Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Duyduk duymadık demeyin, "gizli tanık" aranıyor
18/3/2014

Duyduk duymadık demeyin, "gizli tanık" aranıyor

Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar­lı­ğı­’n­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na ge­ti­ri­len Ef­kan Ala’­nın in­ter­ne­te dü­şen ve ken­di­si ta­ra­fın­dan da ya­lan­lan­ma­yan ko­nuş­ma­la­rı müt­hiş! Ga­ze­te­ci­nin evi­nin ka­pı­sı­nın kı­rı­la­rak gö­zal­tı­na alın­ma­sı­nı da, C.Sav­cı­sı­nın ne­za­re­te atıl­ma­sı­nı da, ver­di­ği ya­sa­dı­şı em­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni de is­ti­yor. Ya­sa­dı­şı em­ri ye­ri­ne ge­ti­ren­le­re de “Suç­sa, biz onu suç ol­mak­tan çı­kar­tı­rı­z” da di­ye­bi­li­yor.Uçan ba­ka­na yu­ha­la­ma

Ef­kan Ala, ge­le­cek se­çim­ler­de Er­zu­ru­m’­dan mil­let­ve­ki­li ada­yı ola­cak. O yüz­den, Er­zu­rum ve il­çe­le­rin­de AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı için bü­yük ça­ba için­de. Al­tın­da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne ait he­li­kop­ter bir o il­çe­ye gi­di­yor, bir öte­ki­ne. Seç­men sa­yı­sı­nın faz­la ol­du­ğu köy­le­re ini­yor.
Er­zu­ru­m’­da AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı zor gö­zü­kü­yor. MHP’­nin hem il mer­ke­zin­de, hem de ba­zı il­çe­ler­de se­çi­mi ala­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. AKP se­çi­mi kay­be­der­se, bu Ef­kan Ala için bü­yük bir ye­nil­gi ola­cak. O yüz­den, dev­le­tin he­li­kop­te­riy­le köy köy do­la­şı­yor. Ba­kan, se­çim gü­ven­li­ği için bu ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor ol­sa “gö­re­vi­ni ya­pı­yo­r” der­si­niz. An­cak, du­rum hiç öy­le de­ğil. Yüz­bin­ler­ce li­ra­ya mal olan bu uçuş­lar, se­çim gü­ven­li­ği için de­ğil AK­P’­ye oy için ya­pı­lı­yor. Ta­bi­i ki bu du­rum bü­yük tep­ki çe­ki­yor.
Ba­kan, Tek­man İl­çe­si­’n­den he­li­kop­te­re bi­ni­yor, Ho­ra­sa­n’­a ini­yor. Bu il­çe­de de yi­ne tep­ki çe­ki­yor. Saa­det Par­ti­li­ler, ba­ka­nı yu­ha­lı­yor­lar. Bu­nun ne­de­ninin dev­let ma­lı­nın na­sıl ho­var­da­ca kul­la­nıl­ma­sı­na tep­ki­nin de et­ki­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­lım.

Ör­güt ol­du­ğu­nu ye­ni mi öğ­ren­di­niz?

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ce­ma­atin oy­la­rı­nı ala­bil­mek için her dö­nem ce­ma­at­le ya­kın iliş­ki için­dey­di. “Ne is­te­di­ler­se­” ye­ri­ne ge­tir­di. An­cak ne is­te­dik­le­ri­ni, ne­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni bir tür­lü açık­la­mı­yor. Bu­gün gö­rev­den alı­nan­la­rın ba­zı­la­rı, biz­zat Baş­ba­ka­n’­ın ona­yı ile o gö­rev­le­re ge­ti­ril­miş­ti. Ön­ce­ki gün açı­ğa alı­nan Em­ni­yet Mü­dü­rü Ra­ma­zan Ak­yü­re­k’­in “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu­nu bi­le bi­le Trab­zon Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne, ora­dan İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na ata­dı­ğı­nız za­man onun si­cil ra­po­run­da “Fet­hul­lah­çı­” yaz­dı­ğın­dan ha­be­ri­niz yok muy­du?
Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün 1992 ta­rih­li ra­po­run­da, “Fet­hul­lah Gü­le­n’­in Ta­le­be­le­ri Ör­gü­tü­”n­den söz edil­di­ğin­den de mi ha­be­ri­niz yok­tu. “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” ki­ta­bım­da sö­zü­nü et­ti­ğim bel­ge­le­ri de gö­re­bi­lir­si­niz.
Baş­ba­kan şim­di tut­tur­muş “ör­gü­t” di­yor. Pe­ki, Baş­ba­kan­lı­ğı­nız dö­ne­min­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan mah­ke­me­le­re, C. Sav­cı­la­rı­na gön­de­ri­len ya­zı­da ni­çin “Türk Ce­za Ka­nu­nu ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati adı al­tın­da bir ör­gü­te rast­la­nıl­ma­mış­tı­r” ce­vap­la­rı ve­ril­di? Bu ra­po­ra da­ya­na­rak 2006 yı­lın­da Gü­len hak­kın­da be­ra­at, 2010 yı­lın­da yü­rü­tü­len ay­rı bir so­ruş­tur­ma­dan da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rın­dan baş­ba­ka­nın ha­ber­siz ol­ma­sı da dü­şü­nü­le­mez.
17 Ara­lık 2013 ta­ri­hi­ne ka­dar “ör­gü­t” ola­rak gör­me­di­ği­niz Gü­len gru­bu, rüş­vet, yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ve ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya çı­kın­ca mı ör­güt ol­du? Ni­çin bu­gü­ne ka­dar bu ko­nu­da da­va aç­ma­dı­nız?

Şim­di “giz­li ta­nı­k” ara­nı­yor

Tür­ki­ye­’de in­san­la­rın ha­ya­tı “giz­li ta­nı­k” if­ti­ra­la­rıy­la ka­rar­tıl­dı. Kay­se­ri İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Al­bay Ce­mal Te­mi­zöz, ku­ru­lan kum­pas­lar so­nu­cu PKK’­nın önü­ne atıl­dı. O şim­di Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de. “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­da 52 giz­li ta­nık gö­rev al­dı. On­la­rın if­ti­ra­la­rıy­la in­san­lar ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­dı.
Yi­ne “giz­li ta­nı­k” ifa­de­le­ri so­nu­cu ce­za­evin­den çı­ka­ma­yan­lar­dan bi­ri­si de emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon. Ma­lat­ya­’da üç va­tan­da­şı­mı­zın Zir­ve Ya­yı­ne­vi­’n­de baş­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­me­si em­ri­ni Hur­şit To­lo­n’­un ver­di­ği ya­la­nı, To­lo­n’­u kah­ret­miş­tir.
Hur­şit To­lon, Ma­lat­ya­’da olay ya­şan­dı­ğı gün Ma­lat­ya Üni­ver­si­te­si­’n­de “21. Yüz­yıl­da Tür­ki­ye­” kon­fe­ran­sı­nı ve­ri­yor­du. Bu kat­li­amın ger­çek­leş­me­si için To­lon ve eşi­nin o gün Ma­lat­ya­’da bu­lun­du­ğu­nu, Si­lah­lı Kuv­ve­ler­den atı­lan bir ki­şi­nin söy­le­me­si, onun da­va­nın bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ol­ma­sı­na ve ce­za­evin­den çı­ka­rıl­ma­ma­sı­na yet­ti.
AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de “giz­li ta­nık­lı­k” uy­gu­la­ma­sı baş­la­tıl­dı. Giz­li ta­nık­lar gö­rev­le­ri­ni yap­tı, İs­tan­bu­l’­da “Er­ge­ne­ko­n”, Di­yar­ba­kı­r’­da “fa­ili meç­hul ci­na­yet­le­r”, Ma­lat­ya­’ da “Zir­ve­” da­va­la­rı baş­ta ol­mak üze­re çok sa­yı­da tu­tuk­la­ma, mah­ku­mi­yet ger­çek­leş­ti.
Şim­di, Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati­ne yö­ne­lik ope­ras­yon ha­zır­lı­ğı ya­pı­lı­yor. Bu­nun için “giz­li ta­nı­k” ara­yış­la­rı­nın da de­vam et­ti­ği bi­li­ni­yor. Ka­pa­tı­lan dos­ya­lar, ye­ni­den açıl­mak için üzer­le­rin­de ça­lı­şı­lı­yor.
Dün baş­ka­la­rı­na “giz­li ta­nık­lar­la­” ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rın, şim­di de Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan “ör­gü­t” ola­rak ni­te­len­di­ri­len­le­re ya­pıl­ma aşa­ma­sı­na ge­li­ni­yor. Dün, hu­ku­ku yok sa­yan, ayak­lar al­tı­na alan­lar şim­di “hu­ku­k” di­yor. Biz, dün na­sıl hak­sız­lık­la­ra, hu­kuk­suz­luk­la­ra kar­şı çı­kı­yor­sak, yi­ne ay­nı yer­de­yi­z…

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Duyduk duymadık demeyin, "gizli tanık" aranıyor

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları