Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Her davada gizli tanıklar ve TSK'dan atılan askerler çıkıyor... İfadeler ise birbirini tutmuyor
30/10/2013

Her davada gizli tanıklar ve TSK'dan atılan askerler çıkıyor... İfadeler ise birbirini tutmuyor

Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’na, son dö­nem­ler­de sü­rek­li “da­va dos­ya­la­rı­” ge­li­yor.Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’na, son dö­nem­ler­de sü­rek­li “da­va dos­ya­la­rı­” ge­li­yor. Özel­lik­le 1992-1995 yıl­la­rı ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da gö­rev alan ko­mu­tan­lar hak­kın­da açı­lan da­va­la­rın sa­yı­sı şim­di­lik 200 ci­va­rın­da… Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev ya­pan he­men her ko­mu­tan, böl­ge­sin­de mey­da­na ge­len ölüm­ler­den do­la­yı he­sap ve­ri­yor.Mu­ş’­un Has­köy il­çe­si­ne bağ­lı Al­tı­no­va bel­de­sin­de 2 Ekim 1993’te te­rö­rist­ler­le gi­ri­şi­len ça­tış­ma so­nu­cu Ast­su­bay Mus­ta­fa Uçar şe­hit edil­di. Uça­r’­ı şe­hit eden te­rö­rist de öl­dü­rül­dü. Ay­nı gün sa­at 23.30 ci­va­rın­da sa­yı­la­rı ve kim­lik­le­ri be­lir­le­ne­me­yen te­rö­rist­le­rin Ko­sar böl­ge­sin­den Al­tı­no­va bel­de­si­ne kal­mak için gel­dik­le­ri yö­nün­de ih­bar alın­dı. Muş Jan­dar­ma ve Em­ni­yet özel ha­re­kat tim­le­ri ta­ra­fın­dan or­tak ope­ras­yon ya­pıl­dı. Ta­nık ifa­de­le­ri­ne gö­re Na­sır Öğü­t’­ün evi ile bir­lik­te ot ve sa­man­lık­lar da ya­kıl­dı. Ay­nı ai­le­den 9 ki­şi ya­na­rak öl­dü.

“Ben o sı­ra­da Şa­m’­day­dı­m”

PKK te­rö­rü­nün en az­gın ol­du­ğu yıl­lar­da ne ya­zık ki çok üzü­cü olay­lar ya­şan­dı. Şim­di o böl­ge­de mey­da­na ge­len her ola­yı, ope­ras­yon­lar­da bu­lu­nan gü­ven­lik güç­le­ri­nin üze­ri­ne yık­mak için yo­ğun bir ça­ba ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Bu­nun için giz­li ta­nık­lar, PKK’­lı­lar, es­ki PKK men­sup­la­rı da ifa­de ve­ri­yor. Dev­le­tin “te­rö­ris­t”, ör­gü­tün “ha­in” de­di­ği Şem­din Sa­kık da, Er­ge­ne­ko­n’­dan son­ra Gü­ney­do­ğu­’da­ki bir­çok olay­la il­gi­li ta­nık ola­rak ifa­de ve­ri­yor. Şem­din Sa­kık, “Su­ri­ye­’de ol­du­ğu­nu­” be­lirt­ti­ği dö­nem­de ya­şa­nan olay için şun­la­rı söy­lü­yor:

“Baş­ça­vu­şun şe­hit edil­me­si ha­be­ri­ni ben son­ra­dan öğ­ren­dim. Ben o sı­ra­da Şa­m’­a git­miş­tim. Ora­da, be­nim böl­gem­den ge­len bel­ge­le­ri in­ce­ler­ken bu ola­ya da­ir tek­mil ra­po­run­da gör­düm. Gü­ven­lik güç­le­ri ör­gü­te ya­kın­lı­ğı ya da uzak­lı­ğı­nı ayırt et­me­den, ön­ce­den ka­rar­laş­tır­dık­la­rı köy ve mez­ra­la­rı yak­tı. Da­ha son­ra ti­tiz dav­ra­nıp ör­güt­le il­gi­si ol­ma­yan­la­rın ev­le­ri­ni yak­ma­ma­ya baş­la­dı­lar. Meh­met Na­sır Öğü­t’­ün evi­nin ope­ras­yon sü­re­cin­de ki­me ait ol­du­ğu­na ba­kıl­mak­sı­zın ya­kıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.”

Bu olay­la il­gi­li ola­rak ope­ras­yo­nu yö­ne­ten as­ker ve em­ni­yet men­sup­la­rın­dan H.A., T.N., Ş.U., B.K. hak­kın­da fi­kir ve ey­lem bir­li­ği için­de “Kas­ten ev yak­mak su­re­tiy­le bir­den çok ki­şi­nin ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­me­k” suç­la­ma­sıy­la da­va açıl­dı. Hak­la­rın­da is­te­nen ce­za­lar ise 9’ar kez ağır­laş­tı­rıl­mış ha­pis… İd­di­ana­me­de bu ki­şi­le­rin ta­li­ma­tıy­la ola­yın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ka­na­ati­ne na­sıl va­rıl­dı­ğı ise şöy­le açık­la­nı­yor:

“Şüp­he­li­ler hak­kın­da, id­di­a ve ta­nık be­yan­la­rı dı­şın­da so­mut de­lil bu­lun­ma­mak­la bir­lik­te, top­la­nan de­lil­le­rin su­çun iş­len­di­ği hu­su­sun­da ‘ye­ter­li şüp­he­’ oluş­tur­du­ğu de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Şöy­le ki, ta­nık be­yan­la­rı­nın vic­da­ni ka­na­ate gö­re tak­dir ve de­ğer­len­dir­me yet­ki­si Türk Mil­le­ti adı­na yar­gı­la­ma yet­ki­si­ne ha­iz mah­ke­me­le­re ait­tir.”

Ko­nu­şu­lur­ken duy­muş…

Giz­li ta­nık­lar, Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’­den atı­lan­lar Di­yar­ba­kır Jan­dar­ma Böl­ge Ko­mu­ta­nı Tuğ­ge­ne­ral Bah­ti­yar Ay­dı­n’­ın şe­hit edil­me­sin­de de or­ta­ya çı­kı­yor. Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’­den atı­lan A.Ş., “Re­şa­di­ye­’de gö­rev ya­pı­yor­dum. İki ko­mu­tan ara­la­rın­da ko­nu­şur­ken Bah­ti­yar Ay­dı­n’­ın, BTR ti­min­de­ki bir uz­man ça­vuş ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­dik­le­ri­ni duy­du­m” di­yor.

Bah­ti­yar Ay­dı­n’­ın şe­hit edil­me­sin­de id­di­a sa­hip­le­rin­den bi­ri de “A­ta­ç” kod ad­lı giz­li ta­nık… O, Bah­ti­yar Pa­şa­’nın, Kı­dem­li Üs­teğ­men Tü­nay Ya­nar­da­ğ’ ile Jan­dar­ma Okul­la­rı Ko­mu­tan­lı­ğı sı­ra­sın­da ara­la­rı­nın iyi ol­ma­dı­ğı­nı, Ay­dı­n’­a kin ve düş­man­lık duy­du­ğu­nu öne sü­rü­yor ve ifa­de­si­ni şöy­le sür­dü­rü­yor:

Ba­kın ne­ler söy­lü­yor­muş…

“Bah­ti­yar Pa­şa Di­yar­ba­kı­r’­a böl­ge ko­mu­ta­nı ola­rak atan­mış, Tü­nay Ya­nar­dağ da Jİ­TE­M’­de tim ko­mu­ta­nı ol­muş­tu. Ya­nar­dağ, Tuğ­ge­ne­ral Ay­dı­n’­ı kast ede­rek, ‘An­ka­ra­’da bu he­rif­ten kur­tu­la­ma­dım, bu­ra­ya gel­dim yi­ne kur­tu­la­ma­dım. Bu adam be­nim kur­may ol­ma­mı en­gel­le­ye­cek. Bun­dan an­cak öl­dü­rür­sem kur­tu­lu­rum, ba­şı­mı­za be­la ol­du­’ di­ye ken­di ken­di­ne sü­rek­li ko­nu­şu­yor­du.

Bil­di­ği ka­da­rıy­la ‘Ce­mi­l’ kod isim­li iti­raf­çı şa­hıs­la bir­lik­te Tü­nay Ya­nar­dağ, Jİ­TEM adı­na bir du­yum ra­po­ru ha­zır­la­ya­rak 22.10.1993 ta­ri­hin­de Li­ce­’ye ka­la­ba­lık bir te­rör ör­gü­tü men­su­bu ta­ra­fın­dan ey­lem ve sal­dı­rı ya­pı­la­ca­ğı­nı Di­yar­ba­kı­r’­da­ki böl­ge ko­mu­tan­lı­ğı­na bil­dir­di. Tuğ­ge­ne­ral Bah­ti­yar Ay­dın da ko­ru­ma­la­rı ile bir­lik­te he­li­kop­ter­le Li­ce­’ye gel­di. Yak­la­şık 300 met­re me­sa­fe­den Ka­nas ile Üs­teğ­men Tü­nay Ya­nar­da­ğ’­ın or­ga­ni­ze­si ile te­tik­çi­lik gö­re­vi­ni ya­pan ‘Ce­mi­l’ kod ad­lı ki­şi ve­ya ay­nı in­faz ti­min­de gö­rev­li bir baş­ka ki­şi ta­ra­fın­dan vu­ru­la­rak şe­hit edil­di.”

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın giz­li ta­nı­ğı “Kıs­ka­ç” da Ay­dı­n’­ın kür­sü­de ko­nuş­ma ya­par­ken vu­rul­du­ğu­nu öne sü­rü­yor ve vu­rul­ma ne­de­ni­ni de, “Şem­din Sa­kı­k’­ın ba­şın­da bu­lun­du­ğu PKK gru­bu tam sı­kış­tı­rı­la­rak te­rö­rün kö­kü ka­zı­na­cak­ken PKK’­lı te­rö­rist­le­rin kaç­ma­sı­nı sağ­la­mış­lar­dı­r” söz­le­riy­le açık­lı­yor.

Giz­li ta­nık­lar yi­ne bi­ri­le­ri­nin ha­ya­tı­nı ka­rar­ta­cak. İş­te bu ifa­de­ler­le o dö­ne­min ba­zı gö­rev­li­le­ri hak­kın­da “a­ğır­laş­tı­rıl­mış ha­pis ce­za­la­rı­” is­te­ni­yor.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Her davada gizli tanıklar ve TSK'dan atılan askerler çıkıyor... İfadeler ise birbirini tutmuyor

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Vali Bey Refik Arslan Öztürk ün hayatı
Vali Bey
Hem ağladım hem Yazdım. Efsane Vali Refik Arslan Öztürk
2021


Alaattin Çakıcı
Alaattin ÇAkıcı
Siyasette Bürokraside Cezaevinde
2020


Menzilk Tarikatı
Menzil - Bir taritkatın iki yüzü
Gittim gördüm ve yazdım.
2019


Hayalet İmam Adil Öksüz
Hayalet İmam
Darbenin Görünmeyen Adamı Adil Öksüz
2019


Kripto üçgeni fetö
Kripto Üçgeni
Yakın tarihin bilinmeyenleri ve FETÖ
2017


Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları