Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte Fethullah Gülen'i kurtaran belgeler ve PKK ile cevap verilemeyen sorular
3/8/2014

İşte Fethullah Gülen'i kurtaran belgeler ve PKK ile cevap verilemeyen sorular

“A­çı­lım sü­re­ci­” öy­le bir hal al­mış ki, Gü­ney­do­ğu­’da olay­la­rın mer­ke­zi olan il ve il­çe­ler­de ya­şa­nan te­rör ey­lem­le­ri bi­le An­ka­ra­’ya bil­di­ril­mi­yor. Te­rör ör­gü­tü­nün in­ter­net si­te­le­rin­de fo­toğ­raf­la­rıy­la yer alan ey­lem­ler, giz­le­ni­yor, “yo­k” sa­yı­lı­yor. Gü­ney­do­ğu ade­ta “gül­lük-gü­lis­tan­lı­k” gös­te­ri­li­yor. Gü­ven­lik güç­le­ri mü­da­ha­le et­me­di­ği için ör­gü­tün ey­lem­le­ri “o­lay­da­n” bi­le sa­yıl­mı­yor.An­ka­ra­’nın ta­li­ma­tı “gör­me­yin, duy­ma­yın, ko­nuş­ma­yı­n”... İş­te o yüz­den­dir ki Gü­ney­do­ğu­’da son dö­nem­de 9 köy ko­ru­cu­su­nun, 7 as­ke­rin şe­hit edi­li­şi bi­le yok sa­yı­lı­yor. Sı­nır­da üç as­ke­ri­mi­zin PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan şe­hit edil­di­ği Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan res­men açık­lan­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­kan, “Yok yok, on­lar PKK’­lı de­ğil, PYD’­li ya­ni Su­ri­ye­li te­rö­rist­le­r” di­yor. Te­rör ör­gü­tü, “Ey­le­mi biz yap­tı­k” di­yor, Baş­ba­kan “Ha­yır, on­lar yap­ma­mış­tı­r” açık­la­ma­sın­da bu­lu­nu­yor.

Açık­ça­sı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim so­nu­cu­na ka­dar PKK ne ya­par­sa yap­sın, on­la­ra “da­yı­” de­nil­me­ye de­vam ede­cek, üzer­le­ri­ne toz kon­du­rul­ma­ya­cak, ey­lem­le­ri gö­rül­me­ye­cek, “ce­ra­im ra­por­la­rı­”n­da yer al­ma­ya­cak, he­le he­le on­la­ra kar­şı ope­ras­yon as­la ya­pıl­ma­ya­cak.

Gü­len, bu ra­por­lar­la kur­ta­rıl­dı
Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da de­ği­şik dö­nem­ler­de Cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­lar­da ya da hak­kın­da açı­lan da­va­la­rın sey­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­sin­de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len ya­zı­lar et­ki­li ol­muş­tur. Bu bel­ge­le­ri ve ay­rın­tı­la­rı­nı yaz­dı­ğım “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” ki­ta­bın­da gö­re­bi­lir­si­niz.

Em­ni­ye­t’­te “Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma­”nın ol­du­ğu­nun gün­de­me ge­ti­ril­di­ği dö­nem­de, İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Sab­ri Uzun im­za­sıy­la Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­si Baş­sav­cı­lı­ğı­’na 23 Tem­muz 2002 ta­ri­hin­de gön­de­ri­len ya­zı­da, “İlk ola­rak 1991 yı­lın­da gün­de­me ge­len ve son­ra­la­rı da de­vam eden ‘Fet­hul­lah Gü­len yan­lı­sı grup­la­rın, Em­ni­yet Teş­ki­la­tı içe­ri­sin­de kad­ro­laş­ma fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­duk­la­rı­’ şek­lin­de­ki id­di­alar, ka­mu­oyun­da ve Teş­ki­la­tı­mız­da hak­sız ve yan­lış ka­na­at­le­re yol aç­tı­ğı gi­bi, Teş­ki­la­tı­mız ça­lış­ma­la­rı­nı da olum­suz yön­de et­ki­le­mek­te­di­r” di­yor ve ya­zı ekin­de gön­de­ri­len ra­por­da da, böy­le bir ya­pı­lan­ma­nın ol­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

Fet­hul­lah Gü­le­n’­e ce­za ve­ril­miş an­cak er­te­len­miş­ti. Gü­le­n’in avu­kat­la­rı “Bil­gi Edin­me Ka­nu­nu­” çer­çe­ve­sin­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne so­ru­lar yö­nelt­ti ve ken­di­le­ri­ne 3 Mart 2006 ta­ri­hin­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ra­ma­zan Er im­za­sıy­la ve­ri­len ce­vap­ta, “Fet­hul­lah Gü­le­n’­in üye­si ol­du­ğu ve­ya ol­ma­dı­ğı hal­de ken­di­siy­le iliş­ki­len­di­ri­len va­kıf, der­nek, eği­tim ku­rum­la­rı ve sa­ir ku­ru­luş­lar ile ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin bir ör­güt ol­ma­dık­la­rı, te­rör yön­tem­le­ri­ne baş­vur­mak su­re­tiy­le Ana­ya­sal dü­ze­ni de­ğiş­tir­mek ama­cı­nı ger­çek­leş­tir­mek için bir ara­ya gel­dik­le­ri­ne ve ey­lem­de bu­lun­duk­la­rı­na da­ir bir bil­gi ve bel­ge­ye rast­la­nıl­ma­dı­ğın­dan, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­mek­te­di­r” de­nil­di. İş­te bu bel­gey­le ce­za­ya iti­raz edil­di, Gü­len hak­kın­da bu kez be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­di.

Gü­len hak­kın­da An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ay­rı so­ruş­tur­may­la il­gi­li ola­rak Baş­sav­cı­lık Em­ni­ye­t’­e ya­zı gön­de­ri­yor. 22 Ey­lül 2010 ta­ri­hin­de Özel Yet­ki­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Os­man Ça­pa­lı im­za­sıy­la gön­de­ri­len ya­zı­da “Ka­yıt­la­rı­mız­da ya­pı­lan araş­tır­ma­da Türk Ce­za Ka­nu­nu ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati adı al­tın­da bir ör­gü­te rast­lan­ma­mış­tı­r” de­ni­li­yor. İş­te bu ya­zı­dan son­ra sav­cı­lık “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na­” ka­rar ve­ri­yor.
Yıl­lar­ca ce­ma­at­çi ya­pı­lan­ma­ya kol ka­nat ge­ren­ler, şim­di Gü­len için “kır­mı­zı bül­te­n” çı­kart­tır­mak­tan söz edi­yor. PKK’­lı te­rö­rist­le­rin “kır­mı­zı bül­te­n”­i ile il­gi­li so­ru­la­ra ce­vap ver­me­yen İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Gü­le­n’­le il­gi­li her şe­yi or­ta­ya dö­kü­yor, han­gi adım­la­rın atı­la­ca­ğı­nı açık­lı­yor ve kor­ku ha­va­sı ya­ra­tı­yor.

PKK liderleri aranmıyor!
MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, so­ru öner­ge­si ver­me ve ba­sın top­lan­tı­sı yap­ma re­kort­me­ni­dir. 1 Mart 2014’te, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala­’ya önem­li bir so­ru yö­nelt­ti.
Te­rör ör­gü­tü üye ve yö­ne­ti­ci­le­rin­den Mu­rat Ka­ra­yı­lan, Ce­mil Ba­yık, Du­ran Kal­kan, Feh­man Hü­se­yin, Ali Hay­dar Kay­tan, Mus­ta­fa Ka­ra­su, Ba­hoz Er­dal, Be­se Ho­zat, Nu­ri­ye Kes­pir, Elif Pa­zar­cık hak­kın­da ulus­la­ra­ra­sı ya­ka­la­ma ve tev­kif mü­zek­ke­re­si ni­te­li­ğin­de olan “kır­mı­zı bül­te­n” çı­ka­rı­lıp çı­ka­rıl­ma­dı­ğı­nı sor­du. Çün­kü PKK’­lı­la­rın ço­ğu hak­kın­da ha­len “ya­ka­la­ma ka­ra­rı­” bi­le bu­lun­ma­dı­ğı­nı iti­raf et­mek zo­run­da ka­la­cak­lar­dı.

Ef­kan Ala, PKK’­lı­lar­la il­gi­li bu so­ru­ya 15 gün için­de ce­vap ver­me­si ge­re­kir­ken 5 ay­dır ce­vap ver­me­di. Ben­zer bir so­ru Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’a so­rul­du. Boz­dağ, “kır­mı­zı bül­ten var­dır, yok­tu­r” de­me­den, “ki­şi­lik ve özel ya­şa­ma iliş­kin ko­nu­la­r” ol­du­ğun­dan bil­gi ve­ri­le­me­ye­ce­ği­ni aktardı.

Şu bi­lin­sin ki, PKK’­nın yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ço­ğu hak­kın­da “ya­ka­la­ma ka­ra­rı­” bi­le bu­lun­mu­yor. Hükümet için varsa yoksa Fethullah Gülen… Tür­ki­ye ne­re­den ne­re­ye gel­di.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte Fethullah Gülen'i kurtaran belgeler ve PKK ile cevap verilemeyen sorular

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları