Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Maaşlara da "balyoz" indi
16/10/2013

Maaşlara da "balyoz" indi

Ce­za­evin­de bu­lu­nan as­ker­ler­den ge­len mek­tup­la­rın ta­ma­mın­da da­va ile il­gi­li bel­ge­le­rin sah­te­li­ği di­le ge­ti­ri­li­yor, na­sıl bir hak­sız­lık­la, hu­kuk­suz­luk­la kar­şı kar­şı­ya ka­lın­dı­ğı an­la­tı­lı­yor­du. “Bal­yoz Da­va­sı­” n­da hak­la­rın­da ve­ri­len mah­ku­mi­yet ka­ra­rın­dan son­ra umut­la­rı Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si­’n­dey­di. Yal­nız on­la­rın de­ğil ko­mu­tan­la­rın ya­nın­da hep dim­dik du­ran eş­le­ri de, bu çi­le­li gün­le­ri hiç­bir za­man unu­ta­ma­ya­cak olan ço­cuk­la­rı da ay­nı umu­du ta­şı­yor­lar­dı.O ço­cuk­lar ki ba­ba­la­rı­nı gö­re­me­den bü­yü­yor­lar. Ki­mi­si on­la­rı “gö­rev­de­” sa­nı­yor, ki­mi­si, “ya­kın­da eve dö­ne­ce­ği­ne­” ina­nı­yor­du. An­cak 237 as­ke­re “e­ve dö­nü­ş” yo­lu Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı.

En kü­çük rüt­be­li su­bay

“Bal­yoz Da­va­sı­” sa­nık­la­rı­nı in­ce­le­di­ği­miz­de su­bay­lar için­de en kü­çük rüt­be­li­nin, yaş­ça ve Harp Oku­lu me­zu­ni­ye­ti ba­kı­mın­dan Jan­dar­ma Bin­ba­şı Öz­gür Ece­vit Taş­çı ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ba­sın­da ve Yar­gı­ta­y’­ın ona­ma lis­te­sin­de yaş, rüt­be be­lir­til­me­di­ği için, bu ka­dar kü­çük rüt­be­de­ki bir su­ba­yın ce­za alıp or­du­dan atı­la­ca­ğı­nı, tu­tuk­luy­ken alı­nan ya­rım ma­aş­la­rın hü­küm gi­yin­ce ke­si­le­ce­ği­ni de top­lum bil­mi­yor. Dü­nün ma­dal­ya­lı kah­ra­man­la­rı şim­di beş pa­ra­sız or­ta­da bı­ra­kıl­dı.
13 yıl 4 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan Öz­gür Ece­vit Taş­çı­’nın adı Göl­cü­k’­te çı­kan CD’­ler­de yer al­dı. İd­di­aya gö­re Bin­ba­şı Taş­çı, ha­ya­tın­da hiç gör­me­di­ği Fa­tih Ca­mi­i’­nin, yi­ne hiç gör­me­di­ği, ta­nış­ma­dı­ğı ve bir­lik­te gö­rev yap­ma­dı­ğı Jan­dar­ma Teğ­men Er­dinç Atik ile be­ra­ber keş­fi­ni yap­mış, bu­nun­la il­gi­li ra­por ha­zır­la­mış.
Oy­sa id­di­a olu­nan ta­rih­te Bin­ba­şı Taş­çı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı adı­na 2 yıl Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si Sos­yal An­tro­po­lo­ji bö­lü­mü­ne yük­sek li­sans eği­ti­mi­ne gön­de­ril­miş­ti. Do­la­yı­sı ile bu iki yıl bo­yun­ca as­ker­lik gö­re­vi yap­ma­mış, kad­ro gö­re­vi ol­ma­mış ve sa­de­ce öğ­ren­ci­lik yap­mış­tı. İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne yap­tı­ğı suç­suz­lu­ğu­nu bel­ge­le­ye­cek res­mi ku­rum­lar­dan bel­ge is­ten­me­si­ne da­ir ta­lep­le­ri­nin hiç­bi­ri ka­bul edil­me­di.

Ma­yın­dan kur­tul­du ama…

21 Ey­lül 2012 ta­ri­hi­ne ka­dar tu­tuk­suz yar­gı­la­nan bin­ba­şı, Mar­di­n’­de­ki gö­re­vin­den izin ala­rak mah­ke­me­ye gel­di ve ay­nı gün mah­ke­me sa­lo­nun­da tu­tuk­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. İşin en acı ya­nı da tu­tuk­lan­ma­dan yak­la­şık bir ay ka­dar ön­ce Mar­din kır­sa­lın­da as­ke­ri araç­la ge­çi­şi sı­ra­sın­da te­rö­rist­ler­ce ma­yın pat­la­tıl­mış ve ma­yın­dan ya­ra al­ma­dan kur­tu­la­bil­miş­ti. An­cak mah­ke­me­nin ce­za­ya çarp­tır­ma­sın­dan kur­tu­luş yok­tu.
As­ker eş­le­ri en zor gün­le­rin­de bi­le dik dur­ma­ya ça­lı­şı­yor, is­yan­la­rı­nı “ses­siz çığ­lı­k”­la du­yur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Han­de Taş­çı, 7 ya­şın­da­ki kı­zıy­la bir­lik­te eşi­nin sa­lı­ve­ri­le­ce­ği­ni umut et­ti. An­cak ka­rar­dan son­ra ken­di­le­ri­ni na­sıl zor­luk­la­rın da bek­le­di­ği­ni mek­tu­bun­da şöy­le an­la­tı­yor:
“Be­ra­at­ler için ta­bi­i ki se­vin­dim. Be­ra­at­le­ri ona­nan 33 jan­dar­ma su­bay ve ast­su­ba­yın­dan de­lil ola­rak hiç­bir far­kı ol­ma­yan, sa­de­ce on­lar gi­bi bir­kaç bel­ge­de is­mi ge­çen eşi­min ce­za­sı­nın onan­ma­sı­nı ak­lı­ma, man­tı­ğı­ma sığ­dı­ra­mı­yo­rum. İs­yan et­me nok­ta­sı­na gel­dim ina­nın. Tek tek dos­ya­la­rı ve sa­nık­la­rın du­ru­mu­nu ti­tiz­lik­le in­ce­le­ye­ce­ği­ne inan­dı­ğım Yar­gı­ta­y’­ın ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da da bu­nun hiç­bir açık­la­ma­sı yok. Be­nim eşi­me ne­ye gö­re ce­za ve­rip ona­dı­lar, on­la­rı ne­ye gö­re be­ra­at et­tir­di­ler?”

5 pa­ra­sız or­ta­da bı­ra­kıl­dı­lar

“Üs­te­lik be­nim eşim Ocak 2014’te hak ka­za­na­ca­ğı ‘ma­aş­sız emek­li­li­k’ hak­kı­nı bi­le ala­ma­dan or­du­dan atı­lıp yıl­lar­ca ha­pis ya­ta­cak. Ne maa­şı ne de emek­li ik­ra­mi­ye­si ola­cak. Tah­li­ye ve be­ra­at edi­len su­bay­la­rın rüt­be­le­ri­ne ba­kar­sa­nız, ço­ğun­lu­ğu kur­may al­bay, yar­bay ve ge­ne­ral. Ha­ya­tın­da se­mi­ne­re da­hi ka­tıl­ma­mış, kur­may ol­ma­yan eşi­min ge­le­ce­ği­ni, 7 ya­şın­da­ki kı­zı­mın ba­ba­sıy­la bü­yü­ye­ce­ği za­ma­nı­nı ve rız­kı­nı al­dı­lar el­le­rin­den eşi­min.
Eşi­min ta­yi­ni Mar­di­n’­e çık­tı­ğın­da be­ni loj­man­dan çı­kar­dı­lar. Be­nim ta­yi­nim öğ­ret­men ola­rak Mar­di­n’­e çık­ma­yın­ca İs­tan­bu­l’­da kız kar­de­şi­min ya­nı­na ta­şın­mak zo­run­da kal­dım. Eş­ya­la­rı­mı bir de­po­ya ko­ya­rak kı­zım, ben ve kar­de­şim­le ha­ya­tı­mı­zı, eşi­min tu­tuk­lu ol­du­ğu için yarım maa­şı ve be­nim öğ­ret­men maa­şım­la ida­me et­tir­me­ye ça­lış­tık. An­cak 9 Eki­m’­de ka­ra­rın onan­ma­sın­dan son­ra eşi­min ke­si­len maa­şı da kal­ma­dı eli­miz­de…
Ben ken­di maa­şım­la tüm ge­rek­si­nim­le­ri­mi­zi ve ço­cu­ğu­mun okul mas­raf­la­rı­nı na­sıl çı­ka­ra­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum ka­ra ka­ra. Ma­dem or­du­dan ata­cak­lar­dı en azın­dan eşi­mi öz­gür bı­rak­sa­lar­dı da bir iş bu­lup ça­lı­şır ve ço­cu­ğu­mu­zun ve evi­mi­zin ge­çi­mi­ni sağ­lar­dı. Bu ül­ke­ye eşim­le bir­lik­te Do­ğu, Ba­tı de­me­den 17 yıl hiz­met ve­ren biz­le­rin, ada­le­te, hu­ku­ka olan inan­cı­mı­zı çal­dı­lar. Bir ge­ne­ra­lin ya da al­ba­yın be­ra­at et­ti­ği ya da tah­li­ye ol­du­ğu bir dar­be te­şeb­bü­sü da­va­sı iki yıl­lık bin­ba­şı­ya mı kal­dı? Suç­suz ye­re kı­zım­dan ba­ba­sı­nı, yaş­lı an­ne­sin­den ev­la­dı­nı, ben­den eşi­mi al­dı­lar.”
Ba­zı as­ker­le­rin bun­dan böy­le maa­şı, emek­li maa­şı ya da ik­ra­mi­ye­si ol­ma­ya­cak. Bin­ba­şı Öz­gür Ece­vit Taş­çı­’nın 7 ya­şın­da­ki ço­cu­ğu­nu kim dü­şü­ne­cek? O yüz­den Han­de Ha­nım, “Ben sa­de­ce ada­let is­ti­yo­rum.. Biz­den ve kı­zım­dan alı­nan ada­le­ti is­ti­yo­rum. İs­ya­nım bu­na­dı­r” di­yor.

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Maaşlara da "balyoz" indi

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları