Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > Hatay'da, ciğer sökenler arasında....
15/5/2013

Hatay'da, ciğer sökenler arasında....

Su­ri­ye­’den ge­len sı­ğın­ma­cı­lar ilk gün­ler­de ya­ban­cı bir ül­ke top­ra­ğın­da ol­duk­la­rı­nın far­kın­day­dı. Gün­ler geç­tik­çe, Su­ri­ye­li san­ki o yö­re­le­rin ger­çek sa­hi­biy­miş gi­bi ha­re­ket et­me­ye baş­la­dı. Yö­re in­sa­nı on­lar­dan çe­ki­nir ha­le gel­di. Bu yüz­den evi­ni-iş­ye­ri­ni bı­ra­kıp baş­ka il­çe­le­re gi­den­ler ol­du. Su­ri­ye­’den ge­len­ler ya­sa­la­ra da uy­mu­yor, ku­ral­la­rı da din­le­mi­yor. Po­lis mü­da­ha­le ede­mi­yor. An­cak on­lar üze­rin­de et­ki­li olan­lar ara­cı­lı­ğıy­la ri­ca­da bu­lu­nu­yor­lar.Ha­ta­y’­da 4 ay­rı grup

Bu­gün 80 bi­nin üze­rin­de Su­ri­ye­li­’nin ne­re­de ol­du­ğu bi­lin­mi­yor. Bu­nu res­mi ağız­lar söy­lü­yor. Biz de ön­ce kaç çe­şit sı­ğın­ma­cı ol­du­ğu­na ba­ka­lım.

1. Grup Su­ri­ye­li­ler: Bun­lar iç sa­vaş­tan ka­çıp Tür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan­lar­dan olu­şu­yor. Kamp­lar­da ba­rı­nı­yor, dev­let bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Za­man za­man gü­ven­lik güç­le­riy­le kar­şı kar­şı­ya gel­se­ler de en so­run­suz olan­lar bu grup sı­ğın­ma­cı­lar­dır.

2. Grup Su­ri­ye­li­ler: Bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün Tür­ki­ye­’de ak­ra­ba­la­rı var. Ak­ra­ba­la­rı­nın da des­te­ğiy­le ev­le­re yer­leş­ti­ril­di­ler. Ba­zı­la­rı da ak­ra­ba­la­rı­nın ev­le­rin­de ya da on­la­rın ver­di­ği des­tek­le ba­rı­nı­yor. Su­ri­ye sı­nı­rın­da­ki tüm il ve il­çe­ler­de bu­lu­nu­yor­lar.

3. Grup Su­ri­ye­li­ler: Bun­lar mad­di du­rum­la­rı iyi olan, Su­ri­ye­’de­ki ka­rı­şık­lar­dan ka­çan, an­cak ül­ke­miz­de de yi­ne iyi ya­şa­yan­lar­dan olu­şu­yor. Zen­gin Su­ri­ye­li­ler da­ha çok Mer­sin ve il­çe­le­ri­ne yer­leş­ti. Bun­lar olup bi­ten­ler­den en az et­ki­le­nen ke­sim. Ül­ke­le­rin­de ti­ca­ret­le uğ­raş­tık­la­rı için Tür­ki­ye­’de ti­ca­ri bağ­lan­tı­la­rı olan­lar­la iş iliş­ki­le­ri­ni de sür­dü­rü­yor­lar. Hal­le­rin­den da­ha mem­nun olan ke­si­mi oluş­tu­ru­yor­lar.

4. Grup fark­lı: Bun­lar, ağır­lık­lı ola­rak Su­ri­ye dı­şın­dan ge­len ve Ha­ta­y’­ı üs ola­rak kul­la­nıp Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Be­şar Esa­d’­a kar­şı mü­ca­de­le eden­ler­den olu­şu­yor. En teh­li­ke­li ve acı­ma­sız olan gru­bun için­de Ta­li­ban, El Kai­de mi­li­tan­la­rı ağır­lık­lı. Nus­rat Cep­he­si ve Se­le­fi­ler de ay­nı grup­lar­la bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu gru­bun li­der­li­ği­ni Nus­rat Cep­he­si ya­pı­yor.

Kor­kunç öy­kü­ler an­la­tı­lı­yor

Din­ci ör­güt­le­rin gö­rü­nüm­le­riy­le, iliş­ki­le­riy­le Ha­ta­y’­da özel­lik­le ka­dın­la­rın, kız­la­rın ürk­tü­ğü çe­kin­di­ği grup. Hal­le­ri, ta­vır­la­rı ür­kü­tü­cü. Ba­zı­la­rı­nın gö­bek­le­ri­ne ka­dar sa­kal­lı oluş­la­rı da dik­kat çe­ki­yor. Esa­d’­a kar­şı sa­va­şan bu grup­ta­ki­le­re her ay 600 ile bin do­lar öden­di­ği, “ko­mu­ta­n” dü­ze­yin­de olan­la­ra ise bin 500 do­lar ve­ril­di­ği yö­re­de her­ke­sin bil­di­ği ve ko­nuş­tu­ğu du­rum.

Bir si­gor­ta­lı va­tan­da­şı­mız ilaç ala­ca­ğı za­man ec­za­ne­ler­de uğ­ra­şır­ken, bu grup­ta bu­lu­nan­lar özel kim­lik­le­ri­ni gös­ter­dik­le­rin­de is­te­dik­le­ri her tür­lü ilaç ken­di­le­ri­ne ve­ri­li­yor. Sağ­lık gi­der­le­ri de yi­ne dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor. Ya­ni, AB­D’­nin en göz­de ele­man­la­rı ve gü­ven­di­ği isim­ler bun­lar. Ne ya­zık ki, ay­nı grup­la­ra dev­le­ti­mi­zin de yak­la­şı­mı AB­D’­den fark­lı de­ğil.

Nus­rat Cep­he­si, El Kai­de, Ta­li­ban, Se­le­fi­ler ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len sı­nır il­çe­le­ri­ne ak­şam­la­rı ge­li­yor. Bun­lar­la il­gi­li kor­kunç öy­kü­ler de an­la­tı­lı­yor. Esad yan­lı­la­rı­na in­san­lık dı­şı ezi­yet­ler yap­tı­ğı, ci­ğe­ri­ni sö­küp gös­te­ri yap­tık­la­rı da dil­den di­le ko­nu­şu­lu­yor.

Ha­ta­y’­da da Arap Ale­vi­si va­tan­daş­la­rı­mız ya­şı­yor. Ci­ğer sö­ken­le­rin, Su­ri­ye­’ye ge­çip Arap Ale­vi­le­ri­’ne kar­şı mü­ca­de­le et­ti­ği­ni bi­len va­tan­daş­la­rı­mız, ken­di­le­ri­ni de teh­li­ke­de gö­rü­yor. Ba­rış şeh­ri Ha­tay tüm ya­şa­nan­lar­dan ür­kü­yor, kor­ku­yor…

Eskiden “Na­ta­şa­”lar var­dı

Su­ri­ye­’den ge­len ve ül­ke­miz­de pe­ri­şan olan­lar ha­ya­ta tu­tu­na­bil­mek için çır­pı­nı­yor. Ne ya­zık ki An­tak­ya­’da fu­huş, hır­sız­lık, di­len­ci­lik al­mış ba­şı­nı gi­di­yor. Bu du­ru­mu, bir An­tak­ya­lı “Na­sıl bir za­man­lar Ka­ra­de­ni­z’­de ‘Na­ta­şa­’ adı ve­ri­len, fu­huş ama­cıy­la ge­len ka­dın­lar var­dıy­sa, şim­di de An­tak­ya­’da çok sa­yı­da Su­ri­ye­li ka­dın fu­huş ba­ta­ğın­da­” di­yor. Ken­tin en bü­yük park­la­rı­na ai­le­ler gi­de­mez ha­le gel­miş. Çün­kü, park­ta do­la­şan her ka­dı­na şim­di fark­lı göz­le ba­kı­lır ol­muş.

Ha­tay­lı­lar­la, Su­ri­ye­li­le­rin ara­la­rı­nın açıl­ma­sın­da en bü­yük et­ken­ler­den bi­ri­si de, Su­ri­ye­’den ge­len­le­rin iş­yer­le­ri aç­ma­la­rı ol­du. Su­ri­ye­’den ka­çak mal ge­ti­ri­li­yor, bu iş­yer­le­rin­de ucu­za sa­tı­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la, Su­ri­ye­’den ge­len­ler, yö­re es­na­fı­nın ra­ki­bi ol­du. Da­ha ucu­za mal sat­tı­ğı için yer­li halk da Su­ri­ye­li­le­re ait iş­yer­le­rin­den alış-ve­riş ya­par ha­le gel­di. Bu du­rum, es­na­fı hay­li et­ki­le­di.

Su­ri­ye­li­le­rin ya­nın­da ay­lı­ğı 200-300 li­ra­ya Su­ri­ye­li ça­lı­şı­yor. Ha­tay­lı ba­zı iş­ve­ren­ler de ucuz di­ye Su­ri­ye­li­le­ri ça­lış­tı­rı­yor. Bu kez o iş­yer­le­rin­de va­tan­da­şı­mız olan iş­çi­ler çı­ka­rıl­dı. Çı­ka­rı­lan­lar da, çı­ka­rıl­ma ne­de­ni­nin Su­ri­ye­li­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı bil­di­ği için on­lar da Su­ri­ye­li­le­ri is­te­mez ha­le gel­di. Ya­ni, es­naf Su­ri­ye­li es­naf­lar­dan, iş­çi Su­ri­ye­li iş­çi­ler­den şi­ka­yet­çi. Bun­lar, iliş­ki­le­ri bü­yük öl­çü­de boz­du. Yal­nız Ha­tay de­ğil, Su­ri­ye sı­nı­rı­mız ba­rut fı­çı­sı. Hü­kü­met olup bi­ten­le­re se­yir­ci ka­lı­yor. Ha­tay­lı­’nın ara­sı­na Ale­vi-Sün­ni ni­fa­kı sok­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Bu oyun­la­rı Ha­tay­lı bo­şa çı­ka­ra­cak­tır…
----

Facebook'ta paylaş    Twitter'da paylaşSaygı Öztürk > Hatay'da, ciğer sökenler arasında....

Diğer Yazıları:
31/12/2019 “Vatan toprağı işgal altındayken”
29/12/2019 Ankara’da coşku, bizde hüzün vardı
27/12/2019 İslami bankada olmayanlar bizde başladı
25/12/2019 Kulelerde, FETÖ araştırmasını MHP istemiş
24/12/2019 Her olayın altından aynı kadın çıkıyor!
22/12/2019 Kanal İstanbul gerçekleri
20/12/2019 Özkök: FET֒ye hep dikkat çektim
18/12/2019 17 yıldır ödenmeyen namus borcu
17/12/2019 Eski vekiller de “çakarlı” olacak
15/12/2019 Skandal ihaleye, suç duyurusu
13/12/2019 İşte, Gökçek’in mal varlığı
11/12/2019 Vetonun ardından geleceklere bakalım
10/12/2019 Bunlar yapılmadan mücadele olmaz
  8/12/2019 İhalede 88 milyon lira farkın bir anlamı yok…
  6/12/2019 O veto edildi, ya diğer yasa?
  4/12/2019 Onca konutun parası kimin cebinde?
  3/12/2019 Bakan, Öksüz için ne söylemek istedi?
27/11/2019 O sanık, son güne kadar müdürdü
26/11/2019 Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!
24/11/2019 Yavaş ne yapsın! 100 bin iş başvurusu 12 bin görüşme talebi
22/11/2019 Karar: Gökçek’in mal varlığı araştırılacak
20/11/2019 HDP, önemli bir karar aşamasında
19/11/2019 Hukukçuların sınavına besmeleli hazırlık kitabı
17/11/2019 Acı tablonun sorumlusu…
15/11/2019 Pes doğrusu! Bakanlık, öğretmenleri icralık etti


 


..:: KİTAPLARI ::..

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010


Kod Adı Mürted Tanıklar ve belgeler ışığında 15 temmuz
Kod Adı Mürted
Tanıklar ve Belgeler Işığında 15 Temmuz
2016

Balyoz'da Kumpas

Balyoz'da Kumpas
Belgeleriyle Balyoz Davası ve Sonrası
2014

Örgüt Pazarı

Örgüt Pazarı
Sağ-Sol Örgütler, Kürtçülük ve Tarikatlar
2013

Belgelerle 28 Şubat

Belgelerle 28 Şubat
Dünü ve bugünü ile 28 Şubat
2013

Son Babalar
Son Babalar
Türkiye'deki yeraltı örgütlenmesinin değişen yüzü, değişen kimlikleri...
2011

Okyanus Ötesindeki Vaiz fetö kitabı
Okyanus Ötesindeki Vaiz
Çok gizli damgalı raporların ışığında MİT-Emniyet-Yargı üçgeninde Fethullah Gülen Gerçeği
2010

MGK
MGK
28 Şubat'ta kapalı kapılar ardında neler yaşandı. Belgeleriyle bu kitapta..
2011

Taşeron Mesih
Taşeron Mesih
Mehmet Ali Ağca’yı belge ve bilgilerin ışığında daha yakından tanıyacaksınız
2010

Ölüm Kuyuları
Ölüm Kuyuları
İddiadan gerçeğe Şemdinli olayları
2009

Belgelerle Ergenekon
Belgelerle Ergenekon
Herşey Ümraniye'de bulunan bombalarla başladı..
2008

5-6-2 Tamam Reis
5-6-2 Tamam Reis
Kırcı, Ağca ve bir dönemin cinayetleri
2008

Apo Olayının Perde Arkası
Apo Olayının Perde Arkası
Abdullah Öcalan'ın yakalanışının ve sonrasının belgeler ile anlatımı
2009

33 Kurşun
33 Kurşun
33 erimizin şehit edildiği katliamın tanıkları anlatıyor
2008

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşa'nın Kürt Raporu
İsmet Paşanın gizli raporu 75 yıl sonra ortaya çıktı
2007

Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü
1. Kuzey Irak Harekatı'nn Öyküsü
2007

Devletin Derinliklerinde
Devletin Derinliklerinde
Belgelerle Sususrluk'un perde arkası
2002

Madalyalı Mahkum
Madalyalı Mahkum
Korkut Eken Olayı
2007


twitter.com/saygi_ozturk
tr.linkedin.com/in/saygiozturk
facebook.com/saygiozturk

Saygı Öztürk Kimdir

webmaster Site Haritası

© 2018  www.saygiozturk.com I www.saygiozturk.net Saygı Öztürk kitapları ve yazıları