış ken­ti Di­di­m”­in na­sıl de­ğiş­ti­ği, ge­liş­ti­ği­nin gö­rül­me­si için bu yıl ge­len ko­nuk­la­rı, ge­le­cek yıl da bu de­ği­şi­mi gör­me­ye da­vet edi­yor. He­men be­lir­te­lim, Di­di­m’­in bir özel­li­ği de, Tür­ki­ye­’nin 81 ilin­den in­san­la­rın bu­ra­da kar­deş­çe ya­şa­ma­sı­dır.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bakan kardeşine mahkeme kararı işlemiyor mu?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları