Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O paketten önce şunları yazmıştım...
30/9/2013

O paketten önce şunları yazmıştım...

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n‘­ın açık­la­ya­ca­ğı “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de ne olur­sa ol­sun, te­rör ör­gü­tü ve yan­daş­la­rı­nı mem­nun ede­ce­ği­ni kim­se bek­le­me­sin. Çün­kü, bu ör­gü­tün he­de­fin­de as­la ka­bul edi­le­me­ye­cek is­tek­ler var. “Ba­ğım­sız Kür­dis­tan Dev­le­ti­” kur­mak ama­cıy­la yo­la çı­kan ör­gü­tün bu­gün bi­li­nen is­tek­le­riy­le, 45 yıl ön­ce ku­ru­lan si­ya­si par­ti­nin is­tek­le­ri de ör­tü­şü­yor.Ge­li­şen ve de­ği­şen du­ru­ma gö­re Kürt­çü­lük fa­ali­yet­le­ri de şe­kil de­ğiş­ti­ri­yor. Bu­gün, Ba­rış ve De­mok­ra­si Par­ti­si­’nin (BBP) her ne ka­dar ge­nel mer­ke­zi An­ka­ra ol­sa bi­le Di­yar­ba­kır mer­kez­li ola­rak ça­lış­tı­ğı bi­li­ni­yor. As­lın­da bu adım yıl­lar ön­ce atıl­mış, Ira­k’­ın Ku­ze­yi­’n­de Bar­za­ni­’nin “I­rak Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si­” gi­bi, Di­yar­ba­kı­r’­da da “Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si­” ku­rul­muş­tu.

Ba­ğım­sız­lık için

24 Ocak 1968 yı­lın­da mer­ke­zi Di­yar­ba­kı­r’­da ol­mak üze­re bir kı­sım Kürt­çü­ler ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si ku­rul­muş­tu. Bu par­ti­nin prog­ram ve tü­zü­ğü­nün ön­sö­zün­de ku­ru­luş ana fik­ri ola­rak “Kürt mil­le­ti­nin es­ki ve ta­ri­hi bir mil­let ol­du­ğu, Kürt­le­rin di­ğer mil­let­le­rin ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da kay­bol­ma­dık­la­rı, fa­kat bu ya­şa­ma­nın ser­best ve hür bir ya­şa­ma ol­ma­dı­ğı, Kürt­le­rin mil­li ve in­sa­ni hak­la­rı alın­mış ola­rak baş­ka­la­rı­nın ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da ya­şa­dık­la­rı, is­tek­le­ri­nin di­ğer dün­ya dev­let­le­ri gi­bi hür ve ser­best bu­lun­mak ol­du­ğu, bu idea­lin ta­hak­ku­ku için ku­rul­du­ğu ve Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si­’nin halk­lar ara­sın­da kar­şı­lık­lı bir mü­ca­de­le­yi is­te­me­di­ği, fa­kat in­sa­ni ve mil­li his­le­rin gasp edil­di­ği an­da, ayak­lan­ma­yı ve kar­şı koy­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­” şek­lin­dey­di.

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 1973 yı­lın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na ve­ri­len bri­fin­ge ulaş­tım. PKK’­nın is­tek­le­riy­le, 1968 yı­lın­da ku­ru­lan Kürt­çü par­ti­nin is­tek­le­ri­nin ne ka­dar ör­tüş­tü­ğü­nün da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı için Bil­gi Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan “Ör­güt Pa­za­rı­” isim­li ki­ta­bım­dan alın­tı­lı­yo­rum:

Kürt­le­re si­ya­si, ik­ti­sad" ve kül­tü­rel hak­la­rın ta­nın­ma­sı,
Türk Ana­ya­sa­sı­’na;
(1) Türk Dev­le­ti­nin, Türk ve Kürt­ler­den mü­te­şek­kil ol­du­ğu ve her iki mil­le­tin her hu­sus­ta eşit ol­duk­la­rı,

(2) Tür­ki­ye Par­la­men­to­sun­da Kürt­le­rin nü­fus ora­nı­na gö­re tem­sil edil­me­le­ri,

(3) Kür­dis­tan şe­hir­le­rin­de­ki ida­ri amir­le­rin, ad­li ve mül­ki me­mur­la­rın Kürt­ler­den ol­ma­sı,

(4) Tür­ki­ye­’de Kür­dis­tan böl­ge­le­ri­nin hu­dut­la­rı­nın bel­li edil­me­si,

(5) Tür­ki­ye Kür­dis­ta­n’­ın­da res­mi di­lin ve Kür­dis­tan okul­la­rın­da öğ­re­ni­min Kürt­çe ol­ma­sı.
De­ği­şen bir şey ol­ma­mış. 45 yıl ön­ce par­ti tü­zü­ğün­de yer alan­lar 2013 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de de isim de­ğiş­tir­miş par­ti­nin tü­zü­ğün­de, dün­ya­nın en azı­lı ör­gü­tü ha­li­ne ge­len PKK’­nın is­tek­le­ri ara­sın­da da yer alı­yor.

Bar­za­ni ile iliş­ki…

Be­lir­ti­len bu he­def­le­re ula­şa­bil­mek için, ku­ru­lan Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si­’nin men­sup­la­rı, fa­ali­yet­le­ri­ni ön­ce Irak Hü­kü­me­ti­’ne kar­şı gi­ri­şi­len mü­ca­de­le­de, Bar­za­ni kuv­vet­le­ri­ni des­tek­le­mek, Bar­za­ni­’nin za­fe­re ulaş­ma­sı­nı sağ­la­mak ve son­ra da ay­nı mü­ca­de­le­yi Tür­ki­ye­’de ver­mek şek­lin­de plan­la­mış­lar.

Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti Teş­ki­la­tı, Mark­sist-Le­ni­nist ve Mao­ist fi­kir­le­ri be­nim­se­yen ko­mü­nist par­ti­le­rin tü­zük­le­rin­de esas alı­nan hü­küm­ler­le tam bir ben­zer­lik gös­te­ri­yor­du. Par­ti içi ça­lış­ma­lar­da giz­li­li­ğe son de­re­ce dik­kat edi­li­yor­du. İliş­ki­ler­de pa­ro­la­lar, işa­ret­ler kul­la­nı­lı­yor ve bun­la­rın sık sık de­ğiş­ti­ril­me­si­ne özel­lik­le önem ve­ri­li­yor­du.

Tür­ki­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si iki frak­si­yon ha­lin­dey­di. Bun­lar ay­nı isim­ler ta­şı­yan Irak ve Su­ri­ye Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­le­ri­’nin et­ki­si al­tın­day­dı. Su­ri­ye ve Irak sı­nır­la­rı­mız yo­luy­la Bar­za­ni ve onun ka­rar­ga­hı ile ir­ti­bat ku­ru­yor­lar­dı. Her tür­lü si­lah, mü­him­mat, sıh­hi mal­ze­me, yi­ye­cek ve gi­ye­cek des­te­ği sağ­la­nı­yor­du. Ha­ber­leş­me­ler de ay­ni ka­nal­lar­dan yü­rü­tü­lü­yor­du.

Tür­ki­ye­’de, Kür­dis­tan De­mok­rat Par­ti­si­’ni kur­mak ve fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­ten sa­nık ola­rak 30 ki­şi hak­kın­da Sı­kı­yö­ne­tim Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­ca da­va açıl­dı, 1973’te 27 sa­nık 10 ay ile 7 yıl ara­sın­da de­ği­şen ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rıl­dı.

Dev­let ne ve­rir­se

Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­den olan, Kürt­çü­lük ide­olo­ji­si­ne ina­na­rak, bu yol­da fa­ali­yet gös­te­ren Ca­nip Yıl­dı­rım, Mu­sa An­ter, Ta­rık Zi­ya Ekin­ci, Na­ci Kut­lay, Sa­it El­çi, Tah­sin Ekin­ci ve Mu­sa Sağ­nıç yü­rü­tü­len ça­ba­la­rı ye­ter­siz bu­lu­yor ve da­ğı­nık­lı­ğı gi­der­mek için adım atıl­ma­sı için ça­ba gös­te­ri­yor­lar­dı. İş­te “Dev­rim­ci Do­ğu Kül­tür Ocak­la­rı­” da böy­le ku­rul­du.

On­la­rın is­tek­le­ri de, bu­gün BDP’­nin, PKK’­nın, KCK’­nın is­tek­le­rin­den hiç fark­lı ol­ma­dı. O dö­nem­de ger­çek­leş­me­si ha­yal bi­le edi­le­me­yen bir çok ko­nu, bu­gün Tür­ki­ye gün­de­mi­ne otur­muş du­rum­da…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n‘­ın “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de olan­lar, Kürt­çü ör­güt­le­ri as­la mem­nun et­me­ye­cek­tir. Çün­kü, is­tek­le­ri­ni 1968 yı­lın­da or­ta­ya koy­muş­lar. O is­tek­ler ger­çek­leş­me­den atı­la­cak adı­mı da adım say­ma­ma­ya ka­rar­lı­lar. Za­ten Baş­ba­ka­n’­ın da “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” aç­ma gi­bi bi bir der­di yok. Se­çim­le­re ka­dar oya­la­ma­ya de­vam…
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O paketten önce şunları yazmıştım...

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları