Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Bu yasağı da AKP başlattı
8/4/2014

Bu yasağı da AKP başlattı

Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra, imar ran­tı kı­sa­ca son yıl­lar­da si­ya­si­le­rin isim­le­ri­nin ka­rış­ma­dı­ğı olay ne­re­dey­se kal­ma­dı. Olup bi­ten­le­re kar­şın, san­ki hiç böy­le bir şey ol­ma­mış gi­bi, isim­le­ri ka­rı­şan­lar da ala­bil­di­ği­ne ra­hat… Çı­kıp, “Hak­kı­mız­da so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­sun, bi­zim­le il­gi­li ne id­di­a var­sa he­sa­bı­nı ve­re­li­m” di­ye­mi­yor­lar.


İs­ti­fa et­ti­ri­len ba­kan­lar­la il­gi­li TBMM’­de ku­ru­la­cak so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu, bü­yük bir ola­sı­lık­la es­ki ba­kan­la­rı yü­ce di­va­na sevk et­me­ye­cek. An­cak unut­ma­ya­lım, bu iş­ler za­ma­na bağ­lı de­ğil. Ba­kar­sı­nız hü­kü­met de­ği­şir, TBMM’­de­ki tab­lo de­ği­şir bu­gün he­sap ver­me­le­ri en­gel­le­nen­ler, ken­di­le­ri­ni Yü­ce Di­van kar­şı­sın­da bu­la­bi­lir. Bu­nun geç­miş­te de ör­nek­le­ri var.
“Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen da­va­lar­la il­gi­li ola­rak, AKP yet­ki­li­le­ri “O­lay yar­gı­ya in­ti­kal et­miş­tir. Yar­gı­da ak­la­nıp gel­sin­le­r” di­yor­du. Ba­kan­lar hak­kın­da­ki o ağır id­di­ala­ra rağ­men “ak­la­nıp gel­sin­le­r” di­yen AK­P’­li ne­re­dey­se yok. O yüz­den çağ­rı gö­re­vi es­ki ba­kan­la­ra dü­şü­yor. Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­le­ri­ni ken­di­le­ri is­te­me­li… Bu­nun da ör­nek­le­ri var. Geç­miş­te hak­kın­da id­di­alar bu­lu­nan ba­zı si­ya­set­çi­ler, Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­le­ri­ni ken­di­le­ri­ is­te­miş­ti. Şim­di sı­ra si­ze gel­di.

“Giz­li­” dam­ga­sı var­mış…

Eğer so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­ru­lur­sa, bu ko­mis­yo­nun ça­lış­ma­la­rı uza­maz. Çün­kü, fez­le­ke­de her şey ya­zı­lı. AKP, es­ki ba­kan­la­rı­nın Yü­ce Di­va­n’­a gön­de­ril­me­si­ni ko­lay ko­lay ka­bul et­mez. Açık­ça­sı, “bir şey yok­tu­r” de­ni­lip dos­ya­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı yo­lu­na gi­di­le­ce­ği­nin işa­ret­le­ri şim­di­den gö­rü­lü­yor.
TBMM’­ye ge­len fez­le­ke­nin ek­le­ri mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor. Ba­kan­lar­la il­gi­li id­di­ala­rın mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si­nin önü ke­si­li­yor. Üs­te­lik bun­la­rı ya­par­ken, geç­miş dö­nem­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı ör­nek gös­te­ri­yor­lar. An­cak bu ko­nu­da ger­çek­ler söy­len­mi­yor.

Ney­miş efen­dim, 17 Ara­lık 2013 ope­ras­yo­nu ile il­gi­li fez­le­ke­de ya­zı­nın üze­rin­de “giz­li­” dam­ga­sı var­mış. İş­te “giz­li­” dam­ga­sı ge­rek­çe gös­te­ri­lip, fez­le­ke­le­rin ekin­de yer alan dos­ya­lar mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nul­ma­dı­ğı gi­bi, in­ce­le­me­le­ri­ne de fır­sat ve­ril­mi­yor.
Geç­miş­te es­ki Baş­ba­kan Me­sut Yıl­maz ve 28 ba­kan­la il­gi­li TBMM’­ye fez­le­ke­ler gel­di. Hiç­bi­rin­de bu­gün ya­şa­nan so­run­lar çık­ma­dı. Çün­kü ge­len ya­zı­lar ve ek­le­ri tüm mil­let­ve­kil­le­ri­nin in­ce­le­me­si­ne açık­tı. Ko­mis­yon üye­si ol­sun, ol­ma­sın her­kes bun­la­rı in­ce­li­yor, not alı­yor, ba­kan­la­rın han­gi bel­ge­ler­le suç­lan­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yor­du.

O fez­le­ke­ler ve­kil­le­re açık­tı

Tur­han Gü­ven, mil­let­ve­kil­li­ği, DYP’­nin TBMM Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de de bu­lun­du. Sü­ley­man De­mi­re­l’­in Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı yap­tı. Gü­ve­n’­in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ba­zı ba­kan­lar­la il­gi­li ih­bar­lar de­ğer­len­di­ril­di, in­ce­le­me­ler ya­pıl­dı.
Baş­ba­kan Sü­ley­man De­mi­re­l’­in ona­yıy­la, fez­le­ke­ler TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na “giz­li­” dam­ga­lı ola­rak gön­de­ril­di. Dö­ne­min TBMM Baş­ka­nı Hü­sa­met­tin Cin­do­ru­k’­la ya­pı­lan gö­rüş­me­de, gön­de­ri­len fez­le­ke­le­rin ilk bir­le­şim­de TBMM Baş­kan­lı­ğı­’nın su­nuş­la­rı bö­lü­mün­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Böy­le de ya­pıl­dı. Tur­han Gü­ve­n’e, ni­çin böy­le ya­pıl­dı­ğı­nı sor­dum. Şun­la­rı söy­le­di:

“Bu­ra­da­ki amaç, fez­le­ke­le­rin TBMM Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan oku­nup bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri­nin in­ce­le­me yap­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tı. İn­ce­le­me ya­pıl­ma­dan, bir mil­let­ve­ki­li­nin so­ruş­tur­ma ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, bu iş­lem TBMM iç­tü­zü­ğü­ne de ay­kı­rı de­ğil­di. An­cak 55 mil­let­ve­ki­li im­za­sıy­la so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı ta­le­bi gel­me­di. Böy­le­ce ev­rak­lar baş­kan­lık­ta kal­dı.

O dö­nem­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nu­lan fez­le­ke­le­rin, ek­le­ri de mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­si­ne ola­nak sağ­la­nı­yor­du. Bu­gün, ay­nı ola­nak sağ­lan­mı­yor ve fez­le­ke­le­rin ek­le­ri mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor. Böy­le bir uy­gu­la­ma­da yan­lış­lık var­dır. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ne su­nul­ma­sın­dan son­ra ba­na gö­re giz­li­lik baş­lar. Di­ğer bir de­yiş­le her mil­let­ve­ki­li fez­le­ke­le­ri in­ce­le­ye­bi­lir ve so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı için im­za top­la­nır ve ko­mis­yon ku­ru­lur­sa giz­li­lik o za­man baş­lar. Mec­lis iç­tü­zü­ğü de böy­le der. Şim­di ise mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi­si­ne su­nul­ma­sı ge­re­ken fez­le­ke­ler, mil­let­ve­kil­le­rin­den giz­le­ni­yor, in­ce­le­me­le­ri­ne fır­sat ve­ril­mi­yor. Bu du­rum Ana­ya­sa ve iç­tü­zü­ğe ay­kı­rı­dır.”

DYP’­nin es­ki TBMM Grup Baş­kan­ve­ki­li hu­kuk­çu Tur­han Gü­ve­n’­in söz­le­ri­ni ya­ba­na at­ma­ya­lım. Ay­nı şey­le­ri hu­kuk­çu es­ki ba­kan­lar­dan Be­kir Sa­mi Da­çe de söy­lü­yor. Fez­le­ke­le­ri mil­let­ten giz­le­mek için geç­miş­te­ki uy­gu­la­ma­lar ör­nek gös­te­ri­lir­ken bi­le top­lum ya­nıl­tı­lı­yor, mil­let­ve­ki­lin­den bi­le ger­çek­ler giz­le­ni­yor. Böy­le engellemelerden son­ra es­ki ba­kan­la­rın Yü­ce
Di­va­n’­da yar­gı­la­na­bi­le­ce­ği­ne kim ina­nır?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Bu yasağı da AKP başlattı

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları