Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İyi, hoş da ya sonu Balyoz, Askeri Casusluk gibi olursa ne olacak?
11/3/2014

İyi, hoş da ya sonu Balyoz, Askeri Casusluk gibi olursa ne olacak?

26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’nın he­nüz tu­tuk­lan­ma­dı­ğı gün­ler­de, hü­kü­me­tin ön­de ge­len isim­le­rin­den bi­ri­si, yar­gı men­su­bu­na, “Bu adam dı­şa­rı­da hâ­lâ ne ge­zi­yor. Ni­çin tu­tuk­lan­mı­yor?” di­yor. Bu ko­nuş­ma­dan kı­sa bir sü­re son­ra Baş­buğ tu­tuk­la­nı­yor. “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­”y­la il­gi­li mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı­nı ve­ren mah­ke­me, ge­rek­çe­li ka­ra­rı 7 ay­dır yaz­ma­dı­ğı için Baş­buğ, 26 ay­lık tu­tuk­lu­luk­tan son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı. Baş­bu­ğ’­u ilk ara­yan isim­ler­den bi­ri­si­nin de “Bu adam


dı­şa­rı­da hâ­lâ ne ge­zi­yo­r” di­yen yet­ki­li ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­rum.
Baş­bu­ğ’­un ve di­ğer Er­ge­ne­kon tu­tuk­lu­la­rın ser­best bı­ra­kıl­ma­sın­dan son­ra bak­ma­yın siz ba­zı yet­ki­li­le­rin, yıl­lar­dır “Er­ge­ne­kon-Bal­yo­z” düş­man­lı­ğı ya­pan­la­rın “mem­nu­ni­ye­t” açık­la­ma­la­rı­na. Hep­si ya­lan, hep­si düz­me­ce.

Zor gün­ler da­ha bit­me­di

Baş­bu­ğ’­un baş­vu­ru­su­nun tah­li­yey­le so­nuç­lan­ma­sı, tu­tuk­lu­luk­ta 5 yı­lı­nı dol­du­ran ya da ye­rel mah­ke­me­nin mah­ku­mi­yet­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rı ma­kul bir sü­re­de Yar­gı­ta­y’­a gön­de­ril­me­yen­le­rin sa­lı­ve­ril­me yo­lu­nu aç­tı. Ge­rek­çe­li ka­rar, ge­cik­me­li de ol­sa Yar­gı­ta­y’­a gi­de­cek.
“Bal­yoz Da­va­sı­”n­da 237, İs­tan­bul Ca­sus­luk Da­va­sı­’n­da 43 as­ke­rin mah­ku­mi­ye­ti­ni ona­yan Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si­’nin, “Er­ge­ne­ko­n” için ka­ra­rı­nın na­sıl ola­ca­ğı bü­yük önem ta­şı­yor. Eğer, 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin ka­ra­rı, gel­di­ği gi­bi ona­nır­sa tah­li­ye olan­la­rı yi­ne sı­kın­tı­lı bir sü­reç bek­li­yor de­mek­tir.
“Er­ge­ne­ko­n” sa­nık­la­rı­nın baş­la­rı­na ge­ti­ri­len­ler­de san­ki hü­kü­me­tin hiç­bir so­rum­lu­lu­ğu yok­muş gi­bi Baş­ba­kan, her şe­yi ce­ma­atin üze­ri­ne yı­kı­yor. Yıl­lar­dır bir­lik­te ol­du­ğu, her is­te­di­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği ce­ma­atin ne­re­dey­se dü­ne ka­dar var­lı­ğı­nı bi­le ka­bul et­mi­yor. Ama bir ta­raf­tan da on­la­rın her is­te­di­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni ka­bul edi­yor. Ne is­te­di­ler, siz ne­ler ver­di­niz?.. Baş­ba­kan asıl bun­la­rı açık­la­ma­lı.

Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Va­iz

Ce­ma­atin ne­ler yap­tı­ğı­nı, dev­le­te ait res­mi bel­ge­ler­le, Fet­hul­lah Gü­le­n’­in AB­D’­de alı­nan ifa­de­siy­le “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” ki­ta­bım­da or­ta­ya koy­dum. Bu­gün, Em­ni­ye­tin te­pe nok­ta­sın­da bu­lu­nan o an­lı-şan­lı mü­dür­le­rin ifa­de­le­ri­ne de ki­tap­ta yer ve­ri­yor “Böy­le bir ya­pı­lan­ma as­la söz ko­nu­su de­ği­l” de­yiş­le­ri­ni hay­ret­le oku­yor­su­nuz.
Ya bu­na ne de­me­li: Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı im­za­sıy­la 22 Ey­lül 2010 ta­ri­hin­de Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na gön­de­ri­len ya­zı­da “Türk Ce­za Ka­nu­nu ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati adı al­tın­da bir ör­gü­te rast­la­nıl­ma­mış­tı­r” de­ni­li­yor.
Pe­ki bu ne? Bir yan­dan Sav­cı­lı­ğa “böy­le bir ör­güt yok­tu­r” di­yor­su­nuz, bir yan­dan da, Baş­ba­kan, ulus­la­ra­ra­sı ya­ka­la­ma ve tu­tuk­la­ma mü­zek­ke­re­si ni­te­li­ğin­de­ki “kır­mı­zı bül­te­n” çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. Baş­ba­ka­nın “kır­mı­zı bül­ten çı­kar­tı­rı­m” de­mek­le kır­mı­zı bül­te­nin çı­ka­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bil­me­si ve bu açık­la­ma­la­rı yap­ma­dan ön­ce hu­kuk­çu­lar­dan bil­gi al­ma­sı çok ye­rin­de ola­cak­tır.
Ar­tık yar­gı üze­rin­de müt­hiş bas­kı­lar ol­du­ğu, ses ka­yıt­la­rıy­la or­ta­ya çık­tı. Yar­gı­la­nan­la­ra kum­pas­lar ku­rul­du­ğu­nu en yet­ki­li ağız­lar açık­lı­yor. Ül­ke­de kum­pas­la­ra o ka­dar alı­şıl­mış olu­na­cak ki İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü ile te­le­fon­da ko­nu­şan ve şim­di ba­kan­lık gö­re­vin­de bu­lu­nan ki­şi­nin, Sav­cı için “çe­te kur­du­” di­ye em­ni­ye­te ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ğin­den söz edi­yor…
Bel­ki de o gün çö­züm bu­lun­ma­say­dı, 17 Ara­lık rüş­vet-yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı hak­kın­da “çe­te kur­ma­k” suç­la­ma­sıy­la Em­ni­ye­t’­te iş­lem ya­pı­lı­yor ola­cak­tı. Aca­ba Teğ­men Meh­met Ali Çe­le­bi­’ye ya­pıl­dı­ğı gi­bi te­le­fo­nu­na te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın te­le­fon nu­ma­ra­la­rı da yük­le­ne­cek miy­di? Tür­ki­ye, bun­la­ra alış­tı…
Ül­ke­de, ya­sal ola­rak in­san­la­rın hak­la­rı­nı ara­ma­la­rı da suç ha­li­ne gel­di. AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de alı­nan, ay­nı hü­kü­met dö­ne­min­de önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ri­len­ler, şim­di “ce­ma­at­çi­” ol­duk­la­rı suç­la­ma­sıy­la gö­rev­den alı­nı­yor. On­lar­dan önem­li bir bö­lü­mü ken­di­le­ri­ne hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­nı öne sü­rüp yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ve gö­re­ve ia­de­si için da­va açı­yor.

Da­va açan­la­ra ce­za

“Vay da­va açan siz mi­si­niz!” de­ni­li­yor ve şim­di ade­ta sü­rüm sü­rüm sü­rün­dü­rü­lü­yor. Da­va açan­la­rın bir kıs­mı­na 2.5 ay sü­re­cek gö­rev ve­ril­di. Gö­rev­len­di­ril­dik­le­ri il­ler­de per­so­ne­lin du­ru­mu, top­lum des­tek­li po­lis uy­gu­la­ma­la­rıy­la il­gi­li ra­por ha­zır­la­ma­la­rı is­te­ni­yor, is­te­ne­bi­lir. Ama öy­le ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­dı­lar ki da­va açan­la­rın ai­le­le­riy­le yak­la­şık 2.5 ay gö­rüş­me­le­ri ne­re­dey­se müm­kün gö­zük­mü­yor.
Pa­zar­te­sin­den cu­mar­te­si gü­nü­ne ka­dar bir il­de ça­lış­ma yap­ma­sı is­te­ni­yor. An­cak Pa­zar gü­nü o il­den ay­rı­lıp gö­rev ve­ri­len di­ğer ile gi­de­bi­li­yor. Ya­ni, haf­ta için­de ça­lı­şı­yor, pa­zar gü­nü­nü de yol­da ge­çi­ri­yor­lar. An­cak, siz eğer da­va­nız­dan vaz­ge­çer­se­niz, gö­re­vi­niz bi­ti­yor.
Da­va açan­lar üze­rin­de müt­hiş bir bas­kı ku­ru­lu­yor. Da­ha ön­ce yap­tık­la­rı gö­rev­ler­le il­gi­li geç­mi­şe yö­ne­lik so­ruş­tur­ma­lar açı­lı­yor. Mül­ki­ye mü­fet­ti­şi, po­lis mü­fet­ti­şi, Sa­yış­tay de­net­çi­si gön­de­ri­li­yor. Ya­ni, da­va aça­na mü­fet­tiş bas­kı­sıy­la göz da­ğı ve­ri­li­yor. Böy­le bir hu­kuk Dev­le­ti olur mu?

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İyi, hoş da ya sonu Balyoz, Askeri Casusluk gibi olursa ne olacak?

Diğer Yazıları:
  4/10/2017 Bunun kaybedeni Türkiye olur…
  3/10/2017 13 yılın en ağır kaybı
  1/10/2017 Danıştay’ın bu kararı yargılatmayanlara ders olsun
29/9/2017 Onlar parsel parsel kazanırken…
27/9/2017 Bu bayramı siz yine mi unuttunuz?
26/9/2017 HSK Başkanvekili, davaları SÖZCܒye anlattı
24/9/2017 Milletvekili rantına CHP’den veto
22/9/2017 Gerilim artıyor; Kerkük korkutuyor
20/9/2017 Barzani’nin mektubu… Nereden nereye?
19/9/2017 Barzani, baba vasiyetini unuttu mu?
17/9/2017 Hakkını yemeyelim bunlar hep AKP’nin eseri
15/9/2017 Bunlar, tehlikeli tırmanışlar
13/9/2017 İHA’nın ve SİHA’nın gördükleri
12/9/2017 Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında ilginç sorular
10/9/2017 Çağlayan: Ben hesabını verdim
  8/9/2017 Yaklaşan tehlike, Cumhurbaşkanı’na 2.5 ay önce söylenmiş
  6/9/2017 Evet, gerçekten herkese lazım…
  5/9/2017 Öldürmeyin, yaşama döndürün
  3/9/2017 Gençlik bunlara mı emanet?
  1/9/2017 Bu nasıl sığınmacılık?
30/8/2017 Biri ‘Yeşil’ biri ‘Öksüz’
29/8/2017 İddianamenin “siyasi baskı” bölümü niçin kısaltıldı?
27/8/2017 Öksüz skandalında yeni perde
25/8/2017 Zekai Paşa SÖZCܒye konuştu
23/8/2017 Komutanların istifasının nedeni ByLock mu?


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları