Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Efsane komutan Engin Alan, Saygı Öztürk'e konuştu: Biz çektik, onlar çekmesin... 1. bölüm
28/7/2014

Efsane komutan Engin Alan, Saygı Öztürk'e konuştu: Biz çektik, onlar çekmesin... 1. bölüm

Çoğu tanıdık isimler, tanıdık simalardı. “Balyoz”da, “Ergenekon”da, “Odatv” soruşturmalarında ilk onları görmüşlerdi. Bir dönemin kudretli emniyet mensuplarına, bir dönem emrinde çalışanlar tarafından kelepçe vuruluyor, sağlık kontrolüne kelepçeli olarak götürülüyorlardı. O an kimi kelepçeli ellerini havaya kaldırıyor, kimi 17-25 Aralık’ta isimleri rüşvet, yolsuzluk olaylarına karışan siyasetçi çocuklarına göndermelerde bulunuyordu.Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yıllarca komutanlık yapmış, Kuzey Irak’ta, Türkiye’nin güneyinde teröre karşı mücadele vermiş komutan Engin Alan, gözaltına alındığı o günü, Emniyet’e götürülüşünü, gözaltı saatlerini, Beşiktaş Adliyesi’ne götürülüşünü anımsadı. Komutanlar büyük bir kumpasla karşı karşıya olduğunu biliyor, nasıl bir tuzağa düşürüldüklerini anlamaya çalışıyorlardı.

YAPILANLARI UNUTMADIK
Emekli Korgeneral Engin Alan’ın, Emniyet’e kelepçeli olarak götürülen, gece yarılarına kadar sorgu için bekletilenlerle ilgili haberleri, ailelerinin adliye kapısı önündeki durumunu görünce içi yandı. Elindeki gazetedeki fotoğraflara baktı, ilk sözü şöyle oldu:
“Bize yapılanları asla unutmadık, unutmayacağız. Ancak bize yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar onlara yapılmasın. Bakın bizi ne hale getirdiler. Biz çektik, hiç değilse şimdikiler daha adil şekilde yargılansın. Adaletin çivisi çıkmış. Hukukun bir gün herkese lazım olduğunu hatırlatmak istiyorum.”
Polislere yönelik operasyonu yakından izleyen eski meslektaşları da vardı. Cezaevine düşürülen bir dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, “Emniyet’te cemaatçi yapılanma asla söz konusu değildir. Emniyet’i yıpratmak için bunlar ortaya atılıyor” diyenlerin inadına, “Emniyet’te cemaat yapılanması”na dikkat çeken, sonunda kendisine kumpas kurulan Celal Uzunkaya, cezaevlerine düşürülen şimdinin genel müdür yardımcısı Faruk Ünsal bu işin nereye gideceğini merak edenlerden…
Hanefi Avcı’nın yılları cezaevinde geçmişti. Onlar, bu davanın şikayetçileri arasında yer alacak, büyük bir hesaplaşmanın tarafları olacak.
Kimse kendilerine yapılanları unutmamıştı. Ama haksızlıkları da görüyor, kendilerine yapılanların onlara yapılmasını asla onaylamıyor.

5 YAKINIMI KAYBETTİM
“Balyoz”, “Ergenekon” gibi davalarda gözaltına alınan, cezaevine konulanlar neler yaşamıştı ki… Engin Paşa, “Sönen istikballer, yıkılan hayaller oldu. Ben cezaevindeyken annemi, damadımı ve 3 yakınımı kaybettim. Cevap verme hakkımız yokken acımasızca yargısız infazlara tabi tutulduk. Bu kumpası, katakullileri planlayan, uygulayan, bunlara destek olanların kimler olduğunu biliyoruz. Bizi cezaevine düşürenlerin hiçbiri masum değil” diyor.
NEDEN AYAĞA KALKMADI?..
Başbakan Tayyip Erdoğan, miting meydanlarında, “Ayağa kalkmayan komutan oldu. Şimdi onun nerede olduğunu biliyorsunuz” diyor ve dönemin Kolordu Komutanı Engin Alan’ın cezaevinde olduğunu işaret ediyordu. Gerçekten Engin Alan, Gelibolu’daki törende niçin ayağa kalkmamış, Erdoğan’ı konuşmasından sonra niçin alkışlamamıştı. Engin Paşa’dan dinliyorum:
“18 Mart törenlerinin sorumlusu Kolordu Komutanlığı’dır. Başbakan, 2004’teki törenlere Çanakkale’den iki bakanla geldi. Kendilerini ayakta karşıladım. Bana ‘afiyettesiniz inşallah’ dedi. Ben de ‘sağ olun’ dedim. Tokalaştık. Başbakan tören konuşmasında herkese teşekkür etti, bir tek Kolordu Komutanlığı-mıza teşekkür etmedi. Bunun üzerine Başbakan’ı alkışlamadım ve ayağa kalkmadım. Bugün olsa yine alkışlamam, yine yerimden kalkmam. Aradan bir yıl geçti, 2005’teki törene katılan Başbakan ilk Kolordu’ya teşekkür etti.”
17 Aralık olmasaydı cezaevinde yatmaya devam edecektik!..
En­gin Pa­şa, is­ter is­te­mez “Bal­yo­z”­a gi­ri­yor. Bal­yoz as­ker­le­re öy­le in­di­ril­miş­ti ki ade­ta hep­si­ni ez­miş­ti. Türk as­ke­ri ca­mi­si­ni bom­ba­la­ya­cak, ken­di uça­ğı­nı dü­şü­re­cek­miş. En­gin Pa­şa is­yan edi­yor:
“Bal­yo­z’­da bir tek doğ­ru yok. Sa­mi­mi­yet­le söy­lü­yo­rum, eğer o se­mi­ner bir dar­be pla­nı ol­muş ol­say­dı, çı­kar, ‘e­vet biz dar­be ya­pa­cak­tık ama bu­nu be­ce­re­me­di­k’ der­dim. Ama AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik, ‘Bal­yoz, bal gi­bi bir dar­be te­şeb­bü­sü­dü­r’ di­yor. Pe­ki ben de çı­kıp ‘17-25 Ara­lık olay­la­rı şu­dur-bu­du­r’ der­sem ne ola­cak? Hü­se­yin Çe­lik sen kim­sin? Ha­kim mi­sin, sav­cı mı­sın? Sen ne bi­li­yor­sun? Hü­se­yin Çe­lik bir da­ha ‘Bal­yoz bal gi­bi dar­be pla­nı­dı­r’ de­sin ken­di­si­ne çok ağır ce­va­bım olur.
17 Ara­lık olay­la­rıy­la il­gi­li ‘yar­gı­sız in­faz, giz­li­li­ğin ih­la­li va­r’ di­yen­ler, bi­ze ne­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı bil­mi­yor mu? En bü­yük in­faz­la­ra biz­ler uğ­ra­dık. An­cak şu bir ger­çek ki, 17-25 Ara­lık olay­la­rı ya­şan­ma­mış ol­say­dı biz ce­za­evin­de, bü­tün hu­kuk­suz­luk­la­ra rağ­men yat­ma­ya de­vam eder­dik.”

SÜRECİN SONU BAĞIMSIZLIK
En­gin Alan Pa­şa, bu ka­dar ağır hu­kuk­suz­luk­lar­la kar­şı ol­duk­la­rı­nı vur­gu­lar­ken, ak­la “çö­züm sü­re­ci­”y­le il­gi­si olup ol­ma­dı­ğı ge­li­yor. En­gin Alan, “E­vet, bi­ze ya­şa­tı­lan­la­rın çö­züm sü­re­ciy­le ya­kın­dan il­gi­si va­r” id­di­asın­da bu­lu­nu­yor.
Te­rör ör­gü­tüy­le yü­rü­tü­len te­mas­la­ra dik­kat çe­ki­yor. Şu an­da gö­rüş­me­le­rin “a­na dil­de eği­tim, Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öz­gür­lük ve özerk­li­k” üze­rin­de yü­rü­dü­ğü­nü öne sü­rü­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor:
“Te­rör­le mü­ca­de­le edil­mi­yor. Va­li ope­ras­yon için onay ve­rir­se as­ker ope­ras­yo­na çı­ka­bi­le­cek. O onay­lar da ve­ril­mi­yor. Bu işin so­nu Ba­ğım­sız Bir­le­şik Kür­dis­tan. Böl­ge­miz­de çok önem­li ge­liş­me­ler olu­yor ve her olay ül­ke­miz­le ya­kın­dan il­gi­li. Kom­şu­muz Irak üç par­ça­lı ha­le gi­di­yor. Bar­za­ni de bu fır­sa­tı kul­la­nı­yor. Ge­liş­me­ler­den en bü­yük za­ra­rı Türk­men­ler gö­rü­yor. Ker­kük el­den çık­tı. İs­ra­il için Ku­düs ney­se, Bar­za­ni için de Ker­kük de ay­nı­sı­dır. Bar­za­ni, bun­dan son­ra Ker­kü­k’­ten çık­ma­ya­cak­tır.”
Söz Ira­k’­tan açıl­mış­ken, ay­lar­dır PKK’nın elin­de re­hi­n tutulan Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz ça­lı­şan­la­rı­nı anı­yo­ruz ve on­la­rın böy­le kut­sal bir gün­de ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.

YARIN: EKMELEDDİN İHSANOĞLU İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Efsane komutan Engin Alan, Saygı Öztürk'e konuştu: Biz çektik, onlar çekmesin... 1. bölüm

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları