Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Başkanın, şaşırtan milyonlarca lirası...
9/7/2014

Başkanın, şaşırtan milyonlarca lirası...

AKP hü­kü­me­ti­nin ilk ic­ra­atı, 10 Ocak 2003’te “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­”nı kal­dır­mak ol­muş­tu. O yüz­den­dir ki, ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­ra “Ne­re­den Bul­dun?” di­ye so­ru­la­mı­yor. Ka­mu gö­rev­li­le­ri için “Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­” ise yü­rür­lük­te…Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­den son­ra Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çi­len Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun, Trab­zo­n’­da Yıl­dız­lı Gü­ven Has­ta­ne­si­’nin sa­hi­bi Ha­san Gü­ve­n’­den 4 adet 700’er bin li­ra­lık se­net al­dı­ğı­nı bel­ge­ler­le or­ta­ya koy­muş­tuk. Güm­rük­çü­oğ­lu, has­ta­ne­nin 2 mil­yon li­ra­lık his­se­da­rı ol­du­ğu­nu an­cak hiç­bir bel­ge­de adı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ya­ni “gü­ve­ne da­ya­lı­” bir or­tak­lık­mış. Aca­ba yi­ne mal be­ya­nın­da, şir­ket­le­rin bel­ge­le­rin­de gös­te­ril­me­yen “gü­ve­ne da­ya­lı­” kaç or­tak­lı­ğı var?

Mal be­ya­nın­da yok…
İn­san şu­nu me­rak edi­yor, has­ta­ne­ye 2 mil­yon li­ra­lık or­tak­lı­ğı hiç­bir bel­ge­de yer al­ma­yan, has­ta­ne sa­hi­bi ve baş­he­ki­me bu ka­dar gü­ven du­yan Güm­rük­çü­oğ­lu, ala­cak­lı ola­rak ni­çin 2 mil­yon 800 bin li­ra için se­net dü­zen­le­ti­yor? Se­net­le­rin üçü­nü özel ka­lem mü­dü­rü tah­sil edi­yor. Dör­dün­cü se­ne­din 450 bin li­ra­sı ek­sik öde­nin­ce, has­ta­ne­nin ala­cak­la­rı­na ted­bir koy­du­ru­yor. İş­te, bun­dan son­ra se­net-se­pet or­ta­ya dö­kü­lü­yor.

Kalp has­ta­ne­si ola­rak açı­lan has­ta­ne­nin, ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­si için Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun “yar­dım­cı ol­du­ğu­” söy­le­ni­yor. An­cak Baş­kan, o dö­nem müs­te­şar­lık­tan ay­rıl­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. He­men ek­le­ye­lim, ye­ri­ne ge­len ve has­ta­ne­nin ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­siy­le il­gi­li ona­yı ve­ren müs­te­şar da, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun okul dö­ne­min­de­ki ev ar­ka­da­şı…
Bir bü­rok­ra­tın, has­ta­ne­ye söz­de “gü­ve­ne da­ya­lı­” ola­rak 2 mil­yon li­ray­la or­tak ol­ma­sı, son­ra his­se­le­ri­ni 2 mil­yon 800 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da sat­ma­sı in­sa­nı şa­şır­tı­yor. Müs­te­şar­lı­ğı, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de aca­ba Güm­rük­çü­oğ­lu bu pa­ra­yı na­sıl ka­zan­dı di­ye de me­rak edi­yor­su­nuz. Da­ha­sı, has­ta­ne­nin his­se­da­rı ol­du­ğu­nu mal be­ya­nın­da gös­ter­di mi? Öğ­re­ni­yo­ruz ki mal be­ya­nın­da gös­ter­me­miş. O za­man ya­sa ih­lal de edil­miş ol­mu­yor mu?

Ba­kan­lı­ğa suç du­yu­ru­su
Has­ta­ne baş­he­ki­mi­nin, se­net­le­rin or­ta­ya dö­kül­me­sin­den son­ra bir tu­ta­nak dü­zen­le­yip, Or­han Güm­rük­çü­oğ­lu­’n­dan 2 mil­yon li­ra­yı “gü­ve­ne da­ya­lı­” ola­rak al­dık­la­rı­nı ve hiç­bir bel­ge­de is­mi yer al­ma­dan his­se­dar yap­tık­la­rı­nı söy­le­me­si, bu ola­yın so­ruş­tu­rul­ma­sı önün­de en­gel oluş­tur­maz.
CHP’­nin Trab­zo­n’­da bir mil­let­ve­ki­li var. Vol­kan Ca­na­li­oğ­lu, Ka­ra­de­niz fık­ra­la­rı an­lat­mak­tan, ola­yın üze­ri­ne faz­la gi­de­me­di ve sa­de­ce İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’na, ye­rel ba­sın­da­ki ha­ber­le­rin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da so­ru öner­ge­si ver­mek­le ye­tin­di. Oy­sa Trab­zon kay­nı­yor, üzer­le­rin­de­ki bas­kı­la­ra rağ­men Trab­zo­n’­da­ki ba­zı ga­ze­te­ler baş­ka­nın mil­yon­la­rı­nı, se­net­le­ri­ni gün­dem­de tu­tu­yor.
CHP Bo­lu Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can, ili­nin me­se­le­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men ko­nu üze­rin­de önem­le du­ru­yor. Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğına suç du­yu­ru­su­nu avu­ka­tı Ha­luk Pek­şen ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’na da baş­vur­du. O di­lek­çe­ler­de ba­kın han­gi ge­rek­çe­ler var:

“Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şa­rıy­ken, 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te­dir. Her ka­mu ça­lı­şa­nı gi­bi mal bil­di­ri­mi yü­küm­lü­lü­ğü al­tın­da bu­lu­nan şi­ka­yet edi­le­nin, ka­mu ça­lı­şa­nı ola­rak el­de et­ti­ği ge­lir­le­ri, ya­şa­ma stan­dar­dı ile har­ca­ma­la­rı ara­sın­da uyar­lı­lık ol­ma­dı­ğı yö­nün­de, son de­re­ce önem­li söy­len­ti­ler ka­mu­oyun­da yer al­mak­ta­dır.

3. de­re­ce kan ba­ğı olan­lar…
Ni­te­kim, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun ala­cak­lı­sı ol­du­ğu ve na­mı­na dü­zen­le­nen 4 ay­rı se­net be­de­li ola­rak tah­sil edi­len top­lam 2 mil­yon 800 bin li­ra­, mal bil­di­ri­mi be­ya­nın­da gös­te­ril­me­miş. Açık­ça, Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nun hük­mü­nü ih­lal ede­rek, suç iş­le­miş­tir.”

Baş­kan Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun, ka­mu­oyun­da so­ru işa­ret­le­ri­ne ne­den olan bu id­di­alar­dan kur­tul­ma­sı için hak­kın­da baş­la­tı­la­cak in­ce­le­me-so­ruş­tur­ma bir fır­sat ola­cak­tır. So­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­yen Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can, yal­nız baş­ka­nın de­ğil 3. de­re­ce­ye ka­dar kan ve sıh­ri ak­ra­ba­la­rı­nın mal var­lık­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı­nı, ban­ka he­sap­la­rı­nın kon­trol edil­me­si­ni is­ti­yor ve bu du­rum­da ger­çek­le­rin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor. Da­ha­sı, Baş­kan Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun açı­ğa alın­ma­sı, ar­dın­dan gö­rev­den ih­raç edil­me­si ve Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın da ge­rek­li­li­ği­ni be­lir­ti­yor.

He­men be­lir­te­lim, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Mül­ki­ye Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı İs­ma­il Ca­nak­lı, 30 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le şi­ka­yet di­lek­çe­si­ni, il­gi­si ne­de­niy­le Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne gön­der­di. Eğer si­ya­si bir ka­yır­ma ve mü­da­ha­le ol­maz­sa, Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nu zor gün­ler bek­li­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Başkanın, şaşırtan milyonlarca lirası...

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları