Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte hesap ortada: Çekilen 400 ise ya katılan ne kadar?
26/7/2013

İşte hesap ortada: Çekilen 400 ise ya katılan ne kadar?

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK ile il­gi­li her gün ye­ni bir id­di­a gün­de­me ge­ti­ri­li­yor. AKP Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Sa­lim En­sa­ri­oğ­lu­‘n­dan son­ra Si­irt Va­li­si Ah­met Ay­dın, son dö­nem­ler­de 2 bin 500 ci­va­rın­da gen­cin PKK’­ya ka­tıl­dı­ğı­nı öne sür­dü. Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da en faz­la 2 bin si­lah­lı mi­li­tan bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan yüz­de 15 ya da en faz­la yüz­de 20’si­nin Ku­zey Ira­k’­a çe­kil­di­ği ifa­de edi­li­yor.AKP mil­let­ve­ki­li­nin, AKP dö­ne­min­de ata­nan va­li­nin açık­la­ma­la­rı­na gö­re 2 bin 500 ci­va­rın­da genç te­rör ör­gü­tü­nün dağ kad­ro­su­na ka­tı­lır­ken, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n‘­ın açık­la­ma­la­rın­da­ki oran dik­ka­te alın­dı­ğın­da, ül­ke­miz­den ay­rı­lan te­rö­rist sa­yı­sı 400 ki­şi ci­va­rın­da. Bu du­rum­da, Tür­ki­ye top­rak­la­rın­dan si­lah­lı te­rö­rist­le­rin bı­ra­kın çe­kil­me­si­ni, sa­yı­la­rı da ne­re­dey­se bir kat art­tı.

Ne ol­du da ör­gü­te ka­tı­lım­lar bir­den art­tı. Edin­di­ği­miz bil­gi­le­re gö­re ka­tı­lım­la­rı ör­güt is­te­di. Çün­kü, te­rör ör­gü­tü­nün gün­de­min­de yal­nız Tür­ki­ye de­ğil, Su­ri­ye­’nin ku­ze­yin­de­ki ge­liş­me­ler var. Su­ri­ye­’de PYD ile iş­bir­li­ği ya­pıl­ma­sı ve ör­güt açı­sın­dan ye­ni bir “gü­ven­li böl­ge­” oluş­tu­rul­ma­sı amaç­la­nı­yor.

Adam kur­tar­mak da pa­ray­la…

Te­rör ör­gü­tü, ken­di­ni güç­lü gös­ter­mek, oto­ri­te­si­ni pe­kiş­tir­mek, ka­mu gö­rev­li­le­ri ve halk üze­rin­de bas­kı oluş­tur­mak ama­cıy­la her tür­lü teh­dit ve şan­ta­ja baş­vu­ru­yor. Son dö­nem­de ör­gü­tün gü­cü­nü ve et­ki ala­nı­nı ar­tır­dı­ğı, ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni et­ki­siz­leş­tir­mek için her şe­yin ya­pıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.

Ör­güt, ön­ce­le­ri ele­man bul­mak­ta bü­yük sı­kın­tı çe­ker, bu­nun için köy­le­re bas­kın dü­zen­le­yip da­ha bı­yık­la­rı bi­le ter­le­me­miş ço­cuk­la­rı be­ra­be­rin­de gö­tü­rür­dü. Bir ça­tış­ma, ka­ra­ko­la sal­dı­rı ey­le­mi­ne so­kul­duk­tan son­ra on­la­ra, “Sen as­ke­ri öl­dür­dün. Se­ni ya­ka­lar­lar­sa öl­dü­rür­le­r” uya­rı­sın­da bu­lu­nur, böy­le­ce te­rö­ris­tin kaç­ma­ma­sı, ör­gü­te da­ha bağ­lı ol­ma­sı sağ­la­nır­dı.

Ço­cu­ğu ka­çı­rı­lan ai­le ka­ra­ko­la gi­dip şi­ka­yet eder. Ço­cuk­la­rı­nı kur­tar­mak için ça­ba­lar. An­cak bun­lar ço­ğu kez so­nuç­suz ka­lır. Te­rör ör­gü­tü için­de de, ka­çı­rı­lan­la­rı ör­güt­ten kur­ta­rıp ai­le­le­ri­ne tes­lim eden ve bu­nun için yük­lü pa­ra­lar alan­lar da çı­kı­yor. An­cak, bu­nun için ön­ce kur­ta­rıl­mak is­te­nen te­rö­ris­tin gö­nül­lü ol­ma­sı, ai­le­si­nin de is­te­nen pa­ra­yı öde­me­si ge­re­ki­yor.

Ka­tı­lım iki ne­den­den art­tı

Te­rör ör­gü­tü­ne son dö­nem­ler­de ka­tı­lı­mın ni­çin art­tı­ğı­nı Gü­ney­do­ğu­’nun en olay­lı il­çe­sin­de gö­rev ya­pan ka­mu gö­rev­li­sin­den din­li­yo­rum:

“Son dö­nem­ler­de bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’­ya ka­tıl­mak ken­di­si­ne de, ai­le­si­ne de iti­bar ka­zan­dı­rı­yor. PKK’­nın dağ kad­ro­sun­da bu­lun­mak prim ya­pı­yor. Bun­la­ra, ge­le­cek­te ör­gü­te ka­tıl­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak ken­di­le­ri­ne, ai­le­le­ri­ne iş, kad­ro ve ben­ze­ri im­kan­lar sağ­la­na­ca­ğı söy­le­ni­yor. Geç­miş­te de dağ kad­ro­su­na ele­man bu­la­bil­mek için ben­zer va­at­ler­de bu­lu­nu­lu­yor­du. Ör­ne­ğin ‘he­li­kop­ter pi­lo­tu­’ ola­cak­sın di­ye gö­tü­rü­len genç, ken­di­si­ne sa­de­ce ka­tır­la­rın ba­kım gö­re­vi ve­ril­di­ğin­de, ‘se­nin he­li­kop­te­rin ka­tır­la­r’ de­nil­di­ği de hep an­la­tı­lır­dı. Şim­di, genç­ler te­rö­rist­le­rin çağ­rı­la­rı­nı bi­le bek­le­me­den gö­nül­lü ola­rak ör­gü­te ka­tı­lıp iler­de do­ğa­bi­le­cek ba­zı im­ti­yaz­lar­dan ya­rar­lan­mak için adım atı­yor­lar.

Gü­ney­do­ğu­’da te­rör ör­gü­tü ile ilin­ti­li olan ve be­le­di­ye­ler­de ça­lı­şan­lar da ka­tı­lı­mın art­ma­sın­da et­ki­li olu­yor. On­lar ara­cı­lı­ğıy­la va­at­ler­de bu­lu­nu­lu­yor. Te­rö­rist­le­rin le­hi­ne olan psi­ko­lo­jik bir or­tam var. Ör­gü­te men­fa­at için gi­ren­ler ol­du­ğu gi­bi, inan­dık­la­rı için ka­tı­lan­lar da var.

Ai­le­ler için geç­miş­te te­rör ör­gü­tü­ne ço­cu­ğu­nun ka­tıl­ma­sı bir utanç ve­si­le­siy­ken, şim­di övü­nü­le­cek bir du­rum ha­li­ne ge­ti­ril­di. Şim­di, ai­le­ler­den ço­cuk­la­rı­nın dağ kad­ro­su­na ka­tıl­ma­sı­nı is­te­yen­ler var. Ço­cuk­la­rı dağ­da olan­la­ra, ba­zı­sı kor­ku­ya da­ya­lı ol­sa da say­gı gös­te­ri­li­yor. Na­sıl, şe­hit as­ke­rin ai­le­si­ne da­ha ön­ce­le­ri bü­yük say­gı gös­te­ri­li­yor­sa, dağ­da öl­dü­rü­len te­rö­ris­tin ai­le­si de Gü­ney­do­ğu­’da say­gı gö­rü­yor.”

Oğ­lu ör­gü­te ka­tı­lan ba­ba…

Te­rör ör­gü­tü­ne da­ha ön­ce oğ­lu ka­tı­lan bir ba­bay­la ko­nu­şu­yo­rum. Ba­ba, bu­gün oğ­lu­nun ya­şa­yıp ya­şa­ma­dı­ğı­nı bi­le bil­mi­yor. Çün­kü, ör­gü­te ka­tı­la­nın ai­le­siy­le ba­ğı­nı ke­si­yor­lar. Oğ­lu­nun ar­dın­dan yıl­lar­dır göz­ya­şı dö­ken ba­ba­yı din­li­yo­rum:

“Oğ­lu­mun ör­gü­te ka­tıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ğim­de onun ya öl­dü­rü­le­ce­ği­ni ya da tu­tuk­la­na­ca­ğı­nı bi­li­yor­dum. Çün­kü, da­ğa her gi­diş ölüm ya da tu­tuk­lan­ma de­mek­tir. Be­nim oğ­lu­mun da öl­dü­ğü­nü tah­min edi­yo­rum. Çün­kü yıl­lar­dır izi­ni bu­la­ma­dım. Bu­gün, ör­gü­tün ey­lem­siz­lik dö­ne­mi var. Bu du­rum na­sıl as­ker ai­le­le­ri için se­vin­di­ri­ciy­se, ço­cuk­la­rı ör­gü­te ka­tıl­mış olan ai­le­ler için de ay­nı­sı­dır.”

Te­rör ör­gü­tü, ne yap­tı­ğı­nı bi­li­yor ama he­nüz ne­re­de du­ra­ca­ğı­nı on­lar da bil­mi­yor. Çün­kü, bek­len­me­dik ge­liş­me­ler on­la­rı da şa­şırt­tı ve “pa­ra­lel dev­le­t” oluş­tur­mak için el­le­ri­ni ça­buk tu­tu­yor­lar. Bu­gün, dağ­lar­da bu­lu­nan 6 bi­ni aş­kın te­rö­rist, kay­ma­kam, va­li, ko­mu­tan, em­ni­yet mü­dü­rü, sav­cı, ha­kim, po­lis ola­ca­ğı gü­nün ha­ya­li­ni ku­ru­yor.
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > İşte hesap ortada: Çekilen 400 ise ya katılan ne kadar?

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları