Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > O, son sözleriyle şaşırttı
14/6/2013

O, son sözleriyle şaşırttı

Da­nış­tay Baş­ka­nı Hü­se­yin Ka­ra­kul­luk­cu, pa­zar­te­si gü­nü yaş had­din­den emek­li­ye ay­rı­lı­yor. Gö­rev dö­ne­min­de hep hü­kü­me­te ya­kın açık­la­ma­la­rıy­la dik­kat çe­ken Ka­ra­kul­luk­cu, ne­re­dey­se ilk kez hü­kü­met yet­ki­li­le­rin­den fark­lı açık­la­ma­lar yap­tı. Di­ye­cek­si­niz “Bu­nu da mı söy­le­me­sin. So­nuç­ta söy­le­di­ği Ana­ya­sa hük­mü­dü­r”.Ül­ke­de Ana­ya­sa, ya­sa, yö­net­me­lik­le­rin ayak al­tı­na alın­dı­ğı ya da du­ru­ma gö­re ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Böy­le bir or­tam­da mah­ke­me ka­ra­rı şöy­ley­miş, böy­ley­miş din­le­yen kim? An­cak biz yi­ne de ger­çek du­ru­mun bi­lin­me­si için Ana­ya­sa­’nın 138. mad­de­si­nin 4. fık­ra­sı­nı oku­ya­lım:

“Ya­sa­ma ve yü­rüt­me or­gan­la­rı ile ida­re, mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uy­mak zo­run­da­dır. Bu or­gan­lar ve ida­re, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı hiç­bir su­ret­te de­ğiş­ti­re­mez ve bun­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni ge­cik­ti­re­mez.”

Ka­ra­rın ter­si ol­sa bi­le…

Ge­zi Par­kı ko­nu­sun­da sa­vun­ma alı­nın­ca­ya ka­dar yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ve­ril­di. Ya­ni ni­ha­i ka­rar he­nüz ve­ril­miş de­ğil. Önem­li olan bun­dan son­ra yar­gı­nın ta­raf­sız ve ba­ğım­sız ola­rak ka­rar ver­me­si­dir. Baş­ba­kan dün yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, yar­gı­ya me­saj­lar ve­rir­ken, “Yar­gı ge­re­ği­ni yap­ma­lı­dı­r” di­yor­du. Baş­ba­ka­n’­ın bu söz­le­ri­ni Ge­zi Par­kı için yar­gı­ya bir me­saj ni­te­li­ği ta­şı­dı­ğı bi­çi­min­de yo­rum­la­yan hu­kuk­çu­la­rın da az ol­ma­dı­ğı­nı sa­nı­yo­rum.

Yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı de­vam et­tik­çe, ya­pı­la­cak bir re­fe­ran­dum yü­rüt­me ka­ra­rı­nın ter­si­ne so­nuç ver­miş ol­sa bi­le uy­gu­la­na­maz. Ya­ni re­fe­ran­dum ya­pıl­sa bi­le so­nu­cu de­ğiş­tir­mez.

Da­nış­tay es­ki Baş­ka­nı Nu­ri Alan, “Yar­gı ka­rar­la­rı­nın mut­la­ka uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Or­ta­da bir yar­gı ka­ra­rı var­ken, halk oy­la­ma­sın­da bu­nun ak­si­ne ka­rar çık­sa bi­le bu du­rum, yar­gı ka­ra­rı­nın uy­gu­lan­ma­ma­sı­nı ge­rek­tir­mez. As­lın­da yar­gı ka­ra­rı var­ken halk oy­la­ma­sı­nın da ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­kir. İda­re­nin, yar­gı ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma dı­şın­da baş­ka bir se­çe­ne­ği yok­tur. Ana­ya­sa­’nın 138. mad­de­si yar­gı ka­rar­la­rı ara­sın­da her­han­gi bir ay­rım yap­ma­dı­ğı­na gö­re ara ka­rar­la­rı­nın, her tür­lü yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­rar­la­rı­nı ve esa­sa iliş­kin ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­mak zo­run­da­dır. Yar­gı ka­ra­rı­na kar­şın yi­ne ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ya­par­sa­nız, bu ka­rar da yar­gı ka­ra­rı­nın ter­si­ne çık­sa bu­nu da uy­gu­la­ya­maz­sı­nı­z” de­di.

Hep­si po­li­sin üs­tü­ne ka­la­cak

Ge­zi Par­kı­’n­da baş­la­yan ve tüm il­le­re ya­yı­lan ey­lem­ler, po­li­sin hal­ka na­sıl dav­ran­dı­ğı­nı in­san­la­rın ya­şa­ya­rak gör­me­si­ni sağ­la­dı. Ha­ya­tın­da he­men hiç ey­le­me ka­tıl­ma­mış, po­lis­le kar­şı kar­şı­ya gel­me­miş in­san­lar po­li­sin top­lum­sal olay­lar­da na­sıl dav­ran­dı­ğı­na ta­nık ol­du. Üni­ver­si­te­de öğ­re­nim gö­ren oğ­lu­nun, hak­kı­nı ara­mak için so­ka­ğa çı­kan me­mu­run, iş­çi­nin ne­ler çek­ti­ği­ni “tek adam­lı­ğa­” kar­şı tep­ki­si­ni or­ta­ya ko­yan her­kes öğ­ren­miş ol­du.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Be­nim po­lisi­m” sö­zün­den ina­nın po­lis­ler de çok ra­hat­sız. Hat­ta bu söz­le­ri ne­de­niy­le Baş­ba­ka­n’­a öf­ke­li­ler… Baş­ba­kan, birçok ke­sim­de ol­du­ğu gi­bi po­lis­ler için ver­di­ği söz­le­ri de ye­ri­ne ge­tir­me­di.

İs­tan­bu­l’­da baş­la­yan ve he­men tüm il­le­re ya­yı­lan gös­te­ri­ler po­li­si hay­li yor­du. Po­li­sin ne ko­şul­lar al­tın­da gö­rev yap­tı­ğı­na, gös­te­ri­le­re ka­tı­lan­lar da ta­nık ol­du. Po­li­se “da­ğı­tı­n” de­nil­di­ği za­man on­la­rın ara­sın­da da ala­bil­di­ği­ne za­lim dav­ra­nan­lar çı­kı­yor. He­le ne ol­duk­la­rı bel­li ol­ma­yan eli so­pa­lı­la­ra ne de­me­li?

Emir ve­ren­ler­den he­sap so­rul­ma­lı

Bı­ra­kın yal­nız “o­ran­tı­sız gü­ç”­ü, gö­rül­dü ki po­lis “yay­gı­n” bir bi­çim­de şid­det uy­gu­lu­yor. Bu­nu yal­nız İs­tan­bul Tak­si­m’­de, An­ka­ra Ku­ğu­lu Par­k’­ta de­ğil İs­tan­bul Çağ­la­yan Ad­li­ye­si önün­de de gör­dük. Avu­kat­la­rın po­lis ta­ra­fın­dan yer­ler­de na­sıl sü­rük­len­di­ği­ne ta­nık ol­duk.

Olay­la­rın baş­la­dı­ğı gün, po­li­se “da­ğı­tı­n” em­ri­ni ve­ren, on­la­rı da­ha sert dav­ran­ma­ya yö­nel­ten­le­rin, ya­rın her şe­yi po­li­sin üze­ri­ne ata­ca­ğı­nı, bu işin suç­lu­su­nun po­lis ola­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tik. Ni­te­kim, ka­mu­oyu bas­kı­sı­nı dik­ka­te alan yet­ki­li­ler, po­lis­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma­lar açı­yor. Ama unut­ma­sın­lar ki, si­vil po­lis­le­rin eli­ne çi­vi­li so­pa ve­ren­ler ve on­la­rın bu şe­kil­de gö­rev yap­ma­sı­nı is­te­yen­ler­den de mut­la­ka he­sap so­ru­la­cak­tır. Ni­te­kim bu ko­nu­da ya­pıl­mış suç du­yu­ru­la­rı­nı cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı mut­la­ka dik­ka­te ala­cak­tır.

“Ku­ğu­suz Par­k”­ın son du­ru­mu

Adı “Ku­ğu­lu Par­k” ol­sa da, ey­lem­ler­le bir­lik­te ku­ğu­lar, kaz­lar gaz­dan et­ki­len­di­ği için gö­tü­rül­dü. Şim­di­nin “Ku­ğu­suz Par­kı­”n­da gün­düz ten­ha olu­yor ama ak­şam sa­at­le­rin­den iti­ba­ren ha­re­ket­li­lik baş­lı­yor. Po­li­sin tu­tu­mu­nu da an­la­mak zor. Kı­zı­la­y’­a gi­diş yo­lu­na ba­ri­kat kur­ma­la­rı­na ak­şam sa­at­le­rin­de izin ve­ren po­lis, da­ha son­ra bun­la­rı kal­dır­mak için genç­ler­le kar­şı kar­şı­ya ge­li­yor. San­ki bu po­li­sin bir tak­ti­ği gi­bi gö­zü­kü­yor.

Ku­ğu­lu Par­k’­ta sim­ge ey­lem­ci­ler de var. Bun­lar ara­sın­da 70 ya­şın­da­ki bir ka­dın genç­ler­le bir­lik­te Ku­ğu­lu Par­k’­ta üze­rin­de bat­ta­ni­yey­le sa­bah­la­yan­lar ara­sın­da. Ey­lem­le ye­tin­mi­yor, on­la­ra yi­ye­cek de ta­şı­yor.

Gös­te­ri­ler bit­se bi­le bun­dan böy­le po­lis Ku­ğu­lu Par­kı hiç boş bı­rak­ma­ya­cak. Çün­kü İs­tan­bu­l’­un Ge­zi Par­kı ney­se An­ka­ra­’nın Ku­ğu­lu Par­kı da öy­le…
------

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > O, son sözleriyle şaşırttı

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları