Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Fener'den Diyanet'e iki transfer ve Hayati Beyin 700 binlik saati unutturma çabası
15/4/2014

Fener'den Diyanet'e iki transfer ve Hayati Beyin 700 binlik saati unutturma çabası

23 Ni­san tö­ren­le­ri yak­laş­tık­ça, din te­ma­lı ça­lış­ma­lar da yo­ğun­la­şı­yor. Tö­ren­ler­de ma­kam kol­tuk­la­rı­na sem­bo­lik ola­rak otur­tu­la­cak ço­cuk­lar için ba­zı okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne “se­çi­le­cek öğ­ren­ci­nin an­ne­si ba­şör­tü­lü ol­su­n” de­nil­di. İn­san­la­rın ba­şör­tü­lü-ba­şör­tü­süz di­ye ay­rıl­dı­ğı gün­ler ya­şı­yo­ruz.


AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin bu­lun­du­ğu Ana­do­lu­’da­ki il­ler­de “di­n” te­ma­lı prog­ram­lar hiç ek­sik ol­mu­yor. Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen va­kıf­lar yo­ğun bir prog­ram yü­rü­tü­yor. Şim­di­ye ka­dar adı du­yul­ma­mış der­nek­ler sah­ne­de. Ya­pa­cak­la­rı et­kin­lik­le­ri bil­bord­lar­da du­yu­ru­yor­lar. AK­P’­li be­le­di­ye­ler bun­la­rın ça­lış­ma­la­rı­na des­tek olu­yor, böy­le­ce bir ta­ba­nı da elin­de tut­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Ge­nel mü­dü­rü de yar­dım­cı­sı da De­niz Fe­ner­li

Di­ya­net Vak­fı­’nın ça­lış­ma­la­rı da ek­sik ol­mu­yor. Di­ya­net Vak­fı­‘nın üst yö­ne­ti­mi, De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği­’n­de da­ha ön­ce ça­lı­şan ki­şi­le­rin kon­tro­lü­ne geç­ti. Ör­nek mi is­ti­yor­su­nuz, bu­yu­run:
Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­’n­da 17 Mart 2011’de Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len, 8 Ağus­tos 2012’de Va­kıf Ge­nel Mü­dü­rü ya­pı­lan İs­ma­il Pa­la­koğ­lu, da­ha ön­ce De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ta­nı­tım ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü ola­rak gö­rev ya­pı­yor­du. Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı­’n­da 14 Ha­zi­ran 2011 ta­ri­hin­de Dış İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len, 23 Ocak 2012’de Va­kıf Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı ya­pı­lan Mus­ta­fa Tut­kun da da­ha ön­ce De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Mü­dü­rü ola­rak ça­lı­şı­yor­du. Ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­sıy­la bir­lik­te De­niz Fe­ne­ri­’n­den Di­ya­ne­t’­e trans­fer­ler de ol­du. İn­san me­rak edi­yor, bu ki­şi­ler De­niz Fe­ne­ri so­ruş­tur­ma­sın­da yar­gı­la­nı­yor mu?
Po­li­ti­ka üs­tü ol­ma­sı ge­re­ken Di­ya­net ve Di­ya­net Vak­fı­’y­la il­gi­li gün geç­mi­yor ki önem­li id­di­alar, so­ru öner­ge­le­ri gün­de­me ge­ti­ril­me­sin. Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, olup bi­ten­le­ri gör­mez­lik­ten gel­me­ye de­vam edi­yor. Bu ko­nu­da, MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri kap­sam­lı öner­ge­ler ha­zır­lı­yor. Ba­ka­lım ce­vap ve­re­bi­le­cek­ler mi?
-------------
Ha­ya­ti Bey, Güm­rük bü­rok­rat­la­rı­na suç iş­le­ti­yor

Top­lum­da say­gı du­yu­lan ba­zı in­san­la­rın, 17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan son­ra mas­ke­le­ri düş­tü. Mas­ke­le­ri dü­şün­ce de, bun­lar ara­sın­dan ba­zı­la­rı “Kürt ol­du­ğum için bun­lar ba­şı­ma gel­di­” ya­la­nı­na sa­rıl­dı. Bu ül­ke­de en yük­sek gö­rev­le­re ge­lin­di­ği za­man “Kürt ol­du­ğu­nuz içi­n” o ma­kam­la­ra ge­ti­ril­di­ği­ni­zi söy­le­mi­yor­su­nuz ama adı­nız yol­suz­luk, rüş­vet id­di­ala­rı­na ka­rış­tı­ğı için is­ti­fa et­ti­ri­lin­ce, Kürt ol­du­ğu­nuz için ba­şı­nı­za bun­la­rın gel­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­yor­su­nuz… Bu ayıp da si­ze ye­ter…” de­ni­le­bi­lir.

Eko­no­mi eski Ba­kanı Za­fer Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­len ve adı­na da “he­di­ye­” de­ni­len 700 bin li­ra­lık saa­ti bu kö­şe­de sık­ça gün­de­me ge­ti­ri­yor, bel­ge­si gös­te­ri­le­me­yen saa­te el ko­nul­ma­sı, ba­kan hak­kın­da ka­çak­çı­lık­tan iş­lem ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni il­gi­li ya­sa mad­de­le­riy­le ha­tır­la­tı­yo­rum. Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, es­ki Ba­kan hak­kın­da iş­lem baş­lat­mı­yor. Ama ben­zer du­rum­da bir baş­ka­sı ol­sa, o saa­te çok­tan el ko­nul­muş, güm­rük mü­fet­tiş­le­ri so­ruş­tur­ma üs­tü­ne so­ruş­tur­ma yü­rü­tü­yor ola­cak­tı.

Ko­nu­yu bu kö­şe­de sık­ça gün­de­me ge­tir­me­miz­den son­ra MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ya­zı­cı­’ya so­ru­lar yö­nelt­ti. Ba­kan, “Gi­riş çı­kış ya­pan yol­cu­la­rın giy­si­le­ri, sa­at, göz­lük, kol­ye, te­le­fon gi­bi şah­si kul­la­nı­ma mah­sus eş­ya­la­rı­nın kon­tro­lü ya­pıl­ma­mak­ta­dır. Eş­ya­nın ti­ca­ri ni­te­lik­te ol­du­ğu sü­bu­ta er­me­dik­çe güm­rük mev­zu­atı açı­sın­dan iş­lem ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil­di­r” de­di.

Ba­ka­nın ce­va­bı ko­nu­yu açık­la­ma­da ye­ter­siz ka­lı­yor. Şöy­le ki; söz ko­nu­su sa­at “yol­cu be­ra­be­ri eş­ya­” ola­rak ni­te­len­di­ri­le­mez. Çün­kü 700 bin li­ra­lık sa­at, saa­ti ge­ti­ren ki­şi­nin şah­sı­na ait bir eş­ya de­ğil. Ni­te­kim anı­lan ki­şi saa­ti Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın Özel Ka­lem Mü­dü­rü­’ne tes­lim et­ti­ği­ni söy­lü­yor. Za­fer Çağ­la­yan da saa­ti sa­tın al­dı­ğı­nı, pa­ra­sı­nı öde­di­ği­ni ve mal be­yan­na­me­sin­de gös­ter­di­ği­ni açık­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın yurt dı­şın­dan ge­lir­ken be­ra­be­rin­de ge­tir­me­di­ği bir eş­ya, ken­di­si için de Güm­rük Mev­zu­atı açı­sın­dan şah­si eş­ya­sı ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­mez.
Saa­ti be­ra­be­rin­de ge­ti­ren ki­şi­nin, sa­at­le il­gi­si ol­ma­dı­ğı net bir şe­kil­de or­ta­ya çık­tı. De­ğe­ri 700 bin li­ra olan bir eş­ya, baş­ka­sın­dan alın­ma­sı ha­lin­de öde­me­si ya­pıl­sın ya da ya­pıl­ma­sın ti­ca­ri ma­hi­yet­te ol­du­ğu ka­bul edi­lir. Ni­te­kim yurt dı­şın­dan it­hal edi­len bir eş­ya­yı, pa­ra­sız al­mış ol­sa­nız bi­le, eş­ya ile il­gi­li Güm­rük Ver­gi­le­ri­ni öde­mek zo­run­da­sı­nız.

Saa­ti ge­ti­ren ki­şi, ken­di­ne ait ol­ma­yan bir eş­ya­yı Güm­rü­ğe be­yan et­me­ye­rek Ka­çak­çı­lık­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’nu ih­lal et­ti. Es­ki ba­kan Za­fer Çağ­la­yan, saa­tin ya­ban­cı men­şe­li ol­du­ğu­nu bi­le­rek, hiç­bir Güm­rük bel­ge­si ol­ma­dan tes­lim ala­rak ay­nı ka­nu­nu çiğ­ne­di. Bu du­rum ay­rın­tı­la­rıy­la or­ta­ya çık­ma­sı­na rağ­men gö­re­vi­ni yap­ma­yan baş­ta Ba­kan Ha­ya­ti Ya­zı­cı ol­mak üze­re il­gi­li Güm­rük bü­rok­rat­la­rı da suç iş­le­me­ye ve ka­mu­oyu­nu ya­nılt­ma­ya de­vam edi­yor.

Unut­ma­ya­lım, bu dev­ran hep böy­le git­mez. Dö­nem de­ği­şir, bu­gün kol­tu­ğu­nu ko­ru­mak uğ­ru­na ya­sa­la­rı uy­gu­la­ma­yan­lar, ken­di­le­ri­ni yar­gı kar­şı­sın­da bu­lur­lar…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Fener'den Diyanet'e iki transfer ve Hayati Beyin 700 binlik saati unutturma çabası

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları