Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Onun partideki görevi...
13/8/2014

Onun partideki görevi...

Ab­dul­lah Gül, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı gö­rev sü­re­si­nin so­na er­me­si ne­de­niy­le dün Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de re­sep­si­yon ver­di. Hay­ret, Köş­k’­e SÖZ­CÜ­’yü de da­vet et­ti­ler. Köş­k’­te ko­nu­şu­lan ve me­rak edi­len, Ab­dul­lah Gü­l’­ün, bun­dan son­ra ne ya­pa­ca­ğıy­dı. Her ne ka­dar ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da ol­du­ğu AK­P’­ye dö­ne­ce­ği­ni söy­le­se de, an­la­şı­lı­yor ki Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Gü­l’­ün par­ti­de üst bir gö­rev al­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Ya­ni, Gü­l’­e kı­sa dö­nem­de AKP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı ve Baş­ba­kan­lık yo­lu gö­rün­mü­yor.


Gül, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce AK­P’­ye hiç­bir so­run çı­kar­ma­dı. Ge­len her ya­sa­yı, hu­kuk­çu­la­rın uya­rı­la­rı­na rağ­men im­za­la­dı. Baş­ba­ka­n’­la iyi ge­çin­di. Gü­l’­ün gö­rev sü­re­si 28 Ağus­to­s’­ta bi­ti­yor. Par­ti­ye dö­ne­ce­ği­ni söy­lü­yor. Ge­nel baş­kan­lık ve Baş­ba­kan­lık bek­len­ti­si var­dı. An­cak Er­do­ğan, “Ab­dul­lah Gül kar­de­şi”­nin gö­rev sü­re­si dol­ma­dan, bir gün ön­ce ya­pı­la­cak kon­gre­ye ka­tıl­ma­sı­nın yo­lu­nu da tı­ka­mış ol­du.

AKP kon­gre­sin­de Gül olur mu?
Pe­ki, Ab­dul­lah Gül ne ya­par? Açık­ça­sı, kim­se Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın is­te­me­di­ği bir şe­yi yap­ma­ya kal­kış­maz. Ben­zer bir du­rum CHP’­de ol­sa kı­ya­met ko­par­tı­lır­dı. CHP’­nin de des­tek­le­di­ği Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun se­çi­mi ka­zan­ma­sı için kı­lı­nı bi­le kı­pır­dat­ma­yan ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri dün yi­ne sah­ne­dey­di. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun is­ti­fa­sı­nı is­ti­yor­lar­dı. CHP’­de, çok ses­li­lik var­dır, ge­nel baş­ka­nı eleş­tir­mek var­dır. Ama bu­nu söy­le­yen­le­rin par­ti­ye han­gi dö­nem­de han­gi hiz­met­le­ri yap­tı­ğı­nı da açık­la­ma­la­rı ge­re­kir. Sa­de­ce eleş­tir­mek­le ol­mu­yor.
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 27 Ağus­to­s’­ta, ya­ni gö­rev sü­re­si­nin dol­ma­sı­na bir gün ka­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek AK­P’­nin kon­gre­si­ne gi­der mi? Açık­ça­sı, Gü­l’­ün gi­de­ce­ği­ni kim­se bek­le­mi­yor. Ama Gü­l’­ün sa­bır­la bek­le­ye­ce­ği baş­ka bir şey var.

Gül, o gü­nü bek­le­ye­cek
Gül, gö­rev sü­re­si­nin dol­ma­sın­dan son­ra AK­P’­ye üye ola­cak. Sa­bır­la bek­le­ye­cek. Çün­kü, ken­di­si­ne bir gün ih­ti­yaç ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. AKP de iç so­run­la­ra, kav­ga­la­ra ge­be bir par­ti… İş­te, Gül, par­ti­de iş­ler ka­rış­tı­ğı za­man, par­ti­li­ler bir “a­ğa­bey­”e ih­ti­yaç duy­duk­la­rın­da “Ba­şı­mı­za geç” de­me­le­ri­ni bek­le­ye­cek. Bu da kı­sa sü­re­de ger­çek­leş­me­ye­cek gi­bi gö­zü­kü­yor. Çün­kü Er­do­ğan, Köş­k’­ten par­ti­yi yö­net­me­ye de­vam ede­cek ve kav­ga­la­ra mey­dan ver­me­mek için ça­ba­la­ya­cak.
Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı en iyi ta­nı­yan il­ke­li po­li­ti­ka­cı­lar­dan Ab­dül­la­tif Şe­ne­r’­e Ab­dul­lah Gü­l’­ü ve AK­P’­nin için­de­ki du­ru­mu sor­dum.
Şun­la­rı an­lat­tı: “Bi­ri­le­ri, Ab­dul­lah Gü­l’­ün, kon­gre gü­nü sa­lo­na gi­dip aday ola­ca­ğı­nı bek­li­yor. Böy­le bir şey as­la ol­maz. Gül, şu an­da ak­tif bir şe­ye gir­mez, risk de al­maz. Kı­sa sü­re­de bir şey yap­ma­sı­nı da bek­le­mi­yo­rum. 27 Ağus­to­s’­ta ya­pı­la­cak kon­gre­de, Er­do­ğa­n’­ın be­lir­le­ye­ce­ği ada­yın Ge­nel Baş­kan ola­rak se­çil­me­si ve Baş­ba­kan­lık gö­re­vi­nin de ay­nı ki­şi­ye ve­ril­me­si bek­le­ni­yor. Er­do­ğa­n’­ın be­lir­le­ye­ce­ği is­me kar­şı, par­ti­den bi­ri­le­ri­nin çı­kıp ‘ben de va­rı­m’ di­ye­bi­le­ce­ği­ni ben kes­ti­re­mi­yo­rum. Bel­ki 10 yıl ön­ce Ce­mil Çi­çek, Me­lih Gök­çek böy­le bir şe­ye kal­kı­şa­bi­lir­ler­di. Meh­met Ali Şa­hi­n’­den de böy­le bir çı­kış bek­len­mez. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan kon­gre­nin ba­şın­da ol­ma­say­dı bi­raz gü­rül­tü çı­kar­dı. İş­te, onu en­gel­le­mek ve böy­le bir şey ya­şan­ma­ma­sı için Er­do­ğan, kon­gre­de ola­cak. Kon­gre mü­ca­de­le­sin­de, ‘Er­do­ğan bi­zi çi­ze­r’ kay­gı­sıy­la kim­se ra­hat ha­re­ket ede­mez ve onun is­tek­le­ri­ne kar­şı ge­le­mez.”

Hem ken­di­si­ni, hem ço­cuk­la­rı­nı
Si­ya­set­te, bu­gün si­zin gü­ven­di­ği­niz ki­şi, ya­rın kar­şı­nız­da ola­bi­li­yor. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Cum­hur­baş­ka­nı ol­du ama ço­cuk­la­rı hak­kın­da­ki fez­le­ke­ler or­ta­dan kalk­mış de­ğil. Hu­kuk ih­lal­le­ri söz ko­nu­su. O yüz­den, ay­nı sü­re­cin için­de olan bi­ri­nin Baş­ba­kan ya­pıl­ma­sı kuv­vet­li bir ola­sı­lık. Böy­le­ce, hem ken­di­si­ni, hem de isim­le­ri fez­le­ke­ler­de ge­çen AK­P’­li­le­rin ya­kın­la­rı­nı, ay­nı ola­yın için­de­ki es­ki ba­kan ve ba­kan ço­cuk­la­rı­nı ko­ru­sun.

Ar­tık, bu ta­nı­mın ki­me uy­du­ğu­nu sa­nı­yo­rum tah­min ede­bi­lir­si­niz. AK­P’­nin 27 Ağus­to­s’­ta ya­pı­la­cak kon­gre­sin­de par­ti içi bir kav­ga bek­len­mi­yor. An­cak, uz­man­lar eko­no­mi­nin iyi git­me­di­ği­ni, va­tan­da­şın mut­lu ol­ma­dı­ğı­nı, mil­li ge­li­rin 2007 yı­lın­dan bu ya­na art­ma­dı­ğı­nı da be­lir­ti­yor­lar. Hat­ta, ba­zı eko­no­mik gös­ter­ge­le­ri iyi gös­ter­mek için Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tıy­la bü­rok­ra­si­nin oy­na­ma­lar yap­tı­ğı da bi­li­ni­yor. Ba­sı­nı, yar­gı­yı, hi­za­ya so­kan Er­do­ğan, ken­di­ne bağ­lı bi­rim­le­rin eko­no­mik gös­ter­ge­le­ri­ne mi mü­da­ha­le et­me­ye­cek? Hü­kü­met, ken­di­si­ni ko­ru­mak için ba­sı­na, yar­gı­ya, bas­kı­yı ar­tı­ra­cak, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler, hu­kuk dev­le­ti kav­ram­la­rı ze­de­le­ne­cek. Böy­le bir ya­pı uzun sü­re­li ol­ma­ya­cak. Ya­ni, Tür­ki­ye ye­ni kriz­le­re ge­be… Ba­zen, re­fah ve mut­lu­lu­ğa gi­den yol da, kriz­ler­den ge­çer.

Er­do­ğan, üç dö­ne­mi­ni dol­du­rur­ken, Köş­k’­e çı­kı­yor. Pe­ki par­ti­de üç dö­ne­mi­ni dol­du­ran ör­ne­ğin Bi­na­li Yıl­dı­rım na­sıl AKP Ge­nel Baş­ka­nı ola­cak? An­la­şı­lı­yor ki, AK­P’­de üç dö­ne­mi­ni dol­du­ran­lar, Er­do­ğa­n’­ın gi­di­şiy­le bir­lik­te “üç dö­nem se­çil­me” uy­gu­la­ma­sı­na da son ve­re­cek.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Onun partideki görevi...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları